256/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1999 do 30.11.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

256
ZÁKON
z 8. júla 1998
o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje podmienky a postup pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi, chránenému svedkovi a ich blízkym osobám,1) ktorým v súvislosti so svedeckou výpoveďou alebo poskytnutím dôkazu vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia zo strany osôb páchajúcich najzávažnejšie, najmä organizované formy trestnej činnosti.2)
§ 2
(1)
Ohrozeným svedkom sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá v trestnom konaní vypovedala ako svedok a výpoveďou, prípadne ďalšími skutočnosťami poskytne dôkaz o páchateľovi alebo o okolnostiach najzávažnejšej, najmä organizovanej formy trestnej činnosti2) a v súvislosti so svedeckou výpoveďou a poskytnutím údajov o svojej osobe je tu dôvodná obava z ohrozenia života alebo zdravia, ak bol útvaru Policajného zboru, ktorý zabezpečuje úlohy podľa tohto zákona (ďalej len „útvar“), doručený písomný návrh na jej zaradenie do programu ochrany svedka (ďalej len „návrh na ochranu“), a ak to okolnosti vyžadujú, aj písomný návrh na vykonávanie neodkladných opatrení (ďalej len „návrh na opatrenia“).
(2)
Za ohrozeného svedka sa považuje aj blízka osoba ohrozeného svedka uvedená v návrhu na ochranu alebo v návrhu na opatrenia.
(3)
Chráneným svedkom sa na účely tohto zákona rozumie osoba zaradená do programu ochrany svedka (ďalej len „program ochrany“).
(4)
Za chráneného svedka sa považuje aj blízka osoba chráneného svedka zaradená do programu ochrany.
(5)
Neodkladnými opatreniami sa rozumie súbor úkonov a opatrení vykonávaných útvarom na poskytnutie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi z dôvodu bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva počas trestného konania.
(6)
Programom ochrany svedka sa rozumie súbor úkonov a opatrení vykonávaných útvarom za pomoci štátnych orgánov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb na poskytnutie ochrany a pomoci chránenému svedkovi z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva počas trestného konania a pokým trvajú dôvody poskytovania ochrany a pomoci.
§ 3
Návrh na zaradenie do programu ochrany a návrh na vykonávanie neodkladných opatrení
(1)
Písomný návrh na ochranu, a ak to okolnosti vyžadujú, aj písomný návrh na opatrenia vypracuje a útvaru doručí
a)
v prípravnom konaní vyšetrovateľ alebo prokurátor,
b)
v konaní pred súdom sudca.
(2)
V odôvodnení návrhu na ochranu treba uviesť najmä osobné údaje a osobné pomery ohrozeného svedka, opis trestnej veci, v ktorej ohrozený svedok vypovedá, charakter nebezpečenstva hroziaceho ohrozenému svedkovi, význam poskytnutej svedeckej výpovede, prípadne iného dôkazu pre trestné konanie.
(3)
V odôvodnení návrhu na opatrenia treba uviesť najmä opis trestnej veci, v ktorej ohrozený svedok vypovedá, a charakter nebezpečenstva hroziaceho ohrozenému svedkovi.
§ 4
Komisia
(1)
O návrhu na ochranu, návrhu na opatrenia a návrhu na odstúpenie od pravidiel vykonávania programu ochrany rozhoduje komisia, a ak vec neznesie odklad, o návrhu na opatrenia rozhoduje predseda komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradník.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu a zo štyroch členov. Predsedu komisie, jedného člena a ich náhradníkov vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky z príslušníkov Policajného zboru. Dvoch členov komisie a ich náhradníkov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky z podriadených zamestnancov, ktorí majú prax v oblasti súdnictva a väzenstva, a jedného člena a jeho náhradníka vymenúva a odvoláva generálny prokurátor Slovenskej republiky z prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Tieto osoby musia byť oprávnené oboznamovať sa so štátnym tajomstvom podľa osobitného predpisu.3) Náhradníci zastupujú predsedu komisie a členov komisie, ak tí nemôžu vykonávať úkony, na ktoré sú oprávnení týmto zákonom.
(3)
Komisia môže rozhodovať, ak sú prítomní najmenej štyria členovia komisie alebo ich náhradníci. Na prijatie návrhu podľa odseku 1 je potrebný súhlas najmenej štyroch prítomných členov alebo ich náhradníkov.
