Predpis bol zrušený predpisom 461/2003 Z. z.

107/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1999 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
ZÁKON
z 12. mája 1999
o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Zvýšenie dôchodkov v roku 1999
Starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané pred 1. januárom 2000 sa zvyšujú v súlade s osobitným predpisom1)
a)
o 4 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje, a
b)
o pevnú sumu určenú podľa druhu dôchodku, a to o
1.
167 Sk mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov,
2.
100 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok,
3.
84 Sk mesačne, ak ide o čiastočný invalidný dôchodok alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa,
4.
50 Sk mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa,
5.
polovicu súm uvedených v prvom až štvrtom bode, ak ide o dôchodok upravený pre súbeh s iným dôchodkom.
§ 2
Úprava dôchodkov priznaných v roku 2000
Starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané od 1. januára 2000 do 31. decembra 2000 sa upravujú
a)
o 81,4 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu priznania dôchodku, a
b)
o sumu
1.
1 010 Sk mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok a o dôchodok za výsluhu rokov,
2.
606 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok,
3.
505 Sk mesačne, ak ide o čiastočný invalidný dôchodok alebo o sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa,
4.
303 Sk mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa.
Spoločné ustanovenia
§ 3
(1)
Vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané pred 1. januárom 2000 sa nezvyšujú podľa § 1, ak boli vymerané z dôchodku zvýšeného podľa § 1.
(2)
Vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané od 1. januára 2000 do 31. decembra 2000 sa neupravujú podľa § 2, ak boli vymerané z dôchodku zvýšeného podľa § 1 alebo z dôchodku upraveného podľa § 2.
§ 4
(1)
Na zvýšenie dôchodkov podľa § 1 platí primerane osobitný predpis.2)
(2)
Na úpravu dôchodkov podľa § 2 platí primerane osobitný predpis.3)
§ 5
(1)
Dôchodky uvedené v § 1 priznané pred 1. júlom 1999 sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1999.
(2)
Dôchodky uvedené v § 1 priznané od 1. júla 1999 do 31. decembra 1999 sa zvyšujú odo dňa ich priznania.
(3)
Dôchodky uvedené v § 2 sa upravujú odo dňa ich priznania.
(4)
Doplatok zvýšenia dôchodku podľa § 1 pri dôchodkoch priznaných pred 1. júlom 1999 sa poukáže občanovi do 30. septembra 1999.
Čl. II
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z., zákona č. 376/1997 Z. z., zákona č. 132/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z. a zákona č. 238/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Vojakovi, ktorý vykonával profesionálnu službu v ozbrojených silách3a) (ďalej len „profesionálny vojak“) v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu3b) (ďalej len „výsluhový dôchodok“) alebo ktorému bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu3c) (ďalej len „invalidný výsluhový dôchodok“), sa započítavajú do doby zamestnania vykonávaného mimo profesionálnej služby náhradné doby uvedené v odseku 1, ak vykonával najmenej rok zamestnanie, ktoré sa nezapočítava do profesionálnej služby.
(3)
Profesionálna služba na účely tohto zákona je služba podľa osobitného predpisu.3d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3b, 3c a 3d znejú:
„3a)
§ 3 ods. 1 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
3b)
§ 26 až 28 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov.
3c)
§ 29 až 32 zákona č. 114/1998 Z. z.
3d)
§ 47 ods. 1 zákona č. 114/1998 Z. z.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
2.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Hrubým zárobkom nie je príjem dosiahnutý výkonom profesionálnej služby, ak profesionálny vojak vykonával profesionálnu službu v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ak profesionálnemu vojakovi bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok.“.
3.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Profesionálnemu vojakovi sa do doby zamestnania potrebnej na nárok na starobný dôchodok nezapočítava profesionálna služba, ak túto službu vykonával v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ak profesionálnemu vojakovi bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok.“.
4.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Profesionálnemu vojakovi sa na určenie výšky starobného dôchodku nezapočítava profesionálna služba, ak túto službu vykonával v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ak profesionálnemu vojakovi bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok.“.
5.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pre zvýšenie starobného dôchodku podľa odseku 1 sa do doby ďalšieho zamestnania nezapočítava profesionálna služba, ak profesionálny vojak vykonával túto službu v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok.“.
6.
