372/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 31.07.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

372
ZÁKON
zo 16. decembra 1999
o štátnom rozpočte na rok 2000
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2000 sa rozpočtujú sumou 183 808 761 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2000 sa určujú sumou 201 808 761 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2000 sa určuje sumou 18 000 000 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2000 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2000 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2000 do rozpočtov obcí poskytujú dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 4, v celkovej sume 2 000 000 000 Sk takto:
a)
450 000 000 Sk na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov s trvalým pobytom na území obce do 3 000 podľa stavu k 31. decembru 1998, pričom obce ich použijú na financovanie bežných výdavkov okrem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
b)
1 325 000 000 Sk na mestskú verejnú dopravu,
c)
145 000 000 Sk na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby,
d)
80 000 000 Sk na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií.
(6)
Prehľad záväzných limitov úhrad zo štátneho rozpočtu na náhradu za straty, častí strát alebo na iné vyrovnania dopravcom, ktorí zabezpečujú prepravné potreby osôb a služieb v prospech verejnosti na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného zákona,1) je uvedený v prílohe č. 5.
(7)
Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 2000 rozpočtujú v celkovej sume 95 954 702 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
Príjem štátneho rozpočtu v roku 2000 z odvodu zisku Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu2) sa rozpočtuje sumou 2 000 000 000 Sk.
§ 3
(1)
Slovenský plynárenský priemysel, š. p., odvedie za rok 2000 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 3 300 000 000 Sk.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Slovenský plynárenský priemysel, š. p., na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavky takto:
a)
v sume 1 650 000 000 Sk do 30. apríla 2000,
b)
v sume 1 650 000 000 Sk do 30. septembra 2000.
(3)
Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2000.
(4)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Slovenský plynárenský priemysel, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu;3) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu3) ostávajú nedotknuté.
§ 4
(1)
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“) môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2000 uvedené v prílohách č. 2, 3 a 4 v písmene d) a v prílohách č. 5 a 6.
(2)
Opatreniami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2000 ustanovený týmto zákonom.
(3)
Minister financií môže rozpočtovým kapitolám podrobnejšie rozpísať záväzné ukazovatele ustanovené týmto zákonom.
§ 5
(1)
V roku 2000 sa do rozpočtov obcí poskytne časť z výnosu dane z príjmov fyzických osôb z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zdaňovaných podľa osobitného zákona4) v sume 6 440 000 000 Sk.
(2)
V roku 2000 je výnos
a)
dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného zákona5) vo výške 95,52 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 4,48 % príjmom rozpočtov obcí,
b)
cestnej dane vybranej daňovými úradmi vo výške 70 % príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva a vo výške 30 % príjmom rozpočtov obcí.
(3)
Suma dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí uvedená v odseku 1, sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1998.
(4)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 2 písm. a), z príjmov právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike sa vo výške 60 % rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1998 a vo výške 40 % podľa sídla daňovníka. Časť výnosu tejto dane z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí sa rozdelí pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1998.
(5)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 2 písm. b), sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu príslušného daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1998; obce použijú tieto finančné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a na ostatné výdavky s tým súvisiace.
(6)
Príslušné daňové úrady poukazujú obciam pomernú časť dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov a príslušné časti výnosov daní z príjmov právnických osôb a cestnej dane mesačne spôsobom určeným v odsekoch 3 až 5.
(7)
Výnos dane z nehnuteľností 6) je príjmom rozpočtu obce alebo mestskej časti, ktorá vykonáva správu tejto dane.
(8)
Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných zákonov7) je vo výške 50 % príjmom rozpočtu tej obce, ktorá porušenie daňových povinností písomne oznámila daňovému úradu.
§ 6
(1)
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona8) sa v roku 2000 určuje najviac sumou 6 000 Sk.
(2)
Štátny príspevok podľa osobitného predpisu9) pre zmluvy uzavreté na rok 2000 sa určuje vo výške 6 % ročne.
§ 7
Štát platí v roku 2000 poistné na zdravotné poistenie10) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo výške 13,7 % zo 76,5 % vymeriavacieho základu 2 700 Sk.
§ 8
Štát platí v roku 2000 poistné11) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na
a)
nemocenské poistenie vo výške 4,8 % z 15 % vymeriavacieho základu 2 700 Sk,
b)
dôchodkové zabezpečenie vo výške 27,5 % z 15 % vymeriavacieho základu 2 700 Sk.
§ 9
Národný úrad práce platí v roku 2000 poistné na
a)
zdravotné poistenie12) vo výške 13,7 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,
b)
nemocenské poistenie13) vo výške 4,8 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,
c)
dôchodkové zabezpečenie13) vo výške 27,5 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk.
§ 10
(1)
V roku 2000 môže vláda prevziať štátne záruky aj za bankové úvery pre Železnice Slovenskej republiky, pre Sociálnu poisťovňu, pre Národný úrad práce, pre Štátny fond cestného hospodárstva, pre Štátny fond zdravia, pre Štátny fond životného prostredia, pre Štátny podporný fond pôdohospodárstva a potravinárstva, pre Štátny fond trhovej regulácie a pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, pričom sa neuplatnia ustanovenia osobitného zákona;14) na takto poskytnuté štátne záruky sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.15)
(2)
V roku 2000 sa pri poskytovaní štátnych záruk za bankové úvery neuplatnia podmienky ustanovené osobitným predpisom,16) pričom súhrn splátok úverov so štátnou zárukou v roku 2000 a novoposkytnutých štátnych záruk za bankové úvery v roku 2000 nepresiahne 38 % rozpočtovaných príjmov uvedených v § 1 ods. 1.
