265/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

265
ZÁKON
z 1. júla 1998
o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon ustanovuje podmienky pestúnskej starostlivosti, ako aj podmienky poskytovania príspevkov pestúnskej starostlivosti (ďalej len „príspevok“) a ich výšku.
PRVÁ ČASŤ
PESTÚNSKA STAROSTLIVOSŤ
§ 2
Vecný a osobný rozsah
(1)
Pestúnska starostlivosť nahrádza starostlivosť rodičov o dieťa, ak ju títo nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť a záujem dieťaťa si vyžaduje zverenie do takejto starostlivosti podľa tohto zákona.
(2)
Pestúnom môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonná s osobnými predpokladmi, najmä zdravotnými, osobnostnými a morálnymi a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti,1) zaručuje, že bude pestúnsku starostlivosť vykonávať v záujme dieťaťa.
(3)
Do pestúnskej starostlivosti možno dieťa zveriť manželom, jednému z manželov alebo inej fyzickej osobe. Pri zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti jednému z manželov treba písomný súhlas druhého manžela. Tento súhlas netreba, ak manželia nežijú v domácnosti, ak druhý manžel nemá spôsobilosť na právne úkony alebo ak zadováženie tohto súhlasu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.
(4)
Do pestúnskej starostlivosti možno zveriť len maloleté dieťa.
§ 3
Konanie o pestúnskej starostlivosti
(1)
O zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti rozhoduje súd na návrh fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom.
(2)
Na konanie o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Účastníci konania sú
a)
fyzická osoba, ktorá podá návrh podľa odseku 1,
b)
dieťa, ktoré má byť zverené do pestúnskej starostlivosti,
c)
rodičia dieťaťa alebo opatrovník, ktorý je ustanovený súdom podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Pred rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti si súd vyžiada vyjadrenie okresného úradu, prípadne obce o fyzickej osobe uvedenej v odseku 3 písm. a), či spĺňa predpoklady ustanovené v § 2 ods. 2 na výkon tejto starostlivosti.
(5)
Dieťa, ktoré má byť zverené do pestúnskej starostlivosti, vypočuje súd len vtedy, ak je schopné pochopiť význam pestúnskej starostlivosti.
§ 4
Dočasné zverenie dieťaťa
Okresný úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa môže pred rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti rozhodnúť o jeho dočasnom zverení do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a spĺňa predpoklady ustanovené v § 2 ods. 2. Ak do troch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na súde nezačne konanie o zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti alebo ak fyzická osoba prestane zabezpečovať starostlivosť o toto dieťa, okresný úrad zruší rozhodnutie o dočasnom zverení dieťaťa.
§ 5
Vzájomné vzťahy pestúna, dieťaťa a rodičov
(1)
Pestún má pri starostlivosti o dieťa práva a povinnosti rodičov; právo zastupovať dieťa a spravovať jeho záležitosti má iba v bežných veciach. Ak pestún predpokladá, že rozhodnutie zákonného zástupcu dieťaťa v ostatných veciach nie je v súlade so záujmom dieťaťa, môže sa domáhať rozhodnutia súdu.
(2)
Počas výkonu pestúnskej starostlivosti rodičia voči dieťaťu zverenému do pestúnskej starostlivosti nevykonávajú svoje práva a povinnosti v rozsahu, v ktorom patria pestúnovi práva a povinnosti voči dieťaťu zverenému do pestúnskej starostlivosti. Rodičia majú naďalej právo stýkať sa s dieťaťom; ak sa rodičia nedohodnú s pestúnom o výkone tohto práva, rozhodne o tom na návrh niektorého z nich súd.
(3)
Dieťa je povinné pomáhať podľa svojich schopností v domácnosti pestúna; ak má príjem z vlastnej práce a žije v domácnosti s pestúnom, je povinné prispievať aj na úhradu spoločných potrieb.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na dočasné zverenie dieťaťa podľa § 4.
§ 6
Zánik pestúnskej starostlivosti
(1)
Pestúnska starostlivosť zaniká
a)
dosiahnutím plnoletosti dieťaťa,
b)
smrťou dieťaťa,
c)
smrťou pestúna,
d)
umiestnením dieťaťa do ochrannej výchovy alebo nástupom do výkonu trestu odňatia slobody,
e)
právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti.
(2)
Súd zruší pestúnsku starostlivosť len z vážnych dôvodov, a to najmä, ak pestún zanedbáva starostlivosť o dieťa, nevykonáva pestúnsku starostlivosť alebo porušuje povinnosti pestúna; urobí tak vždy, ak o to požiada pestún.
(3)
Pestúnska starostlivosť vykonávaná manželmi zaniká okrem dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), b), d) a e) aj
a)
rozvodom manželstva pestúnov,
b)
smrťou jedného z pestúnov; v takomto prípade sa stáva pestúnom pozostalý manžel.
