252/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.10.1999 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

252
ZÁKON
zo 16. septembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 44/1998 Z. z. a zákona č. 170/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo štátny peňažný ústav podľa tohto zákona (§ 36)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo založené a povolené ako štátny peňažný ústav (§ 36)“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. h) sa v štvrtom bode na konci pripájajú tieto slová: „pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,“.
3.
V § 1 ods. 3 písmeno j) znie:
„j)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením,“.
4.
V § 1 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Iné činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 3, môže banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonávať pre iného, len ak súvisia so zabezpečením jej prevádzky. Na túto činnosť je potrebný súhlas Národnej banky Slovenska.
(7)
Banky a pobočky zahraničných bánk sú v súvislosti s vykonávaním bankových činností povinné plniť aj úlohy uložené Národnou bankou Slovenska v oblasti menovej politiky podľa osobitného zákona;2) na takto uložené úlohy sa nevzťahujú ustanovenia o konaní podľa tohto zákona a všeobecné predpisy o správnom konaní.1d )“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
„1d)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
5.
V § 1 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
„Zamestnanci a členovia orgánov tejto právnickej osoby sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním tohto platobného styku voči všetkým osobám okrem Národnej banky Slovenska a orgánu štátneho dozoru pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo osobitného zákona.2)“.
6.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Bez povolenia pôsobiť ako banka nesmie nikto poskytovať úvery a pôžičky v rámci predmetu svojho podnikania alebo inej činnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak,2ca) z návratných peňažných prostriedkov získaných od iných osôb na základe verejnej výzvy.
(4)
Na účely tohto zákona sa verejnou výzvou rozumie akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie uskutočnené právnickou osobou alebo fyzickou osobou na zhromažďovanie peňažných prostriedkov vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby, vykonané akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia vrátane osobného kontaktu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ca znie:
„2ca)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1997 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 6 ods. 2 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 3“.
8.
V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Na zmenu ustanovení stanov banky, ktoré musia stanovy obsahovať podľa tohto zákona a osobitného zákona,3a) je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, inak je táto zmena neplatná.“.
9.
V § 8 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Člen štatutárneho orgánu alebo dozornej rady banky, vedúci pobočky zahraničnej banky a zamestnanec banky alebo pobočky zahraničnej banky nesmú zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej funkcie na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo pre iného.
(5)
Vedúceho útvaru vnútornej kontroly banky vymenúva a odvoláva štatutárny orgán banky po predchádzajúcom súhlase dozornej rady banky alebo na návrh dozornej rady banky. Za tých istých podmienok určuje vedúcemu útvaru vnútornej kontroly banky platové náležitosti štatutárny orgán banky. Dozorná rada banky je oprávnená požiadať vedúceho útvaru vnútornej kontroly o vykonanie kontroly banky v ňou vymedzenom rozsahu.“.
10.
V § 9 ods. 1 písm. b) a c) sa slovo „pracovníkov“ nahrádza slovom „zamestnancov“.
11.
V § 10 ods. 1 sa na konci časti vety pred bodkočiarkou pripájajú tieto slová: „alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
12.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Banka je povinná vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zriadenie každého svojho zastúpenia v zahraničí. V oznámení o zriadení zastúpenia uvedie
a)
označenie miesta a umiestnenie zastúpenia,
b)
meno a priezvisko vedúceho zastúpenia a adresu jeho trvalého pobytu v zahraničí.
(6)
Zastúpením banky sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka banky, ktorá propaguje činnosť banky v zahraničí alebo získava informácie o možnostiach spolupráce v zahraničí.
(7)
Zastúpenie banky nesmie vykonávať bankovú činnosť ani inak podnikať.“.
13.
Doterajší text § 11 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:
„(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné uverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch aj informácie o ochrane vkladov v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.12) V uverejnenej informácii o bankovom obchode, ktorý spočíva v prijatí vkladu [§ 1 ods. 2 písm. a)] alebo ktorého súčasťou je prijatie vkladu, musí byť výslovne uvedené, či sa na takto prijatý vklad vzťahuje ochrana podľa osobitného zákona.12) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v nich vydaných vkladných knižkách výslovne uviesť, či ide o vkladnú knižku na meno alebo o vkladnú knižku na doručiteľa; to platí aj pri dokladoch o obdobných vkladových vzťahoch.
(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné uverejňovať informácie o svojej činnosti a o finančných ukazovateľoch za posledný štvrťrok a banka aj o štruktúre svojich akcionárov, a to do 30 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka.
(4)
Zahraničná banka, ktorá podniká na území Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 5, je povinná uverejňovať údaje zo svojej účtovnej závierky v slovenskom jazyku s uvedením rozdielov medzi pravidlami platnými pre zostavenie účtovnej závierky v Slovenskej republike a v štáte, kde má zahraničná banka sídlo.
(5)
Rozsah a spôsob uverejňovania informácií podľa odsekov 3 a 4 ustanoví Národná banka Slovenska po prerokovaní s ministerstvom opatrením, ktoré vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov.“.
14.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
(1)
Banka je povinná pri výkone svojej činnosti postupovať obozretne, najmä je povinná vykonávať bankové obchody
a)
spôsobom, ktorý nepoškodzuje záujmy jej vkladateľov z hľadiska návratnosti ich vkladov a ktorý neohrozuje bezpečnosť a stabilitu banky alebo bankového systému porušením všeobecne záväzných právnych predpisov, a
b)
za najvýhodnejších ekonomických a právnych podmienok pre banku a pre jej klienta pri ňou vykonávaných obchodoch na účet klienta, ktoré možno dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
(2)
Ustanovenie odseku 1 rovnako platí aj pre pobočku zahraničnej banky.
(3)
Banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá nepostupovala v súlade s písomným príkazom svojho klienta a spôsobila tým chybu pri vykonávaní zúčtovania alebo platobného styku, je povinná na svoje náklady a bez zbytočného odkladu zabezpečiť nápravu.
