310/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

310
ZÁKON
z 2. novembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. a zákona č. 137/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
2.
V § 2 ods. 1 písmene g) sa za slovo „spotrebiteľovi“ pripájajú slová „s výnimkou činností podľa osobitných predpisov.4a)“.
3.
V § 2 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „a občania, ktorí predávajú vlastné použité výrobky.4b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
„4a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii, zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1994 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
predávať výrobky a poskytovať služby v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi5) alebo v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná alebo ustanovená osobitným predpisom, môže predávajúci predávať výrobky v inej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely v kvalite. Bežnou kvalitou sa rozumie kvalita, ktorá nie je ustanovená osobitnými predpismi a výrobok alebo služba nevykazuje zjavné vady, na ktoré je predávajúci povinný spotrebiteľa upozorniť.“.
5.
V § 4 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Predávajúci je povinný dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitným predpisom7a) tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Napríklad § 10 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).“.
6.
V § 6 ods. 1 sa za slovo „diskriminovať“ vkladajú slová „ani konať v rozpore s dobrými mravmi“.
7.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely tohto zákona rozumie konanie, ktoré
a)
je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby,
b)
môže privodiť ujmu účastníkovi obchodného vzťahu pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe a pri ktorom sa využíva najmä omyl, lesť, vyhrážka, výrazná nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody.“.
8.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Bezpečný výrobok
(1)
Povinnosťou výrobcu a dovozcu je dávať do obehu iba bezpečné výrobky.
(2)
Bezpečný výrobok je výrobok, ktorý za reálne predpokladateľných podmienok jeho používania nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia alebo majetku alebo predstavuje len minimálne nebezpečenstvo, ktoré možno považovať za prípustné pri používaní výrobku pri zabezpečení vysokého stupňa ochrany života, zdravia a majetku spotrebiteľa.
(3)
Pri posudzovaní bezpečnosti výrobku sa prihliada na
a)
vlastnosti výrobku vrátane jeho životnosti, zloženia, označovania, balenia, na návod na montáž a uvedenie do prevádzky, návod na jeho použitie, údržbu a likvidáciu,
b)
účinok na iné výrobky všade tam, kde možno reálne predpokladať, že sa bude používať spolu s inými výrobkami,
c)
spôsoby prezentácie výrobku a všetky údaje a informácie o výrobku poskytované výrobcom,
d)
skupinu spotrebiteľov, ktorá môže byť vážne ohrozená pri používaní výrobku, a to najmä deti.
(4)
Za bezpečný výrobok sa považuje najmä výrobok, ktorý spĺňa požiadavky
a)
technického predpisu8a) alebo
b)
slovenských technických noriem, alebo spĺňa požiadavky správnej výrobnej praxe v príslušnom výrobnom odvetví,8b) ak pre výrobok nebol vydaný technický predpis podľa písmena a).
(5)
Výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky bezpečného výrobku podľa odsekov 2 až 4, sa považuje za nebezpečný. Za nebezpečný výrobok sa považuje aj výrobok, ktorý síce nie je potravina, ale vzhľadom na svoj tvar, vôňu, farbu, vzhľad, balenie, označenie, objem alebo veľkosť môže vyvolať riziko zámeny s potravinou u spotrebiteľov, najmä u detí, a tým ohroziť ich život, zdravie alebo majetok.
(6)
Výrobok nemožno považovať za nebezpečný iba preto, že bol do obehu uvedený bezpečnejší výrobok.
(7)
Splnenie požiadaviek podľa odsekov 2 až 4 nebráni orgánom, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,14) prijať vhodné opatrenia na zabránenie uvedenia výrobku do obehu alebo jeho stiahnutie z obehu, ak existuje dôkaz, že aj napriek splneniu uvedených požiadaviek je výrobok nebezpečný.
(8)
Výrobca, dovozca, dodávateľ a predávajúci sú povinní poskytovať spotrebiteľom o výrobku všetky informácie, ktoré spotrebiteľom umožnia poznať a posúdiť riziká výrobku, ktoré môžu ohroziť ich život, zdravie alebo majetok.
