57/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1999 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
ZÁKON
z 22. marca 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona č. 277/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 spojka „a“ za slovami „ostatných sudcov Slovenskej republiky“ sa nahrádza čiarkou a za slová „predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky“ sa vkladajú slová „a generálneho prokurátora Slovenskej republiky“.
2.
Za šiestu časť sa vkladá nová siedma časť, ktorá znie:
„SIEDMA ČASŤ
Platové pomery generálneho prokurátora Slovenskej republiky
§ 22a
Plat generálneho prokurátora Slovenskej republiky
Generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky8a) (ďalej len „generálny prokurátor“) patrí plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol do funkcie vymenovaný. Plat mu patrí ešte tri mesiace po skončení výkonu funkcie generálneho prokurátora.
§ 22b
Funkčný príplatok
Okrem platu podľa § 22a patrí generálnemu prokurátorovi mesačný funkčný príplatok vo výške 10 000 Sk, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol do funkcie generálneho prokurátora vymenovaný.
§ 22c
Paušálne náhrady
Generálnemu prokurátorovi patria paušálne náhrady vo výške 8 000 Sk mesačne, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol do funkcie generálneho prokurátora vymenovaný.
§ 22d
(1)
Generálny prokurátor má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
(2)
Generálny prokurátor má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky.“.
Doterajšia siedma časť sa označuje ako ôsma časť.
3.
Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý znie:
㤠29b
(1)
Ústavným činiteľom Slovenskej republiky uvedeným v § 1 patrí od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 plat vo výške určenej v roku 1998 podľa § 2 a 27.
(2)
Pri úprave platov ústavných činiteľov Slovenskej republiky uvedených v § 1 sa od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 nebude postupovať podľa § 27.
(3)
Paušálne náhrady určené poslancovi podľa § 4 ods. 1, členovi vlády podľa § 14 ods. 1 a sudcovi ústavného súdu podľa § 18 ods. 1 patria od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 vo výške určenej v roku 1998.
(4)
Náhrada pri zahraničných pracovných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, určená poslancovi podľa § 4 ods. 3, členovi vlády podľa § 14 ods. 2 a sudcovi ústavného súdu podľa § 18 ods. 2 patrí vo výške určenej v roku 1998.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý znie:
㤠19b
(1)
Sudcom uvedeným v § 1 patrí od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 plat vo výške určenej v roku 1998 podľa § 4 a 19.
(2)
Pri úprave platov sudcov uvedených v § 1 sa od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 nebude postupovať podľa § 19.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 382/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý znie:
㤠21b
(1)
Prokurátorom uvedeným v § 1 patrí od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 plat vo výške určenej v roku 1998 podľa § 3 a 21.
(2)
Pri úprave platov prokurátorov uvedených v § 1 sa od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 nebude postupovať podľa § 21.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.