(4)
Banka alebo pobočka zahraničnej banky nesmie uzatvárať zmluvy za nápadne nevýhodných podmienok pre ňu, najmä také zmluvy, ktoré ju zaväzujú na hospodársky neodôvodnené plnenie alebo na plnenie zjavne nezodpovedajúce poskytovanej protihodnote, prípadne ktorými sú zjavne nedostatočne zabezpečené jej pohľadávky.“.
15.
V § 12 sa vypúšťa odsek 3.
16.
§ 13 znie:
㤠13
(1)
Banka je povinná zabezpečovať bankové činnosti tak, aby pri nich vzniknuté záväzky, pohľadávky a iné majetkové práva a povinnosti banky voči jednotlivým druhovo určeným subjektom, prípadne skupine hospodársky spojených subjektov neprekročili ustanovené obmedzenie v pomere ku kapitálu a k rezervám banky (§ 15).
(2)
Súčet záväzkov, pohľadávok a iných majetkových práv a povinností banky vzniknutých pri výkone bankových činností voči jednotlivým druhovo určeným subjektom, prípadne skupine hospodársky spojených subjektov, ktorých hodnota sa rovná alebo je vyššia ako 10 % kapitálu a rezerv banky, nesmie prekročiť ustanovené obmedzenia v pomere ku kapitálu a k rezervám banky (§ 15).
(3)
Za záväzky, pohľadávky a iné majetkové práva a povinnosti banky podľa odsekov 1 a 2 sa považujú aj záväzky, pohľadávky a iné majetkové práva a povinnosti banky viazané na splnenie odkladacej alebo rozväzovacej podmienky a majetkové podiely banky na iných osobách.“.
17.
V § 15 ods. 1 sa za číslovku „14“ vkladá čiarka a slová „spôsob zatrieďovania pohľadávok a záväzkov a pravidlá ocenenia majetku a záväzkov“.
18.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa za slovo „výške“ vkladajú slová „5 %,“.
19.
V § 16 ods. 1 písm. b) sa slová „splynutie alebo na rozdelenie“ nahrádzajú slovami „splynutie, rozdelenie alebo na zrušenie“.
20.
V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. b)“.
21.
V § 16 ods. 5 druhá a tretia veta znejú:
„Žiadosť podľa odseku 1 písm. b) podáva banka, a ak ide o zlúčenie alebo o splynutie, spoločne banka a právnická osoba, s ktorou sa banka zlučuje alebo s ktorou banka splýva. Žiadosť podľa odseku 1 písm. c) podáva spoločne banka alebo zahraničná banka a osoba, ktorá nadobúda banku, pobočku zahraničnej banky alebo jej časť.“.
22.
V § 16 ods. 7 sa za slovo „pod“ vkladajú slová „5 %,“.
23.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa slová „nakupovať akcie alebo nadobúdať“ nahrádzajú slovami „nadobúdať akcie alebo“.
24.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
25.
§ 17 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Banka je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska každé nadobudnutie akcií alebo iných podielových účastí podľa odseku 2 na právnickej osobe prevyšujúcich 10 % základného imania právnickej osoby.
(6)
Banka nemôže byť spoločníkom právnických osôb, za ktorých záväzky by ručila ako spoločník celým svojím majetkom.“.
26.
V § 18 ods. 1 sa za slovo „Banka“ vkladajú slová „alebo pobočka zahraničnej banky“.
27.
V § 18 odsek 2 znie:
„(2)
Banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje osobám podľa odseku 1 úvery alebo zabezpečenie záväzkov, len ak o tom jednomyseľne rozhodne štatutárny orgán banky alebo vedúci pobočky zahraničnej banky na základe rozboru príslušného bankového obchodu a finančnej situácie žiadateľa. Z rozhodovania je vylúčená osoba, ktorej sa rozhodnutie týka.“.
28.
§ 19 znie:
㤠19
(1)
Za osoby, ktoré majú k banke osobitný vzťah, sa na účely tohto zákona považujú
a)
členovia štatutárneho orgánu banky, vedúci zamestnanci banky,5aa) ďalší zamestnanci banky určení stanovami banky a prokurista banky,
b)
členovia dozornej rady banky,
c)
právnické osoby majúce kontrolu nad bankou, ich hlavní akcionári a členovia vedenia týchto právnických osôb,
d)
osoby blízke5) členom štatutárneho orgánu banky, dozornej rady banky, vedúcim zamestnancom banky a osobám majúcim kontrolu nad bankou,
e)
právnické osoby, v ktorých niektorá z osôb uvedených v písmenách a), b), c) a d) má podiel na jej základnom imaní presahujúci 10 %,
f)
hlavní akcionári banky a akákoľvek právnická osoba, ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nimi kontrolu,
g)
členovia bankovej rady Národnej banky Slovenska.
(2)
Za osoby, ktoré majú k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah, sa na účely tohto zákona považujú
a)
vedúci pobočky zahraničnej banky,
b)
členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady zahraničnej banky,
c)
právnické osoby alebo fyzické osoby majúce kontrolu nad zahraničnou bankou a hlavní akcionári alebo členovia orgánov právnických osôb majúcich kontrolu nad zahraničnou bankou,
d)
osoby blízke5) osobám uvedeným v písmenách a) a b) alebo fyzickým osobám majúcim kontrolu nad zahraničnou bankou,
e)
právnické osoby, v ktorých niektorá z osôb uvedených v písmenách a), b) alebo c) má podiel na jej základnom imaní presahujúci 10 %,
f)
hlavní akcionári zahraničnej banky a akákoľvek právnická osoba pod ich kontrolou,
g)
právnické osoby pod kontrolou zahraničnej banky,
h)
členovia bankovej rady Národnej banky Slovenska.
