122/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.04.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

122
ZÁKON
z 21. marca 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z. a zákona č. 253/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 7 sa slová „Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia o privatizácii je povinný“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo a fond sú povinné“.
2.
V § 10 ods. 8 sa číslovka „3“ nahrádza číslovkou „7“.
3.
V celom znení § 10 ods. 15 sa za slová „rozhodnutie o privatizácii“ vkladajú slová „alebo schválený (pôvodný) privatizačný projekt“ a za slová „môže zmeniť“ sa vkladajú slová „alebo zrušiť“ v príslušnom tvare.
4.
V § 10 odsek 17 znie:
„(17)
Rozhodnutie o privatizácii a schválený (pôvodný) privatizačný projekt po prechode privatizovaného majetku na fond možno zmeniť alebo zrušiť len v prípadoch uvedených v § 28 ods. 5 a 6.“.
5.
V § 10a ods. 5 sa slovo „privatizovaného“ nahrádza slovom „privatizačného“.
6.
V § 14 ods. 1 písm. c) sa slová „prvú splátku kúpnej ceny alebo dve ďalšie splátky po sebe,“ nahrádzajú slovami „splátku kúpnej ceny“.
7.
V § 19a ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Predchádzajúci písomný súhlas fondu je potrebný aj pri akciových spoločnostiach, ktorých majetkové účasti na podnikaní akciovej spoločnosti sú predmetom predaja.“.
8.
V § 19a ods. 9 sa číslovka „6“ nahrádza číslovkou „10“.
9.
V § 24 ods. 8 sa vypúšťajú písmená a), b) a c). Doterajšie písmená d), e), f) a g) sa označujú ako písmená a), b), c) a d).
10.
V § 24 ods. 8 písm. a) sa vypúšťajú slová „písm. b)“.
11.
V § 24 odsek 9 znie:
„(9)
Dlhopis podľa odseku 4 môže pred dobou jeho splatnosti podľa odseku 6 nadobudnúť do vlastníctva každá fyzická osoba a právnická osoba.“.
12.
V § 24 ods. 10 sa na konci prvej vety vypúšťajú slová „písm. a) a b)“ a v druhej vete slová „písm. a) a b) s výnimkou nájomcov bytov“.
13.
V § 24 odsek 11 znie:
„(11)
Dlhopis podľa odseku 4 vrátane jeho výnosu je fond povinný splatiť osobám uvedeným v odsekoch 3 a 9, a to najneskôr do konca roka 2001.“.
14.
V § 24 sa vypúšťajú odseky 12 a 13 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7g.
15.
V § 28 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa piatym až ôsmym bodom, ktoré znejú:
„5.
na plnenie štátnych záruk za bankové úvery,
6.
na financovanie splácania štátneho dlhu v priebehu rozpočtového roka,
7.
na doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva,
8.
na úhradu častí záväzkov Štátneho fondu cestného hospodárstva Slovenskej republiky,“.
16.
V § 28 odseky 5 až 7 znejú:
„(5)
Rozhodnutie o privatizácii alebo schválený privatizačný projekt môže zrušiť vláda, ak
a)
majetok fondu alebo jeho majetkové účasti na podnikaní iných právnických osôb nebolo možné privatizovať podľa rozhodnutia o privatizácii alebo podľa schváleného privatizačného projektu,
b)
fond odstúpil od zmluvy (§ 14).
(6)
Rozhodnutie o privatizácii alebo schválený privatizačný projekt môže zmeniť vláda, ak
a)
fond nemohol alebo nenaložil s majetkom alebo majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb v plnom rozsahu podľa pôvodného rozhodnutia o privatizácii alebo schváleného privatizačného projektu,
b)
nadobúdateľ privatizovaného majetku nemohol alebo nedodržal podmienky ustanovené v pôvodnom rozhodnutí o privatizácii alebo v schválenom privatizačnom projekte.
(7)
Návrh na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia o privatizácii alebo návrh na zrušenie alebo zmenu schváleného privatizačného projektu predkladá fond ministerstvu. Ministerstvo požiada vládu o zrušenie alebo zmenu rozhodnutia o privatizácii alebo o zrušenie alebo zmenu schváleného privatizačného projektu.“.
17.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak vláda zruší alebo zmení rozhodnutie o privatizácii alebo zruší alebo zmení schválený privatizačný projekt, fond naloží so svojím majetkom alebo so svojimi majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb, a to spôsobom, o ktorom rozhodne prezídium na návrh výkonného výboru. Na platnosť rozhodnutia prezídia o spôsobe naloženia s majetkom alebo s majetkovými účasťami sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas ministerstva.“.
18.
V § 46 ods. 2 sa vypúšťajú slová „zákona a určí organizátora verejného trhu, ktorý bude oprávnený organizovať obchodovanie s dlhopisom fondu oprávnenými osobami a niektoré jeho povinnosti pri organizovaní obchodovania s dlhopisom fondu“.
19.
Za § 47d sa vkladá § 47e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47e
Prechodné ustanovenie
(1)
Ustanovenie § 28 ods. 3 písm. b) piateho bodu sa vzťahuje na plnenia poskytované po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)
Ustanovenie § 28 ods. 3 písm. b) ôsmeho bodu sa vzťahuje na plnenie záväzkov vzniknutých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 92/1992 Zb., zákonom č. 264/1992 Zb., ústavným zákonom č. 541/1992 Zb., zákonom č. 544/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákonom č. 210/1997 Z. z., zákonom č. 211/1997 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákonom č. 253/1999 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.