107/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.03.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. mája 1999 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 2/99 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane modifikujúce Protokol č. 4 k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.
Rozhodnutie č. 2/99 sa uplatňuje od 1. januára 1999.
ROZHODNUTIE č. 2/99 ASOCIAČNEJ RADY
medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane
z 12. mája 1999
modifikujúce Protokol č. 4 k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej
Asociačná rada,
berúc do úvahy Európsku dohodu o pridružení uzatvorenú medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej,1) podpísanú v Luxemburgu 4. októbra 1993, a predovšetkým článok 38 jej Protokolu č. 42),
1. vzhľadom na potrebu upraviť definíciu pojmu „pôvodné výrobky“, aby sa zabezpečilo správne fungovanie rozšíreného systému kumulácie, ktorý umožňuje použitie materiálov pôvodných v Európskom spoločenstve, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Slovenskej republike, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Slovinsku, Európskom hospodárskom priestore, na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku;
2. vzhľadom na to, že je vhodné do 31. decembra 2000 ponechať platby vo forme jednotných sadzieb podľa článku 15 Protokolu č. 4 v súvislosti so zákazom vrátenia cla alebo oslobodenia od cla;
3. vzhľadom na to, že je vhodné rozšíriť systém kumulácie na také výrobky pôvodné v Turecku, ktoré sú zohľadnené v osobitných dohodách medzi Spoločenstvom a Tureckom o priemyselných výrobkoch;
4. vzhľadom na to, že je žiaduce upraviť znenie článkov 3, 4 a 12 Protokolu č. 4, aby sa uľahčil obchod a zjednodušila administratívna práca;
5. vzhľadom na potrebu zohľadniť zmeny v spracovateľských postupoch a nedostatok určitých surovín musia sa urobiť niektoré úpravy v zozname požiadaviek na opracovanie a spracovanie, ktoré musia nepôvodné materiály splniť na získanie štatútu pôvodu,
rozhodla takto:
Článok 1
Protokol č. 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa mení a dopĺňa takto:
1.
V článku 1 písmeno i) znie:
„i)
„pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov, ktoré sú pôvodné v ostatných krajinách uvedených v článkoch 3 a 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú cenu preukázateľne zaplatenú za tieto výrobky v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike,“.
2.
Články 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
„Článok 3
Kumulácia v Európskom spoločenstve
1.
Výrobky sa považujú za pôvodné v Spoločenstve, ak tam boli získané a ak obsahujú materiály pôvodné v Spoločenstve, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Slovenskej republike, Rumunsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Slovinsku, na Islande, v Nórsku, vo Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska)3) alebo v Turecku4) v súlade s ustanoveniami Protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu k dohode medzi Spoločenstvom a každou z týchto krajín, za podmienky, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Spoločenstve presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je potrebné, aby sa tieto materiály podrobili dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 ods. 1 tým nie sú dotknuté.
2.
Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Spoločenstve nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Spoločenstve, len ak hodnota tam pridaná je vyššia, ako je hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak to tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Spoločenstve predstavujú najvyššiu hodnotu.
3.
Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Spoločenstve, si zachovajú svoj pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z týchto krajín.
4.
Kumulácia podľa tohto článku sa môže uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu, ktoré sú identické s pravidlami podľa tohto protokolu.
Spoločenstvo poskytne Slovenskej republike prostredníctvom Komisie Európskych spoločenstiev podrobnosti o dohodách a im zodpovedajúcich pravidlách pôvodu, ktoré uplatňuje s ostatnými krajinami uvedenými v odseku 1. Komisia Európskych spoločenstiev uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (séria C) dátum, od ktorého môžu kumuláciu uvedenú v tomto článku uplatňovať krajiny uvedené v odseku 1, ktoré splnili nevyhnutné požiadavky.
Článok 4
Kumulácia v Slovenskej republike
1.
Výrobky sa považujú za pôvodné v Slovenskej republike, ak tam boli získané a ak obsahujú materiály pôvodné v Spoločenstve, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Slovenskej republike, Rumunsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Slovinsku, na Islande, v Nórsku, vo Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska)3) alebo v Turecku4) v súlade s ustanoveniami Protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu k dohode medzi Slovenskou republikou a každou z týchto krajín, za podmienky, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je potrebné, aby sa tieto materiály podrobili dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 ods. 2 tým nie sú dotknuté.
2.
Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Slovenskej republike, len ak hodnota tam pridaná je vyššia, ako je hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak to tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Slovenskej republike predstavujú najvyššiu hodnotu.
3.
Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Slovenskej republike, si zachovajú svoj pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z týchto krajín.
4.
Kumulácia podľa tohto článku sa môže uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu, ktoré sú identické s pravidlami podľa tohto protokolu.