(4)
Podrobnosti o činnosti komisie ustanoví rokovací poriadok, ktorý vydá minister vnútra Slovenskej republiky po dohode s ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky a generálnym prokurátorom Slovenskej republiky.
§ 5
Rozhodovanie o návrhu na opatrenia
(1)
Útvar po prijatí návrhu na opatrenia návrh ihneď doručí predsedovi komisie, ktorý zabezpečí, aby sa zasadnutie k nemu uskutočnilo najneskôr do siedmich dní odo dňa jeho doručenia. Na zasadnutí komisia hlasovaním rozhodne o návrhu na opatrenia, o čom ihneď vyhotoví zápisnicu a doručí ju so všetkými súvisiacimi materiálmi útvaru.
(2)
Ak vec neznesie odklad, o návrhu na opatrenia ihneď písomne rozhodne predseda komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradník. Ak je rozhodnutie predsedu komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradníka súhlasné, vyrozumie o tom ostatných členov komisie. Ak je jeho rozhodnutie nesúhlasné, vo veci sa postupuje podľa odseku 1.
(3)
Pred rozhodnutím o návrhu na opatrenia môže komisia a v prípade, ak vec neznesie odklad, jej predseda a v jeho neprítomnosti jeho náhradník požadovať od vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu vysvetlenie k návrhu na opatrenia.
(4)
O výsledku hlasovania komisie alebo o výsledku rozhodnutia predsedu komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradníka o návrhu na opatrenia útvar ihneď písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu a ten následne ústne vyrozumie ohrozeného svedka.
(5)
Ak komisia rozhodne o návrhu na opatrenia nesúhlasne, konanie v tejto veci možno začať opätovne pri podstatnej zmene okolností na návrh vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu.
§ 6
Rozhodovanie o návrhu na ochranu
(1)
Útvar po prijatí návrhu na ochranu návrh ihneď doručí predsedovi komisie, ktorý zabezpečí, aby sa zasadnutie k nemu uskutočnilo najneskôr do siedmich dní odo dňa jeho doručenia.
(2)
Pred rozhodnutím o návrhu na ochranu môže komisia požadovať od vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu vysvetlenie k návrhu na ochranu.
(3)
Komisia najneskôr do troch mesiacov od prvého zasadnutia k návrhu na ochranu vyhodnotí všetky súvisiace materiály vzťahujúce sa na návrh na ochranu a na zasadnutí o ňom rozhodne hlasovaním, o čom ihneď vyhotoví zápisnicu a doručí ju so všetkými súvisiacimi materiálmi útvaru.
(4)
O výsledku hlasovania komisie o návrhu na ochranu útvar ihneď písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu a ten následne ústne vyrozumie ohrozeného svedka. Ak sa v prospech ohrozeného svedka vykonávajú neodkladné opatrenia, o rozhodnutí komisie o návrhu na ochranu ho vyrozumie útvar.
(5)
Ak komisia rozhodne o návrhu na ochranu nesúhlasne, konanie v tejto veci možno začať opätovne pri podstatnej zmene okolností na návrh vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu.
§ 7
Pravidlá vykonávania programu ochrany
(1)
Ak komisia rozhodne o návrhu na ochranu súhlasne, útvar v pravidlách vykonávania programu ochrany (ďalej len „ochranná dohoda“) určí, v akom rozsahu poskytne ochranu a pomoc chránenému svedkovi vzhľadom na jeho osobné pomery, charakter trestnej činnosti a hroziace nebezpečenstvo.
(2)
Útvar uzatvorí písomnú ochrannú dohodu do 14 dní odo dňa doručenia zápisnice so súhlasným rozhodnutím komisie o návrhu na ochranu osobitne s každým plnoletým4) ohrozeným svedkom, ak nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony a netrpí duševnou poruchou, ktorá vylučuje osobné plnenie ustanovení ochrannej dohody.
(3)
Ak je v ochrannej dohode s ohrozeným svedkom uvedená neplnoletá blízka osoba, vzťahujú sa ustanovenia ochrannej dohody aj na ňu.