§ 11
Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, a Slovenská informačná služba sú povinné v roku 2000 odvádzať prebytky osobitného účtu, a to rozdiel medzi poistným na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie plateným podľa osobitného predpisu17) za osoby v služobnom pomere a vyplatenými dávkami podľa osobitných predpisov,18) na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu; tento odvod sa vykoná z osobitných účtov týchto ministerstiev19) a Slovenskej informačnej služby za rok 2000 za každý štvrťrok do 45 dní po skončení štvrťroka.
§ 12
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2000 je 79 467 000 000 Sk; ich prehľad a zdroje ich financovania na rok 2000 sú uvedené v prílohe č. 7.
(2)
Vláda je oprávnená v roku 2000 rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov
a)
na krytie splátok istín štátnych dlhopisov z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2000 v sume 63 167 000 000 Sk,
b)
na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1999,
c)
na účely odškodnenia podľa osobitného predpisu20) do sumy 250 000 000 Sk,
d)
na účely reštrukturalizácie bánk uvedených v osobitnom predpise21) do sumy 10 000 000 000 Sk,
e)
na krytie splátok istín štátneho dlhu v roku 2001,
f)
na účely zabezpečenia bytovej výstavby,
g)
na zabezpečenie plnenia záväzkov zo štátnej záruky za úvery Vodohospodárskej výstavby, š. p., Bratislava, do sumy zodpovedajúcej v prepočte 195 000 000 EUR.
(3)
Vláda je oprávnená v roku 2000 prevziať úvery
a)
na účely reštrukturalizácie úverového portfólia bánk uvedených v osobitnom predpise21) do sumy zodpovedajúcej v prepočte 400 000 000 USD,
b)
od Fondu sociálneho rozvoja Rady Európy na účely financovania projektov v sociálnej oblasti do sumy zodpovedajúcej v prepočte 100 000 000 EUR.
(4)
Schodok štátneho rozpočtu podľa § 1 ods. 2 možno v roku 2000 zvýšiť len o sumu prostriedkov získaných vydaním štátnych dlhopisov uvedených v odseku 2 písm. d) a g), použitých v roku 2000 a o sumu úverov podľa odseku 3 použitých v roku 2000.
§ 13
(1)
Percentuálne zvýšenie funkčných platov príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železničnej polície a colníkov22) je v roku 2000 nula.
(2)
Funkčné platy profesionálnych vojakov23) sa v roku 2000 zvýšia o 0 %.
(3)
Percentuálny podiel na výpočet ďalšieho služobného príjmu profesionálnych vojakov24) sa v roku 2000 určuje vo výške 50 %.
(4)
V súlade s osobitným zákonom25) sa upravené stupnice platových taríf na rok 2000 uplatnia od 1. júla 2000.
§ 14
(1)
Rozpočtovými opatreniami26) možno meniť účelovosť prostriedkov uvedených v prílohe č. 6, rozpočtovaných pre poľnohospodársko-potravinársky komplex v sume 7 481 269 000 Sk len na základe rozhodnutia vlády.
(2)
Vrátenie časti zaplatenej dane z motorovej nafty podľa osobitného zákona27) sa v roku 2000 určuje úhrnnou sumou 1 600 000 000 Sk.
§ 15
(1)
V roku 2000 je rozpočtová organizácia, ktorá je vysokou školou (ďalej len „vysoká škola“), oprávnená viesť účet osobitného financovania vysokej školy.
(2)
Zdrojom účtu osobitného financovania vysokej školy sú prostriedky štátneho rozpočtu zodpovedajúce skutočne dosiahnutým vyšším príjmom vysokej školy s výnimkou príjmov podľa osobitného predpisu.28) Prevod na účet osobitného financovania vysokej školy možno vykonať štvrťročne preddavkovo po skončení každého štvrťroka do výšky skutočne dosiahnutých vyšších príjmov ku koncu príslušného štvrťroka po odpočítaní už vykonaných preddavkov. Za skutočne dosiahnuté vyššie príjmy s výnimkou príjmov podľa osobitného predpisu28) v príslušnom štvrťroku sa považujú príjmy, ktoré presiahnu
a)
v prvom štvrťroku 25 % ročných rozpočtovaných príjmov,
b)
v druhom štvrťroku 50 % ročných rozpočtovaných príjmov,
c)
v treťom štvrťroku 75 % ročných rozpočtovaných príjmov.
(3)
V štvrtom štvrťroku po presiahnutí 100 % ročných rozpočtovaných príjmov možno vykonávať prevody na účet osobitného financovania vysokej školy priebežne.
(4)
Vysoká škola je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o sumu prevodov na účet osobitného financovania vysokej školy podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Ak vysoká škola nesplní rozpočtované ročné príjmy a vykonala preddavky podľa odsekov 2 a 3, je povinná vrátiť sumu zodpovedajúcu nesplneniu rozpočtovaných ročných príjmov z účtu osobitného financovania vysokej školy na príjmový účet štátneho rozpočtu. Pri posudzovaní splnenia rozpočtovaných ročných príjmov sa vychádza z celkového objemu príjmov zníženého o vykonané preddavky. Ak zostatok na účte osobitného financovania vysokej školy nepostačuje na vykonanie odvodu, vysoká škola viaže vo svojom rozpočte príslušný objem výdavkov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(6)
Prostriedky na účte osobitného financovania vysokej školy možno použiť na krytie rozpočtovo nezabezpečených výdavkov vysokej školy s výnimkou výdavkov na výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní.