V § 24 ods. 1 sa suma „6 718 Sk“ nahrádza sumou „7 154 Sk“, suma „5 865 Sk“ sa nahrádza sumou „6 267 Sk“, suma „5 249 Sk“ sa nahrádza sumou „5 626 Sk“ a suma „5 098 Sk“ sa nahrádza sumou „5 469 Sk“.
7.
V § 24 ods. 2 sa suma „5 865 Sk“ nahrádza sumou „6 267 Sk“.
8.
V § 24 ods. 4 sa suma „6 718 Sk“ nahrádza sumou „7 154 Sk“.
9.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26a
Podmienky nároku na pomerný starobný dôchodok profesionálneho vojaka
(1)
Profesionálny vojak má nárok na pomerný starobný dôchodok, ak bol zamestnaný najmenej 10 rokov a dosiahol vek aspoň 60 rokov.
(2)
Profesionálnemu vojakovi sa do doby zamestnania potrebnej na nárok na pomerný starobný dôchodok nezapočítava profesionálna služba, ak túto službu vykonával v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ak profesionálnemu vojakovi bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok.“.
10.
V § 27 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Profesionálnemu vojakovi sa na určenie výšky pomerného starobného dôchodku určenej podľa § 26a nezapočítava profesionálna služba, ak túto službu vykonával v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ak profesionálnemu vojakovi bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
11.
V § 29 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý sa stal invalidným v dôsledku choroby alebo úrazu vzniknutých pri výkone vojenskej služby alebo v súvislosti s ním,4a) nárok na invalidný dôchodok nevzniká z dôvodu tejto invalidity.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 29 zákona č. 114/1998 Z. z.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
12.
V § 29 ods. 6 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.
13.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Profesionálnemu vojakovi sa do doby zamestnania potrebnej na nárok na invalidný dôchodok nezapočítava profesionálna služba, ak túto službu vykonával v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ak profesionálnemu vojakovi bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok.“.
14.
V § 30 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Profesionálnemu vojakovi sa na určenie výšky invalidného dôchodku nezapočítava profesionálna služba, ak túto službu vykonával v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ak profesionálnemu vojakovi bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
15.
V § 30 ods. 4 sa slová „v odseku 2“ nahrádzajú slovami „v odseku 3“.
16.
V § 30 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
17.
V § 30 ods. 6 v prvej vete sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“ a v druhej vete slová „v odseku 2“ sa nahrádzajú slovami „v odseku 3“.
18.
V § 31 ods. 1 sa suma „6 718 Sk“ nahrádza sumou „7 154 Sk“, suma „5 865 Sk“ sa nahrádza sumou „6 267 Sk“, suma „5 249 Sk“ sa nahrádza sumou „5 626 Sk“ a suma „5 098 Sk“ sa nahrádza sumou „5 469 Sk“.
19.
V § 31 ods. 2 sa suma „5 865 Sk“ nahrádza sumou „6 267 Sk“.
20.
V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý sa stal invalidným v dôsledku choroby alebo úrazu vzniknutých pri výkone vojenskej služby alebo v súvislosti s ním,4a) nevzniká nárok na čiastočný invalidný dôchodok z dôvodu tejto invalidity.“.
Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 13.
21.
V § 37 ods. 4 sa slová „§ 29 ods. 3 až 5“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 4 až 6“.
22.
V § 37 ods. 6 sa slová „odseku 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. c).“.
23.
V § 37 ods. 8 a 9 sa slová „v odseku 6“ nahrádzajú slovami „v odseku 7“.
24.
V § 37 ods. 11 a 13 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
25.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Do doby zamestnania potrebnej na nárok na dôchodok za výsluhu rokov sa nezapočítava profesionálna služba, ktorú vykonával profesionálny vojak v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, alebo ak profesionálnemu vojakovi bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok.“.
26.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Profesionálnemu vojakovi sa na určenie výšky dôchodku za výsluhu rokov nezapočítava profesionálna služba, ak túto službu vykonával v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ak profesionálnemu vojakovi bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok.“.
27.
Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý znie:
㤠45a
Nárok na vdovský dôchodok nevzniká vdove po manželovi, ktorý zomrel v dôsledku choroby alebo úrazu vzniknutých pri výkone vojenskej služby alebo v súvislosti s ním4a) a bol jej priznaný vdovský výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu7ab) (ďalej len „vdovský výsluhový dôchodok“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ab znie:
„7ab)
§ 35 až 39 zákona č. 114/1998 Z. z.“.
