247/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

247
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
opatrenie z 23. septembra 1999 č. Z-5/1999, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 31. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996 (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa určujú maximálne ceny nových liekov.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 1999.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.