(4)
Ak je ohrozeným svedkom podľa § 2 ods. 1 neplnoletá osoba, písomnú ochrannú dohodu v jej mene uzatvárajú jej zákonní zástupcovia. Ak písomnú ochrannú dohodu v mene neplnoletej osoby nemožno uzatvoriť s jej zákonnými zástupcami alebo ak uzatvorenie ochrannej dohody odmietajú a je v záujme tejto osoby, aby bola zaradená do programu ochrany, písomnú ochrannú dohodu uzatvára ohrozený svedok osobne; uzatvorenie takejto ochrannej dohody podlieha predchádzajúcemu schváleniu súdom.
(5)
Ak je v ochrannej dohode s ohrozeným svedkom uvedená blízka osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s duševnou poruchou, ktorá vylučuje osobné plnenie ustanovení ochrannej dohody, použijú sa ustanovenia ochrannej dohody aj na ňu.
(6)
Ochranná dohoda uzatvorená podľa odseku 2 alebo 4 obsahuje práva a povinnosti strán zúčastnených na vykonávaní programu ochrany, podmienky, za akých môžu strany od ochrannej dohody odstúpiť, rozsah a charakter poskytovanej ochrany a pomoci, dátum a podpisy zúčastnených strán.
(7)
Ohrozený svedok sa zaväzuje v ochrannej dohode najmä
a)
neudržiavať a nenadväzovať styky s osobami z kriminálneho prostredia,
b)
nevyvíjať činnosť, ktorá by mohla ohroziť jeho bezpečnosť alebo narušiť vykonávanie programu ochrany,
c)
podrobiť sa opatreniam na zabezpečenie jeho ochrany,
d)
plniť voči fyzickým osobám a právnickým osobám záväzky, ktoré mu vznikli pred zaradením do programu ochrany a ktoré nebude uhrádzať štát,
e)
ekonomicky sa osamostatniť po uplynutí lehoty uvedenej v ochrannej dohode na jeho začlenenie do nového prostredia,
f)
neodkladne informovať útvar o zmenách v osobných pomeroch a aktivitách vykonávaných počas realizácie programu ochrany.
(8)
Útvar sa zaväzuje vykonať na ochranu chráneného svedka konkrétne opatrenia určené v ochrannej dohode, ktoré sa môžu týkať najmä totožnosti, vzhľadu, bydliska, rekvalifikácie chráneného svedka a poskytovania sociálnej pomoci chránenému svedkovi.
(9)
Ohrozený svedok je podpísaním ochrannej dohody zaradený do programu ochrany a je chráneným svedkom.
(10)
Ak nedôjde k uzatvoreniu ochrannej dohody podľa odseku 2 alebo 4, ohrozený svedok nie je zaradený do programu ochrany aj napriek súhlasnému rozhodnutiu komisie. O tejto skutočnosti vyhotoví útvar zápisnicu, písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu a ústne vyrozumie predsedu komisie.
§ 8
Neodkladné opatrenia
(1)
Neodkladné opatrenia na poskytnutie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi začína útvar vykonávať
a)
po doručení súhlasného rozhodnutia komisie o návrhu na opatrenia alebo
b)
ak vec neznesie odklad, po doručení súhlasného písomného rozhodnutia predsedu komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradníka.
(2)
Ak sa vykonávanie neodkladných opatrení podľa odseku 1 vzťahuje na neplnoletú osobu, ktorá žije v domácnosti len s jedným z rodičov, ktorý je ohrozeným svedkom, útvar je povinný ihneď vyrozumieť o vykonávaní neodkladných opatrení aj druhého rodiča.
§ 9
Skončenie vykonávania neodkladných opatrení
(1)
Neodkladné opatrenia útvar vykonáva do
a)
uzatvorenia ochrannej dohody medzi útvarom a ohrozeným svedkom po doručení súhlasného rozhodnutia komisie o návrhu na ochranu alebo
b)
pominutia dôvodov ich vykonávania.
(2)
Ak ohrozený svedok počas vykonávania neodkladných opatrení odmietne vypovedať v trestnom konaní a poskytnúť dôkaz alebo závažným spôsobom poruší dohodnuté podmienky, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné na zabezpečenie jeho ochrany a pomoci, útvar alebo jeho prostredníctvom vyšetrovateľ, prokurátor alebo sudca písomne odôvodní predsedovi komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradníkovi potrebu skončiť vykonávanie neodkladných opatrení. Predseda komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradník ihneď určí dátum skončenia vykonávania neodkladných opatrení, o čom písomne vyrozumie útvar a následne informuje ostatných členov komisie.