(3)
Kontrolou nad bankou alebo inou právnickou osobou sa podľa tohto zákona rozumie vlastníctvo viac ako 50 % jej akcií alebo iných podielových účastí alebo právomoc voliť štatutárny orgán banky alebo inej právnickej osoby jednou osobou alebo viacerými osobami, ktoré konajú v zhode, prípadne inak presadzovať rozhodujúci vplyv na vedenie banky alebo právnickej osoby. Hlavným akcionárom sa rozumie jedna osoba alebo viac osôb, ktoré konajú v zhode, ak vlastní alebo vlastnia viac ako 10 % akcií alebo iných podielových účastí.
(4)
Banka je povinná na požiadanie písomne informovať Národnú banku Slovenska a ministerstvo o svojich akcionároch.
(5)
Do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka je každá osoba uvedená v odsekoch 1 a 2 povinná písomne oznámiť banke alebo pobočke zahraničnej banky všetky informácie potrebné na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah. Takto získané informácie banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné na požiadanie odovzdať Národnej banke Slovenska a Fondu ochrany vkladov na účely podľa osobitného zákona.12) Náležitosti tohto oznámenia ustanoví Národná banka Slovenska opatrením,3) ktoré vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
„5aa)
§ 27 ods. 5 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 20 ods. 1 sa za slovo „zamestnancov“ vkladajú slová „za zvýhodnených podmienok“.
30.
V § 20 ods. 2 písm. b) sa slová „akcionárom, ktorý má kontrolu nad bankou“ nahrádzajú slovami „hlavným akcionárom banky“.
31.
V § 20a ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorých výška je najmenej 3 000 000 Sk“ a vypúšťa sa slovo „stred“.
32.
V § 23 ods. 1 a 2 sa nad slová „výročnú správu“ umiestňuje odkaz 6a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 21 zákona č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
33.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Banka predkladá do 31. marca kalendárneho roka Národnej banke Slovenska a ministerstvu správu o výsledku činnosti systému vnútornej kontroly, o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov v činnosti banky zistených vnútornou kontrolou a schválený plán kontrolnej činnosti na kalendárny rok.“.
34.
V § 24 odsek 4 znie:
„(4)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné predkladať ministerstvu účtovnú závierku6b) a v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,6b) aj konsolidovanú účtovnú závierku a údaje z účtovnej a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov, pričom sa to nepovažuje za porušenie bankového tajomstva podľa § 38. Rozsah, spôsob a termíny predkladania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
§ 6 ods. 4 a § 22 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
35.
V § 25 ods. 2 sa za slovo „banke“ vkladajú slová „nimi požadované informácie, kontrolovanú dokumentáciu a“.
36.
V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné umožniť účasť osôb poverených výkonom bankového dohľadu na rokovaní valného zhromaždenia banky, dozornej rady banky, predstavenstva banky alebo vedenia pobočky zahraničnej banky.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
37.
V § 26 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „vkladateľov“ vkladajú slová „vrátane obchodov, v ktorých dôsledku sa banka alebo pobočka zahraničnej banky stane neschopnou vyplácať vklady“ a za slovo „stratu“ sa vkladajú slová „z ročného hospodárenia banky alebo pobočky zahraničnej banky“.
38.
V § 26 ods. 1 písm. b) sa v treťom bode za číslovku „3.“ vkladá slovo „obmedziť,“.
39.
V § 26 ods. 1 písm. b) piaty bod znie:
„5.
obmedziť alebo zastaviť vyplácanie dividend, tantiém a odmien,“.
40.
V § 26 ods. 1 písm. b) sa v šiestom bode slovo „banky“ nahrádza slovami „a opravných položiek“.
41.
V § 26 ods. 1 písm. b) siedmy a ôsmy bod znejú:
„7.
zvolať mimoriadne valné zhromaždenie,
8.
znížiť základné imanie banky o sumu zodpovedajúcu strate z jej hospodárenia po zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondmi za predpokladu, že strata presahuje 10 % základného imania banky; pri bankách podľa § 36 a bankách uvedených v osobitnom predpise7ab) môže Národná banka Slovenska znížiť základné imanie po dohode s ministerstvom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ab znie:
„7ab)
§ 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
42.
V § 26 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:
„11.
uložiť zostavenie výkazov o finančnej a majetkovej situácii banky alebo pobočky zahraničnej banky a vykonanie ich auditu na náklady banky alebo pobočky zahraničnej banky,“.
43.
V § 26 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
uložiť odvolanie vedúceho zamestnanca,5aa) člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady banky,“.
44.
V § 26 ods. 2 sa slová „4, 5 a 6“ nahrádzajú slovami „4 až 8“.
45.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 191 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
46.
V § 26 ods. 3 sa vypúšťa číslovka „2“.
47.
V § 26 ods. 5 a 6 sa vypúšťajú slová „písm. a) a b)“.
48.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:
㤠26a
(1)
Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 16 ods. 1 písm. a), môže Národná banka Slovenska pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení banky a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia banky. Výkon týchto práv môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa banky je na ujmu riadneho a obozretného podnikania banky alebo u ktorej možno takéto pôsobenie dôvodne očakávať v prípadoch ustanovených v § 16 ods. 8.
(2)
Banka je povinná päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia dať v súlade s osobitným predpisom5a) príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so zaknihovanými cennými papiermi pre všetky zaknihované akcie, ktoré vydala.
(3)
Banka je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta zaknihovaných cenných papierov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz banky na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so zaknihovanými cennými papiermi podľa osobitného predpisu5a) pre všetky zaknihované akcie, ktoré banka vydala. Výpis sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa takáto registrácia vykonala. Tento výpis je banka povinná doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho banke najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia banky. Ak Národná banka Slovenska na tomto výpise písomne označí osobu, u ktorej novo zistila dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, je tým začaté konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 takto označenej osobe; predbežné opatrenie (§ 40ch) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí Národná banka Slovenska tejto osobe a banke najneskôr v deň konania valného zhromaždenia. Týmto predbežným opatrením je banka viazaná. Za doručenie sa považuje doručenie predbežného opatrenia aj splnomocnenému zástupcovi.
(4)
Banka nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej Národnou bankou Slovenska podľa odseku 3 ani účasť osoby neuvedenej vo výpise predloženom bankou podľa odseku 3, ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.
