15/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 19. decembra 1997
o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
§ 1
(1)
Tovar a služby uvedené v prílohách A, B, C, D a E sa môžu doviezť do Slovenskej republiky alebo vyviezť zo Slovenskej republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“). Licenciu udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Zoznamy tovaru v prílohách A, B, C, D a E a rozsah obmedzení dovozu a vývozu ustanovuje ministerstvo. Pre tovar vymedzený číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka1) ich ustanovuje na základe návrhu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“), pre tovar vymedzený číslami 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka ich ustanovuje na základe návrhu Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo výstavby“).
(3)
Zoznamy tovaru a rozsah v nich obsiahnutých obmedzení ministerstvo ustanoví v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
(4)
Ministerstvo môže v priebehu roka upraviť zoznamy tovaru podľa ods. 1 a rozsah v nich obsiahnutých obmedzení. Takéto úpravy uverejní vo vestníku ministerstva. Úpravy zoznamov tovaru a rozsahu obmedzení pre tovar vymedzený číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka ministerstvo uverejní po ich prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva a pre tovar vymedzený číslami 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka uverejní po prerokovaní s ministerstvom výstavby.
§ 2
(1)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru, ktorý nemá obchodný charakter.2)
(2)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz tovaru uvedeného v prílohách A a B, ktorý má pôvod v Slovenskej republike.
(3)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C a D, ak ide o
a)
slovenský alebo o zahraničný tovar, ktorý má charakter obchodných vzoriek navrhovaných do colného režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu,3)
b)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do colných režimov s podmienečným oslobodením od cla alebo do režimov s ekonomickým účinkom s výnimkou režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia,3)
c)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu, ak preukázateľne ide o náhradný tovar dodávaný za reklamovaný chybný tovar,
d)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu, ktorý je preukázateľne súčasťou investičných celkov vrátane stavebných prác,
e)
slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu obsiahnutý v späť vyvážanom zušľachtenom výrobku, ktorý je výsledkom spracovateľských operácií v režime aktívneho zušľachťovacieho styku,
f)
slovenský tovar navrhovaný do režimu voľného obehu preukázateľne vrátený zo zahraničia,4)
g)
slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu na vrátenie späť do zahraničia, ktorý tuzemský dovozca odmietol ako chybný tovar alebo ako tovar nezodpovedajúci podmienkam zmluvy, na ktorej základe bol dovezený,
h)
zahraničný tovar pri spätnom vývoze,
i)
palivá a mazivá a iné technologické náplne strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky pri dovoze týchto strojov a zariadení, maximálne v množstve zodpovedajúcom jednorazovej náplni.
(4)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe E, ak ide o
a)
zahraničný tovar navrhovaný do režimu tranzitu,
b)
tovar navrhovaný do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme alebo do pasívneho zušľachťovacieho styku,3)
c)
tovar navrhovaný do režimu dočasného použitia, ak príjemcom tovaru je ústredný orgán štátnej správy,
d)
tovar, ktorý má spotrebný charakter a je určený na použitie pri medzinárodných vojenských cvičeniach alebo na použitie v rámci mandátu operácií Organizácie Spojených národov, alebo je určený na odskúšanie a príjemcom je ústredný orgán štátnej správy.
§ 3
(1)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
licenčným konaním postup ministerstva pri rozhodovaní o žiadostiach o udelenie licencie,
b)
automatickou licenciou licencia, ktorá slúži na evidenciu dovozu alebo vývozu,
c)
neautomatickou licenciou licencia na dovoz alebo na vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahuje množstvové alebo iné obmedzenie.
(2)
Automatická licencia sa udeľuje každému žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tejto vyhlášky, na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na určené časové obdobie. Automatická licencia sa udeľuje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti II a v prílohe B časti II.
(3)
Na udelenie neautomatickej licencie nemá žiadateľ právny nárok. Neautomatickú licenciu možno udeliť na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na určené časové obdobie tak, aby dovoz alebo vývoz tovaru bol v súlade s obchodnopolitickými záujmami Slovenskej republiky a aby súhrn dovezeného alebo vyvezeného množstva alebo hodnoty určitého tovaru nepresiahol v tejto vyhláške stanovené ročné množstvo. Neautomatická licencia sa udeľuje na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti I, v prílohe B časti I a v prílohách C, D a E.
§ 4
(1)
Licenčné konanie uskutočňuje ministerstvo na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
(2)
Žiadateľom o licenciu môže byť právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom a miestom podnikania v Slovenskej republike, ktoré majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť.
(3)
Žiadosť o udelenie licencie obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno, trvalé bydlisko a miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je výrobcom tovaru, ak žiadateľ nie je výrobcom vyvážaného tovaru,
d)
číslo položky colného sadzobníka dovážaného alebo vyvážaného tovaru,
e)
názov tovaru, jeho množstvo a hodnotu v obchodnej parite,
f)
navrhovaný čas platnosti licencie,
g)
názov štátu pôvodu tovaru pri dovoze alebo názov štátu určenia pri vývoze tovaru.
(4)
Vzory žiadostí sú uvedené v prílohách F, G, H a I.
