15/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 19. decembra 1997
o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
§ 1
(1)
Tovar a služby uvedené v prílohách A, B, C, D a E sa môžu doviezť do Slovenskej republiky alebo vyviezť zo Slovenskej republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“). Licenciu udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Zoznamy tovaru v prílohách A, B, C, D a E a rozsah obmedzení dovozu a vývozu ustanovuje ministerstvo. Pre tovar vymedzený číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka1) ich ustanovuje na základe návrhu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“), pre tovar vymedzený číslami 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka ich ustanovuje na základe návrhu Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo výstavby“).
(3)
Zoznamy tovaru a rozsah v nich obsiahnutých obmedzení ministerstvo ustanoví v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
(4)
Ministerstvo môže v priebehu roka upraviť zoznamy tovaru podľa ods. 1 a rozsah v nich obsiahnutých obmedzení. Takéto úpravy uverejní vo vestníku ministerstva. Úpravy zoznamov tovaru a rozsahu obmedzení pre tovar vymedzený číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka ministerstvo uverejní po ich prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva a pre tovar vymedzený číslami 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka uverejní po prerokovaní s ministerstvom výstavby.
§ 2
(1)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru, ktorý nemá obchodný charakter.2)
(2)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz tovaru uvedeného v prílohách A a B, ktorý má pôvod v Slovenskej republike.
(3)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C a D, ak ide o
a)
slovenský alebo o zahraničný tovar, ktorý má charakter obchodných vzoriek navrhovaných do colného režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu,3)
b)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do colných režimov s podmienečným oslobodením od cla alebo do režimov s ekonomickým účinkom s výnimkou režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia,3)
c)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu, ak preukázateľne ide o náhradný tovar dodávaný za reklamovaný chybný tovar,
d)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu, ktorý je preukázateľne súčasťou investičných celkov vrátane stavebných prác,
e)
slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu obsiahnutý v späť vyvážanom zušľachtenom výrobku, ktorý je výsledkom spracovateľských operácií v režime aktívneho zušľachťovacieho styku,
f)
slovenský tovar navrhovaný do režimu voľného obehu preukázateľne vrátený zo zahraničia,4)
g)
slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu na vrátenie späť do zahraničia, ktorý tuzemský dovozca odmietol ako chybný tovar alebo ako tovar nezodpovedajúci podmienkam zmluvy, na ktorej základe bol dovezený,
h)
zahraničný tovar pri spätnom vývoze,
i)
palivá a mazivá a iné technologické náplne strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky pri dovoze týchto strojov a zariadení, maximálne v množstve zodpovedajúcom jednorazovej náplni.
(4)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe E, ak ide o
a)
zahraničný tovar navrhovaný do režimu tranzitu,
b)
tovar navrhovaný do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme alebo do pasívneho zušľachťovacieho styku,3)
c)
tovar navrhovaný do režimu dočasného použitia, ak príjemcom tovaru je ústredný orgán štátnej správy,
d)
tovar, ktorý má spotrebný charakter a je určený na použitie pri medzinárodných vojenských cvičeniach alebo na použitie v rámci mandátu operácií Organizácie Spojených národov, alebo je určený na odskúšanie a príjemcom je ústredný orgán štátnej správy.
§ 3
(1)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
licenčným konaním postup ministerstva pri rozhodovaní o žiadostiach o udelenie licencie,
b)
automatickou licenciou licencia, ktorá slúži na evidenciu dovozu alebo vývozu,
c)
neautomatickou licenciou licencia na dovoz alebo na vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahuje množstvové alebo iné obmedzenie.
(2)
Automatická licencia sa udeľuje každému žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tejto vyhlášky, na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na určené časové obdobie. Automatická licencia sa udeľuje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti II a v prílohe B časti II.
(3)
Na udelenie neautomatickej licencie nemá žiadateľ právny nárok. Neautomatickú licenciu možno udeliť na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na určené časové obdobie tak, aby dovoz alebo vývoz tovaru bol v súlade s obchodnopolitickými záujmami Slovenskej republiky a aby súhrn dovezeného alebo vyvezeného množstva alebo hodnoty určitého tovaru nepresiahol v tejto vyhláške stanovené ročné množstvo. Neautomatická licencia sa udeľuje na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti I, v prílohe B časti I a v prílohách C, D a E.
§ 4
(1)
Licenčné konanie uskutočňuje ministerstvo na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
(2)
Žiadateľom o licenciu môže byť právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom a miestom podnikania v Slovenskej republike, ktoré majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť.
(3)
Žiadosť o udelenie licencie obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno, trvalé bydlisko a miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je výrobcom tovaru, ak žiadateľ nie je výrobcom vyvážaného tovaru,
d)
číslo položky colného sadzobníka dovážaného alebo vyvážaného tovaru,
e)
názov tovaru, jeho množstvo a hodnotu v obchodnej parite,
f)
navrhovaný čas platnosti licencie,
g)
názov štátu pôvodu tovaru pri dovoze alebo názov štátu určenia pri vývoze tovaru.
(4)
Vzory žiadostí sú uvedené v prílohách F, G, H a I.
(5)
K žiadosti o udelenie licencie žiadateľ priloží úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, ak žiadateľom je právnická osoba, a úradne overenú kópiu živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť, ak žiadateľom je fyzická osoba. Tieto doklady nesmú byť staršie ako 12 mesiacov a netreba ich priložiť pri opakovaných žiadostiach žiadateľa v kalendárnom roku.
(6)
K žiadosti o udelenie neautomatickej licencie žiadateľ priloží kópiu kúpnej alebo inej zmluvy o dodávke tovaru uzavretú so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.
(7)
Pri tovare uvedenom v prílohe E žiadateľ pri dovoze uvedie identifikačné číslo tuzemského odberateľa, pri vývoze názov a sídlo zahraničného odberateľa a potvrdenie o konečnom užívateľovi tovaru.
(9)
Na posúdenie žiadosti o udelenie licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru môže ministerstvo od žiadateľa vyžiadať ďalšie doklady súvisiace s požadovaným dovozom alebo vývozom.
§ 5
(1)
Predkladanie žiadostí o udelenie licencie nie je časovo obmedzené.
(2)
O žiadosti o udelenie automatickej licencie ministerstvo rozhodne v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.
(3)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C a D ministerstvo rozhodne do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom dbá, aby sa udelenými licenciami neprekročili ročné množstvá dovozu alebo vývozu ustanovené v prílohách A, B a C. Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie ministerstvo prihliada aj na výšku predchádzajúceho dovozu alebo vývozu žiadateľa, na mieru využitia jemu udelených licencií v predchádzajúcich obdobiach, ako aj na mieru využitia licencií udelených ostatným osobám, ktoré dovážajú alebo vyvážajú rovnaký druh tovaru.
(4)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru vymedzeného číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka a uvedeného v prílohách A, B a C ministerstvo rozhodne po jej prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva.
(5)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe E ministerstvo rozhodne do 60 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.
