240/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1998 do 31.12.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

240
ZÁKON
z 13. mája 1998
o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Týmto zákonom sa ustanovujú podporné a ochranné opatrenia na vyrovnanie prirodzených hospodárskych nevýhod podnikania a rizík v poľnohospodárstve a na podporu jeho produkčných a mimoprodukčných funkcií zameraných na zabezpečenie základnej výživy obyvateľstva, potravinovej bezpečnosti a konkurencieschopnosti domácej výroby a na ochranu zložiek životného prostredia, tvorbu a udržiavanie kultúrnej vidieckej krajiny.
(2)
Štát podporuje podnikanie v poľnohospodárstve najmä poskytovaním
a)
nenávratných prostriedkov štátneho rozpočtu a nenávratných prostriedkov štátnych fondov,
b)
návratných prostriedkov štátnych fondov a návratných prostriedkov štátnych peňažných ústavov so zvýhodnenými úrokovými podmienkami,
c)
záruk na úvery poskytované štátnymi fondmi a štátnymi peňažnými ústavmi,
d)
prostriedkov na nákup zmeniek, skladiskových záložných listov a tovarových záložných listov.
(3)
Za hospodárne poskytovanie prostriedkov štátneho rozpočtu podľa odseku 2 zodpovedá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
Ochrana poľnohospodárstva na vnútornom trhu, pri dovoze a vývoze
§ 5
Pri uzavretí kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie živých jatočných zvierat alebo surového kravského mlieka alebo čerstvej zeleniny a ovocia od ich výrobcov, nemôžu zmluvné strany dohodnúť lehotu na zaplatenie kúpnej ceny dlhšiu ako 14 dní odo dňa ich dodania predávajúcim.
§ 6
(1)
Obmedzenia pri dovoze a vývoze poľnohospodárskych výrobkov a potravín sa uskutočňujú podľa osobitných predpisov12) a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Pri uplatňovaní všeobecných predpisov o ochranných opatreniach pri dovoze13) sa hrozbou vážnej ujmy domácemu poľnohospodárstvu rozumie akýkoľvek zvýšený dovoz rastlinného výrobku v čase bezprostredne súvisiacom so zberom sezónneho rovnakého výrobku alebo priamo súťažiaceho výrobku z domácej výroby s výnimkou, ak podľa stanoviska ministerstva táto ujma nehrozí. V tomto prípade sa dočasné ochranné opatrenie uplatní bez ďalšieho zisťovania a oznamovania pred uplatnením ochranných opatrení.14) Obdobne sa postupuje, ak ide o dovoz takého výrobku, ktorý je predmetom intervenčných opatrení15) pri vývoze podľa tohto alebo osobitného zákona.
(3)
Dovoz, tranzit a vývoz poľnohospodárskych výrobkov možno zakázať len na prechodný čas a v súlade s medzinárodnou zmluvou uvedenou v § 7. Dovoz poľnohospodárskych výrobkov možno takto zakázať najmä v prípadoch uvedených v odseku 2.
§ 7
(1)
Na dovoz poľnohospodárskeho tovaru možno v súlade so Všeobecnou dohodou o clách a obchode zaviesť na určitý čas ochranné opatrenie, ktoré má charakter dodatočného cla, vo výške najviac jednej tretiny zmluvného cla.
(2)
Rozhodným množstvom dovozu sa na účely zavedenia ochranného opatrenia podľa odseku 1 rozumie dovoz nad úroveň kvóty najmenšieho alebo bežného prístupu príslušného tovaru na trh v bežnom roku.
(3)
Spôsob zisťovania rozhodného množstva dovozu na účely zavedenia ochranného opatrenia podľa odseku 1 je uvedený v prílohe.