(5)
Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom bankou podľa odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 16 ods.1 písm. a).
(6)
Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie bezodkladne zruší.
(7)
Stredisko cenných papierov Slovenskej republiky5a) je povinné z evidencií, ktoré vedie, poskytovať Národnej banke Slovenska na jej požiadanie informácie potrebné na výkon bankového dohľadu.
(8)
Národná banka Slovenska je oprávnená podať súdu návrh na vyhlásenie rozhodnutia valného zhromaždenia banky za neplatné z dôvodu rozporu so zákonmi, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo so stanovami banky do troch mesiacov odo dňa, keď sa o tomto rozhodnutí dozvedela, najneskôr do jedného roka od prijatia tohto rozhodnutia.“.
49.
V § 27 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
50.
§ 27 sa dopĺňa odsekmi 3 až 7, ktoré znejú:
„(3)
Správcu vymenúva a odvoláva Národná banka Slovenska a určuje mu za výkon nútenej správy odmenu. Správcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba.
(4)
Správca, ak je ním fyzická osoba, môže vykonávaním úkonov vo svojom mene splnomocniť inú osobu, a to len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska a na základe písomného splnomocnenia s podpisom osvedčeným podľa osobitných predpisov.
(5)
Správca, ak je ním fyzická osoba, je oprávnený priberať na výkon nútenej správy v banke ďalšie osoby s výnimkou
a)
osôb, ktoré majú k banke podľa § 19 osobitný vzťah,
b)
dlžníkov banky,
c)
osôb označených Národnou bankou Slovenska.
(6)
Správca, splnomocnená osoba podľa odseku 4 a pribrané osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním nútenej správy voči všetkým osobám okrem Národnej banky Slovenska pri plnení jej úloh podľa tohto zákona alebo osobitného zákona.2)
(7)
Náklady spojené s výkonom nútenej správy uhrádza banka, nad ktorou bola zavedená nútená správa.“.
51.
V § 29 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
52.
V § 29 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s výnimkou rozhodnutia podľa odseku 5“.
53.
V § 29 odsek 5 znie:
„(5)
Rozhodnutie správcu sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice, ak sa podľa osobitného zákona1) vyhotovenie notárskej zápisnice o takomto rozhodnutí vyžaduje. O návrhu na zápis takéhoto rozhodnutia správcu do obchodného registra súd rozhodne podľa osobitného predpisu.8)“.
54.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Správca je oprávnený podať Národnej banke Slovenska návrh na zníženie základného imania banky z dôvodu jeho zúčtovania so stratou z hospodárenia podľa § 26 ods. 1 písm. b) ôsmeho bodu a na pozastavenie výkonu práv uvedených v § 26a ods. 1.“.
55.
V § 30 sa za slovo „uzavretia“ vkladajú slová „alebo ukončenia činnosti“.
56.
V § 34 ods. 2 písm. a) sa za slovo „imanie“ vkladajú slová „banky alebo zahraničnej banky, ktorá zriadila pobočku na území Slovenskej republiky,“.
57.
V § 34 ods. 2 písm. b) sa za slovo „banka“ vkladajú slová „alebo pobočka zahraničnej banky“.
58.
V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
ak banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka čiastočne alebo úplne pozastaví nakladanie vkladateľov s ich vkladmi v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska alebo rozhodnutia podľa osobitného zákona.7de)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7de znie:
„7de)
§ 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.“.
59.
§ 34a sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
dňom predaja banky alebo pobočky zahraničnej banky,3c)
f)
pobočke zahraničnej banky dňom ukončenia jej činnosti zahraničnou bankou.“.
60.
Doterajší text § 34a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b), d) a f) do 30 dní od ich vzniku.“.
61.
V § 36 odsek 2 znie:
„(2)
Zakladateľ banky založenej ako štátny peňažný ústav
a)
zabezpečuje základné imanie a rozhoduje o jeho zvýšení alebo znížení,
b)
vydáva stanovy banky a rozhoduje o ich zmenách,
c)
vymenúva a odvoláva členov štatutárneho orgánu, ktorým je rada banky zložená najmenej z troch členov,
d)
vymenúva a odvoláva členov dozornej rady,
e)
potvrdzuje účtovnú závierku banky a rozhoduje o rozdelení zisku a spôsobe vysporiadania straty podľa osobitného predpisu,
f)
rozhoduje o rozdelení, zlúčení, splynutí a zrušení banky,
g)
rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré podľa stanov banky patria do pôsobnosti zakladateľa.“.
62.
V § 36 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Ak banka zaniká zrušením s likvidáciou, na likvidáciu banky sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.7ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ca znie:
„7ca)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.“.
63.
§ 36 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Štátny peňažný ústav uhrádza svoje náklady predovšetkým z príjmov zo svojho podnikania. Z vlastných zdrojov tvorí rezervný fond a fondy, ktoré určí zakladateľ v stanovách banky.
(7)
Zdroje financovania štátneho peňažného ústavu sú:
a)
vlastné zdroje tvorené základným imaním, fondmi a hospodárskym výsledkom príslušného roka,
b)
cudzie zdroje tvorené dočasne použiteľnými cudzími prostriedkami,
c)
zverené zdroje tvorené z prostriedkov štátneho rozpočtu.
(8)
Štátny peňažný ústav je oprávnený meniť podmienky vykonávania bankových obchodov len podľa pravidiel schválených zakladateľom.“.
64.
V § 36a sa vypúšťa odsek 3.
65.
V § 36b sa slovo „rekonštrukciu“ nahrádza slovami „zmenu dokončených stavieb7ea)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ea znie:
„7ea)
§ 1 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.“.
66.
V § 36c sa slovo „rekonštrukciu“ nahrádza slovami „zmenu dokončených stavieb7ea)“ a za slovo „nehnuteľností“ sa vkladajú slová „a stavieb“.
67.
