178/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014 do 16.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

178
ZÁKON
zo 14. mája 1998
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy obcí pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto zákona.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,
b)
trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c)
tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach1) a na prenosných predajných zariadeniach,
d)
príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
e)
ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevadzkárňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,2)
f)
stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou2a) umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený predávajúcim (§ 10) alebo prenajatý predávajúcemu.
(2)
Za trhové miesto sa na účely tohto zákona považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu.2b)
(3)
Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.
(4)
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.3)
§ 3
Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
(1)
Trhové miesto zriaďuje obec. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec.4) Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
(2)
Pri zriaďovaní trhového miesta a pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme.
(3)
Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa § 10 a predloží doklady podľa odseku 5.
(4)
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Splnenie podmienok podľa § 10 sa preukazuje predložením
a)
kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov,26) ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. a); žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,
b)
čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,27) ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. b),
c)
čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c).
(5)
Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je aj
a)
doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov,3a) ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,
b)
fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu,4a) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.
(6)
Žiadateľ, ak je osoba podľa § 10 písm. b), preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.
(7)
Obec je povinná dokumenty predložené podľa odseku 5 písm. b) uchovávať päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli predložené. O vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste obec telefonicky alebo elektronicky bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na telefónnom čísle alebo elektronickej adrese, ktoré Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle.
(8)
Obec všeobecne záväzným nariadením5) upraví predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, najmä
a)
druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, ktorých predaj a poskytovanie je na trhových miestach na území obce povolené; ustanovenia § 6 až 9 tým nie sú dotknuté,
b)
druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,
c)
trhové dni, predajný a prevádzkový čas,
d)
technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom [§ 2 ods. 1 písm. f)], ako aj označenie predávajúceho podľa § 10 písm. b) a c),
e)
ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce.
(9)
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie obec podľa odseku 8 písm. a) nepovolila, je zakázaný.
(10)
Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.3)
(11)
Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v tržnici vydáva správca trhového miesta (§ 4).
§ 4
Správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu a ostatných trhových miest
(1)
Za správcu trhoviska sa na účely tohto zákona považuje zriaďovateľ trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu alebo osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu a ktorej bola správa trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu zverená jeho zriaďovateľom.
(2)
Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 ods. 2, za správcu trhového miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstva alebo vlastník nebytového priestoru.
§ 5
Práva a povinnosti správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
(1)
Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý obec po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením.6) Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
(2)
Trhový poriadok musí obsahovať
a)
určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
b)
označenie trhoviska, tržnice a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
c)
podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať,
d)
údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase,
e)
pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení,
f)
spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo cenník vstupného na príležitostných trhoch,
g)
pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky,
h)
meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska, ak je ním fyzická osoba, alebo názov a adresu sídla, ak je ním právnická osoba.
(3)
Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
(4)
Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho7)
a)
oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len „oprávnenie na podnikanie“) podľa osobitných predpisov8) a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (§ 3 ods. 3),
b)
doklad o nadobudnutí tovaru,
c)
používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,9)
d)
udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
e)
dodržiavanie trhového poriadku,
f)
primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov (ďalej len „vlastné použité výrobky“) fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.
(5)
Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti9a) predávajúceho. Správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný.
(6)
Oprávnenie na podnikanie [odsek 4 písm. a)] a doklad o nadobudnutí tovaru [odsek 4 písm. b)] sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.
§ 6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach sa zakazuje predávať
a)
zbrane a strelivo,10)
b)
výbušniny11) a pyrotechnické výrobky,12)
c)
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,13)
d)
tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,14)
e)
liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f)
jedy, omamné a psychotropné látky,15)
g)
lieky,16)
h)
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i)
chránené živočíchy,17) exempláre živočíchov,17a) nebezpečné živočíchy18) a invázne druhy živočíchov,20b)
j)
živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb19) a na predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
k)
chránené rastliny,20a) exempláre rastlín17a) a invázne druhy rastlín,20b)
l)
huby okrem čerstvých jedlých húb20c) a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.20d)
§ 7
Obmedzenie predaja výrobkov
(1)
Na trhových miestach sa môžu predávať iba potraviny, ktoré ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín21) k návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia. Obec v súlade s § 9 vo všeobecne záväznom nariadení ustanoví, ktoré potraviny možno predávať ambulantne, a podmienky ich predaja.
(2)
Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky, sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať iba v prevádzkarňach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti. Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk a v pojazdných predajniach.
(3)
Obmedzenia podľa odseku 2 sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
§ 8
Druhy poskytovaných služieb
Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a)
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,22)
b)
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c)
oprava dáždnikov,
d)
oprava a čistenie obuvi,
e)
kľúčové služby,
f)
ďalšie služby, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením.
§ 9
Ambulantný predaj v obci
(1)
V obci sa ambulantne môžu predávať
a)
knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b)
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c)
spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 tým nie je dotknuté,
d)
potraviny v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 7 ods. 1,
e)
kvetiny,
f)
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.24)
(2)
Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce sa zakazuje; obcou sa na účely tohto zákona rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec obce, ako aj územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec miestnej časti obce.