28.
V § 48a odsek 2 znie:
„(2)
Vdovecký dôchodok je 1 752 Sk mesačne.“.
29.
Za § 48a sa vkladá § 48b, ktorý znie:
㤠48b
Nárok na vdovecký dôchodok nevzniká vdovcovi, ktorému vznikol nárok na vdovecký výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu7ac) (ďalej len „vdovecký výsluhový dôchodok“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ac znie:
„7ac)
§ 40 a 41 zákona č. 114/1998 Z. z.“.
30.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Nárok na sirotský dôchodok nevzniká nezaopatrenému dieťaťu, ktorému po zomretom rodičovi (osvojiteľovi) alebo občanovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, vznikol nárok na sirotský výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu7ga) (ďalej len „sirotský výsluhový dôchodok“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ga znie:
„7ga)
§ 42 až 46 zákona č. 114/1998 Z. z.“.
31.
V § 56 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
32.
V § 56 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Najvyššia výmera úhrnu vyplácaných dôchodkov je 7 154 Sk mesačne.
(3)
Ak úhrn dôchodkov presahuje najvyššiu výmeru uvedenú v odseku 2, zníži sa vdovský dôchodok alebo sirotský dôchodok tak, aby úhrn dôchodkov najvyššiu výmeru nepresiahol, alebo sa uvedené dôchodky nevyplácajú.“.
33.
V § 56 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.
34.
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:
㤠56a
Ak priznaním starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku, dôchodku za výsluhu rokov, vdovského dôchodku alebo sirotského dôchodku dôjde k súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, o súbehu nárokov na výplatu dôchodkov sa rozhodne po úprave dôchodku, prípadne dôchodkov podľa osobitného predpisu7ce) s výnimkou prípadov, v ktorých úprava dôchodkov je vylúčená podľa osobitného predpisu;7cf) ak sa priznáva starobný dôchodok zvýšený za dobu ďalšieho zamestnania po vzniku nároku na tento dôchodok, o súbehu nárokov na výplatu dôchodkov sa rozhodne po zvýšení starobného dôchodku za dobu ďalšieho zamestnania po vzniku nároku na tento dôchodok a po úprave podľa osobitného predpisu.7ce)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7ce a 7cf znejú:
„7ce)
Zákon č. 132/1998 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia v znení zákona č. 107/1999 Z. z.
Zákon č. 107/1999 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.
7cf)
§ 3 ods. 2 zákona č. 132/1998 Z. z. v znení zákona č. 107/1999 Z. z.
§ 3 ods. 2 zákona č. 107/1999 Z. z.“.
35.
V § 63 ods. 2 sa slová „§ 30 ods. 3 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 30 ods. 4 a 6“.
36.
V § 64 ods. 1 a 4 sa suma „6 718 Sk“ nahrádza sumou „7 154 Sk“.
37.
V § 70 ods. 2 sa suma „6 718 Sk“ nahrádza sumou „7 154 Sk“.
38.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť sa nevypláca požívateľovi dôchodku, ktorému sa súčasne vypláca výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok.“.
39.
V § 72 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Kúpeľná starostlivosť sa neposkytuje profesionálnemu vojakovi a poberateľovi dôchodku z výsluhového zabezpečenia priznaného podľa osobitného predpisu.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 18 až 59 zákona č. 114/1998 Z. z.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
40.
§ 100 sa vypúšťa.
41.
V § 102 ods. 7 sa slová „odseku 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. a) a c)“.
42.
V § 133 ods. 4 sa suma „6 718 Sk“ nahrádza sumou „7 154 Sk“, suma „5 865 Sk“ sa nahrádza sumou „6 267 Sk“ a suma „5 249 Sk“ sa nahrádza sumou „5 626 Sk“.
43.
V § 135 ods. 4 sa suma „6 718 Sk“ nahrádza sumou „7 154 Sk“, suma „5 865 Sk“ sa nahrádza sumou „6 267 Sk“, suma „5 249 Sk“ sa nahrádza sumou „5 626 Sk“ a suma „5 098 Sk“ sa nahrádza sumou „5 469 Sk“.
44.
V § 135 ods. 5 sa slová „§ 31 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 2“.
45.
