311/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.10.1998 do 31.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

311
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 21. septembra 1998,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe A ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti II - AUTOMATICKÉ LICENCIE sa
a) za položku
„2933 71 00 6-hexánlaktám (epsilon-kaprolaktám) tona všetky štáty
okrem ČR"
vkladajú nové položky, ktoré znejú:
„3003 lieky (okrem tovaru PHS 3002, 3005 alebo 3006) kg všetky štáty
pozostávajúce z dvoch alebo z viacerých zložiek okrem ČR
zmiešaných na terapeutické alebo na profylaktické
účely, ktoré nie sú v odmeraných dávkach alebo
v balení na predaj v malom
3004 lieky (okrem tovaru PHS 3002, 3005 alebo 3006) kg všetky štáty
pozostávajúce z dvoch alebo z viacerých zložiek okrem ČR
zmiešaných na terapeutické alebo na profylaktické
účely, v odmeraných dávkach alebo v balení na
predaj v malom",
b) za položku
„4411 drevovláknité dosky m3 všetky štáty
okrem ČR"
vkladajú nové položky, ktoré znejú:
„4418 10 okná, balkónové okná a ich rámy a zárubne ks všetky štáty
4418 20 dvere, ich rámy, zárubne a prahy ks všetky štáty".
2. V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti I - NEAUTOMATICKÉLICENCIE sa vypúšťajú položky
„3002 10 antiséra a iné krvné zložky kg okrem EU, EZVO
a ČR
3002 90 10 ľudská krv kg okrem EU, EZVO
a ČR
3003 a 3004 lieky mil. Sk 100 okrem EU, EZVO
a ČR".
3. V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti II - AUTOMATICKÉLICENCIE sa vypúšťajú položky
„3002 10 antiséra a iné krvné zložky kg EU, EZVO
3002 90 10 ľudská krv kg EU, EZVO
3003 a 3004 lieky Sk EU, EZVO".
4. V prílohe D ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze v časti IV - OSTATNÉ sa na konci pripája nová položka, ktorá znie:
„3002 ľudská krv; živočíšna krv pripravená na kg
terapeutické, profylaktické alebo na diagnostické
účely; antiséra a ostatné krvné zložky
a modifikované imunologické výrobky, tiež získané
biotechnologickými procesmi; očkovacie látky,
toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem
kvasiniek) a podobné výrobky".
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Milan Cagala v. r.