358/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.1999 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

358
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
opatrenie zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky.
Týmto opatrením sa mení existujúca sústava platobných titulov na zostavenie platobnej bilancie Slovenskej republiky. K zásadným zmenám dochádza v platobných tituloch v oblasti cestovného ruchu. Navrhovaná štruktúra platobných titulov širšie zachytáva pohyb finančných prostriedkov v cudzej mene týkajúci sa cestovného ruchu. Ďalšie zmeny sú vykonané z dôvodu lepšieho napĺňania jednotlivých položiek platobnej bilancie a národných účtov.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. apríla 1998 č. 3, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 122/1998 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 25. septembra 1998 č. 12 (oznámenie č. 324/1998 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/1999 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.