116/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 24. mája 1999
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
a)
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
b)
určujem
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 4. septembra 1999;
c)
schvaľujem
lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Jozef Migaš v. r.
Príloha č. 1
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 116/1999 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ
v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 4. septembra 1999
Kraj Okres Obec Volí sa
TRNAVSKÝ KRAJ Galanta Horné Saliby starosta  
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Krupina Sudince   poslanec
PREŠOVSKÝ KRAJ Stará Ľubovňa Kremná Starina   poslanec poslanec
Vranov nad Topľou Petkovce   poslanec

Príloha č. 2
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 116/1999 Z. z.
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 4. septembra 1999