(5)
K žiadosti o udelenie licencie žiadateľ priloží úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, ak žiadateľom je právnická osoba, a úradne overenú kópiu živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť, ak žiadateľom je fyzická osoba. Tieto doklady nesmú byť staršie ako 12 mesiacov a netreba ich priložiť pri opakovaných žiadostiach žiadateľa v kalendárnom roku.
(6)
K žiadosti o udelenie neautomatickej licencie žiadateľ priloží kópiu kúpnej alebo inej zmluvy o dodávke tovaru uzavretú so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.
(7)
Pri tovare uvedenom v prílohe E žiadateľ pri dovoze uvedie identifikačné číslo tuzemského odberateľa, pri vývoze názov a sídlo zahraničného odberateľa a potvrdenie o konečnom užívateľovi tovaru.
(9)
Na posúdenie žiadosti o udelenie licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru môže ministerstvo od žiadateľa vyžiadať ďalšie doklady súvisiace s požadovaným dovozom alebo vývozom.
§ 5
(1)
Predkladanie žiadostí o udelenie licencie nie je časovo obmedzené.
(2)
O žiadosti o udelenie automatickej licencie ministerstvo rozhodne v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.
(3)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C a D ministerstvo rozhodne do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom dbá, aby sa udelenými licenciami neprekročili ročné množstvá dovozu alebo vývozu ustanovené v prílohách A, B a C. Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie ministerstvo prihliada aj na výšku predchádzajúceho dovozu alebo vývozu žiadateľa, na mieru využitia jemu udelených licencií v predchádzajúcich obdobiach, ako aj na mieru využitia licencií udelených ostatným osobám, ktoré dovážajú alebo vyvážajú rovnaký druh tovaru.
(4)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru vymedzeného číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka a uvedeného v prílohách A, B a C ministerstvo rozhodne po jej prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva.
(5)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe E ministerstvo rozhodne do 60 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.
(6)
Ministerstvo môže neudeliť licenciu žiadateľovi, ktorý nedodržal podmienky alebo rozsah dovozu alebo vývozu určené v jemu udelenej licencii v predchádzajúcom období alebo ktorý porušil všeobecne záväzné právne predpisy v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, na ktorý požaduje licenciu.
(7)
Ministerstvo môže neudeliť neautomatickú licenciu, ak to vyžadujú dôležité obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.
§ 6
(1)
Držiteľ licencie zodpovedá za dodržiavanie podmienok uvedených v licencii.
(2)
Držiteľ licencie nemôže preniesť jemu udelenú licenciu na iné osoby.
(3)
Držiteľ licencie do 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o okolnostiach brániacich vykonať dovoz alebo vývoz, oznámi túto skutočnosť ministerstvu a udelenú licenciu ministerstvu vráti. Ministerstvo môže takto nevyužitú licenciu udeliť inému žiadateľovi.
(4)
Držiteľ licencie vráti udelenú licenciu ministerstvu do 15 dní od skončenia jej platnosti.
§ 7
(1)
Ministerstvo môže udelenú automatickú licenciu odňať, ak bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo ak neboli dodržané v nej určené podmienky.
(2)
Ministerstvo môže udelenú neautomatickú licenciu odňať, ak
a)
bola udelená na základe nepravdivých údajov,
b)
neboli dodržané v nej určené podmienky alebo rozsah dovozu alebo vývozu,
c)
to vyžadujú dôležité obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikla žiadateľovi alebo držiteľovi licencie neudelením alebo odňatím licencie.
§ 8
(1)
Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu, iba ak deklarant alebo jeho zástupca6) predloží súčasne s colným vyhlásením originál licencie vystavenej na obchodné meno deklaranta, v prípade nepriameho zastúpenia na obchodné meno zastúpenej osoby.
(2)
Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu len na základe licencie, ktorá je platná v deň prijatia colného vyhlásenia.
(3)
Colný orgán pri prepúšťaní tovaru do navrhovaného režimu potvrdí na rubovej strane originálu licencie alebo na jej prílohách potvrdených ministerstvom množstvo a hodnotu skutočne prepusteného tovaru určeného v licencii.
(4)
Colný orgán prepustí do navrhovaného colného režimu iba také množstvo tovaru, ktoré nepresiahne množstvo ani hodnotu uvedenú v licencii. Pritom prihliada na množstvá a hodnoty tovaru zaznamenané na rubovej strane licencie pri predchádzajúcich colných konaniach.
§ 9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 374/1997 Z. z.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Karol Česnek v. r.
