14/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 20. januára 1999,
ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Štátnej energetickej inšpekcie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 5 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Sídla krajských inšpektorátov Štátnej energetickej inšpekcie a ich územná pôsobnosť sa ustanovujú takto:
1.
Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj,
2.
Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj,
3.
Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj,
4.
Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj,
5.
Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,
6.
Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,
7.
Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
8.
Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 1999.
Ľudovít Černák v. r.