342/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

342
ZÁKON
z 23. novembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 371/1997 Z. z., zákona č. 60/1999 Z. z. a zákona č. 153/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
plnenie uskutočňované v rámci likvidácie a pri speňažovaní majetku v konkurze.“.
2.
V § 2 ods. 5 písm. f) sa vypúšťajú slová „platiteľovi, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie“.
3.
V § 13 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
pri zabezpečovacom prevode práva26a) v tom prípade, ak dlžník nesplní svoj záväzok, a to dohodnutým dňom plnenia záväzku,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
§ 553 Občianskeho zákonníka.“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
4.
V § 15 sa vypúšťa odsek 7.
5.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Pri prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu je nárok na odpočet dane len zo zdaniteľných plnení prijatých na účely prevádzkovania podniku; nárok na odpočet dane nevzniká pri prijatých zdaniteľných plneniach súvisiacich s udržiavaním a správou podstaty a pri prijatých zdaniteľných plneniach, ktoré sú hotovými výdavkami správcu a sú pohľadávkou proti podstate.“.
6.
V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Ak platiteľ neumožní vykonanie kontroly v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1, vráti daňový úrad nadmerný odpočet do desiatich dní od skončenia kontroly.“.
7.
V § 35 odsek 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou prevodu a prechodu bytov uskutočnených do dvoch rokov po kolaudácii“.
8.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie :
㤠46a
Osobitná úprava núteného predaja podliehajúceho dani
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykoná predaj veci platiteľa podľa osobitného predpisu56a) na dražbe alebo iným spôsobom a z výťažku predaja uspokojuje svoju pohľadávku alebo pohľadávku inej osoby, je povinná predaj tejto veci oznámiť daňovému úradu platiteľa najneskôr do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vec predala, a v tej istej lehote je povinná tomuto daňovému úradu zaplatiť daň.
(2)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba predá vec podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, vyhotoví doklad o predaji, ktorý sa považuje za daňový doklad podľa § 15. V tomto doklade okrem náležitostí daňového dokladu podľa § 15 uvedie svoje obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt a právny dôvod núteného predaja veci. Kópiu tohto dokladu odovzdá platiteľovi, ktorého vec sa predala.
(3)
Platiteľ, ktorého vec sa predala spôsobom podľa odseku 1, uvedie toto zdaniteľné plnenie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo zdaniteľné plnenie uskutočnené, a svoju vlastnú daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet upraví o sumu dane, ktorú je povinná zaplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1.
(4)
Ak je vec predaná podľa odseku 1 platiteľovi, zaplatenie dane právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vec predala, sa považuje za splnenie podmienky na účely odpočtu dane podľa § 20 ods. 2 písm. c).
(5)
Pri predaji veci platiteľa pri výkone daňovej exekúcie56b) uhradí daňový úrad daň na výstupe a o úhrade upovedomí platiteľa. Platiteľ dane uvedie toto zdaniteľné plnenie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo zdaniteľné plnenie uskutočnené, a svoju vlastnú daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet upraví o sumu dane zaplatenú daňovým úradom. Ak daňový úrad predá vec osobe, ktorá je platiteľom, považuje sa doklad o predaji veci vydaný daňovým úradom za daňový doklad podľa § 15 a zaplatenie dane daňovému úradu sa považuje za splnenie podmienky na účely odpočtu dane podľa § 20 ods. 2 písm. c), pričom na obsah dokladu o predaji veci sa primerane vzťahuje odsek 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 56a a 56b znejú:
„56a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 299 Obchodného zákonníka.
Občiansky súdny poriadok.
56b)
§ 73 až 93 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 371/1997 Z. z., zákonom č. 60/1999 Z. z., zákonom č. 153/1999 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.