167/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

167
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. júna 1999
o rozdelení niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
(1)
V okrese Ilava sa rozdeľuje obec Pruské na obec Pruské a obec Bohunice.
(2)
V okrese Nitra sa rozdeľuje obec Nové Sady na obec Nové Sady a obec Čab.
(3)
V okrese Nové Zámky sa rozdeľuje mesto Štúrovo na mesto Štúrovo a obec Obid.
(4)
V okrese Humenné sa rozdeľuje mesto Humenné na mesto Humenné a obec Lackovce.
(5)
V okrese Košice–okolie sa rozdeľuje mesto Medzev na mesto Medzev a obec Vyšný Medzev.
Čl. II
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/1998 Z. z. sa v prílohe mení a dopĺňa takto:
1.
V Trenčianskom kraji v okrese Ilava sa pod poradové číslo 2 zaraďuje obec Bohunice; obce pod doterajšími poradovými číslami 2 až 20 sa označujú poradovými číslami 3 až 21.
2.
V Nitrianskom kraji v okrese Nitra sa pod poradové číslo 7 zaraďuje obec Čab; obce pod doterajšími poradovými číslami 7 až 58 sa označujú poradovými číslami 8 až 59.
3.
V Nitrianskom kraji v okrese Nové Zámky sa pod poradové číslo 40 zaraďuje obec Obid; obce pod doterajšími poradovými číslami 40 až 61 sa označujú poradovými číslami 41 až 62.
4.
V Prešovskom kraji v okrese Humenné sa pod poradové číslo 24 zaraďuje obec Lackovce; obce pod doterajšími poradovými číslami 24 až 61 sa označujú poradovými číslami 25 až 62.
5.
V Košickom kraji v okrese Košice–okolie sa pod poradové číslo 109 zaraďuje obec Vyšný Medzev; obce pod doterajšími poradovými číslami 109 až 112 sa označujú poradovými číslami 110 až 113.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.
Mikuláš Dzurinda v. r.