56/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
ZÁKON
z 22. marca 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) suma „16,20 Sk“ sa nahrádza sumou „19,40 Sk“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) suma „3 000 Sk“ sa nahrádza sumou „3 600 Sk“.
3.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Výška minimálnej mzdy ustanovená v odseku 1 písm. a) je určená pre zamestnancov, ktorých týždenný pracovný čas je 42 a 1/2 hodiny; pri ustanovení skráteného týždenného pracovného času1) a pri týždennom pracovnom čase ustanovenom pre zamestnancov mladších ako 16 rokov1a) sa výška minimálnej mzdy úmerne zvýši.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 83 ods. 2 Zákonníka práce.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.