V § 136 ods. 1 sa slová „§ 37 ods. 1 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 1 až 13“.
46.
V § 136 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
vykonával službu najmenej 20 rokov.“.
47.
V § 139 odsek 1 znie:
„(1)
Najvyššia výmera úhrnu vyplácaných dôchodkov je 7 154 Sk mesačne.“.
48.
V § 139 ods. 2 sa suma „6 718 Sk“ nahrádza sumou „7 154 Sk“.
49.
V § 139 odsek 3 znie:
„(3)
Na nárok na výplatu vdoveckého dôchodku platí § 56 ods. 3 a 4 rovnako.“.
50.
Za § 162d sa vkladajú § 162e a 162f, ktoré znejú:
㤠162e
(1)
Zánik nároku na čiastočný invalidný dôchodok pred 1. júnom 1998 z dôvodu nesplnenia podmienky podstatného poklesu zárobku sa od 1. júna 1998 považuje za zánik nároku na výplatu tohto dôchodku. Na žiadosť občana sa rozhodne o nároku na výplatu čiastočného invalidného dôchodku. Nárok na výplatu čiastočného invalidného dôchodku vzniká najskôr od 1. júna 1998, ak občan spĺňa podmienku poklesu zárobku podľa § 37 účinného po 31. máji 1998.
(2)
Pokles zárobku podľa odseku 1 sa zisťuje za obdobie 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, od ktorého občan žiada o výplatu čiastočného invalidného dôchodku.
§ 162f
(1)
Ak občan požiadal v období od 1. januára 1999 do 30. júna 1999 o priznanie starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku, dôchodku za výsluhu rokov, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku a deň priznania tohto dôchodku patrí do obdobia od 1. januára 1999 do 30. júna 1999, konanie o jeho alebo ich priznaní nebolo do 30. júna 1999 právoplatne skončené a jeho, prípadne ich priznaním dôjde k súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, o súbehu nárokov na výplatu dôchodkov sa rozhodne po úprave dôchodku, prípadne dôchodkov podľa osobitného predpisu,25a) o ktorého alebo ktorých priznanie občan požiadal v období od 1. januára 1999 do 30. júna 1999 s výnimkou prípadov, v ktorých úprava dôchodku je vylúčená podľa osobitného predpisu;25b) ak sa priznáva starobný dôchodok zvýšený za dobu ďalšieho zamestnania po vzniku nároku na tento dôchodok, o súbehu nárokov na výplatu dôchodkov sa rozhodne po zvýšení starobného dôchodku za dobu ďalšieho zamestnania po vzniku nároku na tento dôchodok a po úprave podľa osobitného predpisu.25a)
(2)
Ak bol občanovi v období do 31. decembra 1993 priznaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok alebo sirotský dôchodok a v období od 1. januára 1994 do 30. júna 1999 došlo k súbehu nárokov na výplatu dôchodkov alebo k súbehu nárokov na výplatu dôchodkov došlo ich priznaním v období od 1. januára 1994 do 30. júna 1999, o súbehu nárokov na výplatu dôchodkov sa na žiadosť občana rozhodne najskôr od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1999 po úprave dôchodku alebo dôchodkov priznaných po 31. decembri 1993. Úpravou dôchodku je jeho úprava podľa osobitného predpisu;25c) ak sa priznáva starobný dôchodok zvýšený za dobu ďalšieho zamestnania po vzniku nároku na tento dôchodok, o súbehu nárokov na výplatu dôchodkov sa rozhodne po zvýšení starobného dôchodku za dobu ďalšieho zamestnania po vzniku nároku na tento dôchodok a po úprave podľa osobitného predpisu.25c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a, 25b a 25c znejú:
„25a)
Zákon č. 132/1998 Z. z. v znení zákona č. 107/1999 Z. z.
25b)
§ 3 ods. 2 zákona č. 132/1998 Z. z.
25c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z. o úprave dôchodkov priznaných v roku 1994.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1994 a o úprave dôchodkov priznaných v roku 1995.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1995, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1996 a o zmene niektorých predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z. o úprave dôchodkov priznaných v roku 1997 a o zmene niektorých predpisov.
Zákon č. 357/1997 Z. z. o úprave dôchodkov priznaných v roku 1998.
Zákon č. 132/1998 Z. z. v znení zákona č. 107/1999 Z. z.“.
51.