(7)
Vysoká škola je povinná viesť evidenciu jednotlivých zdrojov účtu osobitného financovania vysokej školy a evidenciu výdavkov o použití prostriedkov účtu osobitného financovania vysokej školy podľa rozpočtovej klasifikácie. Údaje o použití prostriedkov účtu osobitného financovania vysokej školy a údaje o zdrojoch tohto účtu podľa evidencie predkladá vysoká škola svojmu zriaďovateľovi do 30 dní po uplynutí štvrťroka; zriaďovateľ je povinný zasielať prehľad zdrojov a výdavkov týchto účtov Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 45 dní po uplynutí príslušného štvrťroka.
(8)
Zostatok účtu osobitného financovania vysokej školy k 31. decembru 2000 neprepadá a prechádza do nasledujúceho rozpočtového roka. Zostatok tohto účtu je vysoká škola oprávnená použiť do konca roku 2001 v súlade s odsekom 6, ak osobitný predpis neustanoví inak.
§ 16
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 372/1999 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2000
(v tis. Sk)
Ukazovateľ Štátny rozpočet
A. Daňové príjmy 165 006 000
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 61 550 000
v tom: daň z príjmov fyzických osôb 27 050 000
v tom: zo závislej činnosti a funkčných požitkov 22 550 000
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 4 500 000
daň z príjmov právnických osôb 24 500 000
dane z príjmov vyberané zrážkou 10 000 000
Daň z majetku 1 500 000
Domáce dane na tovary a služby 89 906 000
z toho: daň z pridanej hodnoty 62 900 000
spotrebné dane 27 000 000
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 12 050 000
v tom: dovozné clo 4 500 000
dovozná prirážka 7 400 000
ostatné colné príjmy 150 000
B. Nedaňové príjmy 18 202 761
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 7 620 046
z toho: Národnej banky Slovenska 2 000 000
Administratívne a iné poplatky a platby 6 429 191
Kapitálové príjmy 894 642
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 271 245
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 109 310
Iné nedaňové príjmy 2 878 327
C. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja účastín 60 000
I. PRÍJMY SPOLU 183 808 761
Prísľub finančných prostriedkov z EÚ (PHARE a predvstupové fondy) 10 333 500
Memorandová položka (príjmy z privatizácie) 10 000 000
A. Bežné výdavky 187 875 478
Transfery 21 713 106
v tom: podnikateľským subjektom 12 624 206
štátnym fondom 9 088 900
Verejná spotreba obyvateľstva 85 703 554
v tom: transfery poisťovniam 12 186 019
dávky a príspevky sociálnej pomoci, štátne sociálne dávky vrátane príspevku na bývanie 12 108 930
dávky sociálneho zabezpečenia 16 645 704
zariadenia sociálnych služieb, ďalšie sociálne služby a príspevky neštátnym subjektom
a obciam, ostatné sociálne zabezpečenie
4 734 560
školstvo a vzdelávanie 30 821 160
zdravotníctvo 1 188 151
kultúra 3 302 868
ostatné 4 716 162
Verejná spotreba štátu 54 181 834
v tom: obrana a bezpečnosť 21 538 756
správa a súdy 18 612 254
v tom: súdy a prokuratúry 2 212 258
finančná správa 3 416 448
krajské a okresné úrady 4 392 762
ostatné 8 590 786
veda a technika 3 116 076
ostatné 10 914 748
Štátny dlh - úroky 24 899 784
Transfery obciam 1 377 200
B. Kapitálové výdavky spolu 13 208 419
Kapitálové aktíva 7 153 942
Kapitálové transfery 6 O54 477
podnikateľským subjektom 2 155 746
obciam 735 300
C. Úvery, pôžičky a účasť na majetku 724 864
II. VÝDAVKY SPOLU 201 808 761
I. - II. Prebytok (+), schodok (-) - 18 000 000
Memorandová položka (realizácia štátnych záruk za bankové úvery) 10 000 000

Príloha č. 2 k zákonu č. 372/1999 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2000
(v tis. Sk)
Kapitola Záväzný ukazovateľ
a 1
Kancelária Národnej rady SR 15 000
Kancelária prezidenta SR 200
Úrad vlády SR 15 000
Ústavný súd SR 200
Generálna prokuratúra SR 6 000
Najvyšší kontrolný úrad SR 200
Slovenská informačná služba 4 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 120 000
Ministerstvo obrany SR 900 000
Ministerstvo vnútra SR 124 656
Ministerstvo spravodlivosti SR 144 200
Ministerstvo financií SR 105 000
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR
Ministerstvo životného prostredia SR 25 600
Ministerstvo školstva SR 200 000
Ministerstvo zdravotníctva SR 73 155
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 5 500
Ministerstvo kultúry SR 3 500
Ministerstvo hospodárstva SR 40 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 139 000
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 500
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 220 000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5 200
Štatistický úrad SR 6 000
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR 1 100
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 12 000
Protimonopolný úrad SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR 33 000
Úrad bezpečnosti práce SR 200
Štátny dlh SR
Všeobecná pokladničná správa
Slovenská akadémia vied 13 073
Slovenský rozhlas
Slovenská televízia
Tlačová agentúra SR
Krajský úrad Bratislava 125 034
Krajský úrad Trnava 97 374
Krajský úrad Trenčín 102 781
Krajský úrad Nitra 129 942