§ 36h sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Hypotekárna banka môže pri výkone záložného práva založenú nehnuteľnosť predať exekúciou podľa osobitného zákona9a) na základe dohody vyhotovenej vo forme notárskej zápisnice, uzatvorenej medzi hypotekárnou bankou, jej dlžníkom a záložcom, ak ním nie je dlžník, ktorá obsahuje právny záväzok, vyznačenie oprávnenej osoby a povinnej osoby, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak sa zmluvné strany v tejto dohode dohodnú na exekúcii podľa osobitného zákona.9a)“.
68.
V § 36ch ods. 1 sa vypúšťajú slová „schválených Národnou bankou Slovenska“.
69.
V § 36i ods. 4 sa za slovo „Náležitosti“ vkladajú slová „a spôsob vedenia“.
70.
V § 36l ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Za odborne spôsobilú osobu sa považuje fyzická osoba s ukončeným ekonomickým alebo právnickým vysokoškolským vzdelaním, ktorá vykonávala ekonomickú alebo právnickú prax najmenej päť rokov.“.
71.
Za § 36r sa vkladajú § 36s až 36z, ktoré znejú:
㤠36s
(1)
Poberateľovi hypotekárneho úveru poskytnutého na účely bývania, ktorým je fyzická osoba s výnimkou fyzickej osoby – podnikateľa (ďalej len „poberateľ hypotekárneho úveru“), patrí za podmienok ustanovených týmto zákonom príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny príspevok“).
(2)
Štátnym príspevkom sa rozumie percento, ktorým štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Takto určená percentuálna výška štátneho príspevku sa nemôže zmeniť počas celej lehoty splatnosti hypotekárneho úveru stanovenej pri uzatvorení zmluvy o hypotekárnom úvere. Percentuálna výška štátneho príspevku pre zmluvy uzatvorené v jednotlivých kalendárnych rokoch sa určuje zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
(3)
Štátny príspevok sa poskytne na hypotekárny úver najviac zo sumy hypotekárneho úveru 2 500 000 Sk na jednu bytovú jednotku s lehotou splatnosti najviac 30 rokov.
§ 36t
(1)
Nárok na štátny príspevok voči štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky si uplatňuje poberateľ hypotekárneho úveru prostredníctvom hypotekárnej banky na základe žiadosti, ktorú jej predloží.
(2)
Štátny príspevok sa poskytuje poberateľovi hypotekárneho úveru každoročne počas určenej lehoty splatnosti hypotekárneho úveru stanovenej pri uzatvorení zmluvy o hypotekárnom úvere, a to iba na jednu zmluvu o hypotekárnom úvere. Ak poberateľ hypotekárneho úveru uzatvorí viac zmlúv o hypotekárnom úvere, štátny príspevok sa poskytuje na tú zmluvu, o ktorej to písomne vyhlási; ak toto vyhlásenie obsahujú viaceré zmluvy o hypotekárnom úvere v jednom roku, poberateľ hypotekárneho úveru stratí nárok na štátny príspevok za tento rok zo všetkých zmlúv.
(3)
Nárok na štátny príspevok zaniká,
a)
ak poberateľ hypotekárneho úveru nedodrží účel, na ktorý sa hypotekárny úver poskytol,
b)
počas lehoty, po ktorú hypotekárna banka preradí pohľadávku vzniknutú z hypotekárneho úveru do skupiny klasifikovaných pohľadávok za podmienok podľa osobitného predpisu vydaného podľa § 15.
§ 36u
(1)
Ministerstvo poskytuje hypotekárnej banke štátny príspevok mesačne.
(2)
Požiadavku na štátny príspevok za príslušný mesiac uplatňuje hypotekárna banka na ministerstve najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.
(3)
Ministerstvo poukazuje peňažné prostriedky podľa odseku 2 do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po predložení žiadosti hypotekárnej banky o poskytnutie štátneho príspevku na osobitný účet zriadený na tento účel v Národnej banke Slovenska. Z tohto účtu hypotekárna banka mesačne čerpá príslušnú sumu za jednotlivých poberateľov hypotekárneho úveru, ktorí majú nárok na štátny príspevok.
(4)
Zúčtovanie poskytnutého štátneho príspevku za príslušný rok vykoná hypotekárna banka v lehote určenej ministerstvom.
(5)
Hypotekárna banka zodpovedá za
a)
včasné uplatňovanie nárokov na štátny príspevok zo štátneho rozpočtu,
b)
správne vyčíslenie výšky štátnych príspevkov,
c)
vrátenie štátneho príspevku pri nedodržaní podmienok na poskytnutie štátneho príspevku.
§ 36v
(1)
Centrálnu evidenciu zmlúv o hypotekárnych úveroch, pri ktorých sa uplatňuje nárok na štátny príspevok, vykonáva ministerstvo alebo ním určený subjekt.
(2)
Hypotekárne banky sú povinné mesačne poskytovať ministerstvu alebo ním určenému subjektu informáciu o novouzatvorených zmluvách o hypotekárnych úveroch na účely uvedené v odseku 1. Táto informácia musí obsahovať
a)
rodné číslo poberateľa hypotekárneho úveru,
b)
číslo zmluvy o hypotekárnom úvere,
c)
vyhlásenie o uplatnení nároku na poskytnutie štátneho príspevku,
d)
výšku úveru,
e)
výšku mesačnej splátky,
f)
termín splatnosti úveru.
(3)
Štátny dozor nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku vykonáva ministerstvo. Ministerstvo je oprávnené požadovať od hypotekárnej banky všetky podklady na kontrolu nakladania s prostriedkami štátneho príspevku. Na výkon tohto štátneho dozoru sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.7ia)
(4)
Zamestnanci a členovia orgánov subjektu určeného podľa odseku 1 sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním činnosti podľa odsekov 1 a 2.
§ 36z
Na účely hypotekárnych obchodov sa ustanovenia tohto zákona a osobitného zákona,7g) ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosti, rovnako použijú aj pre byty a nebytové priestory.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ia znie:
„7ia)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.“.
72.