Za § 173a sa vkladajú § 173b, 173c, 173d, 173e, 173f, 173g a 173h, ktoré znejú:
㤠173b
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonával profesionálnu službu v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ktorému bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok a ktorému v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 Sociálna poisťovňa priznala starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na starobný dôchodok alebo o nároku na pomerný starobný dôchodok podľa predpisov účinných po 30. júni 1999.
(2)
Ak profesionálny vojak, ktorý vykonával profesionálnu službu v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ktorému bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, požiadal v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo o priznanie pomerného starobného dôchodku a konanie o priznaní týchto dávok nebolo do 30. júna 1999 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na starobný dôchodok alebo o nároku na pomerný starobný dôchodok podľa predpisov účinných po 30. júni 1999.
§ 173c
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému Sociálna poisťovňa priznala v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok z dôvodu invalidity zakladajúcej nárok na invalidný výsluhový dôchodok, nárok na invalidný dôchodok a nárok na čiastočný invalidný dôchodok zaniká od 1. júla 1999.
(2)
Ak profesionálny vojak požiadal v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku z dôvodu invalidity zakladajúcej nárok na invalidný výsluhový dôchodok a konanie o ich priznaní nebolo pred 1. júlom 1999 právoplatne skončené, o nároku na invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok Sociálna poisťovňa rozhodne podľa predpisov účinných po 30. júni 1999.
(3)
Ak poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku Sociálna poisťovňa priznala v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 invalidný dôchodok z dôvodu inej invalidity, než v dôsledku ktorej profesionálnemu vojakovi bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, Sociálna poisťovňa o nároku na invalidný dôchodok rozhodne podľa predpisov účinných po 30. júni 1999.
(4)
Ak poberateľ invalidného výsluhového dôchodku požiadal v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku z dôvodu inej invalidity, než v dôsledku ktorej profesionálnemu vojakovi bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, a konanie o jeho priznaní nebolo pred 1. júlom 1999 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa o nároku na invalidný dôchodok rozhodne podľa predpisov účinných po 30. júni 1999.
(5)
Ak poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku Sociálna poisťovňa priznala v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 čiastočný invalidný dôchodok z dôvodu čiastočnej invalidity, ktorá nezakladá nárok na invalidný výsluhový dôchodok, Sociálna poisťovňa o nároku na čiastočný invalidný dôchodok rozhodne podľa predpisov účinných po 30. júni 1999.
(6)
Ak poberateľ invalidného výsluhového dôchodku požiadal v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 Sociálnu poisťovňu o priznanie čiastočného invalidného dôchodku z dôvodu čiastočnej invalidity, ktorá nezakladá nárok na invalidný výsluhový dôchodok, a konanie o jeho priznaní nebolo pred 1. júlom 1999 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa o nároku na čiastočný invalidný dôchodok rozhodne podľa predpisov účinných po 30. júni 1999.
(7)
Ak poberateľovi výsluhového dôchodku Sociálna poisťovňa priznala v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, Sociálna poisťovňa o nároku na invalidný dôchodok a o nároku na čiastočný invalidný dôchodok rozhodne podľa predpisov účinných po 30. júni 1999.
(8)
Ak poberateľ výsluhového dôchodku požiadal v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku a konanie o ich priznaní nebolo pred 1. júlom 1999 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa o nároku na invalidný dôchodok a o nároku na čiastočný invalidný dôchodok rozhodne podľa predpisov účinných po 30. júni 1999.
§ 173d
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonával profesionálnu službu v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorému Sociálna poisťovňa v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 priznala dôchodok za výsluhu rokov, nárok na tento dôchodok zaniká od 1. júla 1999.
(2)
Ak profesionálny vojak, ktorý vykonával profesionálnu službu v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, požiadal v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 Sociálnu poisťovňu o priznanie dôchodku za výsluhu rokov a konanie o jeho priznaní nebolo pred 1. júlom 1999 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa o nároku na dôchodok za výsluhu rokov rozhodne podľa predpisov účinných po 30. júni 1999.
§ 173e
(1)
Ak vdove, ktorej vznikol nárok na vdovský výsluhový dôchodok, Sociálna poisťovňa priznala v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 vdovský dôchodok, Sociálna poisťovňa o nároku na tento dôchodok rozhodne podľa predpisov účinných po 30. júni 1999.
