280/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.11.1999 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

280
ZÁKON
z 22. októbra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z. a zákona č. 240/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa za slovo „literárnej“ vkladá čiarka a slovo „umeleckej“.
2.
§ 8 znie:
㤠8
(1)
Štátny dohľad nad činnosťou komory a činnosťou exekútorov vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
a)
sledovaním dodržiavania zákonnosti postupov exekútorov v konkrétnych veciach,
b)
pravidelnými a účelovými previerkami exekútorských úradov a exekútorských spisov,
c)
prerokúvaním a hodnotením správ komory o výsledkoch exekučnej činnosti a poznatkoch z vybavovania sťažností na postupy exekútorov.
(2)
Pri výkone štátneho dohľadu sú exekútori povinní ministerstvu
a)
bez zbytočného odkladu predložiť spisy, o ktoré požiada,
b)
poskytnúť aj inú súčinnosť.
(3)
Komora na požiadanie ministerstva spolupôsobí pri výkone štátneho dohľadu nad činnosťou exekútorov.
(4)
Nesplnenie povinností uvedených v odseku 2 exekútorom je jeho disciplinárnym previnením.“.
3.
§ 9 znie:
㤠9
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)
a)
vymenúva a odvoláva exekútorov,
b)
rozhoduje o zbavení exekútora povinnosti mlčanlivosti.“.
4.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Za exekútora možno vymenovať občana,
a)
ktorý je spôsobilý na právne úkony,
b)
ktorému právnická fakulta vysokej školy v Slovenskej republike priznala titul magister alebo titul bakalár v štúdiu so špecializáciou súdny exekútor alebo má uznaný diplom o právnickom vzdelaní získanom na vysokej škole v zahraničí,3)
c)
ktorý je bezúhonný,
d)
ktorý aspoň tri roky vykonával právnu prax, z toho najmenej jeden rok exekučnú prax,
e)
ktorý zložil odbornú skúšku.“.
5.
V § 10 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťa čiarka a slová „exekútorského kandidáta“.
6.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
㤠10a
Komora umožní vykonať odbornú skúšku do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti každému, kto spĺňa podmienky ustanovené v § 10 ods. 1 písm. a) až d).“.
7.
§ 11 znie:
㤠11
(1)
Exekútora vymenuje do exekútorského úradu minister. Sídlo exekútorského úradu si určuje exekútor.
(2)
Návrh na vymenovanie exekútora predkladá komora na základe žiadosti toho, kto spĺňa podmienky ustanovené v § 10.
(3)
Ak komora nepredloží návrh do jedného mesiaca po tom, ako jej bola doručená takáto žiadosť, minister vymenuje exekútora aj bez návrhu.“.
8.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Sídlo exekútorského úradu sa musí pri vymenovaní exekútora presne určiť.“.
9.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak komora v prípadoch uvedených v odseku 2 nepodá návrh na odvolanie exekútora do jedného mesiaca, minister môže po uplynutí tejto lehoty odvolať exekútora aj bez návrhu.“.
10.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Komora ustanoví zástupcu z exekútorov.“.
11.
V § 18 odsek 2 znie:
„(2)
Zástupca používa svoju pečiatku a pečatidlo.“.
12.
V § 18 sa vypúšťa odsek 3.
13.
§ 19 znie:
㤠19
Komora ustanoví exekútorovi iného zástupcu, ak
a)
výkon exekútorského úradu ustanoveného zástupcu zanikol (§ 16),
b)
ustanovený zástupca požiada o uvoľnenie z funkcie zástupcu,
c)
o to požiada zastupovaný exekútor.“.
14.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Komora zapíše do zoznamu koncipientov na návrh exekútora občana,
a)
ktorý je spôsobilý na právne úkony,
b)
ktorému právnická fakulta vysokej školy v Slovenskej republike priznala titul magister alebo titul bakalár v štúdiu so špecializáciou súdny exekútor alebo má uznaný diplom o právnickom vzdelaní získanom na vysokej škole v zahraničí,3)
c)
ktorý je bezúhonný,
d)
ktorý je v pracovnom pomere u exekútora.“.
15.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
16.
§ 24 až 27 vrátane nadpisu nad § 24 sa vypúšťajú.
17.
§ 31 znie:
㤠31
Ak oprávnený nezloží preddavok na odmenu exekútora a na náhradu jeho hotových výdavkov (§ 197 ods. 2 a 3) v lehote určenej exekútorom, súd môže na návrh exekútora exekúciu zastaviť (§ 57 ods. 2).“.
18.
V § 34 ods. 3 sa za slovom „nehnuteľností“ vypúšťa čiarka a slová „daňový orgán“.
19.
§ 36 znie:
㤠36
(1)
Exekučné konanie sa začína na návrh.
(2)
Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor však môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia súdu na jej vykonanie (§ 44).
(3)
Začatie exekučného konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné exekučné konanie. Ak oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie v tej istej veci niekoľkým exekútorom, exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého na vykonanie poverí súd; v ostatných prípadoch sa exekúcia zastaví [§ 57 ods. 1 písm. h)].
(4)
Ak sa v priebehu exekučného konania zistí, že vec alebo časť majetku je súčasne predmetom exekúcie vykonávanej podľa osobitného zákona,4b) prednosť má exekúcia, ktorá sa začala skôr.
(5)
Ak osobitný zákon4c) neustanovuje inak, exekučné konanie nemožno prerušiť, nemožno odpustiť zmeškanie lehôt a po skončení exekučného konania nemožno podať návrh na obnovu exekučného konania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:
„4b)
Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
4c)
Napríklad § 14 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 39 odsek 2 znie:
„(2)
K návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený pripojí rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti (exekučný titul). Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyznačuje na notárskej zápisnici (§ 41 ods. 2).“.
21.
V § 40 odsek 2 znie:
„(2)
Ak oprávnený napriek výzve exekútora v určenej lehote neopraví alebo nedoplní návrh, v dôsledku čoho nemožno v exekučnom konaní pokračovať, alebo ak nepriloží exekučný titul, súd exekučné konanie na návrh exekútora zastaví. O týchto následkoch musí byť oprávnený poučený.“.
22.
V § 41 odsek 2 znie:
„(2)
Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade iných vykonateľných rozhodnutí, schválených zmierov, platobných výmerov, výkazov nedoplatkov a dohôd, ktorých súdnu exekúciu pripúšťa zákon. Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.“.
23.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Exekúciu na podklade notárskych zápisníc podľa odseku 2 možno vykonať zexekvovaním majetku, ak je oprávnenou osobou banka.“.
24.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Potvrdenie o vykonateľnosti dohody, ktorej súdnu exekúciu zákon pripúšťa, vydáva orgán, ktorý dohodu schválil.
(4)
Cudzí exekučný titul uznáva príslušný súd (§ 45) tak, že vydá poverenie na vykonanie exekúcie.“.
25.
§ 44 znie:
㤠44
(1)
Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom najneskôr do 15 dní súdu (§ 45) a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.
(2)
Súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, spravidla do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu. Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie.
(3)
Ak je uznesenie, ktorým sa žiadosť zamietla, právoplatné, súd exekúciu aj bez návrhu zastaví [§ 57 ods. 1 písm. h)]. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.
(4)
Poverenie na vykonanie exekúcie obsahuje označenie
a)
súdu, ktorý poveruje exekútora vykonaním exekúcie,
b)
exekútora, ktorý je poverený vykonaním exekúcie,
c)
exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal,
d)
oprávneného a povinného,
e)
vymáhaného nároku,
f)
prípadne potvrdenie o vykonateľnosti cudzieho exekučného titulu.
(5)
Ak oprávnený požiada súd o zmenu exekútora a súd po vyjadrení exekútora žiadosti oprávneného vyhovie, vykonaním exekúcie poverí súd exekútora, ktorého navrhne oprávnený, a vec mu písomne postúpi. Účinky pôvodného návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zostávajú zachované. Odmena pôvodného exekútora sa však vypočíta tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie.“.
26.
§ 45 znie:
㤠45
(1)
Poveriť exekútora vykonaním exekúcie a konať ďalej ako exekučný súd je príslušný súd, ktorý vo veci rozhodol ako súd prvého stupňa. Ak tento súd nie je okresným súdom, exekútora poverí vykonaním exekúcie a koná ďalej ako exekučný súd okresný súd, ktorý je všeobecným súdom povinného.
(2)
Miestne príslušný súd je všeobecný súd povinného. Ak povinný nemá všeobecný súd v Slovenskej republike, príslušný je súd, v ktorého obvode má povinný majetok; ak je niekoľko príslušných súdov, rozhoduje súd, ktorému bola žiadosť doručená ako prvému.
(3)
Ak podkladom na vykonanie exekúcie je exekučný titul podľa § 41 ods. 2, poveriť exekútora vykonaním exekúcie a konať ďalej ako exekučný súd je príslušný všeobecný súd povinného. Ak povinný nemá všeobecný súd v Slovenskej republike, príslušný je súd, v ktorého obvode má povinný majetok; ak je niekoľko príslušných súdov, rozhoduje súd, ktorému bola žiadosť doručená ako prvému.“.
27.
V § 46 odsek 3 znie:
„(3)
Exekútor upustí od vykonania exekúcie, ak povinný splnil, čo mu ukladá rozhodnutie a uhradí preukázané trovy exekučného konania. Ak exekútor vykonával exekúciu predajom nehnuteľností alebo zriadením exekučného záložného práva, oznámi príslušnému okresnému úradu odboru katastra nehnuteľností, že upustil od vykonania exekúcie.“.
28.
§ 47 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Exekútor upovedomí o začatí exekúcie a oznámi jej skončenie aj Národnému úradu práce, ak ide o povinného, ktorým je právnická osoba. Upovedomenie exekútor doručí po uplynutí lehoty na podanie námietok alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli.“.
29.
V § 49 odsek 1 znie:
„(1)
Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk. Náhradné doručenie upovedomenia o začatí exekúcie povinnému, ktorý je fyzickou osobou, je vylúčené. Náhradné doručenie upovedomenia o začatí exekúcie povinnému, ktorý je právnickou osobou, sa vykoná na poslednú adresu sídla tejto právnickej osoby uvedenú v príslušnom registri, v ktorom je táto právnická osoba zapísaná.“.
30.
V § 50 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, je prípustné odvolanie.
(5)
Ak je rozhodnutie, ktorým sa námietkam vyhovelo, právoplatné, súd exekúciu zastaví [§ 57 ods. 1 písm. h)]. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.“.
31.
§ 51 znie:
㤠51
Pred rozhodnutím o námietkach proti exekúcii vykonávanej na podklade exekučného titulu podľa § 41 ods. 2 alebo o odvolaní proti rozhodnutiu o námietkach môže si súd vyžiadať vyjadrenie orgánu, ktorý vydal rozhodnutie, platobný výmer alebo výkaz nedoplatkov alebo ktorý schválil zmier alebo dohodu.“.
32.
V § 52 ods. 1 sa za slovo „doručí“ vkladá slovo „právoplatné“.
33.
V § 54 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Proti rozhodnutiu o uložení pokuty je prípustné odvolanie.“.
34.
V § 56 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
35.
V § 56 odsek 4 znie:
„(4)
Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 2 je prípustné odvolanie.“.
36.
V § 57 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona,6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Napríklad § 10 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., § 18a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 72/1999 Z. z.“.
37.
V § 58 odsek 4 znie:
„(4)
Proti rozhodnutiam podľa § 57 ods. 1 písm. a), b), f) až h) je prípustné odvolanie.“.
38.
V § 59 sa vypúšťajú slová „alebo spísal notársku zápisnicu“.
39.
V § 60 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
súd vydal poverenie pre iného exekútora (§ 57 ods. 2),“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
40.
Za § 61 sa vkladajú § 61a a 61b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Rozsah exekúcie
§ 61a
Exekúciou nemožno postihnúť majetok alebo práva, ktoré podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov nepodliehajú exekúcii alebo sú z exekúcie vylúčené, alebo na ktoré je exekúcia neprípustná.
§ 61b
Exekúciu možno vykonať len v rozsahu pohľadávky vyplývajúcej z exekučného titulu, jej príslušenstva a trov exekúcie (§ 57 ods. 3); to neplatí, ak sa exekúcia vykonáva predajom hnuteľnej veci, ktorá sa nedá rozdeliť, alebo predajom nehnuteľnosti a povinný nemá dostatok iného majetku, z ktorého by bolo možné uspokojiť pohľadávku oprávneného.“.
41.
V § 79 odsek 1 znie:
„(1)
Ak súd povolí odklad exekúcie podľa § 56 ods. 1, exekútor upovedomí o tom platiteľa mzdy do troch dní od doručenia rozhodnutia. Platiteľ mzdy po doručení tohto upovedomenia prestane vykonávať zrážky zo mzdy povinného, a to až do času, kým mu exekútor nedoručí príkaz, aby sa v zrážkach pokračovalo.“.
42.
V § 80 sa na konci pripája táto veta:
„Proti tomuto rozhodnutiu je odvolanie prípustné.“.
43.
V § 81 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Výplatu zrazenej sumy oprávneným vykoná exekútor do siedmich dní odo dňa jej prijatia.“.
44.
V § 86 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Proti tomuto rozhodnutiu je odvolanie prípustné.“.
45.
V § 88 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Výplatu zrazenej sumy oprávnenému, ako aj vrátenie jej zvyšku povinnému vykoná exekútor do siedmich dní odo dňa jej prijatia.“.
46.
V § 95 ods. 1 písm. a) sa slovo „odpísala“ nahrádza slovom „zablokovala“.
47.
V § 96 ods. 1 sa pred slová „po uplynutí lehoty“ vkladajú slová „do siedmich dní“.
48.
§ 96 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak exekútor nevydá exekučný príkaz v lehote uvedenej v odseku 1, je povinný vydať príkaz na odblokovanie účtu povinného. Exekútor môže vydať príkaz na odblokovanie účtu povinného aj z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Dôvod, pre ktorý došlo k odblokovaniu účtu, musí exekútor uviesť v príkaze na odblokovanie účtu. Príkaz na odblokovanie účtu sa doručí banke do vlastných rúk.“.
49.
V § 101 sa na konci pripája táto veta:
„Proti tomuto rozhodnutiu je odvolanie prípustné.“.
50.
V § 103 sa slová „ustanovenia § 95, 97, 98 a 99“ nahrádzajú slovami „ustanovenia § 95, 96 ods. 3, § 97, 98 a 99“.
51.
V § 110 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „do siedmich dní od prijatia zrazenej sumy“.
52.
Za § 114 sa vkladá § 114a, ktorý znie:
㤠114a
Ak sa majú exekúciou postihnúť hnuteľné veci povinného, ktoré slúžia alebo súvisia s podnikaním, exekútor je povinný postupovať tak, aby exekúciou neohrozil podnikateľskú činnosť povinného nad nevyhnutnú mieru. Hnuteľné veci je povinný postihovať exekúciou v tomto poradí:
a)
veci, ktoré neslúžia na podnikanie,
b)
veci, ktoré súvisia s podnikaním, ale bez ktorých je podnikanie možné,
c)
veci, bez ktorých nie je podnikanie možné.“.
53.
V § 115 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „a chovné zvieratá, t. j. dojnice, vysokoteľné jalovice, plemenné býky, plemenné prasnice, plemenné kance, bahnice a plemenné barany.“.
54.
§ 120 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Spísať nemožno veci, ktoré už spísal iný exekútor.“.
55.
V § 121 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vhodným zabezpečením hnuteľných vecí sa rozumie ich označenie pečatidlom alebo pečiatkou exekútora alebo ich úschova v priestoroch označených exekútorom. Iný spôsob zabezpečenia hnuteľných vecí nie je prípustný.“.
56.
V § 122 sa na konci pripájajú tieto vety:
„O výške určenej ceny spísaných vecí musí byť povinný upovedomený. Povinný môže podať u exekútora námietky proti výške určenej ceny spísaných vecí do 14 dní odo dňa doručenia upovedomenia. O možnosti podať námietky musí exekútor povinného v upovedomení poučiť. O námietkach proti výške určenej ceny spísaných vecí rozhoduje súd; proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.“.
57.
§ 131 znie:
㤠131
Cenné papiere na meno, cenné papiere na doručiteľa a cenné papiere na rad, ktoré možno previesť rubopisom, ako aj ďalšie cenné papiere podľa osobitných predpisov13) možno zexekvovať tak, že exekútor spíše tieto cenné papiere podľa ustanovení o predaji hnuteľných vecí a odníme ich alebo vykoná úkony, ktoré podľa osobitných predpisov nahrádzajú odňatie týchto cenných papierov.“.
58.
Za § 131 sa vkladá § 131a, ktorý znie:
㤠131a
(1)
Exekúciu verejne obchodovateľných cenných papierov môže exekútor vykonať len ich predajom na verejnom anonymnom trhu cenných papierov prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. V prípade, ak sa verejne obchodovateľným cenným papierom dlhšie ako tri mesiace neobchoduje na verejnom trhu cenných papierov, môže ho obchodník s cennými papiermi ponúknuť na predaj za najvyššiu cenu, akú možno dosiahnuť s vynaložením odbornej starostlivosti.
(2)
Exekúciu cenných papierov, ktoré nie sú verejne obchodovateľné, možno vykonať len predajom prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, a to za najvyššiu cenu, akú možno dosiahnuť s vynaložením odbornej starostlivosti.“.
59.
V § 132 sa za slová „na základe“ vkladá slovo „osobitného“.
60.
§ 133 znie:
㤠133
(1)
Splnenie pohľadávky z cenných papierov vykoná exekútor úkonmi podľa osobitných predpisov.13a)
(2)
Všetky úkony podľa odseku 1 pri nakladaní s cennými papiermi robí namiesto povinného exekútor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Napríklad zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový, zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov.“.
61.
V § 135 ods. 2 sa slová „katastrálnemu úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu odboru katastra nehnuteľností“ a slová „obvodnému úradu“ sa nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
62.
V § 137 ods. 2 sa slová „katastrálnemu úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu odboru katastra nehnuteľností“ a slová „obvodnému úradu“ sa nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
63.
§ 138 znie:
㤠138
Po vydaní exekučného príkazu exekútor zaobstará znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti. Exekútor na žiadosť znalca poskytne súčinnosť potrebnú na vypracovanie posudku. O čase a mieste oceňovania nehnuteľnosti upovedomí oprávneného, povinného, spoluvlastníkov, ako aj osoby, pre ktoré viaznu na nehnuteľnosti iné závady, a okresný úrad, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť nachádza.“.
64.
V § 139 odsek 1 znie:
„(1)
Znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti musí obsahovať cenu zistenú podľa cenového predpisu a trhovú cenu nehnuteľnosti; v časti o trhovej cene sa jednotlivo odhadnú závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie (§ 153 ods. 1), ako aj závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie (§ 153 ods. 2).“.
65.
V § 139 odsek 4 znie:
„(4)
Znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti exekútor doručí oprávnenému, povinnému, záložnému veriteľovi povinného a osobám, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo.“.
66.
§ 139 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Osoby uvedené v odseku 4 môžu podať u exekútora námietky proti znaleckému posudku na cenu nehnuteľnosti do 14 dní odo dňa doručenia znaleckého posudku. O námietkach proti znaleckému posudku rozhoduje súd; proti jeho rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.“.
67.
V § 140 ods. 2 sa v písmene c) vypúšťajú slová „ktorá je zároveň najnižším podaním,“.
68.
V § 140 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
trhovú cenu nehnuteľnosti, ktorá je zároveň najnižším podaním,“.
Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená f) až m).
69.
V § 142 odsek 2 znie:
„(2)
Najnižšie podanie sa rovná trhovej cene nehnuteľnosti určenej v znaleckom posudku (§ 139 ods. 1).“.
70.
V § 143 ods. 2 prvá veta znie:
„Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75 % trhovej ceny nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom.“.
71.
V § 144 ods. 3 sa za slovo „zapisovateľ,“ vkladajú slová „znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok na draženú nehnuteľnosť,“.
72.
§ 145 znie:
㤠145
(1)
Ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, exekútor nepokračuje v konaní. V konaní možno pokračovať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od bezúspešnej dražby. Najnižšie podanie v takom prípade môže so súhlasom súdu tvoriť nižšia cena, ako je cena určená znaleckým posudkom, nie však nižšia ako dve tretiny trhovej ceny určenej znaleckým posudkom. K žiadosti o udelenie súhlasu súdu s dražbou podľa predchádzajúcej vety pripojí exekútor aj záznam o doterajšom priebehu dražby.
(2)
Ak sa nepodarí predať nehnuteľnosť na dražbe do jedného roka od vydania exekučného príkazu, súd môže aj bez návrhu exekútora exekúciu predajom tejto nehnuteľnosti zastaviť (§ 57 ods. 2).“.
73.
V § 147 ods. 1 sa slová „obvodného úradu“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“.
74.
§ 148 znie:
㤠148
(1)
Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom (§ 45). Proti rozhodnutiu súdu o príklepe je prípustné odvolanie.
(2)
Rozhodnutie súdu o príklepe doručí exekútor oprávnenému, povinnému, vydražiteľovi, tým, ktorí vzniesli proti udeleniu príklepu námietky (§ 147), okresnému úradu odboru katastra nehnuteľností na zápis do katastra nehnuteľností a miestne príslušnému daňovému úradu.“.
75.
V § 157 odsek 1 znie:
„(1)
Podľa výsledkov rozvrhového pojednávania sa z podstaty uspokojujú pohľadávky v tomto poradí:
a)
súdne trovy a trovy exekúcie,
b)
pohľadávky z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov slúžiace na krytie menovitej hodnoty hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vydaných bankou vrátane výnosov z nich,
c)
pohľadávky zabezpečené záložným právom zákonným, zmluvným, sudcovským alebo exekučným, zabezpečovacím prevodom práva, postúpením pohľadávky, prípadne obmedzením prevodu nehnuteľností vcelku podľa času vzniku záložného práva, prípadne vzniku obmedzenia prevodu nehnuteľností,
d)
pohľadávky oprávneného, dane, poplatky, clá a pohľadávky z uskutočnených štátnych záruk, pohľadávky poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti, úhrada za vecné bremená prevzaté vydražiteľom so započítaním na najvyššie podanie,
e)
nedoplatky výživného splatné ku dňu rozvrhu,
f)
ostatné pohľadávky štátu,
g)
ostatné pohľadávky.“.
76.
V § 164 ods. 1 sa vypúšťa slovo „nie“.
77.
V § 165 ods. 1 sa za slovo „exekútor“ vkladajú slová „do siedmich dní“.
78.
§ 167 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností nemožno zriadiť, ak je na túto nehnuteľnosť už zriadené iné záložné právo.“.
79.
V § 168 ods. 2 sa slová „katastrálnemu úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu odboru katastra nehnuteľností“.
80.
V § 168 ods. 3 sa slová „Katastrálny úrad“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad odbor katastra nehnuteľností“.
81.
§ 172 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť nezapísanú v katastri nehnuteľností nemožno zriadiť, ak je na túto nehnuteľnosť už zriadené iné záložné právo.“.
82.
§ 186 až 188 vrátane nadpisu znejú:
„Odobratie veci alebo cenných papierov
§ 186
(1)
Ak vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby povinný vydal alebo dodal oprávnenému vec alebo listinné cenné papiere, exekúcia sa vykoná odobratím veci povinnému so všetkým, čo k nej patrí, alebo listinných cenných papierov a odovzdaním oprávnenému. Exekútor k tomuto úkonu priberie vhodnú osobu, podľa možností zástupcu obce.
(2)
Ak na užívanie odobratej veci treba listinu, odoberie sa aj táto listina povinnému a odovzdá sa oprávnenému spolu s vecou, ktorá sa odobrala povinnému.
(3)
Ak ide o cenné papiere, ktoré majú podobu zaknihovaných cenných papierov, exekútor vykoná namiesto povinného (majiteľa cenných papierov) úkony potrebné na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so zaknihovanými cennými papiermi na účte majiteľa cenných papierov a na registráciu prevodu z účtu majiteľa cenných papierov povinného v prospech účtu cenných papierov oprávneného príkazom podľa osobitného zákona.17a)
(4)
Exekútor poverený vykonaním exekúcie
a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie odobratím veci alebo cenných papierov a odníme povinnému cenné papiere alebo vec so všetkým, čo k nej patrí,
b)
po uplynutí lehoty na vznesenie námietok alebo po tom, keď mu doručí rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli (§ 50), vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie odobratím veci, príkaz na vykonanie exekúcie odobratím cenných papierov) a odobratú vec so všetkým, čo k nej patrí, alebo cenné papiere odovzdá oprávnenému.
(5)
Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí povinnému až pri odobratí veci alebo cenných papierov. Exekútor upovedomí oprávneného o čase výkonu vopred. Odobratie veci alebo listinných cenných papierov sa nevykoná, ak nebude pri ňom prítomný oprávnený alebo jeho zástupca.
(6)
Ak to vyžaduje účel exekúcie, je exekútor oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných miestností povinného, kde je podľa odôvodneného predpokladu vec alebo listinné cenné papiere, ktoré má povinný vydať alebo dodať oprávnenému; na tento účel je exekútor oprávnený vymôcť si do bytu povinného alebo do inej miestnosti povinného prístup.
§ 187
Ak má vec alebo listinné cenné papiere, ktoré treba povinnému odobrať, pri sebe niekto iný, exekútor ho vyzve, aby ich oprávnenému vydal. Ak sa vec alebo listinné cenné papiere nevydajú dobrovoľne, použijú sa primerane ustanovenia o exekúcii prikázaním pohľadávky.
§ 188
(1)
Ak sa nepodarí odobrať vec alebo listinné cenné papiere a ak si možno vec rovnakého druhu a rovnakej akosti alebo zastupiteľný cenný papier17b) zadovážiť inak, exekútor vyzve oprávneného, aby si vec alebo cenný papier zadovážil na trovy a nebezpečenstvo povinného.
(2)
Exekútor môže povinného vyzvať, aby potrebné trovy zaplatil oprávnenému vopred. Exekúcia sa potom vykoná na návrh oprávneného niektorým zo spôsobov určených na vymáhanie peňažných pohľadávok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:
„17a)
§ 22 ods. 1 a § 27 ods. 3 písm. a) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
17b)
§ 2 ods. 1 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
83.
§ 193, 194, 195 a 198 sa vypúšťajú.
84.
V § 212 ods. 6 sa slovo „Volebné“ nahrádza slovom „Funkčné“.
85.
V § 213 ods. 2 sa slová „aspoň jedna tretina exekútorov alebo revízna komisia“ nahrádzajú slovami „aspoň tretina exekútorov, revízna komisia, prezident komory alebo minister“ a slová „do dvoch mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „do jedného mesiaca“.
86.
V § 213 ods. 4 písm. a) sa za slovo „odvoláva“ vkladá slovo „volených“.
87.
V § 213 ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h).
88.
V § 214 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená d) až k).
89.
V § 214 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „kandidátov,“.
90.
V § 214 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená f) až j).
91.
V § 214 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
vyjadruje sa o návrhu právnych predpisov týkajúcich sa činnosti exekútorov,“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
92.
V § 214 odsek 2 znie:
„(2)
Prezídium má jedenásť členov vrátane prezidenta komory; z nich deviatich volí a odvoláva konferencia exekútorov a dvoch vymenúva a odvoláva minister. Členovia prezídia, ktorých vymenoval minister, nemusia byť exekútormi.“.
93.
V § 214 ods. 5 sa slová „v revíznej alebo v disciplinárnej komisii“ nahrádzajú slovami „v revíznej komisii, v disciplinárnej komisii alebo v odvolacej disciplinárnej komisii“.
94.
V § 218 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa slovo „kandidátov,“.
95.
Nadpis desiatej časti znie:
„DESIATA ČASŤ
VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ A DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA“.
96.
Za nadpis desiatej časti sa vkladajú § 218a, 218b a 218c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„PRVÁ HLAVA
VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ
§ 218a
Podávanie sťažností
(1)
Fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „sťažovateľ“) sa môžu obracať na ministerstvo a na komoru so sťažnosťami na činnosť komory a na činnosť exekútorov. Sťažnosti na činnosť komory vybavuje ministerstvo. Sťažnosti na činnosť exekútorov vybavuje komora. Sťažovateľ môže požiadať ministerstvo o prešetrenie vybavenia jeho sťažnosti komorou.
(2)
Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Ak je sťažnosť podaná na nepríslušnom orgáne, je tento orgán povinný sťažnosť bezodkladne postúpiť orgánu príslušnému na jej vybavenie a o postúpení sťažnosti upovedomiť sťažovateľa.
(3)
Sťažnosťou nemožno nahrádzať podania, ktorých vybavenie patrí podľa tohto zákona do pôsobnosti iných orgánov. Anonymné sťažnosti sa neprešetrujú.
(4)
Podanie sťažnosti nesmie byť sťažovateľovi na ujmu; to neplatí, ak sa obsahom svojho podania dopustí sťažovateľ trestného činu alebo priestupku.
§ 218b
Vybavovanie sťažností
(1)
Komora je povinná vybaviť sťažnosť na činnosť exekútora bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia. Túto lehotu možno predĺžiť, ak v jej priebehu nemožno zabezpečiť podklady na riadne vybavenie sťažnosti; o tejto skutočnosti musí byť sťažovateľ upovedomený.
