221/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.07.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

221
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 24. júna 1998
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Ľubomíra Dobríka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 19. júna 1998 prerokoval návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom Zsoltom Komlósym, proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. Dušanom Macuškom, o vyslovenie nesúladu § 24 ods. 9 písm. a) až e) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení čl. I bodu 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. a čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z. (úplné znenie č. 326/1997 Z. z.) s čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 1, 2 a 3, čl. 35 ods. 1, čl. 55 ods. 2 a čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a 24. júna 1998 takto
rozhodol:
1.
Ustanovenie § 24 ods. 9 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení čl. I bodu 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. a čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z. (úplné znenie č. 326/1997 Z. z.) v časti „alebo fyzické osoby na splatenie svojich záväzkov voči fondu alebo Slovenskému pozemkovému fondu súvisiacich s nadobudnutím privatizovaného majetku za podmienok podľa odsekov 10 a 15“ nie je v súlade s čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
2.
Ustanovenie § 24 ods. 9 písm. a) zákona citovaného v bode uvedenom pod č. 1 v časti „právnické osoby ... na splatenie svojich záväzkov voči fondu alebo Slovenskému pozemkovému fondu súvisiacich s nadobudnutím privatizovaného majetku za podmienok podľa odsekov 10 a 15“ nie je v súlade s čl. 55 ods. 2 v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
3.
Ustanovenie § 24 ods. 9 písm. c) zákona citovaného v bode uvedenom pod č. 1 nie je v súlade s čl. 55 ods. 2 v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
4.
Ustanovenie § 24 ods. 9 písm. d) zákona citovaného v bode uvedenom pod  č. 1 nie je v súlade s čl. 55 ods. 2 v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
5.
Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.
Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ustanovenia § 24 ods. 9 písm. a), c) a d) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení čl. I bodu 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. a čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z. (úplné znenie č. 326/1997 Z. z.) strácajú účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie citované ustanovenia zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.