361/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

361
ZÁKON
zo 7. decembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. a zákona č. 355/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „v menovitých hodnotách“ nahrádzajú slovami „v menovitej hodnote“.
2.
V § 1 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a kupuje na verejnom trhu s cennými papiermi1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 8 ods. 3 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 1 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Emisný kurz dlhopisu je peňažná suma, za ktorú emitent dlhopis vydáva.
(6)
Dlhopis môže znieť aj na cudziu menu.“.
4.
V § 1 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak je emitentom dlhopisu cudzozemec, možno s dlhopisom nakladať iba v súlade s devízovými predpismi.1a)“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Dlhopis musí obsahovať
a)
označenie emitenta
1.
pri právnickej osobe jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo; pri zahraničnej právnickej osobe1b) sa identifikačné číslo nemusí uvádzať,
2.
pri fyzickej osobe jej meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo,
b)
názov dlhopisu a jeho označenie podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov ISIN, ak ide o verejne obchodovateľné dlhopisy,
c)
menovitú hodnotu dlhopisu, a to
1.
v slovenskej mene najmenej jedentisíc Sk a vyššie hodnoty vždy v celých tisícoch Sk alebo
2.
v cudzej mene, ak je dlhopis vydaný v cudzej mene,
d)
spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty,
e)
vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi,
f)
termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu,
g)
záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v určenom termíne alebo termínoch a vyplácať výnos dlhopisu v určených termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta,
h)
pri dlhopisoch znejúcich na meno aj tieto údaje o prvom majiteľovi:
1.
pri právnickej osobe jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo; pri zahraničnej právnickej osobe1b) sa identifikačné číslo nemusí uvádzať,
2.
pri fyzickej osobe jej meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo; pri zahraničnej fyzickej osobe sa namiesto rodného čísla môže uviesť dátum narodenia,
i)
údaj o rozhodnutí Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o povolení na vydanie dlhopisov, ak sa povolenie vyžaduje,
j)
faximile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených konať v mene emitenta, ak ide o dlhopisy vydané v listinnej podobe.
(2)
Text dlhopisu môže obsahovať ďalšie písomné vymedzenie práv a povinností.
(3)
Emisné podmienky dlhopisov obsahujú najmä tieto náležitosti:
a)
údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až g),
b)
najvyššiu sumu menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov a emisný kurz dlhopisov,
c)
dátum začiatku vydávania dlhopisov, predpokladanú lehotu vydávania dlhopisov, spôsob ich vydania,
d)
spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov,
e)
údaj o tom, či budú dlhopisy vydané ako verejne obchodovateľné,
f)
podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisov v prípade, ak si emitent vyhradil možnosť predčasného splatenia dlhopisov alebo ak sa emitent zaviazal, že majiteľovi dlhopisu na požiadanie splatí menovitú hodnotu dlhopisu pred určenou dobou splatnosti dlhopisov.
(4)
Emitent nesmie zmeniť emisné podmienky vydaných dlhopisov s výnimkou zmeny označenia emitenta a platobného miesta.
(5)
Pri vydávaní dlhopisov je emitent povinný najneskôr týždeň pred začiatkom vydávania dlhopisov zverejniť emisné podmienky dlhopisov podľa odseku 3 v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy a najneskôr dva mesiace od začiatku vydávania aj v Obchodnom vestníku. Zmeny v emisných podmienkach dlhopisov je emitent povinný najneskôr do desiatich dní od platnosti týchto zmien zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy a zároveň v uvedenej lehote podať žiadosť o zverejnenie týchto zmien v Obchodnom vestníku.
(6)
Pri vyplácaní výnosu dlhopisu vydaného v listinnej podobe pomocou kupónových hárkov sa musí uviesť na kupóne označenie emitenta, číslo dlhopisu, výška úroku, menovitá hodnota dlhopisu a dátum, ku ktorému sa bude výnos vyplácať, a v prípade, že je výnos určený pevnou úrokovou sadzbou, aj suma úroku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
6.