Krajský úrad Žilina 111 306
Krajský úrad Banská Bystrica 119 835
Krajský úrad Prešov 130 515
Krajský úrad Košice 108 816
Úhrn 3 138 887

Príloha č. 3 k zákonu č. 372/1999 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2000

(v tis. Sk)
Kapitola Výdavky spolu 600 610 640 V tom: 700 720 V tom: 800
Bežné výdavky Mzdy, platy, služobne príjmy a ostatné osobné vyrovnania Bežné transfery 64101 643 Kapitálové výdavky Kapitálové transfery 722 723 Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny
príspevkovým organizáciám dotácie do nefin. št podnikov, akc.spol. a družstiev kapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám kapitálové transfery nefinančným subjektom
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kancelária Národnej rady SR 748 859 337 859 187 845 3 847 411 000
Kancelária prezidenta SR 110 804 57 804 19 986 2 610 53 000
Úrad vlády SR 417 581 327 581 83 277 60 803 90 000
Ústavný súd SR 40 996 34 996 16 930 6 000
Generálna prokuratúra SR 615 339 575 339 377 654 40 000
Najvyšší kontrolný úrad SR 108 582 98 582 54 004 50 10 000
Slovenská informačná služba 799 066 719 066 25 000 80 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 2 249136 1 779 136 665 165 312 910 8 860 470 000 20 000
Ministerstvo obrany SR 15 048 144 14 748 144 4 453 885 1 000 000 40 000 30 000 300 000 83 021
Ministerstvo vnútra SR 11 200 740 10 328 340 5 642 054 350 969 150 000 872 400 30 000 6 000
Ministerstvo spravodlivosti SR 3 897 452 3 505 052 1 843 788 28 439 392 400
Ministerstvo financií SR 4 596 121 3 970 953 1 956 452 73 436 625 168
Ministerstvo pre správu a privatizáciu NM SR 40 946 38 946 15 343 2 000
Ministerstvo životného prostredia SR 949 884 888 284 178 914 209 579 56 654 61 600 16 600
Ministerstvo školstva SR 6 914 827 6 104 827 2 659 638 874 354 122 620 810 000 35 000
Ministerstvo zdravotníctva SR 14 925 205 12 718 945 656 695 11 313 494 151 668 2 206 260 2 031 200
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 18 075 051 18 054 891 91 778 17 856 619 12 840 20 160 160
Ministerstvo kultúry SR 2 205 044 1 905 044 46 878 1 747 998 944 228 57 667 300 000 83 350
Ministerstvo hospodárstva SR 1 817 911 1 466 911 205 892 444 951 65 550 290 370 351 000 321 000 125 500
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 11 969 407 10 456 907 378 415 8 894 575 366 215 6 881 269 1 512 500 1 440 000 1 300 000
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 3 550 576 3 531 576 27 187 3 418 100 17 400 19 000 15 000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 146 201 133 901 59 857 489 324 12 300
Štatistický úrad SR 297 072 287 072 137 980 26 430 25 900 10 000
Úrad jadrového dozoru SR 70 886 67 286 15 792 25 855 3 600
Úrad priemyselného vlastníctva SR 51 521 45 521 20 595 6 000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 237 618 147 618 33 181 20 150 14 630 90 000
Protimonopolný úrad SR 28 718 27 718 11 872 1 000
Správa štátnych hmotných rezerv SR 465 837 357 837 25 151 180 108 000
Úrad bezpečnosti práce SR 127 909 92 909 47 508 9 020 9 000 35 000 30 000
Štátny dlh SR 24 899 784 24 899 784
Všeobecná pokladničná správa 17 046 934 14 364 239 1 830 041 10 749 273 172 500 1 018 000 1 957 831 1 240 546 115 000 390 246 724 864
- z toho dotácie obciam 2 112 500 1 377 200 1 377 200 735 300 735 300
Slovenská akadémia vied 852 819 809 619 262 735 316 231 290 783 43 200 4 600
Slovenský rozhlas 251 100 251 100 251 100
Slovenská televízia 259 200 259 200 259 200
Tlačová agentúra SR 71 820 71 820 71 820 71 820
Krajský úrad Bratislava 4 402147 4 205 147 1 932 790 919 411 361 757 53 000 197 000 7 000
Krajský úrad Trnava 4 429 139 4 215 139 1 652 789 1 452 558 420 307 110 000 214 000 12 000
Krajský úrad Trenčín 4 702 753 4 520 753 1 771 682 1 509 147 518 479 121 000 182 000 28 000
Krajský úrad Nitra 6 065 295 5 871 295 2 039 400 2 402 019 555 744 121 000 194 000 20 000
Krajský úrad Žilina 5 828 291 5 558 291 2 139 484 1 988 628 629 870 121 000 270 000 60 000
Krajský úrad Banská Bystrica 6 372 616 6 122 616 2 226 557 2 371 309 558 883 164 000 250 000 50 000
Krajský úrad Prešov 7 224 690 7 006 690 2 496 186 2 800 805 668 036 164 000 218 000 7 000
Krajský úrad Košice 7 457 669 7 198 669 2 408 204 3 109 164 608 470 146 000 259 000 40 000
Spolu 201 808 761 187 875 478 39 602 703 82 851 658 6 937 853 12 007 306 13 208 419 6 054 477 121 000 2 155 746 724 864

Príloha č. 4 k zákonu č. 372/1999 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM NA ROK 2000 (v tis. Sk)
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Spolu 1 377 200 622 800 2 000 000
z toho:
a) dotácia na výkon samosprávnych funkcií 450 000 450 000
b) dotácia na mestskú verejnú dopravu 902 500 422 500 1 325 000
v tom:
Banská Bystrica 43 700 25 300 69 000
Bratislava 585 000 190 000 775 000
Košice 171 000 151 500 322 500
Prešov 53 300 30 700 84 000
Žilina 49 500 25 000 74 500
c) dotácia na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby 145 000 145 000
d) dotácia na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií 24 700 55 300 80 000

Príloha č. 5 k zákonu č. 372/1999 Z. z.
