193/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.06.1998 do 31.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 2. júna 1998,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 prvá veta znie:
„Tovar a služby uvedené v prílohách A, B, C, D a E sa môžu doviezť do Slovenskej republiky alebo vyviezť zo Slovenskej republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“).“.
2.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz tovaru uvedeného v prílohách A a B, ktorý má pôvod v Slovenskej republike.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
3.
V § 2 ods. 3 písm. b) sa na začiatok vety vkladajú slová „slovenský alebo“.
4.
V prílohe A ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa
a) v položke      
„2009 ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) tona   všetky štáty"
  a zeleninové šťavy, neskvasené, bez prídavku    
  alkoholu, tiež s prísadou cukru alebo    
  iných sladidiel    
merná jednotka „tona" nahrádza mernou jednotkou „hl",    
b) v položke      
„2101 výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju hl všetky štáty
  alebo z maté a prípravky na základe   okrem ČR"
  týchto výrobkov    
merná jednotka „hl" nahrádza mernou jednotkou „tona",    
c) v položke      
„2103 prípravky na omáčky a pripravené omáčky; hl všetky štáty"
  korenisté zmesi a zmesi prísad na ochutenie;    
  horčičná múčka a pripravená horčica    
merná jednotka „hl" nahrádza mernou jednotkou „tona",    
d) v položke      
„2403 ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; ks všetky štáty"
  „homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný" tabak;    
  tabakové výťažky a esencie    
merná jednotka „ks" nahrádza mernou jednotkou „tona",    
e) v položke      
„4411 drevovláknité dosky m3 všetky štáty"
v stĺpci štát pôvodu slová „všetky štáty" nahrádzajú slovami „všetky štáty okrem ČR",
f) v položke      
„6205 pánske alebo chlapčenské košele pletené ks okrem EU, EZVO
  alebo háčkované   a ČR"
názov tovaru znie: „pánske alebo chlapčenské košele",
g) v položke      
„ex7304 oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, tona všetky štáty
  7304 41, 7304 49, 7304 51, 7306 30 51,   okrem ČR"
  7306 30 59, 7306 30 71, 7306 30 78, 7306 40,    
  7306 50, 7306 60    
názov tovaru znie: „oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, 7304 41, 7304 49, 7304 51".
5.
V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE a v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa v záhlaví slová „Štát pôvodu“ nahrádzajú slovami „Štát určenia“.
6.
V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa
a) v položke
„živý hovädzí dobytok: tona 2 000 všetky štáty
okrem ČR"
ročné množstvo „2 000" nahrádza ročným množstvom „5 000",
b) v položke
„1001 pšenica a súraž tona 100 000 všetky štáty
okrem ČR"
ročné množstvo „100 000" nahrádza ročným množstvom „150 000",
c) v položke
„1003 00 90 jačmeň ostatný tona 1 000 všetky štáty
okrem ČR"
ročné množstvo „1 000" nahrádza ročným množstvom „50 000",
d) v položke
„1005 kukurica tona 100 000 všetky štáty
okrem ČR"
ročné množstvo „100 000" nahrádza ročným množstvom „220 000",
e) v položke
„1103 krupica, krupička a pelety tona 500 všetky štáty
okrem ČR"
ročné množstvo „500" nahrádza ročným množstvom „5 000",
f) v položke
„1104 obilné zrná, inak spracované tona 500 všetky štáty
okrem ČR"
ročné množstvo „500" nahrádza ročným množstvom „5 000",
g) v položke
„1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona 15 000 všetky štáty
okrem ČR"
ročné množstvo „15 000" nahrádza ročným množstvom „30 000",
h) v položke
„1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky tona 30 000 všetky štáty
čistá sacharóza v pevnom stave okrem ČR"
ročné množstvo „30 000" nahrádza ročným množstvom „60 000",
i) v položke
„2302 až 2306 otruby, škrobárenské zvyšky, repné rezký, tona 60 000 všetky štáty
bagasa, mláto, pokrutiny a iný pevný odpad okrem ČR"
ročné množstvo „60 000" nahrádza ročným množstvom „100 000",
j)
kapitola „Drevo a drevené výrobky“ nahrádza novou kapitolou, ktorá znie:
„Drevo a drevené výrobky
surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 267 000 všetky štáty
4403 20 10 10 smrekové a jedľové
4403 20 30 10 borovicové
4403 20 90 10 ostatné
surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 227 000 všetky štáty
4403 20 10 90 smrekové a jedľové
4403 20 30 90 borovicové
4403 20 90 90 ostatné
surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 55 000 okrem EU, EZVO
4403 91 00 10 dubové a ČR
4403 92 00 10 bukové
4403 99 10 10 topoľové
4403 99 20 10 gaštanové
4403 99 50 10 brezové
4403 99 99 10 ostatné
surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 100 000 okrem EU, EZVO
4403 91 00 90 dubové a ČR
4403 92 00 90 bukové
4403 99 10 90 topoľové
4403 99 20 90 gaštanové
4403 99 50 90 brezové
4403 99 99 90 ostatné".“.