(4)
Ak pestúnska starostlivosť zanikne z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. c) a e) a z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. a), súd rozhodne o ďalšej výchove a výžive maloletého dieťaťa, ktoré bolo v pestúnskej starostlivosti.
§ 7
Povinnosti pestúna
Pestún je povinný najmä
a)
umožniť okresnému úradu dohľad nad výkonom pestúnskej starostlivosti,
b)
písomne oznámiť okresnému úradu pobyt s dieťaťom v zahraničí dlhší ako jeden mesiac,
c)
dohodnúť v spolupráci s okresným úradom spôsob starostlivosti o dieťa, ak túto nemôže zabezpečovať dlhšie ako jeden mesiac.
§ 8
Súčinnosť okresného úradu
Okresný úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu pestúna
a)
poskytuje pestúnovi pomoc potrebnú na zabezpečenie priaznivých podmienok na výchovu a všestranný vývoj dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti,
b)
pravidelne dohliada na výkon pestúnskej starostlivosti a sleduje jej účel; pritom môže robiť opatrenia podľa osobitných predpisov.4)
§ 9
Prechod nároku na výživné
(1)
Súd pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti určí rozsah vyživovacej povinnosti rodičom, prípadne iným fyzickým osobám povinným poskytovať výživné dieťaťu a uloží im povinnosť, aby toto výživné poukazovali príslušnému okresnému úradu.
(2)
Nárok na výživné určené rozhodnutím súdu pre dieťa, ktorému sa poskytuje opakovaný príspevok na úhradu potrieb dieťaťa (§ 14) podľa tohto zákona, prechádza až do výšky tohto poskytnutého príspevku na štát a je príjmom štátneho rozpočtu. Ak je výživné vyššie ako opakovaný príspevok na úhradu potrieb dieťaťa, patrí dieťaťu rozdiel medzi výživným a týmto príspevkom. Tento rozdiel sa vypláca pestúnovi; v prípade plnoletého dieťaťa sa vypláca tomuto dieťaťu.
(3)
Povinnosť poukazovať výživné príslušnému okresnému úradu súd neuloží podľa odseku 1, ak ide o nárok dieťaťa na výživné od pestúna; v tomto prípade neplatí ani odsek 2.
§ 10
Nároky podľa osobitných predpisov
Dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti sa posudzuje rovnako ako vlastné dieťa pri nárokoch podľa predpisov o nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení a pri nárokoch podľa pracovnoprávnych predpisov, a to aj po dosiahnutí jeho plnoletosti, ak sa mu zachováva nárok na opakovaný príspevok na úhradu potrieb dieťaťa podľa § 14 ods. 2; to platí rovnako na účely prechodu nájmu bytu pri úmrtí nájomcu alebo pri trvalom opustení domácnosti podľa osobitného predpisu.5)
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY
§ 11
Druhy príspevkov
(1)
Príspevky sú štátne sociálne dávky, ktorými sú
a)
jednorazový príspevok na úhradu potrieb dieťaťa (ďalej len „jednorazový príspevok“),
b)
opakovaný príspevok na úhradu potrieb dieťaťa (ďalej len „opakovaný príspevok“),
c)
odmena pestúna.
(2)
Účelom
a)
jednorazového príspevku je prispieť na materiálne vybavenie pri zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu (ďalej len „dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti“), najmä na jeho ošatenie, vybavenie základnou bielizňou a nevyhnutným nábytkom a pri zániku pestúnskej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa na výdavky spojené s jeho osamostatnením sa,
b)
opakovaného príspevku je pravidelne prispievať na starostlivosť o dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti,
c)
odmeny pestúna je ohodnotiť finančným príspevkom starostlivosť pestúna o dieťa, ktoré je pestúnovi zverené do pestúnskej starostlivosti.
§ 12
Nárok na jednorazový príspevok
(1)
Nárok na jednorazový príspevok má dieťa pri zverení do pestúnskej starostlivosti a pri zániku pestúnskej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa.
(2)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na jednorazový príspevok je pestún, ktorému je dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti. Dosiahnutím plnoletosti dieťaťa oprávnenou osobou na uplatnenie nároku je plnoleté dieťa.
§ 13
Výška jednorazového príspevku
(1)
Jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti je štvornásobok sumy pre nezaopatrené dieťa ustanovenej osobitným predpisom.6)
(2)
Jednorazový príspevok pri zániku pestúnskej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa je štvornásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom,7) a to aj v prípade, ak dieťa nespĺňa podmienky nezaopatrenosti.8)
(3)
Jednorazový príspevok sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.