(3)
Ak sa vykonávajú neodkladné opatrenia a komisia rozhodla o návrhu na ochranu nesúhlasne, predseda komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradník ihneď zabezpečí doručenie zápisnice s dátumom skončenia vykonávania neodkladných opatrení útvaru.
(4)
Ak nedošlo k písomnému uzatvoreniu ochrannej dohody medzi útvarom a ohrozeným svedkom, v ktorého prospech sa vykonávajú neodkladné opatrenia, útvar písomne odôvodní predsedovi komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradníkovi potrebu ich skončenia. Predseda komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradník ihneď určí dátum skončenia vykonávania neodkladných opatrení, o čom písomne vyrozumie útvar.
(5)
Ak je určený dátum skončenia neodkladných opatrení podľa odsekov 2, 3 alebo 4, útvar o tejto skutočnosti písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu, ústne vyrozumie ohrozeného svedka a k určenému dátumu skončí vykonávanie neodkladných opatrení.
Oprávnenia útvaru
§ 10
Ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi vykonáva útvar bez poskytovania informácií komisii alebo akýmkoľvek právnickým osobám alebo fyzickým osobám o skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním neodkladných opatrení a programu ochrany.
§ 11
V súvislosti s vykonávaním programu ochrany je útvar oprávnený spolupracovať s políciami iných štátov podľa dohôd uzatvorených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
§ 12
Útvar je oprávnený dohodnúť spoločný postup s vyšetrovateľom alebo prokurátorom pri poskytovaní ochrany ohrozenému svedkovi alebo chránenému svedkovi v súvislosti so zabezpečením jeho účasti na úkonoch v prípravnom konaní.
§ 13
(1)
V programe ochrany možno zmeniť totožnosť chráneného svedka. Ak je chráneným svedkom neplnoletá osoba alebo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, zmenu totožnosti možno vykonať len so súhlasom jej zákonných zástupcov.
(2)
Ak nemožno získať súhlas na zmenu totožnosti neplnoletej osoby alebo osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony od ich zákonných zástupcov alebo ak takýto súhlas odmietajú vydať a je potrebné v záujme ochrany týchto osôb, aby im bola zmenená totožnosť, o zmene totožnosti rozhodne súd.
(3)
Ak bol do programu ochrany zaradený jeden z rodičov spolu s neplnoletou osobou, ktorá mu bola rozhodnutím súdu zverená do výchovy, je potrebný písomný súhlas rodičov o podriadení sa opatreniam útvaru obmedzujúcim styk rodičov s neplnoletou osobou.
§ 14
Vykonávanie programu ochrany počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody
Program ochrany počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v spolupráci s útvarom.
§ 15
Vykonávanie neodkladných opatrení a programu ochrany v konaní pred súdom
(1)
Predseda senátu písomne vyrozumie útvar o dátume hlavného pojednávania, na ktorom bude nevyhnutná účasť ohrozeného svedka alebo chráneného svedka.
(2)
Útvar písomne vyrozumie predsedu senátu príslušného súdu o tom, že na ohrozeného svedka alebo chráneného svedka sa vzťahuje osobitný režim vyplývajúci z neodkladných opatrení alebo z programu ochrany, a spoločne dohodnú postup v konaní pred súdom.
(3)
Predseda senátu zabezpečí administratívne opatrenia a prostredníctvom útvaru technické opatrenia pri výsluchu ohrozeného svedka alebo chráneného svedka pred súdom.5)
(4)
Ochranu ohrozeného svedka alebo chráneného svedka v konaní pred súdom zabezpečuje útvar v spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a v súčinnosti s inými útvarmi Policajného zboru.
§ 16
Odstúpenie od ochrannej dohody
(1)
Od ochrannej dohody uzatvorenej podľa § 7 môže odstúpiť
a)
chránený svedok,
b)
útvar.
(2)
Chránený svedok môže od ochrannej dohody odstúpiť na základe písomnej žiadosti, ktorú doručí útvaru.