(6)
Ministerstvo môže neudeliť licenciu žiadateľovi, ktorý nedodržal podmienky alebo rozsah dovozu alebo vývozu určené v jemu udelenej licencii v predchádzajúcom období alebo ktorý porušil všeobecne záväzné právne predpisy v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, na ktorý požaduje licenciu.
(7)
Ministerstvo môže neudeliť neautomatickú licenciu, ak to vyžadujú dôležité obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.
§ 6
(1)
Držiteľ licencie zodpovedá za dodržiavanie podmienok uvedených v licencii.
(2)
Držiteľ licencie nemôže preniesť jemu udelenú licenciu na iné osoby.
(3)
Držiteľ licencie do 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o okolnostiach brániacich vykonať dovoz alebo vývoz, oznámi túto skutočnosť ministerstvu a udelenú licenciu ministerstvu vráti. Ministerstvo môže takto nevyužitú licenciu udeliť inému žiadateľovi.
(4)
Držiteľ licencie vráti udelenú licenciu ministerstvu do 15 dní od skončenia jej platnosti.
§ 7
(1)
Ministerstvo môže udelenú automatickú licenciu odňať, ak bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo ak neboli dodržané v nej určené podmienky.
(2)
Ministerstvo môže udelenú neautomatickú licenciu odňať, ak
a)
bola udelená na základe nepravdivých údajov,
b)
neboli dodržané v nej určené podmienky alebo rozsah dovozu alebo vývozu,
c)
to vyžadujú dôležité obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikla žiadateľovi alebo držiteľovi licencie neudelením alebo odňatím licencie.
§ 8
(1)
Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu, iba ak deklarant alebo jeho zástupca6) predloží súčasne s colným vyhlásením originál licencie vystavenej na obchodné meno deklaranta, v prípade nepriameho zastúpenia na obchodné meno zastúpenej osoby.
(2)
Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu len na základe licencie, ktorá je platná v deň prijatia colného vyhlásenia.
(3)
Colný orgán pri prepúšťaní tovaru do navrhovaného režimu potvrdí na rubovej strane originálu licencie alebo na jej prílohách potvrdených ministerstvom množstvo a hodnotu skutočne prepusteného tovaru určeného v licencii.
(4)
Colný orgán prepustí do navrhovaného colného režimu iba také množstvo tovaru, ktoré nepresiahne množstvo ani hodnotu uvedenú v licencii. Pritom prihliada na množstvá a hodnoty tovaru zaznamenané na rubovej strane licencie pri predchádzajúcich colných konaniach.
§ 9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 374/1997 Z. z.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Karol Česnek v. r.
Príloha A k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
ČASŤ I. NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát pôvodu
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave tona 3 500 ČR
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave tona 4 500 Poľsko
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave tona 514 všetky štáty okrem ČR, Poľska a rozvojových štátov
2202 vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 hl 630 000 ČR
6401 až 6405 obuv páry 3 000 000 Čína
7102 diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, nezasadené karát 0 Sierra Leone, Libéria
ČASŤ II . AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát pôvodu
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky
0102 90 ostatný živý hovädzí dobytok tona všetky štáty
0103 92 živé svine vážiace 50 kg a viac tona všetky štáty
0104 ovce a kozy - živé tona všetky štáty okrem ČR
0105 živá hydina, t. j. druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky tona všetky štáty
0201 hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0202 hovädzie mäso, mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0204 mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty okrem ČR
0207 mäso a jedlé droby hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0210 mäso a jedlé droby solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov tona všetky štáty okrem ČR
0301 93 00 živé ryby - kapry tona všetky štáty okrem ČR
0401 mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla tona všetky štáty
0402 mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla tona všetky štáty
0403 cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, koncentrované alebo nekoncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidle alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané ovocie, tona všetky štáty
orechy alebo kakao
0404 srvátka, koncentrovaná alebo nekoncentrovaná, alebo obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidla; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, obsahujúce alebo neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, inde neuvedené ani nezahrnuté tona všetky štáty
0405 maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky tona všetky štáty
0406 syry a tvaroh tona všetky štáty
0407 00 30 vajcia z hydiny ostatné tis. ks všetky štáty
0408 vtáčie vajcia bez škrupín a žĺtky čerstvé, sušené, varené, tvarované, mrazené alebo inak konzervované ks všetky štáty okrem ČR
0409 00 00 prírodný med tona všetky štáty okrem ČR
0602 20 stromy, zákrsky, kríky a kríčky, tiež vrú-bľované, tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy ks všetky štáty okrem ČR
0602 30 00 rododendrony a azalky, tiež vrúblbvané ks všetky štáty okrem ČR
0602 40 ružové kríky, tiež vrúbľované ks všetky štáty okrem ČR
0602 90 41 sadenice lesných stromov ks všetky štáty
0602 90 45 koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov a kríčkov - okrem lesných ks všetky štáty okrem ČR
0602 90 49 stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než koreňovité odrezky a mladé rastliny ks všetky štáty okrem ČR
0603 rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené ks všetky štáty
zemiaky, čerstvé alebo chladené: tona všetky štáty
0701 10 00 sadbové
0701 90 10 na výrobu škrobu
0701 90 50 nové (od 1. 1. do 30. 6.)
