375/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

375
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 21. decembra 1999,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon), zákon č. 89/1987 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe tepla, zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon)“ nahrádza citáciou „zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.
2.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri tovare ponúkanom na predaj s rovnakými dohodnutými podmienkami podľa § 3 ods. 2 zákona sa uplatňuje u cudzozemca5a) taká istá cena, ako u tuzemca.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 13 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
4.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení vyhlášky č. 120/1969 Zb., vyhlášky č. 96/1976 Zb., vyhlášky č. 77/1988 Zb., vyhlášky č. 15/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb.,
2.
§ 1b ods. 4 a štvrtá časť vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 608/1992 Zb. a vyhlášky č. 265/1993 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Brigita Schmögnerová v. r.