(3)
O odstúpení od ochrannej dohody podľa odseku 2 útvar vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie dátum skončenia vykonávania programu ochrany na základe písomnej žiadosti chráneného svedka a písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu, ak bola žiadosť doručená do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá.
(4)
Vyšetrovateľ, prokurátor alebo sudca môže do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá, prostredníctvom útvaru navrhnúť komisii odstúpenie od ochrannej dohody, ak chránený svedok odmieta vypovedať, poruší ustanovenia ochrannej dohody alebo ak po jej uzatvorení spácha úmyselný trestný čin.
(5)
Útvar môže navrhnúť komisii odstúpenie od ochrannej dohody počas vykonávania programu ochrany, ak chránený svedok poruší ustanovenia ochrannej dohody alebo ak po jej uzatvorení spácha úmyselný trestný čin, o čom do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá, ústne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu.
(6)
Komisia o odôvodnenom návrhu na odstúpenie od ochrannej dohody podľa odsekov 4 a 5 rozhodne hlasovaním do siedmich dní odo dňa doručenia návrhu. Ak je výsledok rozhodnutia komisie o návrhu na odstúpenie od ochrannej dohody súhlasný, komisia určí dátum skončenia vykonávania programu ochrany, o čom vyhotoví zápisnicu, ktorú bezodkladne doručí útvaru, ktorý odstúpi od ochrannej dohody s chráneným svedkom. Odstúpením od ochrannej dohody ochranná dohoda zaniká.
(7)
O odstúpení od ochrannej dohody podľa odseku 4 alebo 5 a o dátume skončenia vykonávania programu ochrany útvar ústne vyrozumie chráneného svedka a do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá, písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu.
§ 17
Prerušenie vykonávania programu ochrany
(1)
Program ochrany sa môže prerušiť, ak dočasne pominuli dôvody jeho vykonávania. Dôvody na prerušenie vykonávania programu ochrany sú najmä tie, že chránený svedok
a)
je nezvestný a uplynula lehota šiestich mesiacov od vyhlásenia pátrania po jeho osobe alebo
b)
trpí dočasnou duševnou poruchou, ktorá má za následok porušenie ustanovení ochrannej dohody a ich ďalšie plnenie nemožno zabezpečiť inak.
(2)
Útvar vyhotoví zápisnicu o prerušení vykonávania programu ochrany, v ktorej uvedie dátum prerušenia vykonávania programu ochrany. Útvar vyrozumie o prerušení vykonávania programu ochrany vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá.
§ 18
Obnovenie vykonávania programu ochrany
(1)
Ak pominuli dôvody, ktoré mali za následok prerušenie vykonávania programu ochrany, útvar môže obnoviť vykonávanie programu ochrany.
(2)
Útvar vyhotoví zápisnicu o obnovení vykonávania programu ochrany, v ktorej uvedie dátum obnovenia vykonávania programu ochrany. Útvar vyrozumie o obnovení vykonávania programu ochrany vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá.
§ 19
Zánik programu ochrany
(1)
Program ochrany zaniká, ak pominuli dôvody jeho vykonávania. Zánikom programu ochrany zaniká ochranná dohoda. Dôvody zániku programu ochrany sú najmä tie, že chránený svedok
a)
zomrie alebo
b)
trpí trvalou duševnou poruchou, ktorá vylučuje plnenie ustanovení ochrannej dohody a ich plnenie nemožno zabezpečiť inak.
(2)
Útvar vyhotoví zápisnicu o zániku programu ochrany, v ktorej uvedie dátum skončenia jeho vykonávania, o čom vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá, a v prípade zániku programu ochrany podľa odseku 1 písm. b) útvar vyrozumie zákonného zástupcu chráneného svedka.
Spoločné ustanovenia
§ 20
Náklady spojené s ochranou a pomocou ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi znáša štát.
§ 21
Ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú aj na obvineného a obžalovaného, ktorý v trestnom konaní výpoveďou, prípadne ďalšími dôkazmi poskytol a poskytne dôkaz o páchateľovi alebo o okolnostiach najzávažnejšej, najmä organizovanej formy trestnej činnosti2) a v súvislosti s výpoveďou a poskytnutím údajov o svojej osobe je tu dôvodná obava z ohrozenia jeho života alebo zdravia.
