355/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.1999 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

355
ZÁKON
zo 7. decembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z., zákona č. 376/1997 Z. z., zákona č. 132/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 107/1999 Z. z., zákona č. 300/1999 Z. z. a zákona č. 344/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 1 sa slová „do 31. decembra 1998“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1999“.
2.
V § 14 ods. 4 sa slová „pred 1. januárom 1999“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2000“.
3.
V § 14 ods. 5 sa slová „pred 1. januárom 1999“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2000“, slová „do 31. decembra 1998“ sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1999“ a slová „k 31. decembru 1998“ sa nahrádzajú slovami „k 31. decembru 1999“.
4.
V § 15 sa slová „po 31. decembri 1998“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1999“.
5.
V § 16 sa slová „do 31. decembra 1998“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1999“.
6.
V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „pred 1. januárom 1999“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2000“.
7.
V § 40 ods. 2 písm. d) sa slová „pred 1. januárom 1999“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2000“.
8.
V § 130 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1999“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2000“ a slová „po 31. decembri 1998“ sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1999“.
9.
V § 130 ods. 3 sa slová „do 31. decembra 1998“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1999“.
10.
V nadpise nad § 174 sa slová „po 31. decembri 1998“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1999“.
11.
V § 174 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1999“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2000“ a slová „po 31. decembri 1998“ sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1999“.
12.
V § 174 ods. 2 sa slová „k 31. decembru 1998“ nahrádzajú slovami „k 31. decembru 1999“.
13.
V § 175 sa slová „do 31. decembra 2022“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2023“.
14.
Za § 175f sa vkladá § 175g, ktorý znie:
㤠175g
(1)
Ak konanie o nároku na dôchodok a o jeho výške nebolo právoplatne skončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a hodnotenie zamestnania v I. a II. pracovnej kategórii alebo v I. a II. kategórii funkcií má vplyv na vznik nároku na dôchodok alebo na jeho výšku, o nároku na dôchodok a o jeho výške sa rozhodne podľa predpisov účinných po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(2)
Ak o nároku na starobný dôchodok podľa § 174 nebolo právoplatne rozhodnuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, o nároku na starobný dôchodok sa rozhodne podľa predpisov účinných do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Ak konanie o nároku na dôchodok a o jeho výške bolo právoplatne skončené ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona a hodnotenie zamestnania v I. a II. pracovnej kategórii alebo v I. a II. kategórii funkcií má vplyv na vznik nároku na dôchodok alebo na jeho výšku, na žiadosť občana sa o nároku na dôchodok a o jeho výške rozhodne podľa predpisov účinných po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.