325/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

325
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. septembra 1999 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Výborom pre využívanie jadrovej energie pre mierové účely Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad bezpečnosťou pri využívaní jadrovej energie pre mierové účely.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 29. septembra 1999, na základe článku 6 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky.