253/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.10.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

253
ZÁKON
zo 16. septembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2, 3, 4 a 5, ktoré znejú:
„(2)
O privatizácii podniku s charakterom prirodzeného monopolu, o určení majetkovej účasti štátu na podnikaní takéhoto podniku alebo obchodnej spoločnosti a o privatizácii akciovej spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, ktorá má charakter prirodzeného monopolu, vždy rozhoduje vláda, a to po prerokovaní zámeru a postupu privatizácie v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“). Národná rada sa musí vyjadriť o návrhu do 30 dní od jeho predloženia. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa návrh považuje za prerokovaný. Charakter prirodzeného monopolu majú
a)
Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik, Bratislava,
b)
Západoslovenské energetické závody, štátny podnik, Bratislava,
c)
Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik, Žilina,
d)
Východoslovenské energetické závody, štátny podnik, Košice,
e)
Slovenská pošta, štátny podnik, Banská Bystrica,
f)
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Banská Štiavnica,
g)
Železnice Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava,
h)
Transpetrol, akciová spoločnosť, Bratislava,
i)
Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť, Bratislava,
j)
Slovenské telekomunikácie, akciová spoločnosť, Bratislava,
k)
Lesy Bratislava, štátny podnik, Bratislava, Lesy Trenčín, štátny podnik, Trenčín, Stredoslovenské lesy, štátny podnik, Banská Bystrica, Severoslovenské lesy, štátny podnik, Žilina, Lesy Košice, štátny podnik, Košice, Lesy Prešov, štátny podnik, Prešov.
(3)
Predmetom privatizácie nemôže byť
a)
železničná dopravná cesta4da) a Východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou a Maťovce,
b)
lesný fond, stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu a akcie ich obchodných spoločností vo vlastníctve štátu,4db) ak nejde o vyporiadanie nárokov podľa osobitného predpisu,2)
c)
povrchové a podzemné vody4dc) a majetok slúžiaci na správu a ochranu vodných tokov a podzemných vôd a akcie ich obchodných spoločností,
d)
akcie obchodnej spoločnosti alebo majetok slúžiaci na poskytovanie poštových služieb, ktoré sú vyhradené štátom.4dd)
(4)
Pri rozhodovaní o privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu, štátneho podniku, Bratislava, Západoslovenských energetických závodov, štátneho podniku, Bratislava, Stredoslovenských energetických závodov, štátneho podniku, Žilina, Východoslovenských energetických závodov, štátneho podniku, Košice, Transpetrolu, akciovej spoločnosti, Bratislava a Slovenských elektrární, akciovej spoločnosti, Bratislava4de) musí byť zachovaná trvalá majetková účasť štátu alebo fondu na podnikaní v rozsahu minimálne 51 %.
(5)
Podľa rozhodnutia vlády si štát alebo fond zachová majetkovú účasť v Slovenských telekomunikáciách, akciovej spoločnosti, Bratislava a v peňažných ústavoch uvedených v § 47d ods. 3 písm. a) a c).“.
Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 16.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4da až 4de znejú:
„4da)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.
4db)
Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
4dc)
Čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
4dd)
Zákon č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).
4de)
Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 10 v novooznačenom odseku 16 sa číslovka „11“ nahrádza číslovkou „15“.
3.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Rozhodnutie o privatizácii alebo schválený privatizačný projekt možno zrušiť len v prípadoch uvedených v § 28 ods. 5.“.
4.
V § 10a ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „ak je nadobúdateľom obchodná spoločnosť, k rozhodnutiu musí byť okrem výpisu z obchodného registra priložená aj spoločenská, resp. zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina.“.
5.
V § 10a ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú slová „ktoré fond po vyhlásení víťaza súťaže nemôže meniť,“.
6.
V § 10a sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
určenie podielu na výmenu dlhopisov fondu za akcie fondu.“.
7.
