236/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1999 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

236
ZÁKON
z 1. júla 1998
o zaopatrovacom príspevku
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Tento zákon upravuje poskytovanie zaopatrovacieho príspevku.
(2)
Zaopatrovací príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na uspokojenie potrieb rodiny občana a ďalších osôb, ktoré sú od neho výživou závislé v čase výkonu základnej služby alebo náhradnej služby v ozbrojených silách1) alebo v čase výkonu civilnej služby2) (ďalej len „vojak“).
§ 2
Oprávnená osoba
(1)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na zaopatrovací príspevok je
a)
vlastné dieťa alebo osvojené dieťa vojaka, ak spĺňa podmienky nezaopatrenosti podľa osobitného predpisu,3)
b)
manželka vojaka, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona a
1.
osobne sa stará o dieťa do troch rokov jeho veku alebo o nezaopatrené dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť do siedmich rokov jeho veku, ktoré je jej vlastné dieťa alebo dieťa vojaka, alebo dieťa, ktoré si osvojila alebo ktoré si osvojil vojak, alebo dieťa, ktoré prevzala alebo prevzal vojak do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu4) alebo opatrenia podľa osobitného predpisu,5) ak sa dieťaťu neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne,
2.
osobne sa stará o dieťa staršie ako tri roky do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky, ak starostlivosť o dieťa nemožno zabezpečiť inak ako jej osobnou starostlivosťou a nemá príjem zo zamestnania,6)
3.
je invalidná a nemá príjem zo zamestnania,6)
4.
sústavne sa pripravuje na povolanie7) a nemá príjem zo zamestnania,6)
c)
iná osoba, voči ktorej má vojak súdom určenú vyživovaciu povinnosť.
(2)
Nárok na zaopatrovací príspevok vzniká oprávnenej osobe uvedenej v odseku 1 písm. b) iba raz.
§ 3
Nárok na zaopatrovací príspevok
(1)
Podmienky nároku na zaopatrovací príspevok sú splnené, ak
a)
vojak vykonáva základnú službu alebo náhradnú službu v ozbrojených silách, alebo civilnú službu,
b)
vojak nemá nárok na náhradu mzdy, platu alebo na náhradu zárobku počas služby v ozbrojených silách a počas civilnej služby podľa osobitného predpisu,8)
c)
oprávnená osoba má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)
Nárok na zaopatrovací príspevok nevzniká, ak
a)
vojak nastúpi výkon trestu odňatia slobody v čase, keď mal vykonávať základnú službu alebo náhradnú službu v ozbrojených silách, alebo civilnú službu, alebo
b)
vojak nahrádza základnú službu alebo náhradnú službu v ozbrojených silách, ktorú zameškal z dôvodu umiestnenia do oddelenia výkonu disciplinárnych trestov.9)
§ 4
Výška zaopatrovacieho príspevku
(1)
Zaopatrovací príspevok oprávnenej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. a) je 0,5-násobok sumy pre nezaopatrené dieťa podľa jeho veku ustanovenej osobitným predpisom.10) Zaopatrovací príspevok oprávnenej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) je 0,5-násobok sumy pre plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.11)
(2)
Ak ide o oprávnenú osobu, voči ktorej má vojak súdom určenú vyživovaciu povinnosť, zaopatrovací príspevok sa rovná súdom určenému výživnému, najviac však sume ustanovenej podľa odseku 1.
(3)
Ak má vojak nárok na náhradu mzdy, platu alebo na náhradu zárobku počas služby v ozbrojených silách a počas civilnej služby8) len za časť kalendárneho mesiaca po nástupe služby, nárok na zaopatrovací príspevok vzniká až odo dňa nasledujúceho po poslednom dni, za ktorý táto náhrada ešte patrila, a zaopatrovací príspevok za tento kalendárny mesiac sa vyplatí ako polovica sumy ustanovenej podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Suma vypočítaná podľa odsekov 1 až 3 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.
§ 5
Uplatnenie nároku na zaopatrovací príspevok
Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na zaopatrovací príspevok na okresnom úrade príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu (ďalej len „platiteľ“). Oprávnená osoba uplatňuje nárok na zaopatrovací príspevok podaním písomnej žiadosti. V žiadosti o zaopatrovací príspevok okresná vojenská správa alebo právnická osoba, kde vojak vykonáva civilnú službu, potvrdzuje nástup vojaka na základnú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu.
