178/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007 do 30.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

178
ZÁKON
zo 14. mája 1998
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy obcí pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto zákona.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,
b)
trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c)
tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach1) a na prenosných predajných zariadeniach,
d)
príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
e)
ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevadzkárňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,2)
f)
stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.
(2)
Za trhové miesto sa na účely tohto zákona považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevadzkárňou,1) ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
(3)
Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.
(4)
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.3)
§ 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
(1)
Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva obec.4) Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v tržnici vydáva správca trhového miesta (§ 4).
(2)
Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme.
(3)
Obec všeobecne záväzným nariadením5) upraví predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, najmä
a)
druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
b)
druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,
c)
trhové dni, predajný a prevádzkový čas,
d)
technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom [§ 2 ods. 1 písm. f)],
e)
ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce.
§ 4
Správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu a ostatných trhových miest
(1)
Správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, ktoré sú vo vlastníctve obce, vykonáva obec; túto správu môže obec zveriť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu (ďalej len „správca trhoviska“).
(2)
Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 ods. 2, za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.
§ 5
Práva a povinnosti správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
(1)
Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý obec po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením.6) Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
(2)
Trhový poriadok musí obsahovať
a)
určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
b)
označenie trhoviska, tržnice a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
c)
podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať,
d)
údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase,
e)
pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení,
f)
spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo cenník vstupného na príležitostných trhoch,
g)
pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky,
h)
meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska, ak je ním fyzická osoba, alebo názov a adresu sídla, ak je ním právnická osoba.
(3)
Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
(4)
Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho7)
a)
oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len „oprávnenie na podnikanie“) podľa osobitných predpisov8) a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (§ 3 ods. 1),
b)
doklad o nadobudnutí tovaru,
c)
používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,9)
d)
udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
e)
dodržiavanie trhového poriadku,
f)
primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov (ďalej len „vlastné použité výrobky“) fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.
(5)
Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.
(6)
Oprávnenie na podnikanie [odsek 4 písm. a)] a doklad o nadobudnutí tovaru [odsek 4 písm. b)] sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.
(7)
Správca trhoviska plní aj ďalšie povinnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis.9a)
§ 6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach sa zakazuje predávať
a)
zbrane a strelivo,10)
b)
výbušniny11) a pyrotechnické výrobky,12)
c)
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,13)
d)
tabak a tabakové výrobky,14)
e)
liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f)
jedy, omamné a psychotropné látky,15)
g)
lieky,16)
h)
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i)
chránené druhy živočíchov,17) exempláre voľne žijúcich živočíchov17a) a nebezpečné živočíchy,18)
j)
živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb;19) zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat20) organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
k)
chránené rastliny,20a) exempláre rastlín17a) a invázne druhy rastlín.20b)
§ 7
Obmedzenie predaja výrobkov
(1)
Na trhových miestach sa môžu predávať potravinárske výrobky, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením po dohode s príslušnými orgánmi potravinového dozoru.21)
(2)
Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach.
(3)
Obmedzenia podľa odseku 2 sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
§ 8
Druhy poskytovaných služieb
Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a)
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,22)
b)
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c)
oprava dáždnikov,
d)
oprava a čistenie obuvi,
e)
kľúčové služby,
f)
ďalšie služby, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením.
§ 9
Ambulantný predaj v obci
(1)
V obci sa ambulantne môžu predávať
a)
knihy, denná a periodická tlač,
b)
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c)
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,22)
d)
balená zmrzlina,23)
e)
ovocie a zelenina,
f)
kvetiny,
g)
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.24)
(2)
Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce sa zakazuje.
§ 10
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
(1)
Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby
a)
fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,26)
b)
fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,27)
c)
fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
(2)
Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.
§ 11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
(1)
Predávajúci na trhovom mieste je povinný
a)
označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,28)
b)
dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
c)
používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,9)
d)
udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e)
zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,29)
f)
viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov30) s výnimkou osôb uvedených v § 10 ods. 1 písm. b) a c),
g)
vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.
(2)
Predávajúci7) na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom (§ 4) a orgánu dozoru (§ 12 ods. 1)
a)
doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b)
povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,
c)
zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d)
pri predaji húb doklad o ich znalosti,
e)
pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,31)
f)
doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
g)
autorizovanú inšpekčnú knihu30) [odsek 1 písm. f)].
(3)
Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach [§ 10 ods. 1 písm. b)] je povinná predložiť orgánom dozoru (§ 12 ods. 1) na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.
§ 12
Orgány dozoru a sankcie
(1)
Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú
a)
Slovenská obchodná inšpekcia,
b)
obce
(ďalej len „orgány dozoru“).
(2)
Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000 Sk
a)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1) alebo porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce a pri diaľniciach (§ 9 ods. 2), alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností podľa § 5 ods. 1 a 3,
b)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods. 1) alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6) alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj (§ 7 ods. 1), alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest (§ 7 ods. 2) alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3.
(3)
Pokuty uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu; pokuty uložené obcou sú príjmom obce.
(4)
Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11.
(5)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(6)
Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa osobitných predpisov.32)
(7)
Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov32) nie sú týmto zákonom dotknuté.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z. a zákona č. 144/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 30 ods. 6 sa za slová „V prevádzkarni“ vkladajú slová „a na trhovom mieste36a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.
2.
V § 35 sa vypúšťa odsek 2; súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
3.
V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a § 35 ods. 2“.
Čl. III
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 109/1998 Z. z.).
3)
Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov.
4)
§ 4 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa.
7)
§ 2 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 59/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 353/1996 Z. z.
9a)
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
12)
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch.
13)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť.
14)
Zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
17)
§ 5, 24,26 a 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
17a)
Čl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 061, 3. 3. 1997) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 938/97 z 26. mája 1997 (Ú. v. ES L 140, 30. 5. 1997) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2307/97 z 18. novembra 1997 (Ú. v. ES L 325, 27. 11. 1997) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2214/98 z 15. októbra 1998 (Ú. v. ES L 279, 16. 10. 1998) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1476/1999 zo 6. júla 1999 (Ú. v. ES L 171, 7. 7. 1999) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2724/2000 z 30. novembra 2000 (Ú. v. ES L 320, 18. 12. 2000) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1579/2001 z 1. augusta 2001 (Ú. v. ES L 209, 2. 8. 2001) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2476/2001 zo 17. decembra 2001 (Ú. v. ES L 334, 18. 12. 2001) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1497/2003 z 18. augusta 2003 (Ú. v. ES L 215, 27. 8. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. ES L 284, 31. 10. 2003) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 834/2004 z 28. apríla 2004 (Ú. v. ES L 127, 29. 4. 2004).
18)
§ 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.
19)
§ 65 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov.
20)
§ 8 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.).
20a)
§ 33 a 34 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
21)
§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách.
22)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/1995 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.§ 83 až 93 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
24)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
26)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 105/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 2 ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 14 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.§ 12 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 30 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných knihách.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
31)
§ 5 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
32)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb. (úplné znenie č. 32/1992 Zb.), zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb., zákon č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z., zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.