§ 14
Nárok na opakovaný príspevok
(1)
Nárok na opakovaný príspevok má nezaopatrené dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti. Ak takéto dieťa poberá dôchodok z dôchodkového zabezpečenia alebo má súdom určené výživné od svojho pestúna, má nárok na opakovaný príspevok podľa § 15 ods. 2, ak tieto príjmy sú nižšie ako opakovaný príspevok podľa § 15 ods. 1.
(2)
Nárok na opakovaný príspevok sa zachováva aj po zániku pestúnskej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, ak dieťa spĺňa podmienky nezaopatrenosti a naďalej žije v domácnosti s osobou, ktorá bola do dosiahnutia plnoletosti jeho pestúnom.
(3)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na opakovaný príspevok je pestún, ktorému je dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti a súčasne umiestnené v jeho domácnosti. Dosiahnutím plnoletosti dieťaťa oprávnenou osobou na uplatnenie nároku je plnoleté dieťa.
§ 15
Výška opakovaného príspevku
(1)
Opakovaný príspevok je 1,6-násobok sumy pre nezaopatrené dieťa ustanovenej osobitným predpisom.6)
(2)
Ak dieťa poberá dôchodok z dôchodkového zabezpečenia alebo ak má súdom určené výživné od svojho pestúna, patrí opakovaný príspevok vo výške rozdielu medzi týmto príspevkom a sumou dôchodku alebo výživného.
(3)
Opakovaný príspevok sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.
§ 16
Nárok na odmenu pestúna
(1)
Pestún má nárok na odmenu pestúna za výkon pestúnskej starostlivosti až do zániku pestúnskej starostlivosti. Po zániku pestúnskej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa sa pestúnovi zachováva nárok na odmenu pestúna, pokým dieťa spĺňa podmienky nezaopatrenosti a dieťa naďalej žije v domácnosti s osobou, ktorá bola do dosiahnutia plnoletosti jeho pestúnom.
(2)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na odmenu pestúna je pestún, ktorý prevzal dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti s výnimkou pestúna, ktorý vykonáva pestúnsku starostlivosť podľa § 27.
§ 17
Výška odmeny pestúna
Odmena pestúna za každé dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti je 0,44-násobok sumy pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.9) Odmena pestúna sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.
§ 18
Uplatnenie nároku na príspevok
(1)
Oprávnená osoba môže uplatniť nárok na príspevok na okresnom úrade príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu. Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti.
(2)
Oprávnená osoba podľa § 12 ods. 2, § 14 ods. 3 a § 16 ods. 2 je povinná priložiť k žiadosti najmä
a)
právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, právoplatné rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka dieťaťu podľa osobitného predpisu3) alebo právoplatné rozhodnutie okresného úradu o dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti občana, ktorý má záujem stať sa pestúnom,
b)
potvrdenie o výške sirotského dôchodku.
§ 19
Rozhodovanie o nároku na príspevok
Okresný úrad vyplatí príspevok, ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na príspevok podľa tohto zákona a uplatní nárok podľa § 18. Ak oprávnená osoba, ktorá uplatnila nárok na príspevok podľa § 18, nespĺňa podmienky nároku na príspevok, okresný úrad vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku.
§ 20
Povinnosti oprávnenej osoby
(1)
Oprávnená osoba, ktorá uplatňuje nárok na príspevok, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a jeho výplatu; je tiež povinná do 15 dní písomne oznámiť okresnému úradu aj zmeny, ktoré majú vplyv na nárok na príspevok a jeho výplatu.
(2)
Oprávnená osoba je povinná použiť príspevok na účel podľa § 11 ods. 2.
§ 21
Výplata príspevku
(1)
Okresný úrad vyplatí príspevok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
(2)
Okresný úrad vyplatí jednorazový príspevok po splnení podmienok nároku na jeho výplatu.
(3)
Okresný úrad vypláca opakovaný príspevok a odmenu pestúna mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na opakovaný príspevok a odmenu pestúna.
(4)
Okresný úrad vypláca príspevok oprávnenej osobe v hotovosti alebo ho poukazuje na žiadosť oprávnenej osoby na jej účet v banke v Slovenskej republike. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania príspevku, okresný úrad je povinný žiadosti vyhovieť.
(5)
Okresný úrad zastaví výplatu príspevku, ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku na príspevok, začínajúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil.
(6)
O zastavení výplaty príspevku oprávnenej osobe vydá okresný úrad rozhodnutie.
(7)
Okresný úrad obnoví výplatu príspevku, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvody, pre ktoré bola jeho výplata zastavená. O obnovení výplaty príspevku vydá okresný úrad rozhodnutie. Okresný úrad obnoví výplatu príspevku začínajúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na jeho zastavenie. Okresný úrad doplatí príspevok najviac za jeden rok.
(8)
Ak ide o pestúnsku starostlivosť vykonávanú manželmi, okresný úrad vypláca príspevok jednému z nich. Ak sa nedohodnú, okresný úrad vypláca tento príspevok žene.
