362/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 30.11.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

362
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. decembra 1999,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 102/1993 Z. z. o majetku, ktorý sa neuvádza v majetkovom priznaní
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 102/1993 Z. z. o majetku, ktorý sa neuvádza v majetkovom priznaní sa mení takto:
1.
V § 1 písm. a) sa suma „100 000 Sk" nahrádza sumou „150 000 Sk".
2.
V § 1 písm. b) sa suma „300 000 Sk" nahrádza sumou „400 000 Sk".
3.
V § 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
peňažné prostriedky fyzických osôb v hotovosti v slovenskej mene a vklady v bankách v slevenskej mene, ak úhrnná hodnota hotovosti a vkladov neprevyšuje u jednej fyzickej osoby 200 000 Sk,
d)
peňažné prostriedky fyzických osôb v hotovosti v cudzej mene a vklady v bankách v tuzemsku a vzahraničí v cudzej mene, ak úhrnná hodnota hotovosti a vkladov neprevyšuje u jednej fyzickej osoby 200 000 Sk; prepočet na slovenskú menu sa vykoná kurzom určeným Národnou bankou Slovenska platným k 1. januáru roka, v ktorom sa majetkové priznanie podáva,“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Brigita Schmögnerová v. r.