7.
V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa kapitola „Drevo a drevené výrobky“ nahrádza novou kapitolou, ktorá znie:
„Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a pod.) m3 všetky štáty
4403 10 10 stĺpy ihličnaté, surové a impregnované m3 všetky štáty
surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 EU, EZVO a ČR
4403 91 00 10 dubové
4403 92 00 10 bukové
4403 99 10 10 topoľové
4403 99 20 10 gaštanové
4403 99 50 10 brezové
4403 99 99 10 ostatné
surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 EU, EZVO a ČR
4403 91 00 90 dubové
4403 92 00 90 bukové
4403 99 10 90 topoľové
4403 99 20 90 gaštanové
4403 99 50 90 brezové
4403 99 99 90 ostatné".“.
8.
V prílohe D ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze časť III – LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME sa nahrádza novou časťou III, ktorá znie:
„Časť III – LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME
Položka colného   sadzobníka Názov látky Označenie
1. Halóny    
2903 46 20 brómtrifluórmetán halón-1301
2903 46 90 dibrómtetrafluóretán halón-2402
2903 46 10 brómchlórdifluórmetán halón-1211
2. Chlórfluórované plnohalogénované uhľovodíky
2903 41 00 trichlórfluórmetán CFC-11
2903 42 00 dichlórdifluórmetán CFC-12
2903 43 00 trichlórtrifluóretán CFC-113
2903 44 10 dichlórtetrafluóretán CFC-114
2903 44 90 chlórpentafluóretán CFC-115
  Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov perhalogénové  
2903 45 10 chlórtrifluórmetán CFC-13
2903 45 15 pentachlórfluóretán CFC-111
2903 45 20 tetrachlórdifluóretán CFC-112
2903 45 25 heptachlórfluórpropán CFC-211
2903 45 30 hexachlórdifluórpropán CFC-212
2903 45 35 pentachlórtrifluórpropán CFC-213
2903 45 40 tetrachlórtetrafluórpropán CFC-214
2903 45 45 trichlórpentafluórpropán CFC-215
2903 45 50 dichlórhexafluórpropán CFC-216
2903 45 55 chlórheptafluórpropán CFC-217
2903 14 00 3. tetrachlórmetán  
2903 19 10 4. 1,1,1- trichlóretán  
5. Chlórfluórované neplnohalogénované uhľovodíky
2903 49 10 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich dva  
  alebo viac odlišných halogénov, halogénované iba fluórom  
  a chlórom, z nich halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu  
  dichlórfluórmetán HCFC-21
  chlórdifluórmetán HCFC-22
  chlórfluórmetán HCFC-31
  tetrachlórfluóretán HCFC-121
  trichlórdifluóretán HCFC-122
  dichlórtrifluóretán HCFC-123
  chlórtetrafluóretán HCFC-124
  trichlórfluóretán HCFC-131
  dichlórdifluóretán HCFC-132
  chlórtrifluóretán HCFC-133
  dichlórfluóretán HCFC-141
  chlórdifluóretán HCFC-142
  chlórfluóretán HCFC-151
  hexachlórfluórpropán HCFC-221
  pentachlórdifluórpropán HCFC-222
  tetrachlórtrifluórpropán HCFC-223
  trichlórtetrafluórpropán HCFC-224
  dichlórpentafluórpropán HCFC-225
  chlórhexafluórpropán HCFC-226
  pentachlórfluórpropán HCFC-231
  tetrachlórdifluórpropán HCFC-232
  trichlórtrifluórpropán HCFC-233
  dichlórtetrafluórpropán HCFC-234
  chlórpentafluórpropán HCFC-235
  tetrachlórfluórpropán HCFC-241
  trichlórdifluórpropán HCFC-242
  dichlórtrifluórpropán HCFC-243
  chlórtetrafluórpropán HCFC-244
  trichlórfluórpropán HCFC-251