V § 4 ods. 6 a 7 sa slová „podmienkach emisie“ nahrádzajú slovami „emisných podmienkach“.
7.
V § 5 sa slovo „emisie“ nahrádza slovom „vydania“.
8.
Nadpis druhej časti zákona znie: „Vydanie dlhopisov“.
9.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Emitentom dlhopisov môže byť
a)
tuzemec – právnická osoba2b) vrátane pobočky zahraničnej banky,2c)
b)
tuzemec – fyzická osoba2b) zapísaná v obchodnom registri,2d)
c)
cudzozemec – právnická osoba.2e)
(2)
Na vydanie komunálnych obligácií bez ohľadu na dobu ich splatnosti a na vydanie dlhopisov s dobou splatnosti kratšou ako jeden rok a na vydanie dlhopisov, pri ktorých si emitent vyhradil možnosť predčasného splatenia do jedného roka od vydania dlhopisov alebo sa zaviazal, že majiteľovi dlhopisu na požiadanie splatí menovitú hodnotu dlhopisu do jedného roka, je potrebné povolenie podľa tohto zákona s výnimkou dlhopisov podľa § 18.
(3)
Emitent môže vydať dlhopisy sám alebo prostredníctvom osôb, ktoré majú povolenie na vykonávanie tejto činnosti udelené ministerstvom podľa osobitného zákona.2f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2f znie:
„2f)
Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Povolenie na vydanie dlhopisov podľa § 6 ods. 2 udeľuje ministerstvo na základe písomnej žiadosti emitenta.“.
11.
V § 7 ods. 4 sa slová „návratnosť požadovanej emisie alebo pokiaľ by zamýšľaná emisia bola v rozpore s finančnou politikou štátu alebo pokiaľ by nezodpovedala“ nahrádzajú slovami „splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov alebo ak by vydanie dlhopisov bolo v rozpore s finančnou politikou štátu, alebo ak by nezodpovedalo“.
12.
V § 7 ods. 5 sa slová „na burze a na úradný záznam ich kurzov na burze“ nahrádzajú slovami „na verejnom trhu s cennými papiermi1)“.
13.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Žiadosť o povolenie na vydanie dlhopisov
(1)
V žiadosti o povolenie na vydanie dlhopisov je žiadateľ povinný uviesť
a)
účel použitia peňažných prostriedkov získaných vydaním dlhopisov,
b)
svoju súčasnú a predpokladanú finančnú situáciu do termínu splatnosti dlhopisov a vyhlásenie, že je schopný zabezpečiť splatenie vydaných dlhopisov vrátane výnosov, prípadne či a ako bude návratnosť vecne zabezpečená,
c)
pri dlhopisoch, za ktorých splácanie alebo úročenie prevzala záruku právnická osoba alebo fyzická osoba, údaje o ručiteľovi a jeho finančnej situácii, ako aj jeho písomný súhlas s prevzatím ručiteľského záväzku,
d)
spôsob zverejnenia ročných výsledkov svojho hospodárenia.
(2)
Prílohou žiadosti o povolenie musí byť návrh emisných podmienok podľa § 3 ods. 3, vzor dlhopisu, ak sa dlhopis vydáva v listinnej podobe, posledná ročná účtovná závierka s komentárom overená audítorom, výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace a rozhodnutie príslušného orgánu emitenta o vydaní dlhopisov.3a)
(3)
Overenie ročnej účtovnej závierky sa nevyžaduje, ak ide o vydanie zamestnaneckých obligácií (§ 21).
(4)
Emisné podmienky dlhopisov, na ktorých vydanie sa nevyžaduje povolenie, je emitent povinný predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska do 15 dní od dátumu začiatku ich vydávania, a to v rozsahu uvedenom v § 3 ods. 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Napríklad § 187 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka.“.
14.
Nadpis tretej časti zákona znie: „Splácanie dlhopisov“.