§ 37 znie:
㤠37
(1)
Banky a pobočky zahraničných bánk vykonávajú obchody so svojimi klientmi na zmluvnom základe. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné požadovať preukázanie totožnosti klienta pri každom obchode. Vykonanie obchodu so zachovaním anonymity klienta sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné odmietnuť. Na účely tohto ustanovenia možno totožnosť klientov preukázať dokladom totožnosti klienta7ib) alebo podpisom klienta, ak je bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom klienta na podpisovom vzore uloženom v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, pri ktorého podpisovaní klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti; pri vykonávaní obchodu prostredníctvom technických zariadení sa totožnosť preukazuje osobným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktorý banka alebo pobočka zahraničnej banky pridelí klientovi. Pri maloletom klientovi, ktorý nemá doklad totožnosti, sa overuje totožnosť jeho zástupcu a predkladá sa doklad, z ktorého je zrejmé oprávnenie na zastupovanie.
(2)
Obchodom podľa odseku 1 sa rozumejú činnosti banky, ktoré vedú k vzniku, zmene alebo k zániku záväzkových vzťahov7aa) medzi bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a jej klientom, okrem nakladania s vkladmi na vkladných knižkách na doručiteľa v hotovosti, nakladania s vkladmi vo forme cenných papierov na doručiteľa v hotovosti a činnosti vykonávanej prostredníctvom zmenárenských automatov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa a 7ib znejú:
„7aa)
Napríklad § 497 až 507 a § 708 až 719 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 778 až 787 Občianskeho zákonníka.
7ib)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.“.
73.
V § 37a sa za slovo „Banka“ vkladajú slová „a pobočka zahraničnej banky“.
74.
V § 38 odsek 1 znie:
„(1)
Bankovým tajomstvom sú všetky informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sa týkajú klientov banky alebo klientov pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o bankových obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov, ktoré sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, môžu banka a pobočka zahraničnej banky poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho písomný pokyn, ak tento zákon neustanovuje inak. Klient má právo za úhradu vecných nákladov oboznámiť sa s informáciami, ktoré sú o ňom vedené v databáze banky alebo pobočky zahraničnej banky a na obstaranie výpisu z nej.“.
75.
V § 38 ods. 2 sa za slovo „banka“ vkladajú slová „a pobočka zahraničnej banky bez súhlasu klienta“.
76.
V § 38 ods. 3 sa za slovo „banka“ vkladajú slová „a pobočka zahraničnej banky“.
77.
V § 38 ods. 3 písm. a) sa za slovo „súdu“ vkladajú slová „vrátane notára ako súdneho komisára“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „ktorého je klient banky alebo pobočky zahraničnej banky účastníkom alebo ktorého predmetom konania je majetok klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,“.
78.
V § 38 ods. 3 písm. c) sa slová „účastníkom, a na účely plnenia záväzkov z medzinárodných zmlúv,“ nahrádzajú slovami „alebo pobočky zahraničnej banky účastníkom,“.
79.
V § 38 ods. 3 písm. g) sa za slovo „banky“ vkladajú slová „alebo pobočky zahraničnej banky“.
80.
V § 38 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
Fondu ochrany vkladov po tom, čo sa vklady v banke alebo v pobočke zahraničnej banky stali nedostupnými,9f)
i)
príslušného štátneho orgánu na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,9g) ak plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy nemožno odmietnuť z dôvodu ochrany bankového tajomstva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9f a 9g znejú:
„9f)
§ 3 ods. 3 a § 12 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení zákona č. 154/1999 Z. z.
9g)
Napríklad Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami (oznámenie č. 462/1991 Zb.).“.
81.
V § 38 ods. 3 sa v druhej vete na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmä presné označenie osoby, o ktorej sa požadujú údaje, a vymedzenie rozsahu požadovaných údajov.“.
82.
V § 38 odsek 4 znie:
„(4)
Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie ohlasovacej povinnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky o podozrivých bankových operáciách podľa osobitného zákona9h) ani oznámenie banky alebo pobočky zahraničnej banky podľa osobitného zákona9) orgánu činnému v trestnom konaní o jej podozrení, že sa pripravuje, že je páchaný alebo že bol spáchaný trestný čin, ktorý súvisí so záležitosťami inak chránenými bankovým tajomstvom a ktorého neprekazenie alebo neoznámenie by bolo trestné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9h znie:
„9h)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.“.
83.
§ 38 sa dopĺňa odsekmi 5 až 11, ktoré znejú:
„(5)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné aj bez súhlasu klienta poskytnúť údaje na identifikáciu tohto klienta a údaje o jeho účte osobe, ktorá preukáže, že
a)
v dôsledku chyby pri vykonávaní platobného alebo zúčtovacieho styku utrpela majetkovú ujmu, ktorá spočíva v prevode a pripísaní jej patriacich alebo ňou spravovaných peňažných prostriedkov na účet klienta, a
b)
na vymáhanie takto vzniknutého bezdôvodného obohatenia sú nevyhnutné údaje na identifikáciu tohto klienta a údaje o jeho účte, na ktorý boli pripísané peňažné prostriedky v dôsledku chyby podľa písmena a).
Banka a pobočka zahraničnej banky tieto údaje nevydajú, ak na ich písomné upozornenie o predloženej žiadosti tento klient vydá banke alebo pobočke zahraničnej banky príkaz na spätný prevod pripísaných peňažných prostriedkov, a to do siedmich kalendárnych dní po dni doručenia žiadosti o poskytnutie identifikačných údajov o klientovi banke alebo pobočke zahraničnej banky.
(6)
Ak si klient banky neplní riadne a včas svoje záväzky voči banke ani napriek jej písomnej výzve, môže banka poskytnúť informácie a doklady o neplnených záväzkoch odborne spôsobilej osobe s cieľom vykonať finančné ocenenie záväzku9i) alebo advokátovi, alebo komerčnému právnikovi, ktorému udelila písomnú plnú moc na vymáhanie splnenia týchto záväzkov, alebo súdnemu exekútorovi, ktorého označila v návrhu na vykonanie exekúcie proti klientovi. Ustanovenie tohto odseku sa rovnako vzťahuje aj na pobočku zahraničnej banky a jej klientov.