Slovenská republika poskytne Spoločenstvu prostredníctvom Komisie Európskych spoločenstiev podrobnosti o dohodách a im zodpovedajúcich pravidlách pôvodu, ktoré uplatňuje s ostatnými krajinami uvedenými v odseku 1. Komisia Európskych spoločenstiev uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (séria C) dátum, od ktorého môžu kumuláciu uvedenú v tomto článku uplatňovať krajiny uvedené v odseku 1, ktoré splnili nevyhnutné požiadavky.“.
3.
Článok 12 vrátane nadpisu znie:
„Článok 12
Územný princíp
1.
Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike splnené po celý čas bez prerušenia s výnimkou ustanovení článku 2 ods. 1 písm. c), článkov 3 a 4 a odseku 3 tohto článku.
2.
Ak sa pôvodný tovar vyvezený zo Spoločenstva alebo zo Slovenskej republiky do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať s výnimkou ustanovení článkov 3 a 4 za nepôvodný, ak nie je možné uspokojivo preukázať colným orgánom, že
a)
tovar vracajúci sa späť je totožný s tovarom vyvezeným a
b)
nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.
3.
Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním alebo spracovaním vykonaným mimo územia Spoločenstva alebo Slovenskej republiky na materiáloch vyvezených zo Spoločenstva alebo zo Slovenskej republiky a následne tam späť dovezených za predpokladu, že
a)
uvedené materiály sú úplne získané v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike alebo boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu presahujúcemu rámec nedostatočných operácií uvedených v článku 7 skôr, ako boli vyvezené, a
b)
colným orgánom možno uspokojivo preukázať, že
i)
späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov a
ii) celková pridaná hodnota získaná mimo Spoločenstva alebo Slovenskej republiky uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.
4.
Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlavy II neuplatnia na opracovanie alebo na spracovanie vykonané mimo Spoločenstva alebo Slovenskej republiky. Ak však pravidlo v zozname v prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo Spoločenstva alebo Slovenskej republiky pri uplatnení ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.
5.
Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa „celkovou pridanou hodnotou“ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo Spoločenstva alebo Slovenskej republiky vrátane hodnoty materiálov, ktoré sa tam použili.
6.
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v zozname v prílohe II alebo ktoré možno považovať za dostatočne opracované alebo spracované len uplatnením všeobecných hodnôt uvedených v článku 6 ods. 2.
7.
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.
8.
Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku uskutočnené mimo Spoločenstva alebo Slovenskej republiky sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.“.
4.
V článkoch 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 a 32 sa slová „uvedených v článku 4“ nahrádzajú slovami „uvedených v článkoch 3 a 4“.
5.
V článku 15 ods. 6 sa v poslednej vete slová „31. decembra 1998“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2000“.
6.
V článku 26 sa výraz „C2/CP3“ nahrádza výrazom „CN22/CN23“.
7.
V prílohe I v poznámke 5.2
a)
sa za riadok „▪ umelé chemické nekonečné vlákna“ vkladá riadok „▪ elektricky vodivé vlákna“,
b)
sa vypúšťa piaty príklad („Všívaný koberec so slučkami... spĺňajú hmotnostnú požiadavku.“).
8.
Príloha II sa mení takto:
Číslo HS Názov tovaru Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, ktoré poskytuje charakter pôvodu
(1) (2) (3) alebo (4)
„2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % alebo viac; etylalkohol a ostatné destiláty denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom Výroba z materiálov nezaradených do čísla 2207 alebo 2208",  
a)
za číslo HS „2202“ sa vkladá číslo HS „2207“ s týmto textom:
b)
pravidlo pre kapitolu 57 znie:
(1) (2) (3) alebo (4)
„kap. 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny: - Z vpichovanej plsti Výroba z5): - prírodných vlákien alebo - chemických materiálov alebo textilnej vlákniny. Možno však použiť: - polypropylénový hodváb čísla 5402, - polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506, - polypropylénový káblik čísla 5501 , ktorého označenie jednotlivého hodvábu alebo vlákna je menej ako 9 decitexov, za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, - jutovú tkaninu ako podklad &nbsp
- Z inej plsti Výroba z5): - prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie alebo - chemických materiálov alebo textilnej vlákniny &nbsp
- Ostatné Výroba z5): - kokosovej alebo jutovej priadze6), - syntetickej alebo umelej priadze, - prírodných vlákien alebo - chemických strižových vlákien nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie, - jutovú tkaninu možno použiť ako podklad &nbsp
c)
pravidlo pre číslo HS 7006 znie:
(1) (2) (3) alebo (4)
„7006 Sklo čísiel 7003, 7004 alebo 7005 ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, ale nie zarámované alebo spájané s inými materiálmi: &nbsp &nbsp
- Ploché sklenené podložky potiahnuté tenkým dielektrickým filmom polovodičovej čistoty v súlade s normami SEMII 107) Výroba z nepotiahnutých podložiek čísla 7006 &nbsp
- Ostatné Výroba z materiálov čísla 7001 &nbsp
d)
pravidlo pre číslo HS 7601 znie:
(1) (2) (3) alebo (4)
„7601 Surový (neopracovaný) hliník Výroba, pri ktorej: - všetky použité materiály sú zaradené do iného čísla, ako je výrobok, a - hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu alebo výroba tepelným alebo elektrolytickým spracovaním z nelegovaného hliníka alebo odpadu a hliníkového šrotu". &nbsp
9.