0701 90 90 0702 00 00 ostatné paradajky, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0704 90 10 kapusta biela a kapusta červená tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 10 hľuzový zeler tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 30 chren tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 90 ostatné jedlé hľuzy a korene tona všetky štáty okrem ČR
0708 strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0710 zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, mrazená tona všetky štáty
0711 zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu tona všetky štáty
0806 hrozno, čerstvé alebo sušené tona všetky štáty
0808 10 jablká čerstvé tona všetky štáty
0808 20 hrušky a dule čerstvé tona všetky štáty
0809 10 00 marhule čerstvé tona všetky štáty okrem ČR
0809 30 broskyne vrátane nektáriniek čerstvé tona všetky štáty okrem ČR
0809 40 slivky a trnky čerstvé tona všetky štáty okrem ČR
0810 ostatné ovocie, čerstvé tona všetky štáty
0811 ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla tona všetky štáty
0812 ovocie a orechy dočasne konzervované, ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu tona všetky štáty
0904 20 90 plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta tona všetky štáty okrem ČR
drvené alebo mleté
1001 pšenica a súraž tona všetky štáty
1002 00 00 raz tona všetky štáty
1003 00 jačmeň tona všetky štáty
1004 00 00 ovos tona všetky štáty
1005 kukurica tona všetky štáty
1008 pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilniny tona všetky štáty
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona všetky štáty
1102 múky z iných obilnín ako z pšenice alebo súraže tona všetky štáty
1103 obilná krupička a krupica a pelety tona všetky štáty
1104 obilné zrná inak opracované okrem ryže položky 1006; obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté tona všetky štáty
1105 múka, prášok, vločky, granuly a pelety zo zemiakov tona všetky štáty okrem ČR
1106 múka, krupica a prášok zo sušených strukovín položky 0713, zo sága alebo z koreňov a hľúz položky 0714, alebo z produktov kapitoly 8 tona všetky štáty
1107 slad, tiež pražený tona všetky štáty
1108 škroby; inulín tona všetky štáty
1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona všetky štáty
1206 00 semená slnečnice, tiež drvené tona všetky štáty
1209 99 10 semená lesných stromov tona všetky štáty
1210 chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet, lupulín tona všetky štáty okrem ČR
1212 91 cukrová repa tona všetky štáty
1512 slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené tona všetky štáty
1514 olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené tona všetky štáty
1516 tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie tona všetky štáty
1517 margarín tona všetky štáty
1601 00 párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov tona všetky štáty
1602 iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo krvi tona všetky štáty
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave tona rozvojové štáty
1702 30 až 1702 40 glukóza, glukózový sirup a izoglukóza tona všetky štáty okrem ČR
1702 60 ostatná fruktóza a fruktózový sirup tona všetky štáty
1702 90 ostatné cukry vrátane invertného cukru tona všetky štáty
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona všetky štáty
1806 čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao tona všetky štáty
1901 90 11 sladový výťažok s obsahom suchého výťažku 90 % alebo viac hmotnosti tona všetky štáty okrem ČR
1902 cestoviny tona všetky štáty
2001 zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe tona všetky štáty
2004 ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe, mrazená, iná ako produkty položky 2006 tona všetky štáty
2007 džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo tona všetky štáty
orechové pyré a pasty, pripravené varením, tiež osladené
2008 ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru, sladidla alebo alkoholu, inde neuvedené tona všetky štáty
2009 ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu,
tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel
hl všetky štáty
2101 výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo mate a prípravky na základe týchto výrobkov tona všetky štáty okrem ČR
2102 10 aktívne kvasinky tona všetky štáty okrem ČR
2103 omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múčka a prášok a pripravená horčica tona všetky štáty
2104 polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky tona všetky štáty
2105 00 zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa tona všetky štáty
sirupy ochutené alebo farbené: tona všetky štáty
2106 90 30 z izoglukózy
2106 90 51 z laktózy
2106 90 55 z glukózy a z maltodextrínu
2106 90 59 ostatnévody vrátane prírodných alebo umelých mínerálnych vôd a sýtené vody neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidla ani ochucujúce látky; ľad a sneh: hl všetky štáty
2201 10 11
2201 10 19
2201 10 90
2202 vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 hl všetky štáty okrem ČR
2203 00 pivo zo sladu hl všetky štáty
2204 víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateneho alkoholom; hroznový mušt, iný ako položky 2009 hl všetky štáty
2205 vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené bylinami alebo inými ochucujúcimi látkami hl všetky štáty
2206 00 ostatné kvasené nápoje; zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, inde neuvedené hl všetky štáty
etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vôl. alebo l všetky štáty
vyšším, etylalkohol a ostatné destiláty denaturované, s akýmkolVek alkoholometrickým titrom:
2207 10 00
2207 20 00
etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje: l všetky štáty
2208 20 destiláty z hroznového vína alebo hroznových výliskov
2208 30 whisky
2208 40 rum a tafia
2208 50 džin a borovička
2208 60 vodka
2208 70 likéry a cordialy
2208 90 ostatné
2304 00 00 až 2306 pokrutiny a iný pevný odpad tona všetky štáty
2309 prípravky používané ako krmivo pre zvieratá tona všetky štáty
Tabak a vyrobené tabakové náhradky
2401 nespracovaný tabak; tabakový zvyšok tona všetky štáty
2402 cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek ks všetky štáty
2403 ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; „homogenizovaný” alebo „rekonštituovaný” tabak; tabakové výťažky a esencie tona všetky štáty
Nerastné suroviny a výrobky
2501 00 91 soľ vhodná na ľudskú konzumáciu tona všetky štáty okrem ČR
2519 90 10 oxid horečnatý, iný ako kalcinovaný prírodný uhličitan horečnatý tona všetky štáty okrem ČR
2519 90 30 spekaná (sintrovaná) magnézia tona všetky štáty okrem ČR
2523 10 00 cementové slinky tona všetky štáty okrem ČR
2523 29 00 portlandský cement šedý tona všetky štáty okrem ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu tona všetky štáty
2709 00 90 ropa tona všetky štáty okrem ČR
Ropné produkty
2710 11 11 až benzíny tona všetky štáty okrem ČR
2710 11 90 stredné oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 19 11 určené na špecifické spracovanie
2710 19 15 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 19 11
2710 19 21 kerozín - palivo pre prúdové motory ťažké oleje - plynové: tona všetky štáty okrem ČR
2710 19 31 určené na špecifické spracovanie
2710 19 35 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 1931
2710 19 41 na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0,05 %, vrátane motorovej nafty
2710 19 45 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,05 %, ale nepresahujúcim 0,2 %, vrátane motorovej nafty
2710 19 49 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,2 %, vrátane motorovej nafty
ťažké oleje - vykurovacie: tona všetky štáty okrem ČR
2710 19 51 určené na špecifické spracovanie
2710 19 55 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 19 51
vykurovacie oleje na iné účely: tona všetky štáty okrem ČR
2710 19 61 s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
2710 19 63 s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti
2710 19 65 s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti
2710 19 69 s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti mazacie oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 19 71 určené na špecifické spracovanie
2710 19 75 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 19 71
2710 19 81 motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turbíny
2710 19 83 kvapalné oleje na hydraulické účely
2710 19 85 biele oleje, kvapalný parafín
2710 19 87 prevodové oleje a redukčné oleje
2710 19 91 prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní odliatkov z foriem, antikorózne oleje
2710 19 93 elektrické izolačné oleje
2710 19 99 ostatné mazacie oleje a ostatné oleje
Plyn a elektrická energia
2711 11 00 zemný plyn skvapalnený tona všetky štáty okrem ČR
2711 21 00 zemný plyn v plynnom stave tis. m3 všetky štáty okrem ČR
2716 00 00 elektrická energia MWh všetky štáty okrem ČR
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu
2815 12 00 hydroxid sodný vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
2817 00 00 oxid zinočnatý, peroxid zinku tona všetky štáty okrem ČR
2849 10 00 karbidy vápnika tona všetky štáty okrem ČR
2914 22 00 cyklohexanón a metylcyklohexanóny tona všetky štáty okrem ČR
3102 10 močovina, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 30 dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 40 zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s inou anorganickou látkou, ktorá nie je hnojivom tona všetky štáty okrem ČR
3105 20 minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri hnojive prvky: dusík, fosfor a draslík tona všetky štáty okrem ČR
3505 10 dextríny a iné modifikované škroby tona všetky štáty okrem ČR
3605 00 00 zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky položky 3604 Sk všetky štáty okrem ČR
3904 polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov, v primárnych formách tona všetky štáty okrem ČR
4011 10 00 nové pneumatiky z gumy na osobné motorové vozidlá vrátane kombinovaných osobných a dodávkových automobilov a pretekárskych automobilov ks všetky štáty okrem ČR
4011 20 nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily ks všetky štáty okrem ČR
4012 11 00 protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá ks všetky štáty okrem ČR
4012 12 00 protektorované pneumatiky na autobusy a nákladné automobily ks všetky štáty okrem ČR
4012 20 90 použité pneumatiky ostatné ks všetky štáty okrem ČR
4104 vyčinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koni a iných nepárnokopytníkov, odchlpené m2 všetky štáty okrem ČR
syntetický hodváb z polypropylénu: tona všetky štáty okrem ČR
5402 39 10
5402 49 91
5402 59 10
umelý hodváb z viskózy: tona všetky štáty okrem ČR
5403 10 00
5403 31 00
5403 32 00
5403 41 00
5501 90 10 kábel zo syntetického vlákna z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
5506 90 90 syntetické strižové vlákna z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a pod.) m3 všetky štáty okrem ČR
4401 21 00 drevné štiepky alebo triesky - ihličnaté m3 všetky štáty okrem ČR
4401 30 drevené piliny, zvyšky a odpad m3 všetky štáty okrem ČR
4402 00 00 drevné uhlie, tiež aglomerované tona všetky štáty okrem ČR
surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 19 10
4403 20 39 10
4403 20 99 10
surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 19 90
4403 20 39 90
4403 20 99 90
surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 91 90 10 dubové
4403 92 90 10 bukové
4403 99 10 10 topoľové (okrem reziva)
4403 99 59 10 brezové
4403 99 95 10 ostatné
surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 91 90 90 dubové
4403 92 90 90 bukové
4403 99 10 90 topoľové (okrem reziva)
4403 99 59 90 brezové
4403 99 95 90 ostatné
4410 drevotrieskové dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4411 drevovláknité dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4418 10 okná, balkónové okná a ich rámy a zárubne ks všetky štáty
4418 20 dvere, ich rámy, zárubne a prahy ks všetky štáty
Textilné výrobky
6203 pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, ks okrem EU, EZVO7) a ČR
saká, blejzre, nohavice
6204 dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, šaty, sukne, nohavice ks okrem EU, EZVO a ČR
6205 pánske alebo chlapčenské košele ks okrem EU, EZVO a ČR
6206 dámske alebo dievčenské blúzky, košele a ko-šeľové blúzky ks okrem EU, EZVO a ČR
6309 00 00 obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobky tona všetky štáty
Obuv
6401 nepremokavá obuv pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6402 ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo z plastov pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6403 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo z kompozitnej usne a so zvrškom z usne pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6404 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo z kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6405 ostatná obuv pár všetky štáty okrem ČR a Číny
Keramické a vláknocementové výrobky
6811 tovar azbestocementový, celulózocementový a podobný tona všetky štáty okrem ČR
6904 10 00 tehly m3 všetky štáty okrem ČR
ex 6907 90 99 iba neglazované keramické dlaždice m2 všetky štáty okrem ČR
ex 6908 90 21 glazované keramické dlaždice a obkladačky nepresahujúce hrúbku 15 mm m2 všetky štáty okrem ČR
ex 6908 90 29 glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce hrúbku 15 mm m2 všetky štáty okrem ČR
Kovy a výrobky z nich
7204 železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch tona všetky štáty okrem ČR
odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce hlavne meď: tona všetky štáty okrem ČR
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník: tona všetky štáty okrem ČR
7602 00
2620 40 00
7208 až 7212 ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele tona všetky štáty okrem ČR
ex 7304 oceľové rúry okrem položiek 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90 tona všetky štáty okrem ČR