Príloha A k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát pôvodu
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave tona 3500 ČR
2202 vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 hl 540 000 ČR
2203 00 pivo zo sladu hl 532 000 ČR
6401 až 6405 obuv páry 2 500 000 Čína
7102 diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, nezasadené karát 0 Sierra Leone

ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát pôvodu
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky
0102 90 ostatný živý hovädzí dobytok tona všetky štáty
0103 92 živé svine nad 50 kg tona všetky štáty
0104 ovce a kozy - živé tona všetky štáty okrem ČR
0105 živá hydina, t. j. druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky tona všetky štáty
0201 hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0202 hovädzie mäso, mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0204 mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty okrem ČR
0207 mäso a jedlé droby hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0210 mäso a jedlé droby solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov tona všetky štáty okrem ČR
0301 93 00 živé ryby - kapry tona všetky štáty okrem ČR
0401 mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla tona všetky štáty
0402 mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla tona všetky štáty
0403 cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao tona všetky štáty
0404 srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidla; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, inde neuvedené ani nezahrnuté tona všetky štáty
0405 maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky tona všetky štáty
0406 syry a tvaroh tona všetky štáty
0407 00 30 vajcia z hydiny v škrupinách tis. ks všetky štáty
0408 vtáčie vajcia bez škrupín a žltky čerstvé, sušené, varené, tvarované, mrazené alebo inak konzervované ks všetky štáty okrem ČR
0409 00 00 prírodný med tona všetky štáty okrem ČR
0602 20 stromy, zákrsky, kríky a kríčky, tiež vrú-blbvané, tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy ks všetky štáty okrem ČR
0602 30 00 rododendrony a azalky, tiež vrúblbvané ks všetky štáty okrem ČR
0602 40 ružové kríky, tiež vrúblbvané ks všetky štáty okrem ČR
0602 90 41 sadenice lesných stromov ks všetky štáty
0602 90 45 koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov a kríčkov - okrem lesných ks všetky štáty okrem ČR
0602 90 49 stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než koreňovité odrezky a mladé rastliny ks všetky štáty okrem ČR
0603 rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené ks všetky štáty
zemiaky, čerstvé alebo chladené: tona všetky štáty
0701 10 00 sadbové
0701 90 10 na výrobu škrobu
0701 90 50 nové (od 1. 1. do 30. 6.)
0701 90 90 ostatné
0702 00 00 paradajky, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0704 90 10 kapusta biela a kapusta červená tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 10 hluzový zeler tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 30 chren tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 90 ostatné jedlé hľuzy a korene tona všetky štáty okrem ČR
0708 strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0710 zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, mrazená tona všetky štáty
0711 zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu tona všetky štáty
0806 hrozno, čerstvé alebo sušené tona všetky štáty
0808 10 jablká tona všetky štáty
0808 20 hrušky a dule tona všetky štáty
0809 10 00 marhule tona všetky štáty okrem ČR
0809 30 broskyne vrátane nektáriniek tona všetky štáty okrem ČR
0809 40 slivky a trnky tona všetky štáty okrem ČR
0810 ostatné ovocie, čerstvé tona všetky štáty
0811 ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla tona všetky štáty
0812 ovocie a orechy dočasne konzervované, ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu tona všetky štáty
0904 20 90 plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta drvené alebo mleté tona všetky štáty okrem ČR
1001 pšenica a súraž tona všetky štáty
1002 00 00 raž tona všetky štáty
1003 00 jačmeň tona všetky štáty
1004 00 00 ovos tona všetky štáty
1005 kukurica tona všetky štáty
1008 pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilniny tona všetky štáty
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona všetky štáty
1102 múky z obilnín, iné ako múky zo pšenice alebo zo súraže tona všetky štáty
1103 krúpy, múka a pelety tona všetky štáty
1104 obilné zrná inak spracované okrem ryže položky 1006; obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté tona všetky štáty
1105 múka hladká, múka hrubá, prášok, vločky, granuly a pelety zo zemiakov tona všetky štáty okrem ČR
1106 múka hladká, múka hrubá a prášok zo sušených strukovín položky 0713, zo sága alebo z koreňov a hľúz položky 0714, alebo z produktov kapitoly 8 tona všetky štáty
1107 slad, tiež pražený tona všetky štáty
1108 škroby; inulín tona všetky štáty
1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona všetky štáty
1206 00 semená slnečnice, tiež drvené tona všetky štáty
1209 99 10 semená lesných stromov tona všetky štáty
1210 chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet, lupulín tona všetky štáty okrem ČR
1212 91 cukrová repa tona všetky štáty
1512 slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené tona všetky štáty
1514 olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené tona všetky štáty
1516 tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie tona všetky štáty
1517 margarín tona všetky štáty
1601 00 párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov tona všetky štáty
1602 iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo krvi tona všetky štáty