§ 6
Rozhodovanie o nároku na zaopatrovací príspevok
Platiteľ vyplatí zaopatrovací príspevok, ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na zaopatrovací príspevok podľa tohto zákona a uplatní nárok podľa § 5. Ak oprávnená osoba, ktorá uplatnila nárok na zaopatrovací príspevok podľa § 5, nespĺňa podmienky nároku na zaopatrovací príspevok, platiteľ vydá rozhodnutie o nevyplatení zaopatrovacieho príspevku.
§ 7
Povinnosti oprávnenej osoby
(1)
Oprávnená osoba, ktorá uplatňuje nárok na zaopatrovací príspevok, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na zaopatrovací príspevok a jeho výplatu; je tiež povinná do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi aj zmeny, ktoré majú vplyv na nárok na zaopatrovací príspevok a jeho výplatu.
(2)
Oprávnená osoba je povinná použiť zaopatrovací príspevok, ktorý sa jej vypláca, na účel uvedený v § 1 ods. 2.
§ 8
Výplata zaopatrovacieho príspevku
(1)
Platiteľ vyplatí zaopatrovací príspevok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca s výnimkou prípadov podľa § 4 ods. 3.
(2)
Platiteľ vypláca zaopatrovací príspevok mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na zaopatrovací príspevok.
(3)
Platiteľ vypláca zaopatrovací príspevok oprávnenej osobe v hotovosti alebo ho poukazuje na žiadosť oprávnenej osoby na jej účet v banke v Slovenskej republike. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania zaopatrovacieho príspevku, platiteľ je povinný jej žiadosti vyhovieť. Zaopatrovací príspevok sa nevypláca do cudziny.
(4)
Ak je oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorá je maloletá, umiestnená v zariadení na výkon ústavnej výchovy na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v zariadení na výkon ochrannej výchovy na základe rozhodnutia súdu, platiteľ vypláca zaopatrovací príspevok tomuto zariadeniu.
(5)
Platiteľ vydá rozhodnutie o výplate zaopatrovacieho príspevku obci, ak sa zaopatrovací príspevok oprávnenej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorá je maloletá, nepoužíva na účel, na ktorý je určený. Obec je povinná použiť zaopatrovací príspevok na uspokojenie potrieb dieťaťa.
(6)
Platiteľ zastaví výplatu zaopatrovacieho príspevku oprávnenej osobe začínajúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil, ak
a)
má pochybnosti o tom, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na zaopatrovací príspevok a jeho výplatu, alebo
b)
zaopatrovací príspevok oprávnenej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorá je maloletá, sa nepoužíva na uspokojovanie potrieb dieťaťa.
(7)
Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení výplaty zaopatrovacieho príspevku v prípadoch uvedených v odseku 6 nemá odkladný účinok.
(8)
Platiteľ obnoví výplatu zaopatrovacieho príspevku, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvody, pre ktoré bola jeho výplata zastavená. O obnovení výplaty zaopatrovacieho príspevku vydá platiteľ rozhodnutie. Platiteľ obnoví výplatu začínajúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na jeho zastavenie.
(9)
Ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na zaopatrovací príspevok zomrela a podmienky nároku na zaopatrovací príspevok ku dňu jej smrti boli splnené, nárok na výplatu za mesiac, v ktorom oprávnená osoba zomrela, zaniká.
§ 9
Zvýšenie zaopatrovacieho príspevku, zníženie zaopatrovacieho príspevku, odňatie zaopatrovacieho príspevku a vrátenie zaopatrovacieho príspevku
(1)
Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie sumy zaopatrovacieho príspevku, platiteľ vyplatí zvýšený zaopatrovací príspevok už za kalendárny mesiac, v ktorom táto skutočnosť nastala.
(2)
Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie sumy vyplácaného zaopatrovacieho príspevku, platiteľ vyplatí tento príspevok v pôvodnej výške ešte za kalendárny mesiac, v ktorom táto skutočnosť nastala.