15.
§ 9 znie:
㤠9
S výnimkou dlhopisov podľa § 18 splácanie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplácanie výnosu z dlhopisov môžu emitenti vykonávať sami alebo prostredníctvom osôb, ktoré majú povolenie na vykonávanie týchto činností udelené ministerstvom podľa osobitného zákona.2f)“.
16.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak je emitent v omeškaní s vyplácaním výnosov dlhopisov, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť ministerstvu. Pri verejne obchodovateľných dlhopisoch je emitent povinný bezodkladne zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy oznámenie o omeškaní s vyplácaním výnosov dlhopisov.“.
17.
§ 11 sa vypúšťa.
18.
Nadpis nad § 12 znie: „Splácanie menovitej hodnoty dlhopisov“.
19.
V § 12 ods. 4 prvá veta znie: „Pri splácaní menovitej hodnoty dlhopisu pred dobou jeho splatnosti je majiteľ dlhopisu povinný spolu s dlhopisom vrátiť všetky kupóny, ktoré ešte nie sú splatné.“.
20.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Dlhopis, ktorý nadobudne jeho emitent, sa považuje za predčasne splatený a takýto dlhopis zaniká.
(6)
Ak je emitent v omeškaní so splácaním menovitej hodnoty dlhopisov, je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť ministerstvu. Pri verejne obchodovateľných dlhopisoch je emitent povinný bezodkladne zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy oznámenie o omeškaní so splácaním menovitej hodnoty dlhopisu.“.
21.
V § 17 odsek 1 znie:
„(1)
Do osemnástich mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov3b) môže banka na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydávať dočasné hypotekárne záložné listy ako verejne obchodovateľné cenné papiere na doručiteľa, ktorých celková menovitá hodnota neprevýši 50 % základného imania banky a ktoré je banka povinná do dvoch rokov od ich vydania vymeniť za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5. V čase od vydania dočasných hypotekárnych záložných listov do ich výmeny za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5 sa nepoužijú ustanovenia osobitného zákona.3e)“.
22.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Ak banka nevymení dočasné hypotekárne záložné listy za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5 do dvoch rokov od vydania dočasných hypotekárnych záložných listov, je povinná splatiť dočasné hypotekárne záložné listy v ich menovitej hodnote vrátane výnosov z nich za obdobie od ich vydania do ich splatenia.“.
23.
V § 18 ods. 3 sa slovo „emitovať“ nahrádza slovom „vydávať“.
24.
V § 18 ods. 5 sa slová „navrhovanej emisii“ nahrádzajú slovami „navrhovanému vydaniu“.
25.
§ 19 znie:
㤠19
(1)
Činnosť spojenú s vydávaním štátnych dlhopisov vykonáva ministerstvo. Ministerstvo môže touto činnosťou poveriť Národnú banku Slovenska alebo vybraného uchádzača3ec) na základe výsledkov verejného obstarávania.3ed)
(2)
Činnosť spojenú so správou štátnych dlhopisov vykonáva ministerstvo.
(3)
Splácanie menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a vyplácanie výnosov štátnych dlhopisov vykonáva ministerstvo. Ministerstvo môže splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a vyplácaním výnosov štátnych dlhopisov poveriť Národnú banku Slovenska alebo osoby, ktoré majú povolenie na splácanie cenných papierov a výnosov z nich podľa osobitného zákona2f) a súčasne majú povolenie pôsobiť ako banka.3b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 3ec a 3ed znejú:
„3ec)
§ 4 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3ed)
§ 12 zákona č. 263/1999 Z. z.“.
26.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Dlhopisy označené ako komunálne obligácie môže vydávať
a)
banka, ktorá z peňažných prostriedkov získaných vydaním komunálnych obligácií poskytne komunálny úver obci, ktorá o vydanie komunálnych obligácií požiadala, pričom obec za ich vydanie ručí svojím nehnuteľným majetkom,
b)
obec, ktorá za vydanie komunálnych obligácií ručí svojím majetkom.“.