(7)
Osoby a orgány uvedené v odsekoch 2 až 6 môžu bankou alebo pobočkou zahraničnej banky poskytnuté informácie a správy o záležitostiach, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, použiť len na účel alebo na konanie, na ktoré boli tieto informácie a správy poskytnuté; pritom sú povinné dbať na to, aby sa zachovávalo bankové tajomstvo voči tretím osobám.
(8)
Ak je napriek písomnej výzve banky jej klient dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku alebo inej svojej povinnosti voči banke alebo ak klient obdobným závažným spôsobom opakovane poruší svoje povinnosti voči banke, je banka po predchádzajúcom upozornení klienta oprávnená aj bez jeho súhlasu informovať ostatné banky a pobočky zahraničnej banky o tom, že klient porušil svoje povinnosti voči banke dohodnuté v zmluve alebo ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Banka pritom môže uviesť len označenie klienta vrátane miesta jeho sídla alebo miesta trvalého pobytu a označenie povinnosti porušenej klientom. Banka nemôže pokračovať v informovaní o povinnosti porušenej klientom po tom, čo klient v celom rozsahu odstránil dôsledky porušenia tejto povinnosti, najmä ak klient uhradil omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva; to neplatí, ak klient porušil iné svoje povinnosti voči banke. Ustanovenie tohto odseku sa rovnako vzťahuje aj na pobočku zahraničnej banky a jej klientov.
(9)
Ak je napriek písomnej výzve banky jej klient nepretržite dlhšie ako 120 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči banke, môže banka svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe, a to aj osobe, ktorá nie je bankou (ďalej len „postupník“). Toto právo banka nemôže uplatniť, ak klient ešte pred postúpením pohľadávky uhradil banke omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva; to neplatí, ak súčet všetkých omeškaní klienta so splnením čo len časti toho istého peňažného záväzku voči banke presiahol jeden rok. Pri postúpení pohľadávky je banka povinná odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka; banka môže postupníkovi poskytnúť informáciu o jednotlivých iných záväzkových vzťahoch medzi bankou a klientom len za podmienok a v rozsahu ustanovenom v odseku 8. Ustanovenie tohto odseku sa rovnako vzťahuje aj na pobočku zahraničnej banky a jej klientov.
(10)
Pri rokovaniach o predaji banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti podľa osobitného predpisu3c) môžu banka a pobočka zahraničnej banky poskytnúť osobe, s ktorou rokujú o uzavretí zmluvy, informácie chránené bankovým tajomstvom iba so súhlasom Národnej banky Slovenska. Ak sa aj zmluva neuzavrie, osoba, ktorej boli informácie poskytnuté, je povinná o nich zachovávať mlčanlivosť.
(11)
Za podanie správy audítorovi podľa odseku 2 a za podanie správy podľa odseku 3 písm. a), d) a g) patrí banke a pobočke zahraničnej banky úhrada vecných nákladov, ktoré im tým vznikli.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9i znie:
„9i)
Napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.“.
84.
V § 39 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnanci banky a pobočky zahraničnej banky, ako aj členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady banky, hypotekárny správca a jeho zástupca a osoby vykonávajúce preklad podľa § 25 ods. 2 alebo činnosť podľa § 38 ods. 6 sú povinné zachovávať mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa záujmov banky a pobočky zahraničnej banky alebo ich klientov. Z dôvodov uvedených v § 38 ods. 2 až 10 ich štatutárny orgán banky alebo vedúci pobočky zahraničnej banky tejto povinnosti zbaví.“.
85.
V § 39 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo po ukončení výkonu funkcie podľa odseku 1“.
86.
V § 39a odsek 8 znie:
„(8)
Zastúpenie je povinné poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť pri vykonávaní kontroly dodržiavania podmienok určených v rozhodnutí o registrácii a ustanovených v právnych predpisoch Slovenskej republiky.“.
87.
V § 40 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak je to potrebné, Národná banka Slovenska určí na vykonanie úkonu v konaní lehotu, ak ju neustanovuje tento zákon.“.
88.
§ 40a znie:
㤠40a
(1)
Účastníkom konania je ten, o čích právach alebo povinnostiach sa má konať; pri konaní o uložení pokuty alebo opatrenia podľa § 26 a pri konaní o udelení predchádzajúceho súhlasu na zvýšenie alebo na zníženie základného imania banky podľa § 16 ods. 1 písm. b) je účastníkom konania banka alebo pobočka zahraničnej banky.
(2)
Za právnickú osobu koná štatutárny orgán, prípadne jej zamestnanec alebo člen, ktorý sa preukáže písomným poverením štatutárneho orgánu, že je oprávnený za túto právnickú osobu konať.
(3)
Účastník sa môže nechať v konaní zastupovať fyzickou osobou, ktorú si zvolí. V tej istej veci môže mať účastník súčasne len jedného zvoleného zástupcu. Zástupcovi, ktorého si účastník zvolil, udelí písomne alebo ústne do zápisnice splnomocnenie buď na celé konanie, alebo len na určité úkony. Písomné splnomocnenie udelené účastníkom, ktorý je právnickou osobou, musí byť podpísané jeho štatutárnym orgánom.“.
89.
Doterajší text § 40b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Žiadosť musí obsahovať presné označenie osoby, ktorá žiadosť predkladá, vrátane adresy jej sídla alebo pobytu. Zo žiadosti musí byť zrejmé, čo sa ňou požaduje, a musia v nej byť označení prípadní ďalší účastníci konania vrátane adresy ich sídla alebo pobytu a žiadosť musí obsahovať dátum a podpis oprávnenej osoby. V žiadosti musia byť presne označení aj prípadní zástupcovia účastníkov konania, pravdivo opísané rozhodujúce skutočnosti a označené dôkazy, ktorých sa žiadateľ dovoláva, a k žiadosti musia byť pripojené listiny, ktoré sú potrebné na rozhodnutie Národnej banky Slovenska vo veci.