V § 11 ods. 2 v prvej vete sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „s výnimkou určenej majetkovej účasti štátu podľa rozhodnutia o privatizácii podnikov a akciových spoločností uvedených v § 10 ods. 2.“.
8.
V § 12 ods. 4 sa za slová „ustanovenia § 13 až 21“ vkladajú slová „a § 28 ods. 5 až 7“.
9.
V § 14 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ak osobitný zákon neustanoví inak“.
10.
V § 17 ods. 4 sa slová „fond zabezpečuje uspokojenie pracovnoprávnych nárokov zamestnancov“ nahrádzajú slovami „prechádzajú tieto práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na fond“.
11.
V § 24 ods. 8 písm. d) sa slová „odseku 9 písm. a), d) a e),“ nahrádzajú slovami „odseku 9 písm. b),“.
12.
V § 24 ods. 8 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
predaj na verejnom trhu cenných papierov,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
13.
V § 24 ods. 8 písm. g) sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak tak ustanoví osobitný zákon“.
14.
V § 24 ods. 9 sa vypúšťajú písmená a), c) a d).
Doterajšie písmená b) a e) sa označujú ako písmená a) a b).
15.
V § 24 ods. 9 novooznačené písmeno b) znie:
„b)
iné právnické osoby a fyzické osoby.“.
16.
V § 24 sa vypúšťajú odseky 10 a 11.
Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 13.
17.
V § 24 v novooznačenom odseku 10 sa slová „v odseku 9 písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „v odseku 9 písm. a) a b)“ a v poslednej vete sa vypúšťajú slová „na účely podľa odseku 9 písm. a) a“.
18.
V § 24 v novooznačenom odseku 11 sa slová „v odseku 3 a odseku 9 písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 3 a 9 písm. a) a b)“.
19.
V § 25 sa číslovka „13“ nahrádza číslovkou „11“.
20.
V § 27 odsek 1 znie:
„(1)
Fond je právnická osoba zriadená osobitným zákonom,8b) zapísaná do obchodného registra, ktorá vykonáva činnosť podľa tohto zákona vo verejnom záujme.“.
21.
V § 28 ods. 3 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmená l) až o) sa označujú ako písmená k) až n).
22.
V § 28 ods. 3 v novooznačenom písmene n) sa nad slovo „predpis“ umiestňuje odkaz 8ga.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ga znie:
„8ga)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 193/1992 Zb.
o Štátnom fonde zdravia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 242/1994 Z. z.“.
23.
V § 28 ods. 4 sa slová „písm. b), c), f), g) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a ch)“.
24.
V § 28 odsek 5 znie:
„(5)
S majetkom fondu a jeho majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb, ktorý nebolo možné privatizovať podľa schváleného privatizačného projektu alebo podľa rozhodnutia o privatizácii, naloží fond spôsobom, o ktorom rozhodne prezídium na návrh výkonného výboru. Ustanovenia § 10 sa použijú primerane. Na platnosť tohto úkonu sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas ministerstva.“.
25.
V § 28 ods. 6 sa vypúšťajú slová „v dôsledku porušenia zmluvných povinností nadobúdateľa privatizovaného majetku“.
26.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
V prípade postupu podľa odseku 5 zabezpečí ministerstvo pred vyjadrením predchádzajúceho písomného súhlasu zrušenie pôvodného rozhodnutia o privatizácii alebo schváleného privatizačného projektu.“.
27.
V § 29 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
V prípadoch trvalej majetkovej účasti fondu v obchodnej spoločnosti vykonáva fond práva akcionára v akciových spoločnostiach, prípadne práva spoločníka v iných než akciových spoločnostiach, ak ide o zvýšenie alebo zníženie základného imania, zmenu stanov spoločnosti po dohode so zakladateľom sprivatizovaného štátneho podniku.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
28.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Fond môže previesť verejnou súťažou alebo na základe verejnej dražby práva na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky fondu voči nadobúdateľom privatizovaného majetku.“.
