58/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
ZÁKON
z 22. marca 1999,
ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície sa dopĺňa takto:
Za § 287 sa vkladá § 287a, ktorý znie:
㤠287a
Ustanovenie § 102 sa v roku 1999 nepoužije.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1999 a stráca účinnosť 31. decembra 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.