  dichlórdifluórpropán HCFC-252
  chlórtrifluórpropán HCFC-253
  dichlórfluórpropán HCFC-261
  chlórdifluórpropán HCFC-262
  chlórfluórpropán HCFC-271
6. Brómfluórované neplnohalogénované uhľovodíky
2903 49 30 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich dva  
  alebo viac odlišných halogénov halogénované iba fluórom  
  a brómom, z nich halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu  
  dibrómfluórmetán HBFC-22B1
  brómdifluórmetán  
  brómfluórmetán  
  tetrabrómfluóretán  
  tribrómdifluóretán  
  dibrómtrifluóretán  
  brómtetrafluóretán  
  tribrómfluóretán  
  dibrómdifluóretán  
  brómtrifluóretán  
  dibrómfluóretán  
  brómdifluóretán  
  brómfluóretán  
  hexabrómfluórpropán  
  pentabrómdifluórpropán  
  tetrabrómtrifluórpropán  
  tribrómtetrafluórpropán  
  dibrómpentafluórpropán  
  brómhexafluórpropán  
  pentabrómfluórpropán  
  tetrabrómdifluórpropán  
  tribrómtrifluórpropán  
  dibrómtetrafluórpropán  
  brómpentafluórpropán  
  tetrabrómfluórpropán  
  tribrómdifluórpropán  
  dibrómtrifluórpropán  
  brómtetrafluórpropán  
  tribrómfluórpropán  
  dibrómdifluórpropán  
  brómtrifluórpropán  
  dibrómfluórpropán  
  brómdifluórpropán  
  brómfluórpropán  
2903 30 33 7. metylbromid  
3824 90 95 8. Zmesi obsahujúce halogénderiváty acyklických  
  uhľovodíkov obsahujúcich dva alebo viac odlišných  
  halogénov, halogénované iba fluórom a chlórom, z nich  
  halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu".   “.
9.
Príloha E ZOZNAM TOVARU A SLUŽIEB podliehajúcich licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze sa nahrádza novou prílohou E.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Milan Cagala v. r.
Príloha E k vyhláške č. 193/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU A SLUŽIEB podliehajúcich licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze
ZBRANE, STRELIVO, VÝBUŠNINY, ZBROJÁRSKA A BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA, SLUŽBY
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
3601 00 00 Práškové výmetové výbušniny kg
3602 00 00 Pripravené výbušniny, iné ako práškové výmetové výbušniny kg
3603 00 Zápalnice; bleskovice; roznetky alebo rozbušky, zapaľovače;
elektrické rozbušky ks
3604 Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály
a ostatné pyrotechnické výrobky kg
3605 00 Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky čísla 36048) ks
8407 Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory8), 9)
8408 Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žia-
rovou hlavou)8), 9) ks
8409 Časti a súčasti určené prevažne alebo výhradne na motory čísel
8407 a 84088), 9) Sk
8411 Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbí-
ny9) ks
8479 Stroje a mechanické prístroje s vlastnou individuálnou
funkciou v tejto kapitole inde neuvedené ani nezahrnuté10) ks
8526 Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavi-
gačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie8) ks
8705 Motorové vozidlá na zvláštne účely, iné ako tie, ktoré sú
konštruované hlavne na osobnú alebo nákladnú dopravu (napr.