29.
V § 31 ods. 3 sa slová „v rozsahu vymedzenom“ nahrádzajú slovami „v rozsahu a za podmienok uvedených“.
30.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Národná rada odvolá na návrh vlády alebo príslušného výboru Národnej rady Slovenskej republiky prezidenta prezídia, viceprezidenta a ďalších členov vždy, ak
a)
vykonáva funkciu alebo činnosť uvedenú v § 38 ods. 2 a 3,
b)
neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom,
c)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.“.
31.
V § 32 ods. 3 sa za slová „podľa § 28 ods. 3 písm. b),“ vkladajú slová „správu o výsledkoch kontroly podľa § 40 ods. 2,“.
32.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Prezídium fondu je povinné informovať o pláne svojej činnosti príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a povinne prizývať na zasadnutie prezídia a výkonného výboru predsedu a podpredsedu tohto výboru a ministra pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.“.
33.
V § 37 ods. 3 sa slová „v rozsahu vymedzenom“ nahrádzajú slovami „v rozsahu a za podmienok uvedených“.
34.
Doterajší text § 39 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Výkon funkcie člena prezídia, výboru a dozornej rady sa skončí
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním,
c)
obmedzením alebo pozbavením spôsobilosti na právne úkony,
d)
smrťou.“.
35.
V § 40 odsek 1 znie:
„(1)
Fond, jeho orgány a organizačné zložky sú povinné do 15 dní odo dňa požiadania poskytnúť požadované informácie na účely kontroly Národnej rade Slovenskej republiky, príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky, vláde, ministerstvu, Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky a prokuratúre. Prokuratúre sú navyše povinní poskytnúť na základe jej požiadavky príslušné spisy a doklady.“.
36.
V § 47b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Postup likvidátora upravuje osobitný predpis.11b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.“.
37.
V § 47b sa vypúšťa odsek 6.
38.
V § 47c odsek 4 znie:
„(4)
Výnos z prevodu majetku je príjmom osobitného účtu ministerstva. Prostriedky z tohto účtu sa v súvislosti s prevodom majetku na iné osoby použijú len na úhradu nákladov spojených s prevodom majetku za
a)
vypracovanie znaleckého posudku,
b)
vypracovanie geometrického plánu,
c)
geometrické práce,
d)
uverejnenie inzercie,
e)
stráženie a ochranu majetku,
f)
poplatky banke za vedenie účtu,
g)
bežnú údržbu majetku,
h)
iné výdavky spojené s prevodom majetku.“.
39.
Za § 47c sa vkladá § 47d, ktorý znie:
㤠47d
(1)
Ak rozhodnutie o privatizácii podniku uvedeného v § 10 ods. 2 určuje vloženie časti majetku alebo celého majetku do akciovej spoločnosti a zároveň určuje majetkovú účasť štátu v spoločnosti, prechádza dňom vzniku akciovej spoločnosti výkon práv a povinností štátu ako akcionára tejto spoločnosti na zakladateľa sprivatizovaného štátneho podniku.
(2)
V akciových spoločnostiach uvedených v § 10 ods. 2 prevedie fond na základe zmluvy do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona výkon práv a povinností akcionára na zakladateľa.
(3)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vykonáva práva a povinnosti akcionára v akciových spoločnostiach
a)
Slovenská sporiteľňa, akciová spoločnosť, Bratislava,
b)
Všeobecná úverová banka, akciová spoločnosť, Bratislava,
c)
Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť, Bratislava.“.
40.
§ 48 vrátane nadpisu znie:
㤠48
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 135/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 214/1996 Z. z., zákona č. 92/1997 Z. z. a čl. I zákona č. 364/1998 Z. z.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 92/1992 Zb., zákonom č. 264/1992 Zb., ústavným zákonom č. 541/1992 Zb., zákonom č. 544/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákonom č. 210/1997 Z. z., zákonom č. 211/1997 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.