54/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
ZÁKON
z 22. marca 1999,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov sa dopĺňa takto:
Za § 268 sa vkladá § 268a, ktorý znie:
㤠268a
Ustanovenie § 95 sa v roku 1999 nepoužije.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.