(3)
Ak je doručená žiadosť neúplná, najmä ak neobsahuje náležitosti ustanovené opatrením Národnej banky Slovenska vydaným na základe tohto zákona a vyhláseným v zbierke zákonov, Národná banka Slovenska vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti a určí mu na to lehotu, spravidla nie dlhšiu ako 30 dní.“.
90.
§ 40d sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí o náhradnom doručení zásielky. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresát sa vhodným spôsobom vyzve, aby si písomnosť vyzdvihol. Ak si adresát zásielku do troch dní od uloženia nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel.“.
91.
V § 40e ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ministerstvo predloží svoje stanovisko Národnej banke Slovenska do 30 dní a v osobitne zložitých veciach do 60 dní po dni, keď mu bola doručená výzva Národnej banky Slovenska na zaujatie stanoviska.“.
92.
V § 40h odsek 4 znie:
„(4)
Dokazovanie treba vykonávať tak, aby sa zachovávalo štátne tajomstvo, služobné tajomstvo, obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo a zákonom výslovne uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti. V týchto prípadoch možno vykonať výsluch len vtedy, ak vyslúchaného oslobodil od povinnosti zachovávať tajomstvo alebo mlčanlivosť príslušný orgán alebo ten, v záujme koho má túto povinnosť. To primerane platí aj pre vykonávanie dôkazov inak ako výsluchom. Odoprieť oslobodenie osoby od povinnosti mlčanlivosti o štátnom tajomstve možno iba v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.9j)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9j znie:
„9j)
§ 24 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“.
93.
§ 40h sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Každá fyzická osoba je povinná dostaviť sa na predvolanie do Národnej banky Slovenska a vypovedať ako svedok v konaní vo veciach zverených Národnej banke Slovenska; musí vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčať. Výpoveď môže odoprieť svedok, ktorý by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.5) Pred začatím výpovede treba zistiť totožnosť svedka a poučiť ho o jeho právach, povinnostiach a právnych následkoch neúplnej výpovede, nepravdivej výpovede alebo bezdôvodného odopretia výpovede (§ 40i).
(6)
Ak sú na objasnenie a posúdenie skutočnosti dôležitej pre rozhodnutie v konaní potrebné odborné znalosti, Národná banka Slovenska môže ustanoviť znalca podľa osobitných predpisov9k) a uložiť ustanovenému znalcovi, aby vypracoval znalecký posudok písomne, alebo vykonať jeho výsluch.
(7)
Národná banka Slovenska môže uložiť osobe, ktorá má listinu potrebnú na vykonanie dôkazu, aby ju predložila. Predloženie listín možno odoprieť len z dôvodov, pre ktoré je svedok oprávnený odoprieť výpoveď.
(8)
Národná banka Slovenska hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo v konaní najavo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9k znie:
„9k)
Zákon č. 36/1967 Zb.“.
94.
V § 40l odsek 3 znie:
„(3)
Proti rozhodnutiu útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska má účastník konania právo podať rozklad, ak sa po vydaní tohto rozhodnutia účastník konania rozkladu písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal; za vzdanie sa rozkladu sa považuje aj späťvzatie rozkladu. Vzdanie sa rozkladu nemožno odvolať. Podaný rozklad nemá odkladný účinok, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
95.
V § 40m ods. 2 sa za slovo „materiálom“ vkladajú slová „a so svojím stanoviskom k podanému rozkladu“.
96.
V § 41 ods. 1 druhá veta znie:
„Na základe rozkladu proti rozhodnutiu útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska môže banková rada Národnej banky Slovenska udeliť povolenie alebo zmeniť povolenie udelené podľa § 4 ods. 3, § 5 ods. 2 alebo § 36 ods. 1 iba po dohode s ministerstvom a o rozklade proti rozhodnutiu útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska udelenému po prerokovaní s ministerstvom rozhoduje banková rada Národnej banky Slovenska po prerokovaní s ministerstvom.“.
97.
V § 41 ods. 4 sa slová „vydaného po dohode s ministerstvom“ nahrádzajú slovami „vydaného podľa § 4 ods. 3, § 5 ods. 2 alebo § 36 ods. 1“.
98.
V § 44a ods. 1 sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.
99.
V § 44a odsek 2 znie:
„(2)
Banke podľa odseku 1 je vláda alebo na základe jej splnomocnenia ministerstvo oprávnené poskytnúť osobitné záruky na účely reštrukturalizácie jej úverového portfólia.“.
100.
V § 44a sa vypúšťa odsek 3.
101.
Za § 45g sa vkladá § 45h, ktorý znie:
㤠45h
(1)
Na hypotekárne úvery poskytnuté pred účinnosťou tohto zákona sa štátny príspevok podľa § 36s poskytne za podmienok tohto zákona len na úroky splatné po účinnosti tohto zákona.
(2)
Štátny príspevok na rok 1999 sa určuje vo výške 6 % ročne.“.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z. a zákona č. 211/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 151b odsek 5 znie:
„(5)
Záložné právo možno zriadiť aj na vec, byt alebo nebytový priestor alebo na zabezpečenie záväzku, ktorý vznikne v budúcnosti alebo ktorého vznik závisí od splnenia podmienky.“.
2.
Doterajší text § 853 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Podľa odseku 1 nemožno použiť ustanovenia o ochrane nájmu bytov podľa § 711 až 712c ani ustanovenie § 3 na právne vzťahy medzi záložnými veriteľmi a vlastníkom bytu alebo rodinného domu pri zániku jeho vlastníctva na základe uplatnenia záložného práva.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z. a zákona č. 158/1998 Z. z. sa mení takto:
V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „po uspokojení pohľadávok daní a poplatkov pred ostatnými pohľadávkami“.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 21/1992 Zb. o bankách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 264/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 12/1998 Z. z., zákonom č. 44/1998 Z. z., zákonom č. 170/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.