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave tona všetky štáty okrem ČR
1702 30 až 1702 40 glukóza, glukózový sirup a izoglukóza tona všetky štáty okrem ČR
1702 60 ostatná fruktóza a fruktózový sirup tona všetky štáty
1702 90 ostatné cukry vrátane invertného cukru tona všetky štáty
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona všetky štáty
1806 čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao tona všetky štáty
1901 90 11 sladový výťažok s obsahom suchého výťažku 90 % alebo viac hmotnosti tona všetky štáty okrem ČR
1902 cestoviny tona všetky štáty
2001 zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe tona všetky štáty
2004 ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe, mrazená, iná ako produkty položky 2006 tona všetky štáty
2007 džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a pasty, pripravené varením, tiež osladené tona všetky štáty
2008 ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo alkoholu, inde neuvedené tona všetky štáty
2009 ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel hl všetky štáty
2101 výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo mate a prípravky na základe týchto výrobkov tona všetky štáty okrem ČR
2102 10 aktívne kvasinky tona všetky štáty okrem ČR
2103 omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múčka a pripravená horčica tona všetky štáty
2104 polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky tona všetky štáty
210500 zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa sirupy ochutené alebo farbené: tona tona všetky štáty všetky štáty
2106 90 30 z izoglukózy
2106 90 51 z laktózy
2106 90 55 z glukózy a z maltodextrínu
2106 90 59 ostatné vody vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidla ani aromatické látky; ľad a sneh: hl všetky štáty
2201 10 11
2201 10 19
2201 10 90
2202 vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 hl všetky štáty okrem ČR
2203 00 pivo zo sladu hl všetky štáty okrem ČR
2204 víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt, iný ako položky 2009 hl všetky štáty
2205 vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené bylinami alebo inými aromatickými látkami hl všetky štáty
2206 00 ostatné kvasené nápoje; zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov s nealkoholickými nápojmi, inde neuvedené hl všetky štáty
2207 10 00 etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo vyšším, etylalkohol a ostatné destiláty denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom: l všetky štáty
2207 20 00 etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje: l všetky štáty
2208 20 destiláty z hroznového vína alebo hroznových výliskov
2208 30 whisky
2208 40 rum a tafia
2208 50 gin a borovička
2208 60 vodka
2208 70 likéry a cordialy
2208 90 ostatné
2304 00 00 až 2306 pokrutiny a iný pevný odpad tona všetky štáty
2309 prípravky používané na výživu zvierat tona všetky štáty
Tabak a vyrobené tabakové náhradky
2401 nespracovaný tabak; tabakový zvyšok tona všetky štáty
2402 cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek ks všetky štáty
2403 ostatné tabakové výrobky a tabakové náhrad- ký; „homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný” tabak; tabakové výťažky a esencie tona všetky štáty
Nerastné suroviny a výrobky
2501 00 91 soľ vhodná na ľudskú konzumáciu tona všetky štáty okrem ČR
2519 90 10 oxid horečnatý, iný ako pražený prírodný uhličitan horečnatý tona všetky štáty okrem ČR
2519 90 30 spekaná (sintrovaná) magnézia tona všetky štáty okrem ČR
2523 10 00 cementové slinky tona všetky štáty okrem ČR
2523 29 00 portlandský cement - šedý tona všetky štáty okrem ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu tona všetky štáty
2709 00 90 ropa tona všetky štáty okrem ČR
Ropné produkty
2710 00 27 až benzíny tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 39
stredné oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 41 určené na špecifické spracovanie
2710 00 45 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 41
2710 00 51 kerozín - palivo pre prúdové motory
ťažké oleje - plynové: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 61 určené na špecifické spracovanie
2710 00 65 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 61
2710 00 66 na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0,05 % vrátane motorovej nafty
2710 00 67 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,05 %, ale nepresahujúcim 0,2 % vrátane motorovej nafty
2710 00 68 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,2 % vrátane motorovej nafty ťažké oleje - vykurovacie: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 71 určené na špecifické spracovanie
2710 00 72 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 71
vykurovacie oleje na iné účely: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 74 s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
2710 00 76 s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti
2710 00 77 s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti
2710 00 78 s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti mazacie oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 81 určené na špecifické spracovanie
2710 00 83 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 81
2710 00 87 motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turbíny
2710 00 88 kvapalné oleje na hydraulické účely
2710 00 89 biele oleje, kvapalný parafín
2710 00 92 prevodové oleje a redukčné oleje
2710 00 94 prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní odliatkov z foriem, antikorózne oleje
2710 00 96 elektrické izolačné oleje
2710 00 97 ostatné mazacie oleje a ostatné oleje
Plyn a elektrická energia
2711 11 00 zemný plyn skvapalnený tona všetky štáty okrem ČR
2711 21 00 zemný plyn v plynnom stave tis. m3 všetky štáty okrem ČR