7314 20 rošty, sieťovina, pletivá, zvárané v mieste križovania drôtov tona všetky štáty
Drevené výrobky
9401 69 00 ostatné sedadlá s drevenou kostrou ks všetky štáty
9403 30 kancelársky drevený nábytok ks všetky štáty
9403 40 kuchynský drevený nábytok ks všetky štáty
9403 50 00 spálňový drevený nábytok ks všetky štáty
9403 60 ostatný drevený nábytok ks všetky štáty

ex- niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo
Príloha B k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
ČASŤ I. NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
0104 a 0204 živé ovce a kozy, mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené tona 4 300
0104 živé ovce a kozy tona 500 všetky štáty okrem EÚ
Rastlinné výrobky
ex 1001 pšenica a súraž (okrem 1001 90 10 a 1001 90 91) tona 200 000 všetky štáty
ex 1002 00 00 raz (okrem osiva) tona 3 000 všetky štáty
1003 00 90 jačmeň ostatný tona 3 000 všetky štáty
1004 00 00 ovos tona 1 000 všetky štáty
1005 90 00 kukurica ostatná tona 30 000 všetky štáty
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona 10 000 všetky štáty
1102 múky z obilnín, iné ako múky zo pšenice alebo súraže tona 1 000 všetky štáty
1103 obilná krupička a krupica a pelety tona 5 000 všetky štáty
ex 1104 obilné zrná inak opracované okrem ryže položky 1006; obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté (okrem položky 1 104 30 90) tona 10 000 všetky štáty
1205 semená repky tona 0 všetky štáty
Surové kože a usne
surové hovädzie kože: tona 1 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
4101 20
4101 50
4101 90 00
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
4103 30 00 surové bravčové kože tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
4104 11 hovädzie kože ďalej neupravované, ako vyčinené chrómom vo vlhkom stave (wetblue) tona 1 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
7204 železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch tona 50 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
7404 00 odpady medené a medený šrot tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník: tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
7602 00
2620 40 00
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
9701 obrazy, maľby a kresby zhotovené celkom ručne, okrem výkresov položky 4906 a ručne maľovaných alebo ozdobených priemyselných výrobkov; koláže a podobné výrobky ks všetky štáty
9702 00 00 pôvodné rytiny, pôvodné tlače a pôvodné litografie ks všetky štáty
9703 00 00 pôvodné sochy a súsošia z akéhokoľvek materiálu ks všetky štáty
9705 00 00 zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty ks všetky štáty
9706 00 00 starožitnosti staršie ako 100 rokov ks všetky štáty
ČASŤ II. AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
živý hovädzí dobytok: tona všetky štáty
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0103 91 živé svine do 50 kg tona všetky štáty
0103 92 živé svine vážiace 50 kg a viac tona všetky štáty
0201 a 0202 hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0207 mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0402 mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla tona všetky štáty
Rastlinné výrobky
0602 90 41 sadenice lesných stromov ks všetky štáty
vianočné stromčeky: ks všetky štáty
060491 21
060491 29
1001 90 10 špalda na siatie tona všetky štáty
1001 90 91 mäkká pšenica a súraž na siatie tona všetky štáty
1003 00 10 jačmeň na siatie tona všetky štáty
1005 10 kukurica na siatie tona všetky štáty
11043090 obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách alebo mleté z ostatných obilnín tona všetky štáty
1206 00 slnečnicové semená, tiež drvené tona všetky štáty
1209 99 10 semená lesných stromov kg všetky štáty
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1107 slad, tiež pražený tona všetky štáty
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave tona všetky štáty
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona všetky štáty
1901 20 00 zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905 tona všetky štáty
2302 otruby, vedľajšie mlynárske výrobky tona všetky štáty
2303 zvyšky z výroby škrobu a pod. zvyšky, repné rezký, bagasa a iný odpad z výroby cukru tona všetky štáty
2306 pokrutiny a iný pevný odpad tona všetky štáty
Nerastné suroviny a výrobky
2505 prírodné piesky m3 všetky štáty okrem ČR
2517 10 10 okruhliaky, štrk, troska a pazúrik m3 všetky štáty okrem ČR
2517 1020 vápenec, dolomit a ostatné vápencové kamene lámané alebo drvené m3 všetky štáty okrem ČR
2517 1080 ostatné kamene m3 všetky štáty okrem ČR
2523 29 00 portlandský cement šedý tona všetky štáty
27160000 elektrická energia MWh všetky štáty okrem ČR
Surové kože a usne
surové hovädzie kože: tona EÚ, EZVO a ČR
4101 20
4101 50
4101 90 00
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona EÚ, EZVO a ČR
4103 30 00 surové bravčové kože tona EÚ, EZVO a ČR
4104 11 hovädzie kože ďalej neupravované, ako vyčinené chrómom vo vlhkom stave (wetblue) tona EÚ, EZVO a ČR
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách m3 všetky štáty
surové drevo ihličnaté I. až m. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 19 10
4403 20 39 10
4403 20 99 10
surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 19 90
4403 20 39 90
4403 20 99 90
surové drevo listnaté I. až m. triedy akosti: m3 všetky štáty
440391 90 10 dubové
4403 92 90 10 bukové
4403 99 10 10 topoľové (okrem reziva)
4403 99 59 10 brezové
4403 99 95 10 ostatné
surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
440391 9090 dubové
4403 92 90 90 bukové
4403 99 10 90 topoľové (okrem reziva)
4403 99 59 90 brezové
4403 99 95 90 ostatné
Buničina, papier a výrobky z nich
4707 zberový papier (odpad a výmet) a lepenka tona všetky štáty
Drahé kovy a drahé kamene
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, nezasadené ctm všetky štáty
7106 striebro vrátane zláteného a platinového striebra, surové alebo vo forme polotovaru alebo prachu g všetky štáty
7108 zlato vrátane platinového zlata, surové alebo vo forme polotovarov alebo prachu g všetky štáty
7109 00 00 základné kovy alebo striebro plátované zlatom, surové alebo opracované len do formy polotovarov g všetky štáty
7110 platina, surová alebo vo forme polotovarov alebo prachu g všetky štáty
7111 00 00 základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, surové alebo opracované len do formy polotovarov g všetky štáty
7112 odpad a úlomky drahých kovov g všetky štáty
Základné kovy a výrobky zo základných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základných tvaroch: tona všetky štáty
7201
7206
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona EÚ, EZVO a ČR
7404 00 odpady medené a medený šrot tona EÚ, EZVO a ČR
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly a zvyšky obsahujúce hlavne hliník: tona EÚ, EZVO a ČR
7602 00
2620 40 00
7207 až 72 16 a 7225, 7226, 7228 valcovaný materiál tona všetky štáty
7304 až 7306 oceľové rúry, rúrky a duté profily tona všetky štáty
Príloha C k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze do určitých štátov alebo do skupín štátov
