15/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 31.12.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 19. decembra 1997
o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
§ 1
(1)
Tovar a služby uvedené v prílohách A, B, C, D a E sa môžu doviezť do Slovenskej republiky alebo vyviezť zo Slovenskej republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“). Licenciu udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Zoznamy tovaru v prílohách A, B, C, D a E a rozsah obmedzení dovozu a vývozu ustanovuje ministerstvo. Pre tovar vymedzený číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka1) ich ustanovuje na základe návrhu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“), pre tovar vymedzený číslami 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka ich ustanovuje na základe návrhu Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo výstavby“).
(3)
Zoznamy tovaru a rozsah v nich obsiahnutých obmedzení ministerstvo ustanoví v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
(4)
Ministerstvo môže v priebehu roka upraviť zoznamy tovaru podľa ods. 1 a rozsah v nich obsiahnutých obmedzení. Takéto úpravy uverejní vo vestníku ministerstva. Úpravy zoznamov tovaru a rozsahu obmedzení pre tovar vymedzený číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka ministerstvo uverejní po ich prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva a pre tovar vymedzený číslami 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka uverejní po prerokovaní s ministerstvom výstavby.
§ 2
(1)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru, ktorý nemá obchodný charakter.2)
(2)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz tovaru uvedeného v prílohách A a B, ktorý má pôvod v Slovenskej republike.
(3)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C a D, ak ide o
a)
slovenský alebo o zahraničný tovar, ktorý má charakter obchodných vzoriek navrhovaných do colného režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu,3)
b)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do colných režimov s podmienečným oslobodením od cla alebo do režimov s ekonomickým účinkom s výnimkou režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia,3)
c)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu, ak preukázateľne ide o náhradný tovar dodávaný za reklamovaný chybný tovar,
d)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu, ktorý je preukázateľne súčasťou investičných celkov vrátane stavebných prác,
e)
slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu obsiahnutý v späť vyvážanom zušľachtenom výrobku, ktorý je výsledkom spracovateľských operácií v režime aktívneho zušľachťovacieho styku,
f)
slovenský tovar navrhovaný do režimu voľného obehu preukázateľne vrátený zo zahraničia,4)
g)
slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu na vrátenie späť do zahraničia, ktorý tuzemský dovozca odmietol ako chybný tovar alebo ako tovar nezodpovedajúci podmienkam zmluvy, na ktorej základe bol dovezený,
h)
zahraničný tovar pri spätnom vývoze.
(4)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe E, ak ide o
a)
zahraničný tovar navrhovaný do režimu tranzitu,
b)
tovar navrhovaný do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme alebo do pasívneho zušľachťovacieho styku,3)
c)
tovar navrhovaný do režimu dočasného použitia, ak príjemcom tovaru je ústredný orgán štátnej správy,
d)
tovar, ktorý má spotrebný charakter a je určený na použitie pri medzinárodných vojenských cvičeniach alebo na použitie v rámci mandátu operácií Organizácie Spojených národov, alebo je určený na odskúšanie a príjemcom je ústredný orgán štátnej správy.
§ 3
(1)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
licenčným konaním postup ministerstva pri rozhodovaní o žiadostiach o udelenie licencie,
b)
automatickou licenciou licencia, ktorá slúži na evidenciu dovozu alebo vývozu,
c)
neautomatickou licenciou licencia na dovoz alebo na vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahuje množstvové alebo iné obmedzenie.
(2)
Automatická licencia sa udeľuje každému žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tejto vyhlášky, na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na určené časové obdobie. Automatická licencia sa udeľuje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti II a v prílohe B časti II.
(3)
Na udelenie neautomatickej licencie nemá žiadateľ právny nárok. Neautomatická licencia sa udeľuje na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na určené časové obdobie tak, aby dovoz alebo vývoz tovaru bol v súlade s obchodnopolitickými záujmami a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a aby súhrn povoleného množstva alebo hodnoty určitého tovaru nepresiahol v tejto vyhláške ustanovené ročné množstvo. Neautomatická licencia sa môže udeliť na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti I, v prílohe B časti I a v prílohách C, D a E.
§ 4
(1)
Licenčné konanie uskutočňuje ministerstvo na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
(2)
Žiadateľom o licenciu môže byť právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom a miestom podnikania v Slovenskej republike, ktoré majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť.
(3)
Žiadosť o udelenie licencie obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno, trvalé bydlisko a miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je výrobcom tovaru, ak žiadateľ nie je výrobcom vyvážaného tovaru,
d)
číslo položky colného sadzobníka dovážaného alebo vyvážaného tovaru,
e)
názov tovaru, jeho množstvo a hodnotu v obchodnej parite,
f)
navrhovaný čas platnosti licencie,
g)
názov štátu pôvodu tovaru pri dovoze alebo názov štátu určenia pri vývoze tovaru.
(4)
Vzory žiadostí sú uvedené v prílohách F, G, H a I.
(5)
K žiadosti o udelenie licencie žiadateľ priloží úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, ak žiadateľom je právnická osoba, a úradne overenú kópiu živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť, ak žiadateľom je fyzická osoba. Tieto doklady nesmú byť staršie ako 12 mesiacov a netreba ich priložiť pri opakovaných žiadostiach žiadateľa v kalendárnom roku.
(6)
K žiadosti o udelenie neautomatickej licencie žiadateľ priloží kópiu kúpnej alebo inej zmluvy o dodávke tovaru uzavretú so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.
(7)
Pri tovare uvedenom v prílohe E žiadateľ pri dovoze uvedie identifikačné číslo tuzemského odberateľa, pri vývoze názov a sídlo zahraničného odberateľa a potvrdenie o konečnom užívateľovi tovaru.
(8)
K žiadosti o udelenie licencie na dovoz tovaru žiadateľ priloží doklady potvrdzujúce akosť a zdravotnú neškodnosť tovaru podľa osobitných predpisov.5)
(9)
Na posúdenie žiadosti o udelenie licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru môže ministerstvo od žiadateľa vyžiadať ďalšie doklady súvisiace s požadovaným dovozom alebo vývozom.
§ 5
(1)
Predkladanie žiadostí o udelenie licencie nie je časovo obmedzené.
(2)
O žiadosti o udelenie automatickej licencie ministerstvo rozhodne v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.
(3)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C a D ministerstvo rozhodne do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom dbá, aby sa udelenými licenciami neprekročili ročné množstvá dovozu alebo vývozu ustanovené v prílohách A, B a C. Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie ministerstvo prihliada aj na výšku predchádzajúceho dovozu alebo vývozu žiadateľa, na mieru využitia jemu udelených licencií v predchádzajúcich obdobiach, ako aj na mieru využitia licencií udelených ostatným osobám, ktoré dovážajú alebo vyvážajú rovnaký druh tovaru.
(4)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru vymedzeného číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka a uvedeného v prílohách A, B a C ministerstvo rozhodne po jej prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva.
(5)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe E ministerstvo rozhodne do 60 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.
(6)
Ministerstvo môže neudeliť licenciu žiadateľovi, ktorý nedodržal podmienky alebo rozsah dovozu alebo vývozu určené v jemu udelenej licencii v predchádzajúcom období alebo ktorý porušil všeobecne záväzné právne predpisy v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, na ktorý požaduje licenciu.
(7)
Ministerstvo môže neudeliť neautomatickú licenciu, ak to vyžadujú dôležité obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.
§ 6
(1)
Držiteľ licencie zodpovedá za dodržiavanie podmienok uvedených v licencii.
(2)
Držiteľ licencie nemôže preniesť jemu udelenú licenciu na iné osoby.
(3)
Držiteľ licencie do 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o okolnostiach brániacich vykonať dovoz alebo vývoz, oznámi túto skutočnosť ministerstvu a udelenú licenciu ministerstvu vráti. Ministerstvo môže takto nevyužitú licenciu udeliť inému žiadateľovi.