BEŽNÉ TRANSFERY PRE KRAJSKÉ ÚRADY NA ZABEZPEČENIE VEREJNEJ PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY NA ROK 2000
(na pokrytie úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a na zabezpečenie obslužnosti územia)
(v tis. Sk)
Kraj /mesto Bežný transfer z toho: MVD
a 1 2
Krajský úrad Bratislava 53 000 2 200
v tom: Malacky 900
Pezinok 1 300
Krajský úrad Trnava 110 000 12 200
v tom: Dunalská Streda 400
Galanta 1 000
Sereď 400
Hlohovec 700
Piešťany 1 000
Senica nad Myjavou 500
Trnava 8 200
Krajský úrad Trenčín 121 000 16 700
v tom: Bánovce nad Bebravou 400
Handlová 400
Nové Mesto nad Váhom 600
Partizánske 600
Považská Bystrica 3 400
Prievidza 2 900
Puchov 2 800
Trenčín 5 600
Krajský úrad Nitra 121 000 22 200
v tom: Komárno 1 100
Levice 500
Nitra 16 400
Nové Zámky 600
Šahy 300
Šaľa 200
Štúrovo 1 100
Šurany 500
Topoľčany 1 000
Zlaté Moravce 500
Krajský úrad Žilina 121 000 20 000
v tom: Čadca 2 500
Dolný Kubín 1 100
Kysucké Nové Mesto 300
Liptovský Mikuláš 2 000
Martin 12 100
Ružomberok 2 000
Krajský úrad Banská Bystrica 164 000 21 300
v tom: Lučenec 2 400
Rimavská Sobota 1 500
Zvolen 13 000
Žiar nad Hronom 4 400
Krajský úrad Prešov 164 000 16 900
v tom: Bardejov 4 200
Humenné 1 700
Kežmarok 1 000
Levoča 400
Poprad 4 800
Sabinov 400
Snina 300
Stará Ľubovňa 1 400
Starý Smokovec 300
Svidník 400
Svit 400
Vranov nad Topľou 1 600
Krajský úrad Košice 146 000 7 200
v tom: Michalovce 2 000
Rožňava 600
Spišská Nová Ves 3 400
Trebišov 1 200
Spolu 1 000 000 118 700

Príloha č. 6 k zákonu č. 372/1999 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL NA ROK 2000
(v tis. Sk)
1. Rozpočtové rezervy
- rezerva vlády SR 200 000
– rezerva predsedu vlády SR 22 500
– rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovní a na krytie potreby Národného úradu práce 400 000
– rezerva na štátne záruky za bankové úvery a ručenie štátu za záväzky š. p. ú. (§ 36 ods. 5 písm. a) zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a nariadenie vlády SR č. 257/1997 Z. z.) 500 000
Rezervy spolu 1 122 500
2. Účelové prostriedky zapracované v kapitolách
Kancelária prezidenta SR
– realizácia zákona NR SR č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach 3 000
Úrad vlády SR
zabezpečenie krytia dávok výsluhového príspevku a prídavku k dôchodku v zmysle § 212 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. 32 753
– splnomocnenec na ochranu osobných údajov v informačných systémoch v zmysle zákona č. 52/1998 Z. z. 7 709
z toho:
– mzdové prostriedky 1 869
– kapitálové výdavky 2 880
Slovenská informačná služba
– zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 344/1996 (v rámci kapitálových aktív) 12 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR
– zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 344/1996 (v rámci kapitálových aktív) 5 000
– poplatky a príspevky SR medzinárodným organizáciám 300 000
– financovanie projektov na pomoc krajanom 2 650
– zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO 1 300
- príprava a vedenie súdneho konania pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu podľa čl. 5 ods. 3 Osobitnej dohody medzi SR a MR
– Rok kresťanskej kultúry 2 000 2 000
Ministerstvo obrany SR
– sanačné a monitorovacie práce 132 400
Ministerstvo vnútra SR
– výdavky na technické vybavenie vojenských záchranných útvarov civilnej ochrany na zásahy v mimoriadnych situáciách (uznesenie vlády SR č. 706/1997 v rámci kapitálových aktív) 12 863
– výdavky na tovary a ďalšie služby pre civilnú ochranu 139 735
– hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 300
– migračná politika 50 880
v tom: bežné výdavky 36 852
– uznesenie vlády SR č. 344/1996 (v rámci kapitálových aktív) 20 000
– uznesenie vlády SR č. 585/1997 (v rámci kapitálových aktív) 200 000
– bežné výdavky na vedu a techniku 3 800
– zabezpečenie hranice s Ukrajinou a Maďarskou republikou (v rámci kapitálových aktív) 77 400
Ministerstvo spravodlivosti SR
– finančné krytie záväzkov SR na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, rozhodnutí Výboru ministrov Rady Európy, resp. Výboru delegátov ministrov Rady Európy a zmierov uzavretých medzi vládou SR a sťažovateľom (§ 18 ods. 2 zákona SNR č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov)
4 500
Ministerstvo financií SR
- financovanie súdneho sporu medzi ČSOB a Slovenskou inkasnou jednotkou
– úhrada za distribúciu a predaj kolkov (Slovenská pošta, š. p., Bratislava) 70 000
– zabezpečenie finančných prostriedkov pre miesto asistenta v EBOR 1 136
Ministerstvo životného prostredia SR
– transfer do Štátneho fondu životného prostredia 140 000
Ministerstvo školstva SR
– príspevok na V. rámcový program EÚ pre výskum a technický rozvoj a účasť organizácií a pracovísk výskumu a vývoja na jeho realizácii 140 000
– štipendiá pre doktorandov (bez poistného) 119 754
– aplikovaný výskum a vývoj na vysokých školách 15 433
– úlohy rozvoja vedy a techniky riešené vysokými školami v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce 17 545
– transfer na zabezpečenie činnosti komisie J. W. Fulbrighta 2 000
– transfer pre štátnu športovú reprezentáciu 191 790
– bežný transfer pre občianske združenie Horská služba na Slovensku 18 000
– transfer do Štátneho fondu telesnej kultúry 16 200
– hospodárska mobilizácia 300
– transfer pre občianske združenia a telovýchovné organizácie na úlohy v oblasti telesnej kultúry a športu 47 700