ČASŤ I - TEXTILNÝ TOVAR
ZOZNAM TOVARUpodliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze do určitých štátovna základe autolimitačných dohôd
Číslo kategórie Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát určenia
410 tkaniny m2 444 338 USA
5111 tkaniny z priadze z mykanej vlny alebo mykaných jemných chlpov zvierat
5112 tkaniny z priadze z česanej vlny alebo z česaných jemných chlpov zvierat
tkaniny s obsahom vlnenej prímesi
ex 5007 10 00
ex 5007 90
ex 5212
tkaniny s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných zvieracích chlpov
ex 5407 91 00
ex 5407 92 00
ex 5407 93 00
ex 5407 94 00
ex 5408 31 00
ex 5408 32 00
ex 5408 33 00
ex 5408 34 00
ex 5515 13
ex 5515 22
ex 5515 92
ex 5516 31 00
ex 5516 32 00
ex 5516 33 00
ex 5516 34 00
tkaniny s obsahom 17 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
ex 530 92 1
ex 5309 29
ex5311 00
6301 20 prikrývky (iné ako elektricky vyhrievané) a cestovné koberčeky z vlny alebo z jemných chlpov zvierat
433 pánske alebo chlapčenské saká, blejzre a komplet ks 148 920 USA
pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
6103 21 00
ex 6103 23 00
ex 6103 29 00
6103 31 00
ex 6103 33 00
ex 6103 39 00
620321 00 Iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
ex 6203 23
ex 6203 29
6203 31 00
ex 6203 33
ex 6203 39
435 dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych) a podobné výrobky, komplety, kabátiky a blejzre, časti zvrchníkov a kabátikov, lyžiarske odevy a teplákové súpravy ks 224 940 USA
pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
6102 10
ex 6102 30 10
ex 6102 90 10
610421 00
ex 6104 23 00
ex 6104 29 00
pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
6104 31 00
ex 6104 33 00
ex 6104 39 00
ex 6117 90 00
iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
6202 11 00
ex 6202 13
ex 6202 19 00
6202 91 00
ex 6202 93 00
ex 6202 99 00
6204 21 00
ex 6204 23
ex 6204 29
6204 31 00
ex 6204 33
ex 6204 39
ex 6211 2000
ex 6211 41 00
ex 6217 90 00
443 pánske alebo chlapčenské obleky ks 103 679 USA
pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
6103 11 00
ex 6103 12 00
ex 6103 19 00
iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
6203 11 00
ex 6203 12 00
ex 6203 19
3A ks 113 963 Kanada
pánske, chlapčenské a detské obleky, pletené alebo háčkované a tkané vrátane večerných spoločenských oblekov
3.1. 6103 11 00
6103 12 00
6103 19 00
6203 11 00
6203 12 00
6203 19 00
pánske, chlapčenské a detské saká a blejzre, pletené, háčkované a tkané
3.3. 6103 31 až 33
6103 39
6203 1 až 33
6203 39
5 ks 418 806 Kanada
pánske, dámske, chlapčenské, dievčenské a detské nohavice, nohavice s náprsenkou, s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice, pletené, háčkované a tkané
6103 41 až 43 6103 49
6104 61 až 64
6104 69
6203 41 až 43
6203 49
6204 61 až 63
6204 69
31A kg 123 618 Kanada
31.1. 5112 tkaniny z priadze z česanej vlny alebo z česaných priadzí jemných chlpov zvierat; tkaniny kategórie 5007, 5111, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5515, 5516, 5803, 5901, 5903, 5906, 5907, ktorých základné priadze sú v zmesi hlavne alebo výlučne s česanou vlnou alebo s jemnými chlpmi zvierat, gáza z česanej vlny
42A 6302 60 00 toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkovej uterákoviny (froté) alebo podobnej slučkovej textílie z bavlny kg 11 631 Kanada

Príloha D k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze
ČASŤ I - ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ JEDY, OMAMNÉ LÁTKY, PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PREKURZORY A POMOCNÉ CHEMICKÉ LÁTKY
ČASŤ I. OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÉ LÁTKY
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Kategória*) Merná jednotka
1211 3000 koka - list (1) kg
ex 1211 9098 konope (1) kg
1302 11 00 Ópium (1) kg
1302 19 98 Ostatné rastlinné šťavy a výťažky, z toho len
- koncentrát z toboliek a slamy maku (1) kg
- živice z konopí (1) kg
2905 51 00 Ostatné halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty acyklických alkoholov, z toho len
- etylchlórvinol (3) kg
2921 30 99 Ostatné cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické mono-alebo polyamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len
- propylhexedrín (3) kg
2921 49 80 Ostatné aromatické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len
- eticyklidín (PCE) (3) kg
- amfetamín (3) kg
- dexamfetamín (3) kg
- levamfetamín (3) kg
- levometamfetamín (3) kg
- metamfetamín (3) kg
- metamfetamín racemát (3) kg
- benzfetamín (3) kg
- fentermín (3) kg
- lefetamín (SPA) (3) kg
- fenkamfamín (3) kg
- mefenorex (3) kg
- etylamfetamín (3) kg
2922 19 80 Ostatné aminoalkoholy, ich étery a estery, iné ako tie, ktoré obsahujú
viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z toho len
- acetylmetadol (1) kg
- alfaacetylmetadol (1) kg
- alfametadol (1) kg
- betacetylmetadol (1) kg
- betametadol (1) kg
- katín (3) kg
- dimefeptanol (1) kg
- noracylmetadol (1) kg
- dextropropoxylén (1) kg
2922 22 00 Anizidíny, dianizíny, fenetidíny a ich soli, z toho len - 3,4-metyléndioxyarnfetamín (MDA) (3) kg
2922 29 00 Ostatné aminonaftoly a iné aminofenoly, ich étery a estery, iné ako tie, ktoré obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie; ich soli, z toho len
- 2,5-dimetoxy-4-metylamfetamín (3) kg
- 2,5-dimetoxy-4-bróm-amfetamín (DOB) (3) kg
- dimetoxyamfetamín (DMA) (3) kg
- parametoxyamfetamín (PMA) (3) kg
- trimetoxyamfetamín (TMA) (3) kg
- 2,5-dimetoxy-4-etyl-amfetamín (DOET) (3) kg
292231 00 amfepramón (INN), metadôn (INN) a normetadón (1) kg
ex 29223900 Izometadón (1) kg
2922 44 00 tilidín (1) kg
2922 50 00 Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a iné aminozlúčenlny s kyslíkatou funkciou, z toho len dimenoxadol (1) kg
2924 1 1 00 meprobamat (INN) (3) kg
2924 24 00 etlnamát (3) kg
ex 29242995 diapromid (1) kg
2926 30 00 fenproporex (INN) a jeho soli; metadôn (INN) medziprodukt (1) kg
2932 99 70 Ostatné cyklické acetáty a vnútorné poloacetáty tiež s inou kyslíkatou funkciou a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrozoderiváty, z toho len
- 5-metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín (MMDA) (3) kg
- 3,4-metyléndioxymetamfetamín (MDMA) (3) kg
2932 99 95 Ostatné heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatými heteroatómami, z toho len - 3- 1 ,2-dimetylheptyl- 1 -hydroxy--7,8,9, 10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl--6H-dibenzol (b,d) pyrán (DMHP) (3) kg
- parmexyl (3) kg
2933 39 99 Ostatné zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný pyridínový kruh
(hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný), z toho len
- alylprodín (1) kg
- alfaprodín (1) kg
- acetyl-alfa-metyl-fentanyl (1) kg
- alfa-metylfentanyl (1) kg
- 3-metylfentanyl (1) kg
- pepap (1) kg
-MPPP (1) kg
- alfentanil (1) kg
- anileridín (1) kg
- benzetidín (1) kg
- betameprodín (1) kg
- betaprodín (1) kg
- bezitramid (1) kg
- difenoxín (1) kg
- difenoxylát (1) kg
- dipipanón (1) kg