(4)
Zoznam poľnohospodárskeho tovaru, na ktorého dovoz možno zaviesť ochranné opatrenie podľa odseku 1, výšku dodatočného cla a čas, v ktorom sa uplatňuje, ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(5)
Vláda Slovenskej republiky môže vydať nariadenie, ktoré ustanoví na niektoré dovážané poľnohospodárske výrobky a potraviny, na ktoré sa neuplatnili opatrenia podľa odseku 1 a podľa § 6 ods. 2, ich vstupnú hodnotu.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 8
Na poskytovanie služieb prospešných na ochranu a zveľaďovanie poľnohospodárstva, najmä na novošľachtenie rastlín a tvorbu a udržiavanie genetického potenciálu zvierat, vybrané rastlinolekárske a veterinárne služby, poľnohospodársku informatiku, výskum, poradenstvo a špeciálne odborné vzdelávanie, môže ministerstvo v súlade s osobitnými predpismi16) zriadiť alebo založiť právnické osoby; ak takúto právnickú osobu nezriadi alebo nezaloží, môže tieto služby obstarávať17) u iných odborne spôsobilých osôb.
§ 9
Vyhodnotenie účinnosti poskytovanej podpory a vplyv iných okolností na dosahovanie cieľov uvedených v tomto zákone uskutoční každoročne vláda Slovenskej republiky v správe o poľnohospodárstve a potravinárstve, ktorú predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na prerokovanie, pričom zároveň raz za tri roky vytýči hlavné smery rozvoja poľnohospodárstva.
§ 10
(1)
Ten, kto uplatňuje požiadavky na podporu podľa tohto zákona, je povinný poskytnúť ministerstvu informácie potrebné na posúdenie potreby podpory alebo ochrany trhu.
(2)
Ministerstvo nesmie poskytnúť ani uverejniť také údaje získané podľa odseku 1, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitného predpisu.18)
§ 11
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnejšie vymedzenie poľnohospodársky znevýhodnených oblastí s prihliadnutím na výsledky bonitácie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ďalšie kritériá podľa § 3 ods. 1 a 2, ako aj spôsob zisťovania nákladovosti na jednotku výroby,
b)
vyhlási katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí,
c)
ustanoví výšku podpory a úhrady podľa § 2 a 3 a podrobnosti ich poskytovania podľa § 4,
d)
vyhlási rozvojové programy vrátane regionálnych podľa § 3 ods. 3 a spôsob ich určenia,
e)
rozsah informácií, ktoré je povinný poskytovať ministerstvu príjemca podpory podľa § 10.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový druhý až štvrtý bod, ktoré znejú:
„2.
poskytuje dotácie na skladovanie poľnohospodárskych výrobkov alebo na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov z domácej produkcie u ich výrobcu či spracovateľa alebo skladovateľa,
3.
poskytuje dotácie na úhradu časti úrokov z bankového úveru na nákup a na skladovanie poľnohospodárskych výrobkov z domácej produkcie,
4.
poskytuje pôžičky zabezpečené vybranými výrobkami rastlinnej produkcie uloženými ich producentmi vo verejných skladoch do času ich predaja oproti cennému papieru vystavenému na tento tovar podľa osobitného predpisu,1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov.“.
Doterajší druhý a tretí bod sa označuje ako piaty a šiesty bod.
2.
V § 1 ods. 6 sa vypúšťajú slová „bod 1 a 3“.
3.
§ 2a sa vypúšťa.
4.
V § 3 ods. 1 sa na konci písmena b) vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a platby na vrátenie pôžičiek poskytnutých podľa § 1 ods. 2 písm. a) piateho bodu,“.
5.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
6.
V § 3 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
náklady na ostatné intervenčné opatrenia podľa § 1 ods. 2 písm. a),“.
7.
V § 4 ods. 2 sa na konci prvej vety vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „alebo zmluvy o poskytnutí dotácie.“.
8.
V § 4 ods. 3 sa slová „o intervenčnom nákupe“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“.
9.