2716 00 00 elektrická energia MWh všetky štáty okrem ČR
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu
2815 12 00 hydroxid sodný vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
2817 00 00 oxid zinočnatý, peroxid zinku tona všetky štáty okrem ČR
2849 10 00 karbidy vápnika tona všetky štáty okrem ČR
2914 22 00 cyklohexanón a metylcyklohexanóny tona všetky štáty okrem ČR
3102 10 močovina, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 30 dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 40 zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s inou anorganickou látkou, ktorá nie je hnojivom tona všetky štáty okrem ČR
3105 20 minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri hnojive prvky: dusík, fosfor a draslík tona všetky štáty okrem ČR
3505 10 dextríny a iné modifikované škroby tona všetky štáty okrem ČR
3605 00 00 zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky položky 3604; Sk všetky štáty okrem ČR
3904 polyméry vinylchloridu alebo iných halogén-olefínov, v primárnych formách tona všetky štáty okrem ČR
4011 10 00 nové pneumatiky z gumy na osobné motorové vozidlá vrátane kombinovaných osobných a dodávkových automobilov a pretekárskych automobilov ks všetky štáty okrem ČR
4011 20 nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily ks všetky štáty okrem ČR
4012 10 30 protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá ks všetky štáty okrem ČR
4012 10 50 protektorované pneumatiky na autobusy a nákladné automobily ks všetky štáty okrem ČR
4012 20 90 použité pneumatiky ostatné ks všetky štáty okrem ČR
4104 vyčinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koni a iných nepárnokopytníkov, odchlpené m2 všetky štáty okrem ČR
syntetický hodváb z polypropylénu: tona všetky štáty okrem ČR
5402 39 10
5402 49 91
5402 59 10
umelý hodváb z viskózy: tona všetky štáty okrem ČR
5403 10 00
5403 31 00
5403 32 00
5403 41 00
5501 90 10 kábel zo syntetického vlákna z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
5506 90 90 syntetické strižové vlákna z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a pod.) m3 všetky štáty okrem ČR
440 1 21 00 drevné štiepky alebo triesky - ihličnaté m3 všetky štáty okrem ČR
440 1 30 drevené piliny, zvyšky a odpad m3 všetky štáty okrem ČR
4402 00 00 drevné uhlie tona všetky štáty okrem ČR
4403 20 10 10 surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 30 10
4403 20 90 10
surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 10 90
4403 20 30 90
4403 20 90 90
surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 91 00 10 dubové
4403 92 00 10 bukové
4403 99 10 10 topoľové
4403 99 50 10 brezové
4403 99 98 10 ostatné
surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 91 00 90 dubové
4403 92 00 90 bukové
4403 99 10 90 4403 99 50 90 topoľové brezové
4403 99 98 90 ostatné
4410 drevotrieskové dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4411 drevovláknité dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4418 10 okná, balkónové okná a ich rámy a zárubne ks všetky štáty
4418 20 dvere, ich rámy, zárubne a prahy ks všetky štáty
Textilné výrobky
6203 pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, saká, blejzre, nohavice ks okrem EU, EZVO7) a ČR
6204 dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, šaty, sukne, nohavice ks okrem EU, EZVO a ČR
6205 pánske alebo chlapčenské košele ks okrem EU, EZVO a ČR
6206 dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky ks okrem EU, EZVO a ČR
Obuv
6401 nepremokavá obuv pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6402 ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo z plastov pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6403 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo z kompozitnej usne a so zvrškom z usne pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6404 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo z kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6405 ostatná obuv pár všetky štáty okrem ČR a Číny
Keramické a vláknocementové výrobky
6811 tovar azbestocementový, celulózocementový a podobný tona všetky štáty okrem ČR
6904 10 00 tehly m3 všetky štáty okrem ČR
6907 90 99 iba neglazované keramické dlaždice m2 všetky štáty okrem ČR
69089021 glazované keramické dlaždice a obkladačky nepresahujúce hrúbku 15 mm m2 všetky štáty okrem ČR
6908 90 29 glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce hrúbku 15 mm m2 všetky štáty okrem ČR
Kovy a výrobky z nich
7204 železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch tona všetky štáty okrem ČR
odpady medené a medený šrot, popoly tona všetky štáty okrem ČR
obsahujúce hlavne meď:
7404 00
2620 30 00 odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník: tona všetky štáty okrem ČR
7602 00
2620 40 00
7208 až 72 12 ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele tona všetky štáty okrem ČR
ex 7304 oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, 7304 41, 7304 49, 7304 51 tona všetky štáty okrem ČR
7314 20 rošty, sieťovina, pletivá, zvárané v mieste križovania drôtov tona všetky štáty

ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo
Príloha B k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka
colného
sadzobníka
Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
0102 90 05 živý hovädzí dobytok: tona 4 500 všetky štáty
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0104 10 10 živé ovce a jahňatá: tona 300 všetky štáty okrem ČR
0104 10 80
Rastlinné výrobky
1001 pšenica a súraž tona 3 000 všetky štáty
1002 00 00 raž tona 700 všetky štáty
1003 00 jačmeň tona 500 všetky štáty
1004 00 ovos tona 500 všetky štáty
1005 kukurica tona 10 000 všetky štáty
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona 20 000 všetky štáty
