94/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 27. marca 1998
o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia príchodu prvého parného vlaku na Slovensko
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri príležitosti 150. výročia príchodu prvého parného vlaku na Slovensko sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).
(2)
Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,75 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm. Povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.
§ 2
(1)
Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazený dobový parný vlak, ktorý vychádza z bratislavského železničného tunela (ďalej len „tunel“). Nad tunelom je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Vpravo od tunela je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a pod ním v dvoch riadkoch označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Letopočet razby „1998“ je umiestnený pri pravom spodnom okraji dvestokorunáka.
(2)
Na rube dvestokorunáka v spodnej časti mincového poľa je vyobrazený parný rušeň. V hornej časti mincového poľa je zobrazený dobový pohľad na Bratislavský hrad s podhradím, nad ktorým je v dvoch riadkoch umiestnený text „PRVÝ PARNÝ VLAK NA SLOVENSKU“. Letopočty „1848–1998“ označujúce rok príchodu prvého parného vlaku na Slovensko a rok 150. výročia sú umiestnené vpravo pod textom. Štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka inžiniera Milana Virčíka „MV“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené pri spodnom okraji dvestokorunáka.
(3)
Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „150 ROKOV ŽELEZNÍC NA SLOVENSKU“. Začiatok a koniec textu je oddelený značkou znázorňujúcou koleso rušňa.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár v. r.
Obrázok