- etoxeridín (1) kg
- fenampromid (1) kg
- fenoperidín (1) kg
- fentanyl (1) kg
- hydroxypetidín (1) kg
- norpipanón (1) kg
- petidín (1) kg
- petidín - medziprodukt A (1) kg
- petidín - medziprodukt B (1) kg
- petidín - medziprodukt C (1) kg
- piminodín (1) kg
- piritramid (1) kg
- properidín (1) kg
- trimepiridín (1) kg
- propiram (1) kg
- ketobemidón (1) kg
- fencyklidín (3) kg
- metylfenidát (3) kg
2933 53 10 Fenobarbital (INN), barbital (INN) a ich soli (3) kg
2933 54 00 Ostatná malonylmočovina (kyselina barbiturová) a jej deriváty, jej soli, z toho len
- sekobarbital (3) kg
- amobarbital (3) kg
- cyklobarbital (3) kg
- pentabarbital (3) kg
- butalbital (3) kg
- metylfenolbarbital (3) kg
- allobarbital (3) kg
- butabarbital (3) kg
- sekbutabarbital (3) kg
- vinylbital (3) kg
2933 79 00 Ostatné laktámy, z toho len
- methyprylon (3) kg
2933 91 Diazepíny, z toho len
- midazolam (midazolamum) (3) kg
- loprazolam (3) kg
- klobazam (3) kg
- alprazolam (3) kg
- bromazepam (3) kg
- delorazepam (3) kg
- diazepam (3) kg
- estazolam (3) kg
- etylloflazepát (3) kg
- fludiazepam (3) kg
- flunitrazepam (3) kg
- flurazepam (3) kg
- halazepam (3) kg
- klonazepam (3) kg
- klorazepát (3) kg
- lormetazepam (3) kg
- lorazepam (3) kg
- medazepam (3) kg
- nordazepam (3) kg
- nitrazepam (3) kg
- nimetrazepam (3) kg
- oxazepam (3) kg
- pirazepam (3) kg
- prazepam (3) kg
- temazepam (3) kg
- tetrazepam (3) kg
- ttlazolam (3) kg
293391 10 chlórdiazepoxid (3) kg
2933 99 90 Ostatné heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatými heteroatómami, nukleové kyseliny a ich soli, z toho len
- etonitazen (1) kg
- fenazocín (1) kg
- fenomorfan (1) kg
- klonitazen (1) kg
- levorfanol (1) kg
- levorfenacylmorfan (1) kg
- metazocín (1) kg
- moramid - medziprodukt (1) kg
- proheptazín (1) kg
- racemorfan (1) kg
- N,N-dietyltryptamín (DET) (3) kg
- N,N-dimetyltryptamín (DMT) (3) kg
- rolicyklidín (3) kg
- kamazepam (3) kg
- mazindol (3) kg
- pyrovaleron (3) kg
- drotebanol (1) kg
- norlevorfanol (1) kg
- racemetorfan (1) kg
- pentazocín (3) kg
- parafluórfentanyl (1) kg
- beta-hydroxyfentanyl (1) kg
- beta-hydroxy-3-metylfentanyl (1) kg
2934 99 90 Ostatné nukleové kyseliny a ich soli; ostatné heterocyklické zlúčeniny, z toho len
- fenetyllín (3) kg
- meklochalón (3) kg
- metachalón (3) kg
- pyrolldínditiokarbamát sodný (1) kg
- dextromoramid (1) kg
- dietyltiabutén (1) kg
- dimetyltiabutén (1) kg
- dioxafetylbutyrát (1) kg
- etylmetyltiambutén (1) kg
- furetidín (1) kg
- levomoramid (1) kg
- morferidín (1) kg
- sufentanil (1) kg
- tenocyklidín (TCP) (3) kg
- fenmetrazín (3) kg
- fendimetrazín (3) kg
- haloxazolam (3) kg
- ketazolam (3) kg
- klotiazepam (3) kg
- kloxazolam (3) kg
- oxazolam (3) kg
- pemolín (3) kg
- 4-metylaminorex (3) kg
- alfa-metyltiofentanyl (1) kg
- tiofentanyl (1) kg
- 3-metyltiofentanyl (1) kg
2939 11 00 Alkaloidy ópia a ich deriváty, ich soli, z toho len
- hydrokodón (1) kg
- morfin (1) kg
- nicomorfín (1) kg
- oxykodón (1) kg
- oxymorfón (1) kg
- tebaín (1) kg
- tebakon (1) kg
- etylmorfín (1) kg
- kodeín (1) kg
- etorfín (1) kg
- heroín (1) kg
- buprenorfín (3) kg
2939 19 00 Ostatné alkaloidy ópia a ich deriváty, ich soli, z toho len
- acetorfín hydrochlorid (1) kg
- dihydromorfín (1) kg
- hydromorfinol (1) kg
- hydromorfin (1) kg
- metyldesoríin (1) kg
- metyldihydromoríin (1) kg
- morfín metobromid (1) kg
- morfín N-oxid (1) kg
- myrofín (1) kg
- metopón (1) kg
- normorfín (1) kg
- acetyldihydrokodeín (1) kg
- dihydrokodeín (1) kg
- folkodín (1) kg
- nikodín (1) kg
- nikodikodín (1) kg
- norkodeín (1) kg
- desomorfín (1) kg
- bezylmoríin (1) kg
- kodoxím (1) kg
2939 69 00 Ostatné alkaloidy razového námelu a ich deriváty, ich soli, z toho len
- (+)-N,N-dietyllysergamid (LSD) (3) kg
- dietylamid kyselina D-lysergovej (LSD-25) (3) kg
2939 91 11 Kokaín surový (1) kg
2939 91 19 Ostatný kokaín a jeho soli, ekgonín (1) kg
2939 91 90 Ostatné rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované syntézou, a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty, z toho len
- meskalín (3) kg
- psilotsín (3) kg
ČASŤ II. RÁDIOAKTÍVNE LÁTKY
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Kategória Merná jednotka
2844 40 Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako položiek 284410, 284420 alebo 284430; zliatiny, disperzie (vrátane cementov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky
*) Vysvetlivky: (1) omamné látky, (2) psychotropné látky ČASŤ III. LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Označenie Merná jednotka
1. Halóny kg
2903 46 10 brómchlórdifluórmetán halón-1301
2903 46 20 brómtrifluórmetán halón-2402
2903 46 90 dibrómtetrafluóretán halón-1211
2. Chlórfluórované plnohalogénované uhľovodíky kg
2903 41 00 trichlórfluórmetán CFC-11
2903 42 00 dichlórdifluórmetán CFC-12
2903 43 00 trichlórtrifluóretán CFC-113
2903 44 10 dichlórtetrafluóretán CFC-114
2903 44 90 chlórpentafluóretán CFC-115
2903 45 10 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov perhalogénové chlórtrifluórmetán CFC-13
2903 45 15 pentachlórfluóretán CFC-111
2903 45 20 tetrachlórdifluóretán CFC-112
2903 45 25 heptachlórfluórpropán CFC-211
2903 45 30 hexachlórdifluórpropán CFC-212
2903 45 35 pentachlórtrifluórpropán CFC-213
2903 45 40 tetrachlórtetrafluórpropán CFC-214
2903 45 45 trichlórpentafluórpropán CFC-215
2903 45 50 dichlórhexafluórpropán CFC-216
2903 45 55 chlórheptafluórpropán CFC-217
2903 14 00 3. tetrachlórmetán kg
2903 19 10 4. 1,1,1-trichlóretán kg
5. Chlórfluórované neplnohalogénované uhľovodíky kg
2903 49 10 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich dva alebo viac odlišných halogénov, halogénované iba fluórom a chlórom, z nich halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu
dichlórfluórmetán HCFC-21
chlórdifluórmetán HCFC-22
chlórfluórmetán HCFC-31
tetrachlórfluóretán HCFC-121
trichlórdifluóretán HCFC-122
dichlórtrifluóretán HCFC-123
chlórtetrafluóretán HCFC-124
trichlórfluóretán HCFC-131
dichlórdifluóretán HCFC-132
chlórttifluóretán HCFC-133
dichlórfluóretán HCFC-141
chlórdifluóretán HCFC-142
chlórfluóretán HCFC-151
hexachlórfluórpropán HCFC-221
pentadifluórpropán HCFC-222
tetrachlórtrifluórpropán HCFC-223
trichlórtetrafluórpropán HCFC-224
dichlórpentafluórpropán HCFC-225
chlórhexafluórpropán HCFC-226
pentachlórfluórpropán HCFC-231
tetrachlórdifluórpropán HCFC-232
trichlórtrifluórpropán HCFC-233
dichlórtetrafluórpropán HCFC-234
chlórpentafluórpropán HCFC-235
tetrachlórfluórpropán HCFC-241
trichlórdifluórpropán HCFC-242
dichlórtrifluórpropán HCFC-243
chlórtetrafluórpropán HCFC-244
trichlórfluórpropán HCFC-251
dichlórdifluórpropán HCFC-252
chlórtrifluórpropán HCFC-253
dichlórfluórpropán HCFC-261
chlórdifluórpropán HCFC-262
chlórfluórpropán HCFC-271
6. Brómfluórované neplnohalogénované uhľovodíky kg
2903 49 30 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich dva alebo viac odlišných halogénov, halogénované iba fluórom a brómom, z nich halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu HBFC-22B1
dibrómfluórmetán