1102 múky z obilnín, iné ako múky zo pšenice alebo súraže tona 500 všetky štáty
1103 krúpy, múka a pelety tona 500 všetky štáty
1104 obilné zrná inak spracované tona 500 všetky štáty
1205 semená repky tona 500 všetky štáty
2302 otruby, vedľajšie mlynárske výrobky tona 50 000 všetky štáty
Surové kože a usne
surové hovädzie kože: tona 1 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
4103 90 00 surové bravčové kože tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
4104 22 10 hovädzie kože ďalej neupravované ako vyčinené chrómom v mokrom stave (wetblue) tona 1 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
Drahé kovy a drahé kamene
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, nezasadené karát okrem EÚ, EZVO a ČR
7106 striebro vrátane zláteného a platinového striebra, surové alebo vo forme polotovaru alebo prachu g okrem EÚ, EZVO a ČR
7108 zlato vrátane platinového zlata, surové alebo vo forme polotovarov alebo prachu g okrem EÚ, EZVO a ČR
7109 00 00 základné kovy alebo striebro plátované zlatom, surové alebo opracované len do formy polotovarov g okrem EÚ, EZVO a ČR
7110 platina, surová alebo vo forme polotovarov alebo prachu g okrem EÚ, EZVO a ČR
7111 00 00 základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, surové alebo opracované len do formy polotovarov g okrem EÚ, EZVO a ČR
7112 odpad a úlomky drahých kovov g okrem EÚ, EZVO a ČR
Základné kovy a výrobky zo základných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základných tvaroch: tona 25 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
7201
7206
7204 železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch tona 20 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
ploché valcované výrobky zo železa alebo tona 240 000 Maďarsko
nelegovanej ocele:
7208
7209
7210
7211
7404 00 odpady medené a medený šrot tona 250 okrem EÚ, EZVO a ČR
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník: tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
7602 00
2620 40 00
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
9701 obrazy, maľby a kresby zhotovené ručne, okrem výkresov položky 4906 a ručne maľovaných alebo ozdobených priemyselných výrobkov; koláže a podobné výrobky ks všetky štáty
9702 00 00 pôvodné rytiny, pôvodné tlače a pôvodné litografie ks všetky štáty
9703 00 00 pôvodné sochy a súsošia z akéhokoľvek materiálu ks všetky štáty
9705 00 00 zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty ks všetky štáty
9706 00 00 starožitnosti staršie ako 100 rokov ks všetky štáty

ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
0103 91 živé svine do 50 kg tona všetky štáty
0103 92 živé svine nad 50 kg tona všetky štáty
0201 a 0202 hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0207 mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0402 mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla tona všetky štáty
Rastlinné výrobky
0602 90 41 sadenice lesných stromov ks všetky štáty
0604 91 21 vianočné stromčeky: ks všetky štáty
0604 91 29
1206 00 slnečnicové semená, tiež drvené tona všetky štáty
1209 99 10 semená lesných stromov kg všetky štáty
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1107 slad, tiež pražený tona všetky štáty
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave tona všetky štáty
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona všetky štáty
1901 20 00 zmesi a cestá na prípravu pekárenskeho tovaru položky 1905 tona všetky štáty
2303 zvyšky z výroby škrobu a pod. zvyšky, repné rezký, bagasa a iný odpad z výroby cukru tona všetky štáty
2306 pokrutiny a iný pevný odpad tona všetky štáty
Nerastné suroviny a výrobky
2505 prírodné piesky m3 všetky štáty okremČR
2517 10 10 okruhliaky, štrk, troska a pazúrik m3 všetky štáty okremČR
2517 10 20 vápenec, dolomit a ostatné vápencové kamene m3 všetky štáty okremČR
lámané alebo drvené
2517 10 80 ostatné kamene m3 všetky štáty okremČR
2523 29 00 portlandský cement - šedý tona všetky štáty
2716 00 00 elektrická energia MWh všetky štáty okremČR
Surové kože a usne
surové hovädzie kože: tona EÚ, EZVO a ČR
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona EÚ, EZVO a ČR
4103 90 00 surové bravčové kože tona EÚ, EZVO a ČR
4104 22 10 hovädzie kože ďalej neupravované ako vyčinené chrómom v mokrom stave (wetblue) tona EÚ, EZVO a ČR
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách m3 všetky štáty
4403 20 10 10 surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 30 10
4403 20 90 10
surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 10 90
4403 20 30 90
4403 20 90 90
surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 91 00 10 dubové
4403 92 00 10 bukové
4403 99 10 10 topoľové
4403 99 50 10 brezové
4403 99 98 10 ostatné
surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 91 00 90 dubové
4403 92 00 90 bukové
4403 99 10 90 topoľové
4403 99 50 90 brezové
4403 99 98 90 ostatné
Buničina, papier a výrobky z nich
4707 zberový papier (odpad a výmet) a lepenka tona všetky štáty
Drahé kovy a drahé kamene
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, nezasadené ctm EÚ, EZVO a ČR
7106 striebro vrátane zláteného a platinového striebra, surové alebo vo forme polotovaru alebo prachu g EÚ, EZVO a ČR
7108 zlato vrátane platinového zlata, surové alebo vo forme polotovarov alebo prachu g EÚ, EZVO a ČR
7109 00 00 základné kovy alebo striebro plátované zlatom, surové alebo opracované len do formy polotovarov g EÚ, EZVO a ČR
7110 platina, surová alebo vo forme polotovarov alebo prachu g EÚ, EZVO a ČR
7111 00 00 základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, surové alebo opracované len do formy polotovarov g EÚ, EZVO a ČR
7112 odpad a úlomky drahých kovov g EÚ, EZVO a ČR