(2)
Exekútor, proti ktorému sťažnosť smeruje, má právo vyjadriť sa o sťažnosti, podať vysvetlenia a poskytnúť dôkazy. Ak je to na včasné a riadne vybavenie sťažnosti potrebné, možno sťažovateľa vypočuť, ako aj osoby, ktoré môžu prispieť k prešetreniu sťažnosti.
(3)
O spôsobe vybavenia sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený.
(4)
Ak je sťažovateľ toho názoru, že sťažnosť nebola komorou riadne a včas vybavená, môže požiadať ministerstvo o prešetrenie vybavenia jeho sťažnosti komorou.
(5)
Na vybavovanie sťažnosti proti činnosti komory a na prešetrovanie vybavenia sťažnosti komorou sa použijú ustanovenia odsekov 1 až 3.
§ 218c
Osobitné ustanovenie o sťažnostiach
Ak tento zákon niektoré skutočnosti súvisiace s prijímaním, evidovaním a vybavovaním sťažností neupravuje, postupuje sa podľa osobitného zákona.17c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17c znie:
„17c)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.“.
97.
Nad § 219 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
„DRUHÁ HLAVA
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA“.
98.
V § 221 odsek 3 znie:
„(3)
Za porušenie ustanovenia § 46 ods. 2 sa uloží disciplinárne opatrenie podľa odseku 2 písm. b). Za opakované porušenie ustanovenia § 46 ods. 2 sa uloží disciplinárne opatrenie len podľa odseku 2 písm. c).“.
99.
V § 223 ods. 2 sa slová „do troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „do jedného roka“.
100.
V § 225 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Disciplinárna komisia rozhodne o disciplinárnej zodpovednosti exekútora najneskôr do jedného roka odo dňa doručenia návrhu na začatie disciplinárneho konania.“.
101.
V § 228 odsek 2 znie:
„(2)
O odvolaní rozhoduje odvolacia disciplinárna komisia, ktorú na tento účel vymenuje minister. Odvolacia disciplinárna komisia má päť členov, z ktorých dvaja sú súdni exekútori, ďalších troch vymenuje minister zo súdnych exekútorov alebo zo zamestnancov ministerstva. Odvolacia disciplinárna komisia je povinná do 15 dní od vydania rozhodnutia informovať ministra o výsledku odvolacieho disciplinárneho konania.“.
102.
V § 228 ods. 3 sa slová „Prezídium komory“ nahrádzajú slovami „Odvolacia disciplinárna komisia“.
103.
V § 228 ods. 4 sa slová „prezídia komory“ nahrádzajú slovami „odvolacej disciplinárnej komisie“.
104.
§ 230 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ustanovenie § 15 sa do 31. decembra 1999 nevzťahuje na exekútorské úrady, ktoré boli zriadené podľa doterajších predpisov.
(4)
Výnimka zo vzdelania udelená podľa odseku 1 prestane platiť, ak ten, komu bola táto výnimka udelená, nezačne do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona štúdium na právnickej fakulte a do ďalších piatich rokov toto štúdium úspešne neskončí. Výkon exekútorského úradu zaniká uplynutím týchto lehôt.“.
105.
V § 232 sa na konci pripája táto veta:
„Súd postúpi vec písomne exekútorovi, pričom účinky pôvodného návrhu zostávajú zachované.“.
106.
Za § 233 sa vkladajú § 234 a 235, ktoré znejú:
㤠234
Exekútorskí kandidáti sa stávajú dňom účinnosti tohto zákona exekútorskými koncipientmi. Komora ich zapíše do zoznamu exekútorských koncipientov do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 235
(1)
Z exekúcie podľa tohto zákona sú vylúčené pohľadávky vzniknuté v súvislosti so zabezpečovaním a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov.20)
(2)
Exekučné konanie podľa odseku 1 sa zastavuje. Oprávnený môže podať návrh na výkon rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku; ak takýto návrh podá do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, účinky podaného návrhu zostávajú zachované.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 211/1997 Z. z., zákonom č. 353/1997 Z. z., zákonom č. 235/1998 Z. z., zákonom č. 240/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; účinnosť § 235 sa skončí 31. decembra 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.