12/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.01.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. júla 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o odovzdávaní a prijímaní (readmisii) osôb v nezákonnom postavení.
Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. januára 1999, na základe článku 18 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.