(3)
Ak platiteľ vyplácal zaopatrovací príspevok neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, rozhodne o jeho odňatí alebo o jeho znížení.
(4)
Ak platiteľ vyplácal zaopatrovací príspevok neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, hoci oprávnená osoba splnila povinnosti podľa tohto zákona, zaopatrovací príspevok odníme alebo jeho sumu zníži začínajúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zaopatrovací príspevok ešte neprávom vyplatil alebo vyplatil vo vyššej sume.
(5)
Ak platiteľ vyplácal zaopatrovací príspevok v nižšej sume, ako patril, alebo zaopatrovací príspevok nevyplácal, hoci podmienky podľa tohto zákona oprávnená osoba splnila, platiteľ zaopatrovací príspevok zvýši alebo vyplatí v sume ustanovenej v § 4. Platiteľ doplatí zaopatrovací príspevok za čas, za ktorý ho vyplácal v nižšej sume, alebo zaopatrovací príspevok vyplatí za čas, za ktorý ho nevyplácal vôbec. Nárok na doplatenie zaopatrovacieho príspevku alebo vyplatenie zaopatrovacieho príspevku zaniká uplynutím jedného roku od poslednej výplaty zaopatrovacieho príspevku v nižšej sume, ako patril, alebo od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa mal zaopatrovací príspevok vyplatiť.
(6)
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že platiteľ vyplatil zaopatrovací príspevok neprávom, je povinná zaopatrovací príspevok vrátiť alebo vrátiť jeho časť. Nárok na vrátenie zaopatrovacieho príspevku vyplateného neprávom alebo na vrátenie jeho časti zaniká uplynutím jedného roku odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty zaopatrovacieho príspevku.
§ 10
Zánik nároku
Nárok na zaopatrovací príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roku od posledného dňa v mesiaci, za ktorý tento príspevok patril.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 11
Za oprávnenú osobu uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a), ktorá je maloletá, koná jej zákonný zástupca.12)
§ 12
Na konanie o nároku na zaopatrovací príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,13) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 13
Na nárok na zaopatrovací príspevok platia ustanovenia tohto zákona rovnako, ak základnú službu v ozbrojených silách vykonáva žena.
§ 14
Okresné vojenské správy a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní zaopatrovacieho príspevku alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov potrebných na poskytovanie tohto príspevku, sú povinné spolupracovať a bezplatne poskytovať v rozsahu svojej pôsobnosti informácie na vznik nároku na zaopatrovací príspevok a jeho výplatu.
§ 15
(1)
Ak sa uplatňuje nárok na zaopatrovací príspevok za obdobie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, posudzuje sa tento nárok podľa právnych predpisov platných v čase, za ktorý sa uplatňuje. Vecne príslušné na poskytovanie zaopatrovacieho príspevku sú právnické osoby, ktoré boli príslušné podľa právnych predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(2)
Finančné prostriedky na výplatu zaopatrovacieho príspevku podľa odseku 1 poskytuje štát na osobitný účet Sociálnej poisťovne prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(3)
Ak zaopatrovací príspevok patril oprávnenej osobe pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a po nadobudnutí účinnosti tohto zákona nespĺňa podmienky nároku na zaopatrovací príspevok, tento sa jej neposkytne.
(4)
Zaopatrovací príspevok podľa tohto zákona sa za január 1999 prvýkrát vyplatí vo februári 1999.
(5)
Ustanovenia § 145j zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 306/1991 Zb., ktoré upravujú nárok na zaopatrovací príspevok, sa od nadobudnutia účinnosti tohto zákona nepoužijú.
§ 16
Zrušujú sa:
1.
§ 145d písm. a), § 145e, § 145f a § 145g zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 306/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z.,
2.
§ 15 písm. a) trinásty bod zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.,
3.
§ 49 ods. 1 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
§ 17
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 3 ods. 1, § 19 a 20 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.
4)
Napríklad § 45 ods. 1 a § 46 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení zákona č. 132/1982 Zb.
5)
§ 69 ods. 2 zákona č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 98 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
7)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.
8)
§ 145i zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 306/1991 Zb.
9)
§ 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 351/1997 Z. z.
§ 79 ods. 2 písm. d) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.
10)
§ 5 písm. c) až e) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.
12)
13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).