188/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.06.2000 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

188
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2000,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 1 sa za slovo „účely“ vkladajú slová „významných investícií,2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 1 a 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mikuláš Dzurinda v. r.