§ 22
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.6)
(2)
Na ochrannú dohodu uzatvorenú podľa tohto zákona sa nevzťahuje Občiansky zákonník.
Čl. II
Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 57/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č.149/1969 Zb., zákona č. 48/1973 Zb., zákona č. 29/1978 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 178/1990 Zb., zákona č. 303/1990 Zb., zákona č. 558/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 6/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 91 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Obvinený, ktorému je poskytovaná ochrana a pomoc podľa osobitného predpisu,11a) môže byť vyslúchnutý s využitím technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 94 ods. 3 sa na konci nahrádzajú úvodzovky a bodky čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ohrozeného svedka a chráneného svedka.11a)“.
3.
§ 101b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenie odseku 1 sa primerane použije aj pri výsluchu ohrozeného svedka a chráneného svedka, ktorému je poskytovaná ochrana a pomoc podľa osobitného predpisu.11a)“.
4.
§ 160 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ak osoba, ktorej má byť vznesené obvinenie, neuvedie alebo hodnoverne nepreukáže údaje o svojej totožnosti, k uzneseniu o vznesení obvinenia sa priložia jej daktyloskopické odtlačky, obrazové záznamy, údaje o vonkajšom meraní tela a zvláštnych telesných znameniach a namiesto osobných údajov sa v uznesení o vznesení obvinenia uvedie jej prezývka alebo iné označenie a podrobný opis.
(7)
Ak sa v priebehu vyšetrovania zistí totožnosť osoby, ktorej bolo vznesené obvinenie len s uvedením jej prezývky alebo iného označenia a podrobného opisu, alebo ak v priebehu vyšetrovania vyjde najavo, že totožnosť osoby, ktorej bolo vznesené obvinenie, je iná, ako bolo uvedené v uznesení o vznesení obvinenia, vyšetrovateľ upozorní obvineného na túto okolnosť a takéto upozornenie zaznačí v zápisnici. Odpis zápisnice doručí do 48 hodín prokurátorovi a v prípade, že obvinený je vo väzbe, aj súdu, ktorý o väzbe rozhodol, väznici, v ktorej sa väzba vykonáva, a obhajcovi obvineného.“.
5.
Za § 215 sa vkladá § 215a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠215a
Osobitné ustanovenie o vykonávaní dôkazov
Obžalovaný, ktorému je poskytovaná ochrana a pomoc podľa osobitného predpisu,11a) a v súvislosti s prítomnosťou v konaní pred súdom je tu dôvodná obava z ohrozenia jeho života alebo zdravia, či života alebo zdravia jeho blízkej osoby, môže byť vyslúchnutý s využitím technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z. a zákona č. 73/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi podľa osobitného predpisu.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 29a odsek 4 znie:
„(4)
Pri odhaľovaní daňových únikov alebo nezákonných finančných operácií a s nimi súvisiacich trestných činov a ich páchateľov podľa § 2 ods. 1 písm. c) a d) je policajt služby finančnej polície oprávnený písomne žiadať od bánk a pobočiek zahraničných bánk správy, ktoré sa týkajú klientov bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, aj keď sú predmetom bankového tajomstva.11f)“.
3.
V § 36 ods. 1 sa za slová „trestných činov,18)“ vkladajú tieto slová: „pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi podľa osobitného predpisu,2a)“.
4.
V § 40 odseky 1 a 3 znejú:
„(1)
Krycími dokladmi sa na účely tohto zákona rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti policajta, svedka18c) a chráneného svedka.2a) Na zakrytie činnosti policajta, svedka a chráneného svedka možno vytvoriť legendu a v súvislosti s tým v informačných systémoch Policajného zboru (§ 69), v informačných systémoch štátnych orgánov a v informačných systémoch orgánov samosprávy zaznamenávať a vyberať potrebné údaje.
(3)
Krycie doklady vydáva Policajný zbor na základe rozhodnutia ministra alebo ním poverenej osoby.“.
5.
V § 62 ods. 2 sa slová „§ 50 ods. 3 až 5“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 3 a 4“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
5)
§ 91 ods. 3, § 101b ods. 3 a § 215a Trestného poriadku v znení zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).