brómdifluórmetán
brómfluórmetán
tetrabrómfluóretán
tribrómdifluóretán
dibrómtrifluóretán
brómtetrafluóretán
tribrómfluóretán
dibrómdifluóretán
brómtrifluóretán
dibrómfluóretán
brómdifluóretán
brómfluóretán
hexabrómfluórpropán
pentabrómdifluórpropán
tetrabrómtrifluórpropán
tribrómtrifluórpropán
dibrómtetrafluórpropán
brómpentafluórpropán
tetrabrómfluórpropán
tribrómdifluórpropán
dibrómtrifluórpropán
brómtetrafluórpropán
tribrómfluórpropán
dibrómdifluórpropán
brómtrifluórpropán
dibrómfluórpropán
brómdifluórpropán
brómfluórpropán
2903 30 33 7. metylbromid kg
8. zmesi obsahujúce perhalogénované deriváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich dva alebo viac rozdielnych halogénov kg
ex 3824 71 00 z toho len zmesi obsahujúce aspoň jednu látku zaradenú do podpoložiek 2903 41 00 až 2903 45 55
ex 3824 79 00 z toho len zmesi obsahujúce aspoň jednu látku zaradenú do podpoložiek 2903 46 10 až 2903 46 90
ex 3824 90 99 z toho len zmesi obsahujúce aspoň jednu látku zaradenú do podpoložiek 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30

Príloha E k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze
ZBRANE, STRELIVO, VÝBUŠNINY, ZBROJÁRSKA A BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
3601 00 00 Práškové výmetové výbušniny Sk OP/kg
3602 00 00 Prípravné výbušniny, iné ako práškové výmetové vý- Sk OP/kg
bušniny
3603 00 Zápalnice, bleskovice, roznetky alebo rozbušky, zaží- Sk OP/kg
hadlá, elektrické rozbušky
3604 Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, Sk OP/kg
hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky
3605 00 00 Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky číslo 36048) Sk OP/ks
8407 Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové mo- Sk OP/ks
tory s vnútorným spaľovaním9)
8408 Piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním Sk OP/ks
(dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)9)
8409 Časti a súčasti určené prevažne alebo výhradne na Sk OP/ks
motory čísiel 8407 alebo 84089)
8411 Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné ply- Sk OP/ks
nové turbíny9)
8479 Stroje a mechanické prístroje s vlastnou indivi- Sk OP/ks
duálnou funkciou v tejto kapitole inde neuvedené ani
nezahrnuté10)
8526 Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rá- Sk OP/ks
dionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové
riadenie8)
8705 Motorové vozidlá na osobitné účely, iné ako tie, ktoré Sk OP/ks
sú konštruované hlavne na osobnú alebo nákladnú
dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne
automobily, žeriavové nákladné automobily s mie-
šačkou na betón, zametacie automobily, kropiace au-
tomobily, pojazdné dielne, pojazdné rôntgenové stani-
ce)8)
8710 00 Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené Sk OP/ks
zbraňami, ich časti a súčasti
8802 Ostatné aerodyny (lietadlá - napr. vrtuľníky, letúne), Sk OP/ks
kozmické lode vrátane družíc a ich štartovacie nosiče8)
8803 30 Ostatné časti a súčasti letúnov alebo vrtuľníkov9) SkOP
8805 10 90 Letecké katapulty a podobné prístroje a zariadenia, SkOP
prístroje a zariadenia na pristavanie aerodynov na
lietadlovej lodi a podobné prístroje a zariadenia, po-
zemné prístroje na letecký výcvik, ich časti a súčasti
- ostatné8), 9)
8906 00 Ostatné lode a člny vrátane vojnových lodí a Sk OP/ks
záchranných člnov s výnimkou veslových
8907 Ostatné plavidlá (napr. pontóny, nádrže, kesóny, Sk OP/ks
prístavné mostíky, boje a výstražné svetelné plavá-
ky)8)
9013 10 00 Zameriavacie ďalekohľady pre zbrane, periskopy, ďa- Sk OP/ks
lekohľady pre stroje, prístroje a nástroje tejto kapitoly
triedy XVI9)
9014 Buzoly vrátane navigačných kompasov, iné navigačné Sk OP/ks
nástroje a prístroje8), 9)
9015 Geodetické, topografické, zememeračské, nivelačné, Sk OP/ks
fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické,
hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne
nástroje okrem kompasov, diaľkomery8), 9)
9020 00 Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky s výnimkou ochranných Sk OP/ks
masiek bez mechanických častí a vymeniteľných filtrov8)
9301 00 00 Vojenské zbrane s výnimkou revolverov, pištolí a zbraní čísla 9307 Sk OP/ks
9302 00 Revolvery a pištole, iné ako zaradené do čísla 9303 alebo 9304 Sk OP/ks
9303 Ostatné strelné zbrane a zariadenia využívajúce výbuch strelného Sk OP/ks
prachu (napr. poľovnícke pušky, karabíny a pod.)
9304 00 00 Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu Sk OP/ks
alebo plyn, obušky) okrem sečných a bodných zbraní čísla 9307
9305 Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísiel 9301 až 9304 Sk OP
9306 Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely, náboje a ostatné strelivo Sk OP/ks
a strely, ako aj ich časti a súčasti vrátane brokov všetkých druhov
a nábojových krytiek
9307 00 00 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, Sk OP/ks
súčasti a ich pošvy
Technologické Stroje a zariadenia (iné ako číslo 8479) slúžiace predovšetkým na výrobu Sk OP
zariadenia tovaru uvedeného v tejto prílohe a opravy tovaru uvedeného v tejto
a opravy prílohe
Služby Služby poskytované zahraničným osobám a prijímanie služieb od zahra- Sk OP
ničných osôb v súvislosti so zabezpečovaním obrany a bezpečnosti štátu
alebo v súvislosti s výskumom, vývojom, skúšaním, zavádzaním výroby
a zabezpečovaním servisu výrobkov, náhradných dielcov a komponentov
k nim, ktoré sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním určené
na použitie v ozbrojených a bezpečnostných zložkách
Príloha F k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
Mierová 19
827 15 Bratislava
Príloha G k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
Mierová 19
827 15 Bratislava
Príloha H k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
Príloha I k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
1)
§ 21 ods. 5 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.
2)
§ 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
4)
§ 193 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
5)
Napríklad zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 148/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z. o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly, vyhláška Federálneho ministerstva poľnohopodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 258/1994 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996–100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
6)
§ 4 zákona č. 180/1996 Z. z.
7)
EÚ – Európska únia (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia).
EZVO – Európske združenie voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).
8)
Ak sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním určené na účely obrany a bezpečnosti štátu alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených a bezpečnostných silách.
9)
Ak sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty určené na kompletizáciu alebo na opravu iných druhov tovaru uvedených v prílohe.
10)
Ak sú určené predovšetkým na výrobu zbraní, streliva alebo výbušnín.