311/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002 do 31.08.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

311
ZÁKON
z 3. novembra 1999
o registri trestov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje zhromažďovanie, spracúvanie, uschovávanie a poskytovanie informácií o osobách právoplatne odsúdených súdmi v trestnom konaní, ako aj o osobách, proti ktorým bolo prokurátormi alebo súdmi právoplatne podmienečne zastavené trestné stíhanie1) (ďalej len „register trestov“).
(2)
V registri trestov sa zakladá
a)
trestný list o každej osobe právoplatne odsúdenej súdom Slovenskej republiky,
b)
správa o osobe, proti ktorej bolo právoplatným rozhodnutím prokurátora alebo právoplatným rozhodnutím súdu podmienečne zastavené trestné stíhanie,
c)
rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o uznaní rozhodnutia cudzozemského súdu na území Slovenskej republiky,2)
d)
oznámenie cudzozemského súdu o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.3)
(3)
Súčasťou registra trestov podľa tohto zákona sú aj informácie o osobách právoplatne odsúdených súdmi, ktoré sa zhromaždili podľa doterajších predpisov, a informácie, ktoré sa odovzdávajú registru trestov na základe medzištátnej zmluvy s Českou republikou.4)
§ 2
(1)
Register trestov vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“).
(2)
Generálna prokuratúra je povinná zabezpečiť ochranu údajov uvedených v registri trestov pred zničením, odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo rozširovaním.5)
Register trestov
§ 3
(1)
Súd je povinný bez meškania zasielať generálnej prokuratúre na založenie do registra trestov trestný list osoby právoplatne odsúdenej súdom a správu o právoplatnom podmienečnom zastavení trestného stíhania, ako aj oznamovať všetky údaje dôležité pre zápis v trestnom liste alebo pre zmenu v zápise vrátane dodatočnej správy o tom, že obvinený sa v priebehu skúšobnej doby osvedčil alebo že sa v jeho trestnom stíhaní pokračuje.
(2)
Prokuratúra je bez meškania povinná zasielať generálnej prokuratúre na založenie do registra trestov správu o právoplatnom podmienečnom zastavení trestného stíhania, ako aj oznamovať všetky údaje dôležité pre zápis v trestnom liste alebo pre zmenu v zápise vrátane dodatočnej správy o tom, že obvinený sa v priebehu skúšobnej doby osvedčil alebo že sa v jeho trestnom stíhaní pokračuje.
(3)
Okresné úrady sú povinné oznamovať na evidovanie v registri trestov generálnej prokuratúre každú zmenu mena alebo zmenu priezviska osoby staršej ako 15 rokov, ktorá bola vykonaná podľa osobitného predpisu.6) Ak taká osoba sa v evidencii registra trestov nenachádza, generálna prokuratúra oznámenie uschová v osobitnej evidencii tak, aby táto zabezpečovala priebežné vykonávanie zmien mena alebo zmien priezviska osôb nachádzajúcich sa v evidencii registra trestov v súlade s právnym stavom.
§ 4
(1)
Trestným listom sa na účely tohto zákona rozumie oznámenie súdu, ktoré obsahuje údaje
a)
o odsúdenej osobe, a to meno a priezvisko odsúdenej osoby, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky odsúdenej osoby, v prípade zmeny mena alebo zmeny priezviska odsúdenej osoby aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko,
b)
o súde a spisovej značke trestnej veci,
c)
o rozhodnutí o vine, treste a ochrannom opatrení a o ich výkone a uložených obmedzeniach.
(2)
Generálna prokuratúra na základe oznámenia súdu v trestnom liste vyznačí
a)
rozhodnutie súdu o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo o upustení od výkonu jeho zvyšku,
b)
udelenie milosti,
c)
účasť odsúdenej osoby na amnestii,
d)
zahladenie odsúdenia podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona.
(3)
Trestný list a oznámenie podľa predchádzajúcich odsekov zašle generálnej prokuratúre súd, ktorý konal v prvom stupni.7) Ak ide o odsúdenia cudzozemskými súdmi, takto postupuje súd, ktorý v prvom stupni rozhodol o výkone rozsudku cudzozemského súdu.8)
§ 5
(1)
Správou o právoplatnom podmienečnom zastavení trestného stíhania sa na účely tohto zákona rozumie písomné oznámenie súdu alebo prokuratúry, ktoré obsahuje údaje
a)
o osobe, ktorej sa týka, a to v rozsahu uvedenom v § 4 ods. 1 písm. a),
b)
o súde alebo prokuratúre a spisovej značke trestnej veci,
c)
o rozhodnutí o právoplatnom podmienečnom zastavení trestného stíhania, dátume jeho vydania a právnej kvalifikácii skutku, ktorého sa rozhodnutie týka,
d)
o dátume skončenia skúšobnej doby.
(2)
Dodatočnou správou k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania sa rozumie
a)
písomné oznámenie súdu alebo písomné oznámenie prokuratúry o právoplatnom výroku, že obvinený sa v priebehu skúšobnej doby osvedčil,
b)
písomné oznámenie súdu alebo písomné oznámenie prokuratúry o tom, že v trestnom stíhaní obvineného sa pokračuje,
c)
písomné oznámenie súdu alebo písomné oznámenie prokuratúry o tom, že obvinený sa osvedčil zo zákona.9)
(3)
Správu podľa odsekov 1 a 2 podáva orgán, ktorý trestné stíhanie v prvom stupni podmienečne zastavil.
§ 6
Doba uchovávania údajov
(1)
Trestný list o osobe právoplatne odsúdenej súdom a oznámenie súdu (§ 4 ods. 2) sa uchovávajú sto rokov od narodenia osoby, ktorej sa týkajú. Po uplynutí tejto doby sa trestný list likviduje.