– štátna starostlivosť o mládež (činnosť mládežníckych organizácií a programy na podporu a ochranu mládeže) 26 910
– transfer pre SANET 15 000
– transfer na zabezpečenie programov ES v oblasti vzdelávania a mládeže (SOKRATES, LEONARDO a Mládež pre Európu III) 120 200
v tom: – úhrada príspevku do EÚ 106 000
– na činnosť národných kancelárií a na spolufinancovanie projektov 14 200
– účasť organizácií a pracovísk výskumu a vývoja v SR na projektoch CERN 7 560
Ministerstvo zdravotníctva SR
– transfer do Štátneho fondu zdravia (na financovanie projektov Národného programu podpory zdravia – uznesenie vlády SR č. 335/1998) 20 700
– hospodárska mobilizácia 26 000
– štátom platené poistné na zdravotné poistenie za určené kategórie osôb 11 029 838
– očkovacie séra a diagnostické prípravky: 128 000
z toho: – na očkovanie detskej populácie proti vírusovej hepatitíde typu B 32 000
– na pravidelné očkovanie proti invazívnym hemofilovým infekciám 15 000
– Slovenská lekárska spoločnosť 2 646
– Slovenský Červený kríž 30 581
– kapitálové výdavky na splácanie zahraničných kapitálových úverov pre zdravotníctvo vrátane výdavkov na kurzové vplyvy 250 594
v tom: – na stavby (Národný onkologický ústav v Bratislave a Slovenský ústav srdcových chorôb v Bratislave) 240 594
– na kurzové vplyvy vyplývajúce zo splácania ZKÚ v zmysle uznesení vlády SR č. 143/1992 a č. 535/1995 10 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
– bežné transfery pre občianske združenia 38 700
z toho: tlmočníci pre sluchovo postihnutých 2 700
– príspevky na humanitné účely 1 000
– dávky sociálneho zabezpečenia 16 645 704
– štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie za určené kategórie osôb 971 981
– štátom platené poistné na nemocenské poistenie za určené kategórie osôb 184 200
Ministerstvo kultúry SR
– transfer do Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia 72 000
– transfer pre tlač a umeleckú tvorbu určenú pre detskú literatúru a časopisy 7 540
z toho: – dotácie právnickým osobám 4 700
– dotácie fyzickým osobám 2 840
– transfer pre občianske združenia 25 250
v tom: – divadelníctvo 7 000
– literatúra 3 000
– hudba a koncertná činnosť 4 000
- výtvarné umenie, architektúra a dizajn
– ostatné občianske združenia 7 250
z toho: občianske združenia neumeleckého charakteru 2 950
– pôvodná knižná tvorba a distribúcia 5 600 5 600
z toho: – dotácie právnickým osobám 3 740
– dotácie fyzickým osobám 1 860
– tvorba hraného filmu 20 600
z toho: dotácie právnickým osobám 20 600
– umelecké časopisy 16 000
z toho: – pre občianske združenia, nadácie a podobné organizácie 11 300
– dotácie právnickým osobám 2 800
– dotácie fyzickým osobám 1 900
– cirkvi a náboženské spoločnosti 464 704
z toho: Slovenská katolícka charita 41 000
– Matica slovenská 93 860
– zameriavanie v zmysle zákona NR SR č. 282/1993 Z. z. 10 067
– mimoriadne kultúrne aktivity Ministerstva kultúry SR 34 016
z toho: – dotácie právnickým osobám 13 927
– dotácie fyzickým osobám 4 000
– transfer pre občianske združenia, nadácie a podobné organizácie 16 089
– kultúra menšín 50 000
z toho: – občianskym združeniam 31 800
– dotácie právnickým osobám 11 900
– dotácie fyzickým osobám 6 300
– hospodárska mobilizácia 40
Ministerstvo hospodárstva SR
– úlohy hospodárskej mobilizácie a prípravy územia štátu na obranu v rámci kapitálových
transferov 124 500
– hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 74 000
– transfer do Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 60 000
– vrcholová športová príprava žiakov SOU 3 180
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
– náklady na pozemkové úpravy súvisiace s usporiadaním vlastníckych vzťahov k pôde 242 934
– hospodárska mobilizácia 13 700 13 700
z toho: v rámci kapitálových aktív 800
– núdzová vakcinácia proti klasickému moru ošípaných 40 000
– transfer do Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR 360 000
– transfer do Štátneho vodohospodárskeho fondu SR 150 000 150 000
– transfer do Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve 440 000
– bežný transfer podnikateľským subjektom v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe 7 481 269
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
– hospodárska mobilizácia 7 575
– transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania na podporu bývania 2 700 000
– podpora výstavby technickej vybavenosti a obnovy bytového fondu 350 000
– program záruk za bankové úvery poskytované na bytovú výstavbu 200 000
– podpora výstavby nájomných bytov 150 000
– vrcholová športová príprava žiakov SOU 1 500
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
– hospodárska mobilizácia 41 422
z toho: v rámci kapitálových transferov 4 360
– transfer do Štátneho fondu cestného hospodárstva 5 100 000
v tom: – splátky istín a úrokov z úverov prevzatých na výstavbu diaľnic, na výstavbu
a opravy ciest 4 200 000
– výstavba a opravy ciest 900 000
Štatistický úrad SR
– hospodárska mobilizácia 100
– činnosť demografického pracoviska Inštitútu informatiky a štatistiky 2 400
Úrad jadrového dozoru SR
– hospodárska mobilizácia 270
– úhrada príspevku SR do Fondu na černobyľský kryt Európskej banky pre obnovu a rozvoj 22 500
Správa štátnych hmotných rezerv SR
– tvorba a doplnenie hmotných a mobilizačných rezerv (v rámci kapitálových aktív) 43 000
Úrad bezpečnosti práce SR
– kapitálový transfer na dokončenie bývalej združenej výstavby prevádzkovej budovy VVÚPB v Bratislave na ul. Vazovova – Radlinského 30 000
Všeobecná pokladničná správa
– úhrada majetkovej ujmy za zvýhodnené úvery poskytnuté na dofinancovanie DBV (uznesenia vlády SR č. 453/1994 a č. 676/1995) 4 055
– úhrada majetkovej ujmy v zmysle § 47 zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 10 000
– hospodárska mobilizácia (SZSD) 2 000
z toho: v rámci kapitálových transferov 500
– Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie 11 125
– transfer na splatenie časti záväzkov Slovenskej televízie za rok 1997 voči Slovenským telekomunikáciám, š. p. 50 000
– program rozvoja vidieka – SAPARD (EÚ) 280 000
z toho: pre ŠÚ SR na cenzus fariem (EÚ) 14 000
– finančné prostriedky na stavbu mosta a colnice Štúrovo – Ostrihom (EÚ) 150 000
– podpora exportu prostredníctvom Agentúry na podporu obchodu a zahraničných investícií vrátane spolufinancovania jej činnosti z prostriedkov PHARE (EÚ) 50 000
– finančné prostriedky na Podporný úverový program pre Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania – NARMSP (EÚ) vrátane výnosov z týchto prostriedkov na účtoch 200 000
– Úrad pre verejné obstarávanie SR (EÚ) 38 938
– rezerva na príspevok SR do predvstupových fondov Európskej únie a na mimoriadne a dodatočné projekty (EÚ) 80 000
– Program ochrany životného prostredia ISPA (EÚ) 100 000
– dotácie pre SAD na vytvorenie náhradných autobusových liniek (KÚ) 200 000
– transfery na zabezpečenie projektov podporujúcich regionálny rozvoj a na činnosť regionálnych
rozvojových agentúr 200 000
– finančné prostriedky na poskytovanie štátnej prémie v stavebnom sporení na základe zákona SNR č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 2 600 000
– finančné prostriedky na bonifikáciu úrokov pri poskytovaní hypotekárnych úverov 100 000
Slovenská akadémia vied
– transfer vedeckým spoločnostiam 2 366
– vedecká výchova – štipendiá pre doktorandov (bez poistného) 16 226
– úlohy rozvoja vedy a techniky riešené v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce 10 768
– činnosť Národného vedeckého centra pre spoluprácu SR s Medzinárodným centrom pre
genetické inžinierstvo a biotechnológie 500
Slovenský rozhlas
– transfer na zabezpečenie zahraničného vysielania 64 930
– hospodárska mobilizácia 600
Slovenská televízia
– hospodárska mobilizácia 600
Krajský úrad Bratislava
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR
č. 572/1994 6 360
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 2 896 704
z toho: stredné odborné učilištia (SOU) a strediská praktického vyučovania (SPV) 312 794
– kultúra 44 732
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 752 639
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 342 000
– príspevky neštátnym subjektom 17 000
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 53 000
z toho: mestská verejná doprava 2 200
– hospodárska mobilizácia spolu 266
– požiarna ochrana 26 702
Krajský úrad Trnava
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR
č. 572/1994 10 000
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 2 401 809
z toho: SOU a SPV 345 514
– kultúra 62 713
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 1 208 525
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 840 000
– príspevky neštátnym subjektom 8 650
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 110 000
z toho: mestská verejná doprava 12 200
– hospodárska mobilizácia spolu 379
z toho: kapitálové aktíva 100
– požiarna ochrana 52 221
Krajský úrad Trenčín
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR
č. 572/1994 18 000
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 2 579 907
z toho: SOU a SPV 467 514 467 514
– kultúra 42 115
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 1 257 274
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 782 000
– príspevky neštátnym subjektom 12 800
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 121 000
z toho: mestská verejná doprava 16 700
– hospodárska mobilizácia spolu 500
z toho: kapitálové aktíva 100
– požiarna ochrana 68 460
Krajský úrad Nitra
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR
č. 572/1994 25 070
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 3 026 657
z toho: SOU a SPV 440 761
– kultúra 90 923
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 2 104 485
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 597 000
– príspevky neštátnym subjektom 13 435
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 121 000
z toho: mestská verejná doprava 22 200
– hospodárska mobilizácia spolu 2 339 2 339
z toho: kapitálové aktíva 2 130
– požiarna ochrana 74 991
Krajský úrad Žilina
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 7 832
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 3 158 526
z toho: SOU a SPV 491 855
– kultúra 109 398
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 1 591 317
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 114 000
– príspevky neštátnym subjektom 11 926
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 121 000
z toho: mestská verejná doprava 20 000
– hospodárska mobilizácia spolu 700
z toho: kapitálové aktíva 300
– požiarna ochrana 76 200
Krajský úrad Banská Bystrica
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR
č. 572/1994 13 200