(2)
Ak vdova, ktorej vznikol nárok na vdovský výsluhový dôchodok, požiadala v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 Sociálnu poisťovňu o priznanie vdovského dôchodku a konanie o jeho priznaní nebolo pred 1. júlom 1999 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa o nároku na vdovský dôchodok rozhodne podľa predpisov účinných po 30. júni 1999.
§ 173f
(1)
Vdovcovi, ktorému vznikol nárok na vdovecký výsluhový dôchodok a ktorému Sociálna poisťovňa priznala v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 vdovecký dôchodok, nárok na tento dôchodok zaniká od 1. júla 1999.
(2)
Ak vdovec, ktorému vznikol nárok na vdovecký výsluhový dôchodok, požiadal v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 Sociálnu poisťovňu o priznanie vdoveckého dôchodku a konanie o jeho priznaní nebolo pred 1. júlom 1999 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa o nároku na vdovecký dôchodok rozhodne podľa predpisov účinných po 30. júni 1999.
§ 173g
(1)
Nezaopatrenému dieťaťu, ktorému vznikol nárok na sirotský výsluhový dôchodok a ktorému Sociálna poisťovňa priznala v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 sirotský dôchodok po zomretom rodičovi (osvojiteľovi) alebo občanovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, po ktorom bol priznaný sirotský výsluhový dôchodok, nárok na sirotský dôchodok zaniká od 1. júla 1999.
(2)
Ak nezaopatrené dieťa, ktorému vznikol nárok na sirotský výsluhový dôchodok, požiadalo v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 Sociálnu poisťovňu o priznanie sirotského dôchodku po zomretom rodičovi (osvojiteľovi) alebo občanovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, po ktorom bol priznaný sirotský výsluhový dôchodok, a konanie o priznaní sirotského dôchodku nebolo pred 1. júlom 1999 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa o nároku na sirotský dôchodok rozhodne podľa predpisov účinných po 30. júni 1999.
§ 173h
(1)
Poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, ktorému Sociálna poisťovňa priznala v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, nárok na výplatu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť priznaného Sociálnou poisťovňou zaniká od 1. júla 1999.
(2)
Ak poberateľ výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku požiadal Sociálnu poisťovňu v období od 1. mája 1998 do 30. júna 1999 o priznanie zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a konanie o jeho priznaní nebolo pred 1. júlom 1999 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa o nároku na výplatu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť rozhodne podľa predpisov účinných po 30. júni 1999.“.
52.
Za § 175d sa vkladajú § 175e a 175f, ktoré znejú:
㤠175e
(1)
Ak sa vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok v období do 30. júna 1999 nevyplácal alebo sa vyplácal v obmedzenej výške z dôvodu, že úhrn dôchodkov presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú v § 56 ods. 2 a v § 139 ods. 1 účinnú v období, v ktorom vznikol súbeh nárokov na výplatu dôchodkov, a nárok na takýto dôchodok trvá aj po 30. júni 1999, sa na žiadosť občana rozhodne o nároku na výplatu vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku najskôr od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1999 tak, aby úhrn vyplácaných dôchodkov nepresiahol sumu 7 154 Sk mesačne. Pri rozhodovaní o súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, ktorý vznikol pred 1. júlom 1999, sa nepoužijú ustanovenia o najvyšších výmerách úhrnu vyplácaných dôchodkov uvedené v § 56 ods. 2 písm. b) až d) a v § 139 ods. 1 písm. b) až d) účinné v období, v ktorom vznikol súbeh nárokov na výplatu dôchodkov.
(2)
Vdovecký dôchodok priznaný pred 1. júlom 1999 sa upraví na sumu 1 752 Sk mesačne od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1999. Na úpravu vdoveckého dôchodku platí primerane osobitný predpis.27c)
(3)
Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, ktoré sa podľa predpisov účinných pred 1. júlom 1999 vyplácalo v nižších sumách, než aké sú ustanovené v § 70 ods. 1, pretože úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť presiahol najvyššiu výmeru úhrnu dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť ustanovenú v § 70 ods. 2 účinnú do 30. júna 1999, sa upraví od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1999 na sumy ustanovené v § 70 ods. 1. Úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť nesmie presiahnuť sumu 7 154 Sk mesačne.