(3)
V obci, na území ktorej je umiestnená prevádzkareň s predajom potravín určená pre konečného spotrebiteľa, možno ambulantne predávať iba
a)
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,22)
b)
balenú zmrzlinu23) a
c)
ovocie a zeleninu.
§ 10
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby
a)
fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,26)
b)
fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,27)
c)
fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
§ 11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
(1)
Predávajúci na trhovom mieste je povinný
a)
označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,28)
b)
dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
c)
používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,9)
d)
udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e)
zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,29)
f)
vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
g)
dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov.3)
(2)
Predávajúci7) na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom (§ 4) a orgánu dozoru (§ 12 ods. 1)
a)
doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b)
povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,
c)
zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d)
pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
e)
doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
(3)
Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach [§ 10 písm. b)] je povinná poskytnúť orgánom dozoru (§ 12 ods. 1) na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.
§ 12
Orgány dozoru a sankcie
(1)
Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú:
a)
Slovenská obchodná inšpekcia,
b)
orgány úradnej kontroly potravín,21), ak ide o predaj potravín,
c)
obce.
(2)
Orgán dozoru uloží pokutu do 17 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá
a)
zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1), alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností podľa § 5 ods. 1 a 3,
b)
predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods. 3) alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6) alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj (§ 7 ods. 1), alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest (§ 7 ods. 2),
c)
porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a pri diaľniciach mimo obce (§ 9 ods. 2).
(3)
Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou a orgánmi úradnej kontroly potravín je príjmom štátneho rozpočtu; výnos pokút uložených obcou je príjmom obce.
(4)
Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11 (ďalej len „porušiteľ“). Opatrenie oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom na mieste písomný záznam, ktorý sa odovzdá porušiteľovi. Ak porušiteľ s opatrením nesúhlasí, môže proti nemu podať do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia starosta, ak je orgánom dozoru obec, riaditeľ príslušného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, ak je orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia, alebo vedúci zamestnanec príslušného orgánu úradnej kontroly potravín, ak je orgánom dozoru orgán úradnej kontroly potravín. Rozhodnutie sa doručí porušiteľovi a je právoplatné.
(5)
Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach uložený opatrením podľa odseku 4, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky.
(6)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(7)
Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa osobitných predpisov.32)
(8)
Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov32) nie sú týmto zákonom dotknuté.
(9)
Na konanie o uložení pokuty a na rozhodovanie o námietkach proti opatreniu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.33)
§ 13
Priestupky
(1)
Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba, ktorá
a)
zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1),
b)
predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods. 3),
c)
predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6) alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj (§ 7 ods. 1),
d)
predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest (§ 7 ods. 2),
e)
poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách a diaľniciach mimo obce (§ 9 ods. 2).
(2)
Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú orgány dozoru. Priestupky podľa odseku 1 písm. e) prejednávajú v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta do 8 000 eur. V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 4 000 eur.
(4)
Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou, orgánmi úradnej kontroly potravín a orgánmi Policajného zboru za priestupky podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu. Výnos pokút uložených obcou za priestupky podľa odseku 1 je príjmom rozpočtu obce.
(5)
Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.34)
§ 14
Súčinnosť
Ak sa zamestnancom orgánov dozoru pri výkone úloh, na ktoré sú oprávnení, kladie fyzický odpor alebo ak sa im sťažuje alebo marí výkon dozoru podľa tohto zákona, alebo ak sa taký odpor alebo prekážky očakávajú, môžu zamestnanci orgánov dozoru požiadať pri plnení týchto úloh o súčinnosť Policajný zbor.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z. a zákona č. 144/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 30 ods. 6 sa za slová „V prevádzkarni“ vkladajú slová „a na trhovom mieste36a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.
2.
V § 35 sa vypúšťa odsek 2; súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
3.
V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a § 35 ods. 2“.
Čl. III
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 109/1998 Z. z.).
2a)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
2b)
§ 7a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 367/2013 Z. z.
3)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.), zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3a)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení, § 13 ods. 4 písm. a) a § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (oznámenie č. 4/2008 Z. z.)
4)
§ 4 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4a)
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa.
7)
§ 2 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 59/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 353/1996 Z. z.
9a)
§ 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 520/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
12)
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch.
13)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť.
14)
§ 2 ods. 4 písm. a) a k) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 142/2013 Z. z.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
17)
§ 33 a 35 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
17a)
Čl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03; Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení.
18)
§ 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.
19)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 425/2012 Z. z. o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich.
20a)
§ 33 a 34 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
20c)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2005 č. 2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich (oznámenie č. 649/2006 Z. z.).
21)
§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách.
22)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/1995 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.§ 83 až 93 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
24)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
26)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 105/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 2 ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 14 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.§ 12 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
32)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb. (úplné znenie č. 32/1992 Zb.), zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb., zákon č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z., zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
33)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.