V § 4 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Podmienky štátneho intervenčného nákupu (ďalej len „trhový poriadok“) vyhlasuje5a) ministerstvo; trhový poriadok určí druh výrobku, ktorý je predmetom nákupu, celkové množstvo nákupu a spôsob jeho rozdelenia na predávajúcich vrátane jeho zmien a najmenšieho množstva nákupu od jedného výrobcu, podmienky kvality a obdobie, v ktorom sa bude nákup vykonávať.
(5)
Pri predaji výrobkov získaných štátnym intervenčným nákupom (intervenčné zásoby) sa zmluvy uzatvárajú na základe obchodnej verejnej súťaže alebo na neobchodné účely5b) za dohodnutú cenu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov.
5b)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
podiel z nájomného za prenájom pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu vo výške určenej v rozpočte Slovenského pozemkového fondu na príslušný rozpočtový rok,“.
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).
2.
V § 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
poskytovanie záruky na splátky nájomného za veci s právom kúpy prenajatej veci prijaté na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci od oprávneného prenajímateľa na uskutočnenie rozvojových programov uvedených v písmene a),“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zákaz podľa § 3 ods. 2 písm. a) až e) sa nevzťahuje na dohody a zladené postupy podnikateľov v poľnohospodárskej výrobe pri mlieku, jatočných zvieratách, olejninách, obilninách, cukrovej repe, zelenine, ovocí a zemiakoch, ktoré sledujú zladenie výroby a odbytu týchto produktov pri ekonomicky oprávnených cenách.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
2.
V § 5 ods. 3 sa slová „uvedené v odseku 1“ nahrádzajú slovami „uvedené v odsekoch 1 a 2“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z. a zákona č. 353/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 41 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a na podklade kúpnych zmlúv na nákup živých jatočných zvierat, surového kravského mlieka alebo čerstvej zeleniny alebo ovocia od ich výrobcov, ak kupujúci nesplnil záväzok splatiť kúpnu cenu v dohodnutej lehote.“.
2.
§ 115 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Z exekúcie sú vylúčené aj veci podnikateľa hospodáriaceho na pôde,11a) ak by ich zexekvovaním bolo ohrozené riadne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy alebo zachovanie plynulej prevádzky rastlinnej a živočíšnej výroby podľa osobitných predpisov.11b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
„11a) § 2 Obchodného zákonníka.
§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. a zákona č. 455/1991 Zb.
11b) § 2 až 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 95/1994 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde.“.
3.
V § 157 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
pohľadávky veriteľov z kúpnych zmlúv na nákup živých jatočných zvierat, surového kravského mlieka alebo čerstvej zeleniny a ovocia od ich výrobcov, aj keď neboli priznané rozhodnutím alebo zmierom,“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998 s výnimkou čl. I § 2 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1999.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha k zákonu č. 240/1998 Z. z.
Spôsob zisťovania rozhodného množstva dovozu
Rozhodné množstvo dovozu príslušného poľnohospodárskeho tovaru sa zistí podľa možností jeho prístupu na trh ako pomer priemeru jeho dovozu a priemeru jeho domácej spotreby za rovnaké trojročné obdobie takto:
a)
ak sú možnosti prístupu na trh menšie alebo sa rovnajú 10 %, rozhodné množstvo dovozu je 125 %,
b)
ak sú možnosti prístupu na trh väčšie ako 10 %, ale súčasne menšie alebo sa rovnajú 30 %, rozhodné množstvo dovozu je 110 %,
c)
ak sú možnosti prístupu na trh väčšie ako 30 %, rozhodné množstvo dovozu je 105 %.
1)
§ 23 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva v znení neskorších predpisov, § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
4)
§ 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
5)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
6)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 383/1997 Z. z.Zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru.Zákon č. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach pri dovoze.Zákon č. 226/1997 Z. z. o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach.§ 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 214/1997 Z. z.
14)
§ 17 zákona č. 214/1997 Z. z.
15)
16)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z., zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z.
18)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.§ 17 Obchodného zákonníka.