vyslobodzovacie automobily, požiarne automobily, žeriavové
nákladné automobily, nákladné automobily s miešačkou na
betón, zametacie automobily, kropiace automobily, pojazdné
dielne, pojazdné röntgenové stanice)8) ks
8710 00 Tanky a iné obrnené vozidlá, tiež vybavené zbraňami, ich časti
a súčasti ks
8802 Ostatné letúne (napr. vrtuľníky, lietadlá), kozmické lode vrátane
družíc a ich štartovacích nosičov8) ks
8803 30 Ostatné časti a súčasti letúnov alebo vrtuľníkov9) Sk
8805 10 90 Letecké katapulty, palubné lapače a podobné mechanizmy, po-
zemné prístroje na letecký výcvik, ich časti a súčasti -
ostatné8), 9) ks
8906 00 Ostatné lode a člny vrátane vojnových lodí a záchranných
člnov, okrem veslových ks
8907 Ostatné plavidlá (napr. plte, nádrže, kesóny, prístavné mostíky,
boje a výstražné svetelné plaváky)8) ks
9013 10 00 Zameriavacie ďalekohľady na zbrane; periskopy; ďalekohľady
na stroje; prístroje a nástroje tejto kapitoly triedy XVI9) ks
9014 Buzoly vrátane navigačných kompasov, iné navigačné nástroje
a prístroje8), 9) ks
9015 Geodetické, topografické, zememeračské, nivelačné, fotogra-
metrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteoro-
logické alebo geofyzikálne nástroje a prístroje, okrem kompa-
sov; diaľkomery8), 9) ks
9020 00 Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky, okrem ochranných
masiek bez mechanických častí a vymeniteľných filtrov8) ks
9301 00 00 Vojenské zbrane, iné ako revolvery, pištole a zbrane čísla 9307 ks
930200 Revolvery a pištole, iné ako zoradené do čísel 9303 alebo 9304 ks
9303 Ostatné strelné zbrane a zariadenia fungujúce na princípe vý-
buchu strelného prachu (napr. športové brokovnice a guľovnice,
strelné zbrane, ktoré možno nabíjať len ústím hlavne, pištole
vystreľujúce rakety a ostatné zariadenia určené len na vypúšťa-
nie signálových rakiet, pištole a revolvery na streľbu slepými ná-
bojmi, jatočné pištole, delá na vrhanie kotevného lana) ks
9304 00 00 Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, na
tlak vzduchu alebo na plyn, obušky), okrem sečných a bodných
zbraní čísla 9307 ks
9305 Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísel 9301 až 9304 Sk
9306 Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely, podobná vo-
jenská výzbroj a jej časti; náboje a ostatné strelivo a strely, ich
časti vrátane brokov a nábojových krytiek (zátok) ks
9307 00 00 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane,
ich časti, súčasti a ich pošvy ks
Technologické Stroje a zariadenia, iné ako čísla 8479, slúžiace predovšetkým
zariadenia na výrobu tovaru uvedeného v tejto prílohe a na opravu tovaru
a opravy uvedeného v tejto prílohe Sk
Služby Služby poskytované zahraničným osobám a prijímanie služieb
od zahraničných osôb v súvislosti so zabezpečením obrany a
bezpečnosti štátu alebo v súvislosti s výskumom, vývojom,
skúšaním, zavádzaním výroby a zabezpečovaním servisu vý-
robkov, náhradných dielcov a komponentov k nim, ktoré sú oso-
bitou konštrukciou alebo usporiadaním určené na použitie
v ozbrojených a bezpečnostných zložkách Sk

8) Ak sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním
určené na účely obrany a bezpečnosti štátu
alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených
silách.
9) Ak sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty
určené na kompletizáciu alebo na opravu iných druhov
tovaru uvedených v prílohe.
10) Ak sú určené predovšetkým na výrobu
zbraní, streliva alebo výbušnín.