33/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
výnos z 28. januára 1998 č. 116/1998–100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 307/1997–100 z 18. februára 1997 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v znení výnosu č. 2582/1997–100 z 27. novembra 1997 (oznámenie č. 348/1997 Z. z.).
Výnosom sa menia podmienky poskytovania dotácií na niektoré dotačné tituly, a to najmä na podporu nákupu osív, sadív, priemyselných hnojív a na podporu zachovania genofondu a šľachtenia odrôd, osív a sadív, ako aj chovu hospodárskych zvierat. Výnosom sa zároveň dopĺňajú možnosti poskytovať dotácie na dokončenie rozostavanej výstavby, rekonštrukciu a modernizáciu skladov, nákup skladovej manipulačnej techniky a skladov, ako aj na podporu účasti na zahraničných a domácich výstavách.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v čiastke 4/1998 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.