56/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
ZÁKON
z 22. marca 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) suma „16,20 Sk“ sa nahrádza sumou „19,40 Sk“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) suma „3 000 Sk“ sa nahrádza sumou „3 600 Sk“.
3.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Výška minimálnej mzdy ustanovená v odseku 1 písm. a) je určená pre zamestnancov, ktorých týždenný pracovný čas je 42 a 1/2 hodiny; pri ustanovení skráteného týždenného pracovného času1) a pri týždennom pracovnom čase ustanovenom pre zamestnancov mladších ako 16 rokov1a) sa výška minimálnej mzdy úmerne zvýši.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 83 ods. 2 Zákonníka práce.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z. a zákona č. 11/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 6 písm. a), j) a l) sa slová „výšku minimálnej mzdy,9b)“ a v písmenách b) a c) sa slová „výška minimálnej mzdy,9b)“ nahrádzajú slovami „3 000 Sk,“.
2.
V § 12 ods. 7 sa slová „výšky minimálnej mzdy.9b)“ nahrádzajú slovami „3 000 Sk.“.
3.
V § 13 ods. 7 sa slová „minimálna mzda,9b) ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné“ nahrádzajú slovami „3 000 Sk“.
4.
V § 13 ods. 8 sa slová „výška minimálnej mzdy,9b) ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné“ nahrádzajú slovami „3 000 Sk“.
5.
V § 13 odsek 9 znie:
„(9)
Vymeriavací základ zistený podľa odsekov 1 až 6 je najmenej
a)
3 000 Sk,
b)
2 250 Sk, ak ide o poberateľa čiastočného invalidného dôchodku a o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov,
c)
1 500 Sk, ak ide o poberateľa invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a o zamestnanca mladšieho ako16 rokov.“.
6.
V § 13 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Vymeriavacím základom zamestnanca, ktorý má kratší týždenný pracovný čas podľa osobitného predpisu,13haa) je mzda zodpovedajúca tomuto kratšiemu pracovnému času.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13haa znie:
„13haa)
§ 86 Zákonníka práce.“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.
7.
V § 13 v novooznačenom odseku 11 sa slová „osemnásobok minimálnej mzdy,9b) ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné“ nahrádzajú slovami „24 000 Sk“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b sa vypúšťa.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.