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 3 087 592
z toho: SOU a SPV 438 775
– kultúra 110 979
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 2 095 357
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 579 000
– príspevky neštátnym subjektom 18 000
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 164 000
z toho: mestská verejná doprava 21 300
– hospodárska mobilizácia spolu 930
z toho: kapitálové aktíva 410
– ukončenie sanačných prác vybudovaním záchytnej steny brala v katastrálnom území Vyhne a jeho stabilizácie (v zmysle uznesenia vlády SR č. 512/1999 – v rámci kapitálových aktív) 6 588
– požiarna ochrana 91 333
Krajský úrad Prešov
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR
č. 572/1994 15 931
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 3 651 058
z toho: SOU a SPV 485 659
– kultúra 145 553
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 2 326 730
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 817 000
– príspevky neštátnym subjektom 27 700
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 164 000
z toho: mestská verejná doprava 16 900
– hospodárska mobilizácia spolu 1 169
z toho: kapitálové aktíva 500
– požiarna ochrana 102 756
Krajský úrad Košice
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR
č. 572/1994 18 497
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 3 465 550
z toho: SOU a SPV 421 917
– kultúra 178 478
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 2 790 531
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 2 237 930
– príspevky neštátnym subjektom 16 800
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 146 000
z toho: mestská verejná doprava 7 200
– hospodárska mobilizácia spolu 1 010
z toho: kapitálové aktíva 440
– požiarna ochrana 63 319
Účelové prostriedky spolu 94 832 202
Rezervy a účelové prostriedky spolu 95 954 702
Príloha č. 7 k zákonu č. 372/1999 Z. z.
PREHĽAD ZÁVAZKOV ŠTÁTNEHO DLHU A ZDROJOV FINANCOVANIA ŠTÁTNEHO DLHU NA ROK 2000 (v tis. Sk)
Zdroje štátneho dlhu Potreby štátneho dlhu
Vnútorný dlh
1. Emisia štátnych dlhopisov na splátky istín z predchádzajúcich rokov 63 167 000 1. Splátky istín štátnych dlhopisov z predchádzajúcich rokov 60 967 000
2. Emisia štátnych dlhopisov na úhradu schodku štátneho rozpočtu za rok 1999 15 000 000 2. Úhrada schodku štátneho rozpočtu za rok 1999 15 000 000
Zdroje vnútorného dlhu 78 167 000 Potreby vnútorného dlhu 75 967 000
Zahraničný dlh
1. Splátka úveru od Slovenských elektrární 1 200 000 1. Úhrada zahraničných pôžičiek prijatých na podporu platobnej bilancie 1 407 000
2. Splátky istín zo zahraničných úverov a zahraničných pohľadávok 100 000 2. Splátky istín zahraničných úverov 2 093 000
Zdroje zahraničného dlhu 1 300 000 Potreby zahraničného dlhu 3 500 000
I. Zdroje štátneho dlhu spolu 79 467 000 I. Potreby štátneho dlhu spolu 79 467 000

V prípade uplatnenia postupu v zmysle § 12 ods. 4 tohto zákona sa zdroje a potreby štátneho dlhu zvýšia na sumu 118 772 200 tis. Sk.
Zdroje štátneho dlhu Potreby štátneho dlhu
1. Emisia štátnych dlhopisov na reštrukturalizáciu bánk 10 000 000 1. Úhrady na reštrukturalizáciu bánk 10 000 000
2. Úvery na reštrukturalizáciu bánk zo zahraničia (400 mil. USD) 16 624 000 2. Úhrady na reštrukturalizáciu bánk 16 624 000
3. Úver od Fondu sociálneho rozvoja Rady Európy (100 mil. EUR) 4 326 600 3. Úhrady projektov v sociálnej oblasti 4 326 600
4. Emisia štátnych dlhopisov pre W, š. p., Bratislava (195 mil. EUR) 8 354 600 4. Úhrada úveru W, š. p., Bratislava 8 354 600
II. Zdroje spolu 39 305 200 II. Potreby spolu 39 305 200
Celkové zdroje štátneho dlhu (I. + II.) 118 772 200 Celkové potreby štátneho dlhu (I. + II.) 118 772 200

1)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.
2)
§ 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
4)
§ 16 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
5)
§ 21 zákona č. 366/1999 Z. z.
6)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
7)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.§ 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.§ 55 zákona č. 366/1999 Z. z.
8)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
9)
§ 36s zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 252/1999 Z. z.
10)
§ 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
11)
§ 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
12)
§ 12 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 15 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 24 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov.
16)
§ 46 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 348/1999 Z. z.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad § 222 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
19)
§ 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
20)
Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov.
21)
§ 44a ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 85 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z.§ 80 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
23)
§ 7 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.
24)
§ 30 zákona č. 380/1997 Z. z.
25)
§ 23 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
27)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 5 ods. 1 písm. g), § 13 ods. 1 písm. c) a § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 348/1999 Z. z.