Protokol č. 4 sa dopĺňa prílohou V, ktorá vrátane nadpisu znie:
  "PRÍLOHA V
  ZOZNAM VÝROBKOV POCHÁDZAJÚCICH Z TURECKA, NA KTORÉ SA NEUPLATŇUJÚ USTANOVENIA ČLÁNKOV 3 A 4, UVEDENÝCH PODĽA KAPITOL A ČÍSIEL HS
kapitola 1  
kapitola 2  
kapitola 3  
0401 až 0402  
ex 0403 - Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru alebo iných sladidiel
0404 až 0410  
0504  
0511  
kapitola 6  
0701 až 0709  
ex 0710 - Zelenina okrem sladkej kukurice položky 0710 40 00 (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená
ex 0711 - Zelenina okrem sladkej kukurice položky 0711 90 30 dočasne konzervovaná (napríklad oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo iným konzervačným roztokom), ale v tomto stave nevhodná na okamžitú spotrebu
0712 až 0714  
kapitola 8  
ex kapitola 9 - Káva, čaj a korenie okrem maté čísla 0903
kapitola 10  
kapitola 11  
kapitola 12  
ex 1302 - Pektínové látky, pektináty a pektany
1501 až 1514  
ex 1515- Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (s výnimkou jojobového oleja a jeho frakcií) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
ex 1516- Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené, s výnimkou hydrogenovaného ricínového oleja známeho ako „opalwax"
ex 1517 a  
ex 1518- Margaríny, napodobneniny bravčovej masti a ostatné pripravené jedlé tuky
ex 1522 - Zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov s výnimkou degrasa
kapitola 16  
1701  
ex 1702 - Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy v pevnom stave; cukrové sirupy (tekuté cukry) bez prísad dochucujúcich látok alebo farbív; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel s výnimkou podpoložiek 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 a 1702 90 10
1703  
1801 a 1802  
ex 1902 - Cestoviny plnené, obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov, párkov a podobných údenárskych výrobkov alebo mäsa a drobkov akéhokoľvek druhu vrátane tukov akéhokoľvek druhu
ex 2001 - Uhorky a nakladačky, cibuľa, „chutney" z manga, plody rodu Capsicum iné ako sladké paprikové struky, huby a olivy, pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej
2002 a 2003  
ex 2004 - Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky čísla 2006, s výnimkou zemiakov vo forme múky, krupice alebo vločiek a sladkej kukurice
ex 2005 - Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky čísla 2006, s výnimkou výrobkov zo zemiakov vo forme múky, krupice alebo vločiek a sladkej kukurice
2006 a 2007  
ex 2008 - Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak pripravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené ani nezahrnuté, s výnimkou arašidového masla, palmových jadier, kukurice, batátov, sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín obsahujúcich aspoň 5 % hmotnosti škrobu, listy viniča, chmeľové výhonky a ostatné jedlé časti rastlín
2009  
ex 2106-2204 Ochutené a prifarbené cukry, sirupy a melasy
2206  
ex 2207 - Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % a viac, získaný z poľnohospodárskej produkcie tu uvedenej
ex 2208 -2209 Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 %, získaný z poľnohospodárskej produkcie tu uvedenej
kapitola 23 2401  
4501  
5301 a 5302".  
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobudne platnosť dňom jeho prijatia.
Rozhodnutie sa bude uplatňovať od 1. januára 1999.
Vyhotovené v Bruseli 12. mája 1999.
Za Asociačnú radu predseda:

J. Fischer v. r.
1)
Úradný vestník Európskych spoločenstiev (ÚV), L 359, 31. decembra 1994, s. 2.
2)
Protokol č. 4 bol nahradený Rozhodnutím č. 2/97 Asociačnej rady, ÚV, L 212, 5. augusta 1997, s. 1.
3)
Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
4)
Kumulácia uvedená v tomto článku sa neuplatňuje na materiály pôvodné v Turecku, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe V k tomuto protokolu.
5)
K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.
6)
Jutovú priadzu možno použiť od 1. júla 2000.“,
7)
SEMI – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.“,