(9)
Príspevok sa nevypláca do cudziny. V prípade pobytu oprávnenej osoby v cudzine dohodne oprávnená osoba s okresným úradom spôsob poukazovania tohto príspevku.
§ 22
Zvýšenie príspevku, zníženie príspevku, odňatie príspevku a vrátenie príspevku
(1)
Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie sumy príspevku, okresný úrad vyplatí zvýšený príspevok už za kalendárny mesiac, v ktorom táto skutočnosť nastala.
(2)
Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie sumy vyplácaného príspevku, okresný úrad vyplatí príspevok v pôvodnej výške ešte za kalendárny mesiac, v ktorom táto skutočnosť nastala.
(3)
Ak okresný úrad vyplácal príspevok neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, rozhodne o jeho odňatí alebo o jeho znížení.
(4)
Ak okresný úrad vyplácal príspevok neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, hoci oprávnená osoba splnila povinnosti podľa tohto zákona, príspevok odníme alebo jeho sumu zníži začínajúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý tento príspevok neprávom vyplatil alebo vyplatil vo vyššej sume.
(5)
Ak okresný úrad vyplácal príspevok v nižšej sume ako patril alebo tento príspevok nevyplácal, hoci oprávnená osoba splnila podmienky podľa tohto zákona, okresný úrad príspevok zvýši alebo vyplatí v sume ustanovenej v § 15 a 17. Okresný úrad doplatí príspevok za čas, za ktorý ho vyplácal v nižšej sume, alebo príspevok vyplatí za čas, za ktorý ho nevyplácal vôbec.
(6)
Nárok na doplatenie príspevku alebo vyplatenie príspevku podľa odseku 5 zaniká uplynutím jedného roka od poslednej výplaty príspevku v nižšej sume ako patril alebo od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý mal byť tento príspevok vyplatený.
(7)
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že príspevok jej okresný úrad vyplatil neprávom, je povinná tento príspevok alebo jeho časť vrátiť. Nárok na vrátenie príspevku vyplateného neprávom alebo na vrátenie jeho časti zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď okresný úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku.
Spoločné ustanovenia pre druhú časť
§ 23
Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa v mesiaci, za ktorý tento príspevok patril.
§ 24
(1)
Príspevok podľa tohto zákona patrí aj opatrovníkovi, ktorý je dieťaťu ustanovený súdom podľa osobitného predpisu3) a osobne sa stará o zverené dieťa, ako aj tomuto dieťaťu.
(2)
Príspevok podľa tohto zákona patrí aj občanovi, ktorému bolo dieťa dočasne zverené podľa § 4, ako aj tomuto dieťaťu, okrem jednorazového príspevku.
§ 25
Kontrolu účelného vynakladania finančných prostriedkov na príspevky vykonáva krajský úrad. Pôsobnosť iných kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov10) tým nie je dotknutá.
§ 26
Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy neprávom prijaté, môžu sa zraziť aj z bežne vyplácaných alebo neskôr priznaných príspevkov, alebo zo mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, alebo z náhrad týchto plnení a z odmien za pracovnú pohotovosť, alebo z dávok dôchodkového zabezpečenia; sumy, ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia a ktoré sa nesmú povinnému zraziť zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ustanovuje osobitný predpis.11)
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 27
Pestúnska starostlivosť sa môže vykonávať aj v zariadení pestúnskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.12)
§ 28
Na konanie o nároku na príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,13) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 29
Dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti podľa právnych predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa považuje za dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti podľa tohto zákona.
§ 30
(1)
Opakovaný príspevok a odmena pestúna podľa tohto zákona sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na príspevok prvý raz vo februári 1999 za január 1999.
(2)
Ak sa do nadobudnutia účinnosti tohto zákona vyplatil opakovaný príspevok a odmena pestúna v súlade s platnými právnymi predpismi za január 1999, nemá to vplyv na vyplatenie týchto príspevkov podľa tohto zákona. Takto vyplatené príspevky sa nevracajú.
§ 31
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb., zákona č. 118/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1993 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z. a zákona č. 196/1998 Z. z.,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Ústrednej rady odborov č. 51/1973 Zb. o úprave niektorých pomerov pestúnov vykonávajúcich pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach,
3.
vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 115/1980 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 85/1984 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 182/1992 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 244/1993 Z. z.,
4.
§ 33 a 36 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej Národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 590/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 259/1992 Zb.
§ 32
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
3)
§ 78 zákona č. 94/l963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad § 43 ods. 2 a § 46 zákona č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 5 písm. c) až e) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.
8)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
11)
§ 276 až 302 Občianskeho súdneho poriadku.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/1997 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia.
12)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.
13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).