Základné kovy a výrobky zo základných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základných tvaroch: tona EÚ, EZVO a ČR
7201
7206
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona EÚ, EZVO a ČR
7404 00 odpady medené a medený šrot tona EÚ, EZVO a ČR
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník: tona EÚ, EZVO a ČR
7602 00
2620 40 00
7207 polotovary zo železa alebo nelegovanej ocele tona všetky štáty
7208 až 72 11 ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele tona všetky štáty okrem Maďarska
7212 ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele tona všetky štáty
7213 až 7215 tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele tona všetky štáty
7216 uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele tona všetky štáty
7217 drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele tona Maďarsko
72 18 až 7229 nehrdzavejúca oceľ a hutnícke výrobky z nehrdzavejúcej ocele tona všetky štáty
7301 štetovnice zo železa alebo z ocele tona všetky štáty
7302 konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí zo železa alebo z ocele tona všetky štáty
7304 až 7306 oceľové rúry, rúrky a duté profily tona všetky štáty
7312 splietané lanká, laná, káble zo železa alebo z ocele tona Maďarsko

Príloha C k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze do určitých štátov alebo do skupín štátov
ČASŤ I - TEXTILNÝ TOVAR
ČASŤ I - TEXTILNÝ TOVAR
Číslo kategórie Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát určenia
410   tkaniny m2 USA
  5111 tkaniny z priadze z mykanej vlny alebo mykaných jemných chlpov zvierat    
  5112 tkaniny z priadze z česanej vlny alebo z česaných jemných chlpov zvierat tkaniny s obsahom vlnenej prímesi    
  ex 5007 10 00    
  ex 5007 90      
  ex 52 12      
  ex 5407 91 00 tkaniny s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných zvieracích chlpov    
  ex 5407 92 00    
  ex 5407 93 00      
  ex 5407 94 00      
  ex 5408 31 00      
  ex 5408 32 00      
  ex 5408 33 00      
  ex 5408 34 00      
  ex 5515 13      
  ex 5515 22      
  ex 5515 92      
  ex 5516 31 00      
  ex5516 32 00      
  ex5516 33 00      
  ex5516 34 00      
  ex 5309 21 tkaniny s obsahom 17 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat    
  ex 5309 29    
  ex 5311 00      
  6301 20 prikrývky (iné ako elektricky vyhrievané) a cestovné koberčeky z vlny alebo z jemných chlpov zvierat    
433   pánske alebo chlapčenské saká, blejzre a komplety ks USA
  6103 21 00 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat    
  ex 6103 23 00    
  ex 6103 29 00      
  610331 00      
  ex 6103 33 00      
  ex 6103 39 00      
  6203 21 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat    
  ex 6203 23    
  ex 6203 29      
  6203 31 00      
  ex 6203 33      
  ex 6203 39      
435   dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych) a podobné výrobky, komplety, kabátiky a blejzre, časti zvrchníkov a kabátikov, lyžiarske odevy a teplákové súpravy pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat ks USA
       
  6102 10
  ex 6102 30 10
  ex 6102 90 10      
  610421 00      
  ex 6104 23 00      
  ex 6104 29 00      
  610431 00      
  ex 6104 33 00      
  ex 6104 39 00      
  ex 6117 90 00      
  6202 11 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat    
  ex 6202 13    
  ex 6202 19 00      
  6202 91 00      
  ex 6202 93 00      
  ex 6202 99 00      
  6204 21 00      
  ex 6204 23      
  ex 6204 29      
  6204 31 00      
  ex 6204 33      
  ex 6204 39      
  ex 6211 20 00      
  ex 6211 41 00      
  ex 6217 90 00      
443   pánske alebo chlapčenské obleky ks USA
  6103 11 00 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat    
  ex 6103 12 00    
  ex6103 19 00      
  6203 11 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat    
  ex 6203 12 00    
  ex 6203 19      
3A       Kanada
3.1. 6103 11 00 pánske, chlapčenské a detské obleky, pletené alebo háčkované a tkané vrátane večerných spoločenských oblekov ks  
  6103 12 00    
  6103 19 00    
  6203 11 00      
  6203 12 00      
  6203 19 00      
3.3. 6103 31 až 33 pánske, chlapčenské a detské saká a blejzre, pletené, háčkované a tkané ks  
  6103 39    
  6203 31 až 33      
  6203 39      
5 6103 41 až 43 pánske, dámske, chlapčenské, dievčenské a detské ks  
   
  6103 49 nohavice, nohavice s náprsenkou, s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice, pletené, háčkované a tkané    
6104 61 až 64  
6104 69      
6203 41 až 43  
6203 49  
6204 61 až 63  
6204 69  
31A       Kanada
31.1. 5112 tkaniny z priadze z česanej vlny alebo z česaných priadzí jemných chlpov zvierat; tkaniny kategórie 5007, 5111, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5515, 5516, 5803, 5901, 5903, 5906, 5907, ktorých základné priadze sú v zmesi hlavne alebo výlučne s česanou vlnou alebo s jemnými chlpmi zvierat, gáza z česanej vlny kg  
     
   
   
   
   
   
42A 6302 60 00 toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkovej uterákoviny (froté) alebo z podobnej slučkovej textílie z bavlny kg Kanada
ČASŤ II - POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát určenia
0104 a 0204 živé ovce a jahňatá, mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené tona 4300
ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo špecifikované v názve tovaru
Príloha D k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze
ČASŤ I - ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ JEDY, OMAMNÉ LÁTKY, PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PREKURZORY A POMOCNÉ CHEMICKÉ LÁTKY
Príloha E k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze
ZBRANE, STRELIVO, VÝBUŠNINY, ZBROJÁRSKA A BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
3601 00 00 Práškové výmetové výbušniny Sk OP/kg
