191/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 2. júna 1998
o psychologických vyšetreniach žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:
§ 1
(1)
Psychická spôsobilosť žiadateľa o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov (ďalej len „žiadateľ“) sa zisťuje psychologickým vyšetrením pred zaradením žiadateľa do výcviku.
(2)
Psychologické vyšetrenie žiadateľa vykonáva psychológ so špecializáciou klinická psychológia (ďalej len „psychológ“).
§ 2
(1)
Psychická spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje psychologickým vyšetrením v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.
(2)
Pri posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa psychológ prihliada aj na predchádzajúce záznamy v jeho zdravotnej dokumentácii.
(3)
Závery zo psychologického vyšetrenia psychológ zaznamená do zdravotnej dokumentácie žiadateľa a do dokladu o psychologickom vyšetrení žiadateľa o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ľubomír Javorský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 191/1998 Z. z.
Kritériá na zisťovanie psychickej spôsobilosti žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov
I.
Pedagogicko-psychická spôsobilosť
1.
Všeobecná úroveň intelektu najmenej v pásme populačného priemeru.
2.
Osobné charakteristiky:
– schopnosť pozitívnej (konštruktívnej) komunikácie s ľuďmi,
– primerané organizačné schopnosti,
– odolnosť voči záťaži a primeraná frustračná tolerancia všeobecne,
– schopnosť empatie ku klientovi a primeraná anticipácia správania klienta,
– primerané asertívne správanie.
II.
Dopravno-psychická spôsobilosť
1.
Všeobecná úroveň intelektu najmenej v pásme populačného priemeru.
2.
Dispozície najmenej v pásme priemeru:
– pozornosť v záťaži,
– senzomotorická reaktivita a koordinácia,
– rozhodovacie procesy,
– krátkodobá pamäť,
– priestorová orientácia.
3.
Osobnostné charakteristiky:
– zrelosť osobnosti s rozvinutými vyššími citmi,
– primeraná úroveň racionálnej regulácie správania,
– primeraná úroveň sebahodnotenia,
– dobrá schopnosť prispôsobivosti a konštruktívneho sebapresadzovania sa,
– zvládanie zložitých sociálnych situácií.
III.
Kontraindikácie psychickej spôsobilosti
1.
Všeobecná úroveň intelektu pod pásmom populačného priemeru.
2.
Dispozície pod pásmom priemeru:
– pozornosť v záťaži,
– senzomotorická reaktivita a koordinácia,
– rozhodovacie procesy,
– krátkodobá pamäť,
– priestorová orientácia.
3.
Osobnostné charakteristiky:
– nezrelosť osobnosti,
– znížená úroveň racionálnej regulácie správania,
– neprimeraná úroveň prestížno-súťaživej orientácie,
– zvýšená pohotovosť k agresívnemu reagovaniu,
– rizikové správanie v záťažových situáciách (napr. impulzivita, explozivita, úzkostné reagovanie),
– sklon k maladaptívnemu správaniu (napr. hostilita, podozrievavosť, vzťahovačnosť),
– neprimerané sebahodnotenie,
– neurotická symptomatológia.
4.
Podpriemerná úroveň špecifického okruhu vedomostí:
– právne vedomie,
– motoristické informácie,
– technická orientácia,
– úroveň pedagogických zručností.
5.
Anamnestické údaje:
– trestná činnosť,
– problémy v procese socializácie,
– vodičská prax (počet najazdených kilometrov, nehody a pod.),
– zdravotné postihnutia a choroby,
– škodlivé užívanie psychoaktívnych látok,
– úrazy.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 191/1998 Z. z.