400/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

400
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. decembra 1999,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Do skupiny „ostatné určené výrobky“ podľa § 9 ods. 1 zákona na účely tohto nariadenia patria výrobky uvedené v prílohe.
(2)
Ak sú technické požiadavky konkretizované harmonizovanými slovenskými technickými normami alebo slovenskými technickými normami vhodnými na posudzovanie zhody podľa § 5 ods. 5 a 6 zákona, alebo technickými predpismi podľa § 4 zákona, ktoré sa na ne vzťahujú, a vlastnosti určených výrobkov podľa odseku 1 sú s nimi v súlade, považujú sa technické požiadavky podľa § 7 zákona za splnené.
§ 2
Výrobca alebo dovozca pri ostatných určených výrobkoch označených vo štvrtom stĺpci tabuľky uvedenej v prílohe písmenom „a“ pred ich uvedením na trh vykoná alebo zabezpečí posúdenie zhody postupom podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona.
§ 3
(1)
Výrobca alebo dovozca pri ostatných určených výrobkoch označených vo štvrtom stĺpci tabuľky uvedenej v prílohe písmenami „b“ alebo „b+c“ pred ich uvedením na trh zabezpečí u autorizovanej osoby podľa § 11 zákona posúdenie zhody typu výrobku (prototypu) najmenej podľa § 12 ods. 3 písm. b) a c) zákona.
(2)
Výrobca alebo dovozca poskytuje autorizovanej osobe na účel posúdenia zhody typu podľa odseku 1 tieto podklady:
a)
identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu – meno a priezvisko, pobyt, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a miesto výroby výrobku,
b)
technickú dokumentáciu,
c)
vzorku typu výrobku.
(3)
Ak vzorka typu výrobku zodpovedá ustanoveným technickým požiadavkám, autorizovaná osoba vystaví výrobcovi alebo dovozcovi certifikát.
(4)
Autorizovaná osoba vykonáva v náhodných intervaloch skúšanie vlastností výrobku vo výrobe na preverenie zhody týchto vlastností s certifikovaným typom.
(5)
Výrobca alebo dovozca môže okrem postupu podľa odseku 1 po dohode s autorizovanou osobou zvoliť aj ďalšie postupy uvedené v § 12 ods. 3 zákona.
§ 4
(1)
Výrobca alebo dovozca vypracúva technickú dokumentáciu podľa § 12 ods. 4 písm. b) bodu 1 zákona, ktorá umožňuje posúdenie zhody vlastností s ustanovenými technickými požiadavkami.
(2)
Technická dokumentácia obsahuje s prihliadnutím na charakter výrobku
a)
všeobecný opis výrobku,
b)
výrobné výkresy, schémy zapojenia zostáv a súčastí, opisy nevyhnutné na porozumenie funkcie jednotlivých častí a celej zostavy a funkcie výrobku, úžitkové vlastnosti výrobku, požiarno-technické, chemické, fyzikálne, fyzikálno-mechanické a biologické charakteristiky výrobku s ohľadom na bezpečnosť spotrebiteľa alebo používateľa, hlavne na ochranu života, zdravia a majetku osôb alebo na ochranu životného prostredia,
c)
návody na obsluhu a používanie výrobku,
d)
upozornenia na nebezpečenstvá a návody na bezpečné používanie aj na výrobku,
e)
zoznam slovenských technických noriem a technických predpisov použitých na posúdenie zhody,
f)
výsledky konštrukčných výpočtov a vykonaných skúšok,
g)
protokoly o skúškach, prípadne certifikáty.
(3)
Technická dokumentácia sa vyhotovuje v štátnom jazyku.
§ 5
Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona sa vypracúva v štátnom jazyku a obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu – meno a priezvisko, pobyt, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a miesto výroby výrobku,
b)
identifikačné údaje o výrobku, pri dovážaných výrobkoch údaje o výrobcovi a mieste výroby,
c)
opis, určenie a ostatné údaje o výrobku,
d)
opis použitého postupu posudzovania zhody,
e)
zoznam slovenských technických noriem a technických predpisov podľa § 4 zákona použitých pri posudzovaní zhody,
f)
údaje o autorizovanej osobe, ak vykonala posúdenie zhody,
g)
vyhlásenie výrobcu a dovozcu o tom, že výrobok spĺňa ustanovené technické požiadavky,
h)
dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode s podpisom zodpovednej osoby výrobcu alebo dovozcu.
§ 6
Výrobca alebo dovozca, ktorý uvádza určený výrobok na trh po 1. januári 2000, doplní vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona a technickú dokumentáciu výrobku podľa požiadaviek uvedených v § 4 ods. 2 najneskôr do 31. marca 2000.
§ 7
Zrušujú sa všetky výmery a rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorými sa vyhlasovali výrobky na hodnotenie, schvaľovanie alebo povinnú certifikáciu podľa doterajších predpisov.
§ 8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 400/1999 Z. z.
OSTATNÉ URČENÉ VÝROBKY