3602 00 00 Prípravné výbušniny, iné ako práškové výmetové vý- Sk OP/kg
bušniny
3603 00 Zápalnice, bleskovice, roznetky alebo rozbušky, zaží- Sk OP/kg
hadlá, elektrické rozbušky
3604 Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, Sk OP/kg
hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky
3605 00 00 Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky číslo 36048) Sk OP/ks
8407 Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové mo- Sk OP/ks
tory s vnútorným spaľovaním9)
8408 Piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním Sk OP/ks
(dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)9)
8409 Časti a súčasti určené prevažne alebo výhradne na Sk OP/ks
motory čísiel 8407 alebo 84089)
8411 Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné ply- Sk OP/ks
nové turbíny9)
8479 Stroje a mechanické prístroje s vlastnou indivi- Sk OP/ks
duálnou funkciou v tejto kapitole inde neuvedené ani
nezahrnuté10)
8526 Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rá- Sk OP/ks
dionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové
riadenie8)
8705 Motorové vozidlá na osobitné účely, iné ako tie, ktoré Sk OP/ks
sú konštruované hlavne na osobnú alebo nákladnú
dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne
automobily, žeriavové nákladné automobily s mie-
šačkou na betón, zametacie automobily, kropiace au-
tomobily, pojazdné dielne, pojazdné rôntgenové stani-
ce)8)
8710 00 Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené Sk OP/ks
zbraňami, ich časti a súčasti
8802 Ostatné aerodyny (lietadlá - napr. vrtuľníky, letúne), Sk OP/ks
kozmické lode vrátane družíc a ich štartovacie nosiče8)
8803 30 Ostatné časti a súčasti letúnov alebo vrtuľníkov9) SkOP
8805 10 90 Letecké katapulty a podobné prístroje a zariadenia, SkOP
prístroje a zariadenia na pristavanie aerodynov na
lietadlovej lodi a podobné prístroje a zariadenia, po-
zemné prístroje na letecký výcvik, ich časti a súčasti
- ostatné8), 9)
8906 00 Ostatné lode a člny vrátane vojnových lodí a Sk OP/ks
záchranných člnov s výnimkou veslových
8907 Ostatné plavidlá (napr. pontóny, nádrže, kesóny, Sk OP/ks
prístavné mostíky, boje a výstražné svetelné plavá-
ky)8)
9013 10 00 Zameriavacie ďalekohľady pre zbrane, periskopy, ďa- Sk OP/ks
lekohľady pre stroje, prístroje a nástroje tejto kapitoly
triedy XVI9)
9014 Buzoly vrátane navigačných kompasov, iné navigačné Sk OP/ks
nástroje a prístroje8), 9)
9015 Geodetické, topografické, zememeračské, nivelačné, Sk OP/ks
fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické,
hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne
nástroje okrem kompasov, diaľkomery8), 9)
9020 00 Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky s výnimkou ochranných Sk OP/ks
masiek bez mechanických častí a vymeniteľných filtrov8)
9301 00 00 Vojenské zbrane s výnimkou revolverov, pištolí a zbraní čísla 9307 Sk OP/ks
9302 00 Revolvery a pištole, iné ako zaradené do čísla 9303 alebo 9304 Sk OP/ks
9303 Ostatné strelné zbrane a zariadenia využívajúce výbuch strelného Sk OP/ks
prachu (napr. poľovnícke pušky, karabíny a pod.)
9304 00 00 Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu Sk OP/ks
alebo plyn, obušky) okrem sečných a bodných zbraní čísla 9307
9305 Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísiel 9301 až 9304 Sk OP
9306 Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely, náboje a ostatné strelivo Sk OP/ks
a strely, ako aj ich časti a súčasti vrátane brokov všetkých druhov
a nábojových krytiek
9307 00 00 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, Sk OP/ks
súčasti a ich pošvy
Technologické Stroje a zariadenia (iné ako číslo 8479) slúžiace predovšetkým na výrobu Sk OP
zariadenia tovaru uvedeného v tejto prílohe a opravy tovaru uvedeného v tejto
a opravy prílohe
Služby Služby poskytované zahraničným osobám a prijímanie služieb od zahra- Sk OP
ničných osôb v súvislosti so zabezpečovaním obrany a bezpečnosti štátu
alebo v súvislosti s výskumom, vývojom, skúšaním, zavádzaním výroby
a zabezpečovaním servisu výrobkov, náhradných dielcov a komponentov
k nim, ktoré sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním určené
na použitie v ozbrojených a bezpečnostných zložkách
Príloha F k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
Mierová 19
827 15 Bratislava
Príloha G k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
Mierová 19
827 15 Bratislava
Príloha H k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
Príloha I k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
1)
§ 21 ods. 5 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.
2)
§ 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
4)
§ 193 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
5)
Napríklad zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 148/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z. o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly, vyhláška Federálneho ministerstva poľnohopodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 258/1994 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996–100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
6)
§ 4 zákona č. 180/1996 Z. z.
7)
EÚ – Európska únia (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia).
EZVO – Európske združenie voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).
8)
Ak sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním určené na účely obrany a bezpečnosti štátu alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených a bezpečnostných silách.
9)
Ak sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty určené na kompletizáciu alebo na opravu iných druhov tovaru uvedených v prílohe.
10)
Ak sú určené predovšetkým na výrobu zbraní, streliva alebo výbušnín.