157/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1998 do 30.06.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. mája 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 písm. a) a b) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 7d ods. 2 tabuľka platových taríf znie:
„platová trieda Sk mesačne
1. 3 240
2. 3 420
3. 3 720
4. 4 080
5. 4 500
6. 4 950".
10.
Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 4 k tomuto nariadeniu.
Čl. II
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 7a ods. 2 tabuľka platových taríf znie:
„platová trieda Sk mesačne
1. 3 240
2. 3 420
3. 3 720
4. 4 080
5. 4 500
6. 4 950".
7.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 7 k tomuto nariadeniu.
Čl. III
Štátne zdravotnícke zariadenia, ktoré sú finančným vzťahom napojené na poisťovne zriadené na vykonávanie zdravotného poistenia, pri určení tarifných platov zamestnancov postupujú podľa príloh č. 2, 2a a 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z.
Čl. IV
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 1998 s výnimkou čl. I bodov 1 až 3 [§ 5 ods. 4, § 6 ods. 4 písm. c) a e)], bodov 5 a 6 (§ 9 ods. 6 a 19), bodov 7 až 9 (prílohy č. 1 až 3) a čl. II bodov 1 až 3 [§ 5 ods. 4, § 6 ods. 3 písm. c) a d)], bodov 5 a 6 (prílohy č. 5 a 6), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 1998.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 157/1998 Z. z.
Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov (§ 7d)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
1 do 3 5 460 6 060 6 730 7 480 8 300 9 260
2 do 6 5 700 6 330 7 030 7 810 8 670 9 680
3 do 9 5 940 6 590 7 330 8 140 9 040 10 090
4 do 12 6 180 6 860 7 620 8 470 9 400 10 510
5 do 15 6 420 7 130 7 920 8 800 9 770 10 920
6 do 18 6 660 7 390 8 220 9 130 10 140 11 330
7 do 21 6 910 7 660 8 520 9 460 10 510 11 740
8 do 24 7 150 7 930 8 820 9 790 10 880 12 150
9 do 27 7 390 8 200 9 120 10 120 11 240 12 560
10 nad 27 7 630 8 460 9 420 10 450 11 610 12 970

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 3 000 3 250 3 530 3 870 4 270 4 710 5 200 5 780 6 380 7 060 7 800 8 630
2 do 6 3 130 3 390 3 690 4 040 4 460 4 910 5 420 6 030 6 670 7 370 8 150 9 020
3 do 9 3 260 3 530 3 850 4 220 4 650 5 120 5 650 6 280 6 960 7 690 8 500 9 410
4 do 12 3 390 3 680 4 010 4 400 4 840 5 330 5 880 6 540 7 240 8 000 8 850 9 790
5 do 15 3 520 3 830 4 170 4 570 5 030 5 540 6 100 6 800 7 520 8 310 9 190 10 170
6 do 18 3 650 3 970 4 330 4 740 5 220 5 750 6 330 7 060 7 800 8 630 9 540 10 550
7 do 21 3 780 4 110 4 490 4 910 5 410 5 960 6 560 7 320 8 090 8 940 9 890 10 940
8 do 24 3 910 4 250 4 650 5 080 5 600 6 170 6 790 7 580 8 370 9 260 10 230 11 320
9 do 27 4 040 4 400 4 800 5 250 5 790 6 380 7 020 7 830 8 650 9 580 10 580 11 710
10 nad 27 4 170 4 540 4 950 5 420 5 970 6 590 7 250 8 090 8 930 9 890 10 920 12 090

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 157/1998 Z. z.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (§ 7a)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
1 do 3 5 460 6 060 6 730 7 480 8 300 9 260
2 do 6 5 700 6 330 7 030 7 810 8 670 9 680
3 do 9 5 940 6 590 7 330 8 140 9 040 10 090
4 do 12 6 180 6 860 7 620 8 470 9 400 10 510
5 do 15 6 420 7 130 7 920 8 800 9 770 10 920
6 do 18 6 660 7 390 8 220 9 130 10 140 11 330
7 do 21 6 910 7 660 8 520 9 460 10 510 11 740
8 do 24 7 150 7 930 8 820 9 790 10 880 12 150
9 do 27 7 390 8 200 9 120 10 120 11 240 12 560
10 nad 27 7 630 8 460 9 420 10 450 11 610 12 970