103/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103
ZÁKON
z 22. marca 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z. a zákona č. 361/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19 ods. 1 sa slová „vybraného uchádzača3ec) na základe výsledkov verejného obstarávania.3ed)“ nahrádzajú slovami „osobu, ktorá má povolenie obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov podľa osobitného zákona2f) a súčasne má povolenie pôsobiť ako banka,3b) na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže.3ec)“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Ak ide o štátne dlhopisy, ktoré majú byť vydané v zahraničí, môže ministerstvo touto činnosťou poveriť aj zahraničnú banku alebo inú finančnú inštitúciu, ktorá vykonáva takú činnosť na základe povolenia udeleného v krajine, kde má sídlo, a to na základe výberového konania, v ktorom sa vyzve najmenej sedem subjektov na predloženie ponúk v určenej lehote. Vo výzve sa uvedú aj kritériá, ktoré sa použijú na vyhodnotenie ponúk, ktorými sú najmä najvýhodnejšie emisné podmienky, najvýhodnejšia cena a kvalita služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3ec znie:
„3ec)
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 19 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Ak ide o štátne dlhopisy vydané v zahraničí, môže ministerstvo poveriť splácaním ich menovitej hodnoty a výnosov z nich aj zahraničnú banku alebo inú finančnú inštitúciu, ktorá vykonáva takú činnosť na základe povolenia udeleného v krajine, kde má sídlo.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.