(4)
Ak podľa predpisov účinných pred 1. júlom 1999 sa zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť nevyplácalo, pretože úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť presiahol najvyššiu výmeru úhrnu dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť ustanovenú v § 70 ods. 2 účinnú do 30. júna 1999, na žiadosť občana sa rozhodne o nároku na zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť podľa § 70 ods. 1. Úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť nesmie presiahnuť sumu 7 154 Sk mesačne. Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť sa prizná najskôr od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1999.
(5)
Doplatok úpravy vdoveckého dôchodku podľa odseku 2 a doplatok úpravy zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť podľa odseku 3 sa poukáže občanovi najneskôr do 30. septembra 1999.
§ 175f
(1)
Poberateľovi dôchodku, ktorému sa dôchodok k 30. júnu 1999 nevyplácal z dôvodu, že vykonáva trest odňatia slobody dlhší ako jeden mesiac alebo je vo väzbe a výkon trestu odňatia slobody alebo väzba trvajú aj po 30. júni 1999, sa výplata dôchodku uvoľní na jeho žiadosť s účinnosťou od 1. júla 1999. To platí aj vtedy, ak sa poberateľovi dôchodku vyplácala časť dôchodku potrebná na úhradu jeho potrieb alebo záväzkov.
(2)
Ak sa k 30. júnu 1999 manželke a deťom poberateľa dôchodku uvedeného v odseku 1 vyplácala časť dôchodku potrebná na úhradu ich potrieb alebo záväzkov, poberateľovi dôchodku sa vypláca aj po 30. júni 1999 do skončenia výkonu trestu odňatia slobody alebo do skončenia väzby dôchodok znížený o sumu vyplácanú jeho manželke a deťom podľa predpisov účinných pred 1. júlom 1999.
(3)
Poberateľovi dôchodku, ktorý k 30. júnu 1999 bol vo výkone trestu odňatia slobody neprevyšujúcom tri mesiace a výkon trestu odňatia slobody skončí v období od 1. júla 1999 do 31. júla 1999, sa vyplatí dôchodok aj za jún 1999. Ak sa poberateľovi dôchodku, jeho manželke a deťom vyplácala časť dôchodku potrebná na úhradu ich potrieb alebo záväzkov, poberateľovi dôchodku sa za jún 1999 vyplatí dôchodok vo výške rozdielu.
(4)
Poberateľovi dôchodku, ktorému sa dôchodok k 30. júnu 1999 nevyplácal z dôvodu väzby, z ktorej bol prepustený po 30. júni 1999 bez toho, aby bol odsúdený, sa vyplatí dôchodok aj za obdobie od vzatia do väzby do 30. júna 1999. Ak sa k 30. júnu 1999 poberateľovi dôchodku, jeho manželke a deťom vyplácala časť dôchodku potrebná na úhradu ich potrieb alebo záväzkov, poberateľovi dôchodku sa vyplatí za obdobie od vzatia do väzby do 30. júna 1999 dôchodok vo výške rozdielu.“.
53.
§ 176a znie:
㤠176a
(1)
Na príslušníka Slovenskej informačnej služby sa tento zákon vzťahuje rovnako ako na príslušníka ozbrojených bezpečnostných zborov. Sociálne zabezpečenie príslušníkov Slovenskej informačnej služby vykonáva Slovenská informačná služba.
(2)
Tam, kde sa v tomto zákone uvádza Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a minister vnútra, rozumie sa tým aj Slovenská informačná služba a riaditeľ Slovenskej informačnej služby.“.
54.
V § 177 sa za slová „informačnej služby“ vkladá čiarka a slová „príslušníci Slovenskej informačnej služby“.
Čl. III
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z. a zákona č. 132/1998 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 2 sa suma „6 718 Sk“ nahrádza sumou „7 154 Sk“.
Čl. IV
Zákon č. 132/1998 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia sa mení takto:
1.
V § 2 písm. b) sa vypúšťa piaty bod.
2.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Na zvýšenie dôchodkov podľa § 1 platí primerane osobitný predpis.2)
(2)
Na úpravu dôchodkov podľa § 2 platí primerane osobitný predpis.3)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2) § 5 ods. 1 až 3 a § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3) § 5 ods. 1 až 3 a § 7 a 8 zákona č. 46/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 9 a 10 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 5 ods. 1 až 3 a § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 5 ods. 1 až 3 a § 7 a 8 zákona č. 46/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.