(2)
Správa o právoplatnom podmienečnom zastavení trestného stíhania sa likviduje po doručení dodatočnej správy, že v trestnom stíhaní obvineného sa pokračuje; inak sa uchováva sto rokov od narodenia osoby, ktorej sa týka.
Odpis registra trestov a výpis z registra trestov
§ 7
(1)
Odpis registra trestov sa vydáva orgánu činnému v trestnom konaní na jeho žiadosť.10)
(2)
Odpis registra trestov sa vydáva útvaru Policajného zboru na jeho žiadosť pri rozhodovaní o žiadosti cudzinca o udelenie povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.10a)
(3)
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky sa na jej žiadosť vydá odpis registra trestov o osobe, ktorej sa týka konanie o žiadosti o milosť.
(4)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky sa na jeho žiadosť vydá odpis registra trestov o osobe, ktorej sa týka konanie o sťažnosti pre porušenie zákona.
(5)
Odpis registra trestov sa vydáva Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pre potreby prijímacieho konania do služobného pomeru.11)
(6)
Na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, vydáva generálna prokuratúra za podmienok ustanovených zákonom justičným orgánom ostatných zmluvných strán na ich žiadosť odpis registra trestov, výpis a iné informácie z registra trestov, ktoré sú potrebné v trestnej veci, v rovnakom rozsahu, v akom ich možno v obdobných prípadoch poskytnúť vlastným justičným orgánom.12)
(7)
Na písomnú žiadosť osoby, ktorej totožnosť bola overená, sa jej umožní nahliadnuť do odpisu registra trestov týkajúceho sa tejto osoby. Ustanovenia § 8 ods. 4 a 5 sa použijú primerane.
(8)
V odpise registra trestov sa uvádzajú všetky údaje o každom odsúdení osoby, ktorej sa odpis týka, o priebehu výkonu trestu, výkonu ochranných opatrení a o zahladení odsúdenia podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona.
(9)
Súčasťou odpisu registra trestov pre orgány činné v trestnom konaní sú aj údaje
a)
o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
b)
z trestných listov cudzozemských súdov o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
§ 8
(1)
Výpis z registra trestov sa vydáva na písomnú žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť na žiadosti overená.
(2)
Žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať
a)
meno a priezvisko osoby,
b)
dátum narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
miesto a okres narodenia,
e)
meno a priezvisko otca,
f)
meno, priezvisko a rodné priezvisko matky,
g)
v prípade zmeny mena a zmeny priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko.
(3)
Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť osvedčené notárom alebo iným príslušným orgánom.13)
(4)
Správnosť údajov uvedených v písomnej žiadosti o výpis z registra trestov bezplatne overuje orgán prokuratúry z predloženého občianskeho preukazu a rodného listu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a úradne preloženého rodného listu, ak medzinárodná zmluva neustanovuje iné. Po overení správnosti údajov sa žiadosť nevracia žiadateľovi, ale sa zasiela generálnej prokuratúre.
(5)
Osoba, ktorá sa zdržuje v zahraničí, môže podať žiadosť o výpis z registra trestov podľa § 8 ods. 1 na diplomatickom úrade alebo konzulárnom úrade.
(6)
Výpis z registra trestov sa vydáva aj súdu na jeho žiadosť pre potreby súdneho konania v iných ako trestných veciach, ako aj iným orgánom podľa osobitných predpisov.14)
(7)
Vo výpise z registra trestov sa uvedú všetky doteraz nezahladené odsúdenia vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení, ak sa podľa zákona na páchateľa nehľadí, akoby nebol odsúdený.
(8)
Vo výpise z registra trestov sa neuvádzajú údaje podľa § 5 ods. 1 a 2.
(9)
Nezahladené odsúdenia cudzozemskými súdmi sa vo výpise z registra trestov uvedú iba v prípade, ak boli vykonané v Slovenskej republike v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§ 9
(1)
Odpis registra trestov a výpis z registra trestov sú verejné listiny.15)
(2)
Za vydanie výpisu z registra trestov a za nahliadnutie do odpisu registra trestov sa platí poplatok podľa osobitných predpisov.16)
(3)
Orgány, ktoré žiadajú o výpis z registra trestov podľa osobitných predpisov,14) sú od poplatku oslobodené.
(4)
Odpisy registra trestov, výpisy a iné informácie z registra trestov podľa § 7 ods. 5 možno cudzím justičným orgánom zaslať aj faxom a na tlačive dožadujúceho orgánu.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
Zápisy v registri trestov o odsúdeniach občanov Slovenskej republiky a iných osôb, ktoré majú na jej území trvalý pobyt, cudzozemskými súdmi, ktoré boli vykonané podľa predchádzajúcich právnych úprav, od účinnosti tohto zákona sa uvádzajú len v odpise registra trestov.
§ 11
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z. o registri trestov.
§ 12
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 307 Trestného poriadku.
3)
Napríklad čl. 22 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (oznámenie č. 550/1992 Zb.) v znení Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 (oznámenie č. 12/1997 Z. z.).
4)
Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov (oznámenie č. 184/1995 Z. z.).
5)
Zákon č. 52/l998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
6)
§ 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.
9)
§ 308 ods. 2 Trestného poriadku.
10a)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Napríklad § 14 zákona č. 73/l998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
12)
Napríklad čl. 13 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (oznámenie č. 550/1992 Zb.) v znení Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 (oznámenie č. 12/1997 Z. z.).
13)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/l995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. l5/l993 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi.
14)
Napríklad zákon č. 99/l963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 379/l997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/l99l Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/l965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/l993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/l992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.