(9)
Výrobca a dovozca sú povinní robiť opatrenia, ktoré im umožnia získavať informácie o možných rizikách výrobku, napríklad skúšať výrobok a hodnotiť sťažnosti spotrebiteľov, a ak je to potrebné, aj stiahnuť výrobok z obehu.
(10)
Dodávateľ je povinný dbať na bezpečnosť výrobku a nesmie dodávať výrobok, o ktorom vie alebo na základe informácií alebo odborných znalostí má vedieť, že nie je bezpečný. Dodávateľ je najmä povinný sprostredkovať predávajúcemu všetky informácie o rizikách výrobku a spolupracovať pri činnostiach zameraných na odstránenie takýchto rizík.
(11)
Výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa nesmú ponúkať, predávať, uvádzať do obehu alebo ponechávať v obehu po uplynutí tejto doby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
„8a)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8b)
Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 274/1998 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax.“.
9.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Nikto nesmie uviesť do obehu, ponúkať ani predávať nebezpečné výrobky.“.
10.
V § 10 ods. 1 prvej vete sa za slovami „o množstve“ čiarka nahrádza bodkou a vkladajú sa slová „Ak to povaha a účel použitia výrobku vyžadujú, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby výrobky boli označené aj údajmi o“.
11.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Podrobnosti o označovaní materiálového zloženia jednotlivých druhov výrobkov a o spôsobe balenia a zaobchádzania s výrobkami určenými pre spotrebiteľa upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.“.
12.
V § 11 prvej vete sa slová „v českom alebo v slovenskom jazyku“ nahrádzajú slovami „v štátnom jazyku9c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c znie:
„9c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/1997 Z. z. a zákona č. 5/1999 Z. z.“.
13.
V § 14 ods. 3 sa bodka na konci prvej vety nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.“.
14.
V § 14 ods. 3 druhej vete sa za slovo „informovať“ vkladajú slová „najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne“.
15.
§ 14b sa vypúšťa.
16.
V § 16 ods. 1 sa za slovo „Predávajúci“ vkladajú slová „[§ 2 ods. 1 písm. b)]“ a nad slovo „služby“ sa umiestňuje odkaz 12b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov.“.
17.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a túto na požiadanie orgánov, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom (§ 23), predložiť na nahliadnutie.“.
18.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a); súčasne sa vypúšťa označenie písmena b).
19.
V § 23 odseky 3, 4 a 5 znejú:
„(3)
Orgány, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,14) sú pri výkone dozoru oprávnené
a)
vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
organizovať skúšanie bezpečnostných vlastností predávaných výrobkov,
c)
požadovať od výrobcov, dovozcov, dodávateľov a predávajúcich potrebné informácie,
d)
odoberať vzorky výrobkov a podrobiť ich skúšaniu,
e)
požadovať, aby výrobky boli označené vhodným upozornením na riziká výrobku,
f)
nariadiť publikovanie upozornení na riziká výrobkov,
g)
v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku
1.
zakázať dodávanie a predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb,
2.
nariadiť účinné a bezprostredné stiahnutie výrobku z obehu, a ak je to potrebné, navrhnúť aj jeho zničenie na náklady kontrolovanej osoby,
3.
uzavrieť prevádzkareň až do vykonania nápravy.
(4)
Rozhodnúť o zničení výrobku na náklady kontrolovanej osoby [odsek 3 písm. g) bod 2] môžu iba orgány, ktoré vykonávajú dozor podľa osobitných predpisov.14b)
(5)
Pri prijímaní opatrení vzťahujúcich sa na stiahnutie potravín a kozmetických prostriedkov ohrozujúcich život, zdravie alebo majetok spotrebiteľa z obehu alebo ich zničenie spolupracujú príslušné orgány14),14b) s orgánmi potravinového dozoru.14d)“.
20.
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 6 až 10, ktoré znejú:
„(6)
Záväzné pokyny a opatrenia v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku [odsek 3 písm. a) a g)] môžu ukladať na mieste iba na to poverené osoby za podmienok, že bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav a okamžitú nápravu nemožno dosiahnuť uložením iného opatrenia. Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, poverená osoba tieto záväzné pokyny a opatrenia bezodkladne oznámi kontrolovanej osobe a vyhotoví o nich písomný záznam.