27.
V § 20 ods. 2 sa slovo „emisiu“ nahrádza slovom „dlhopisy“.
28.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Emitent zamestnaneckých obligácií je povinný v prípade rozviazania pracovného pomeru zamestnaneckú obligáciu od bývalého zamestnanca do dvoch mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru odkúpiť a vyplatiť mu jej menovitú hodnotu a splatnú časť úrokového výnosu. Pokiaľ emisný kurz zamestnaneckej obligácie bol nižší než jej menovitá hodnota, vyplatí emitent bývalému zamestnancovi emisný kurz zamestnaneckej obligácie a pomernú časť rozdielu medzi menovitou hodnotou zamestnaneckej obligácie a jej emisným kurzom. Túto povinnosť má aj voči osobám, ktoré zamestnaneckú obligáciu zdedili.“.
29.
V § 21 ods. 3 sa slová „podmienkach emisie“ nahrádzajú slovami „emisných podmienkach“.
30.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Sankcie
(1)
Ak emitent pri vydávaní dlhopisov, splácaní menovitej hodnoty dlhopisov a vyplácaní výnosov z dlhopisov v prípade, že ide o dlhopisy, na ktorých vydanie sa vyžaduje povolenie, poruší ustanovenia tohto zákona, uloží mu ministerstvo
a)
vykonať opatrenia smerujúce k náprave zistených nedostatkov alebo prikáže emitentovi, aby predčasne splatil menovitú hodnotu vydaných dlhopisov a vyplatil príslušnú časť výnosu týchto dlhopisov,
b)
pokutu až do 25 000 000 Sk v závislosti od závažnosti porušenia.
(2)
Za porušenie povinnosti
a)
podľa § 3 ods. 5 alebo § 10 ods. 3, alebo § 12 ods. 6 uloží ministerstvo emitentovi pokutu 500 000 Sk,
b)
podľa § 8 ods. 4 uloží ministerstvo emitentovi pokutu 100 000 Sk.
(3)
Ak hypotekárny správca alebo jeho zástupca4) poruší povinnosti pri výkone dozoru nad vydávaním hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií, môže mu ministerstvo uložiť v závislosti od závažnosti porušenia pokutu až do 1 000 000 Sk.
(4)
Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr však do troch rokov po splatení všetkých vydaných dlhopisov.
(5)
Výnos pokút podľa odsekov 1 až 3 je príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť aj opakovane.
(7)
Emitent dlhopisov je povinný na požiadanie ministerstva do 15 dní od doručenia žiadosti predložiť ministerstvu doklady preukazujúce splnenie povinností podľa § 3 ods. 5, § 10 ods. 3 a § 12 ods. 6.
(8)
Ak emitent na požiadanie ministerstva nepredloží doklady v lehote podľa odseku 7, uloží ministerstvo emitentovi pokutu podľa odseku 2 písm. a).
(9)
Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť emitenta podľa osobitných predpisov.4a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:
„4)
§ 361 až 36r zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
4a)
Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.“.
31.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 185i až 185s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.
32.
V § 25 sa slovo „emisie“ nahrádza slovom „vydávania“.
33.
Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý znie:
㤠27b
(1)
Konania začaté pred 1. januárom 2000 ministerstvo dokončí podľa doterajších právnych predpisov.
(2)
Doterajšie právne predpisy sa vzťahujú na dlhopisy, ktorých vydanie bolo povolené do 1. januára 2000, s výnimkou uvedenou v odseku 3.
(3)
Ustanovenia § 10 ods. 3, § 12 ods. 5 a 6, § 19 a 21 zákona sa vzťahujú aj na dlhopisy vydané do 1. januára 2000.
(4)
Osoby vykonávajúce činnosť podľa § 19 sú povinné najneskôr do 31. januára 2000 zosúladiť svoju činnosť s týmto zákonom.“.
34.
Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 600/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákonom č. 355/1997 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.