(7)
Ak kontrolovaná osoba nesúhlasí s uloženým opatrením podľa odseku 6, môže proti nemu podať námietky, ktoré sa uvedú v zázname, alebo ich môže podať písomne najneskôr do troch dní. Podané námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne orgán, ktorým poverená osoba opatrenie na mieste uložila14),14b). Rozhodnutie o námietkach sa doručí kontrolovanej osobe a je konečné (§ 28).
(8)
Obnoviť predaj výrobku alebo poskytovanie služby alebo otvoriť prevádzkareň môže predávajúci alebo ten, čo poskytuje službu, až po odstránení zistených nedostatkov a len s písomným súhlasom orgánu, ktorý o zákaze dodávania a predaja výrobku alebo poskytovania služby, alebo uzavretia prevádzkarne rozhodol.
(9)
Orgány, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,14) majú pri výkone dozoru práva a povinnosti podľa osobitného predpisu,14a) ak tento zákon neustanovuje inak. Zamestnanci týchto orgánov sa pri výkone dozoru preukazujú preukazom kontrolóra.
(10)
Týmto zákonom nie sú dotknuté práva a povinnosti orgánov štátnej správy, ktoré im vo veciach ochrany spotrebiteľa ustanovujú osobitné predpisy.14b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14b a 14d znejú:
„14b)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb. (úplné znenie č. 32/1992 Zb.), zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
14d)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.“.
21.
Za § 23 za vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Typová zmluva
(1)
Typovou zmluvou sa podľa tohto zákona rozumie zmluva, ktorá sa má uzavrieť vo viacerých prípadoch, ak je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje.
(2)
Typová zmluva nesmie obsahovať
a)
neprimerané podmienky, ktoré na škodu spotrebiteľa zakladajú nápadný nepomer medzi právami a povinnosťami zmluvných strán, najmä
1.
podmienky, ktoré viažu predaj výrobku alebo poskytnutie služby na odobratie iného výrobku alebo na prevzatie inej služby,
2.
podmienky, ktorými sa podmieňuje predaj výrobku alebo poskytnutie služby požiadavkou, aby spotrebiteľ zabezpečil pre predávajúceho ďalšieho spotrebiteľa, ktorý s ním uzavrie rovnakú alebo podobnú zmluvu;
b)
podmienky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi.“.
22.
V § 24 ods. 4 sa za slová „§ 10 ods. 1 až 4,“ vkladajú slová „§ 11,“.
23.
V § 28 písm. b) sa slová „§ 23 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 7“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa sa mení takto:
1.
V § 1 písmená d) a e) znejú:
„d)
krajské úrady,
e)
okresné úrady,“.
2.
V § 2 sa vypúšťa písmeno d).
3.
V § 3 sa vypúšťa písmeno a), súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
4.
V § 4 písm. d) sa slová „okresným úradom, obvodným úradom“ nahrádzajú slovami „krajským úradom, okresným úradom“.
5.
V § 5 sa slová „Okresný úrad“ nahrádzajú slovami „Krajský úrad“ a slovo „okresu“ sa nahrádza slovom „kraja“.
6.
V § 6 sa slová „Obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“.
7.
§ 8 sa vypúšťa.
Čl. III
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska, prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.“.
2.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva obec.4) Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v tržnici vydáva správca trhového miesta (§ 4).“.
3.
V § 3 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom [§ 2 ods. 1 písm. f)],“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
4.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Príležitostný trh sa môže uskutočniť len jedenkrát v mesiaci s dĺžkou trvania jeden deň, tradičný jarmok jedenkrát do roka s dĺžkou trvania najviac tri dni. Vianočné a veľkonočné trhy sa konajú raz ročne s dĺžkou trvania najviac 24 dní.“.
5.
V § 5 ods. 6 sa na konci pripájajú slová „a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami“.
6.
V § 9 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a nebalená“.
7.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.“.
8.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach [§ 10 písm. b)] je povinná predložiť orgánom dozoru (§ 12 ods. 1) na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.“.
9.
V § 12 ods. 2 úvodná veta znie:
„(2)
Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000 Sk“.
10.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „od 50 000 Sk do 500 000 Sk“.
11.
V § 12 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „od 5 000 Sk do 500 000 Sk“ a na konci sa pripájajú slová „alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3“.
12.
V § 12 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.