(4)
Držiteľ licencie vráti udelenú licenciu ministerstvu do 15 dní od skončenia jej platnosti.
§ 7
(1)
Ministerstvo môže udelenú automatickú licenciu odňať, ak bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo ak neboli dodržané v nej určené podmienky.
(2)
Ministerstvo môže udelenú neautomatickú licenciu odňať, ak
a)
bola udelená na základe nepravdivých údajov,
b)
neboli dodržané v nej určené podmienky alebo rozsah dovozu alebo vývozu,
c)
to vyžadujú dôležité obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikla žiadateľovi alebo držiteľovi licencie neudelením alebo odňatím licencie.
§ 8
(1)
Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu, iba ak deklarant alebo jeho zástupca6) predloží súčasne s colným vyhlásením originál licencie vystavenej na obchodné meno deklaranta, v prípade nepriameho zastúpenia na obchodné meno zastúpenej osoby.
(2)
Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu len na základe licencie, ktorá je platná v deň prijatia colného vyhlásenia.
(3)
Colný orgán pri prepúšťaní tovaru do navrhovaného režimu potvrdí na rubovej strane originálu licencie alebo na jej prílohách potvrdených ministerstvom množstvo a hodnotu skutočne prepusteného tovaru určeného v licencii.
(4)
Colný orgán prepustí do navrhovaného colného režimu iba také množstvo tovaru, ktoré nepresiahne množstvo ani hodnotu uvedenú v licencii. Pritom prihliada na množstvá a hodnoty tovaru zaznamenané na rubovej strane licencie pri predchádzajúcich colných konaniach.
§ 9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 374/1997 Z. z.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Karol Česnek v. r.
Príloha A k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát určenia
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky tona 3 500 ČR
čistá sacharóza v pevnom stave 2 500 Poľsko
2202 vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených hl 540 000 ČR
vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo iné
sladidla, alebo aromatické látky a ostatné
nealkoholické nápoje okrem ovocných
alebo zeleninových štiav položky 2209
2203 00 pivo zo sladu hl 532 000 ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem tona 300 000 okrem EU, EZVO7)
gagátu a ČR
2709 00 90 ropa tona 5 500 000 Ruská federácia
2711 21 00 zemný plyn v plynnom stave tis. m3 7 000 000 Ruská federácia
6401 až 6405 obuv páry 2 000 000 Čína
ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát určenia
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky
0102 90 ostatný živý hovädzí dobytok tona všetky štáty
0103 92 živé svine nad 50 kg tona všetky štáty
0104 ovce a kozy - živé tona všetky štáty okrem ČR
0105 živá hydina, t. j. druhu Gallus domesticus, kačice, tona všetky štáty
husi, moriaky, morky a perličky
0201 hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0202 hovädzie mäso, mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0204 mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty okrem ČR
0207 mäso a jedlé droby hydiny položky 0105, čerstvé, tona všetky štáty
chladené alebo mrazené
0210 mäso a jedlé droby solené, v slanom náleve, sušené tona všetky štáty okrem ČR
alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov
0301 93 00 živé ryby - kapry tona všetky štáty okrem ČR
0401 mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce tona všetky štáty
pridaný cukor alebo iné sladidla
0402 mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce tona všetky štáty
pridaný cukor alebo iné sladidla
0403 cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné tona všetky štáty
fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež
koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo
iné sladidla, alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané
ovocie, orechy alebo kakao
0404 srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný tona všetky štáty
cukor alebo iné sladidla; výrobky skladajúce sa
z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný
cukor alebo iné sladidla, inde neuvedené ani nezahrnuté
0406 syry a tvaroh tona všetky štáty
0405 maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne tona všetky štáty
nátierky
0408 vtáčie vajcia bez škrupín a žĺtky čerstvé, sušené, varené, ks všetky štáty okrem ČR
tvarované, mrazené alebo inak konzervované
0409 00 00 prírodný med tona všetky štáty okrem ČR
0602 20 stromy, zákrsky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých ks všetky štáty okrem ČR
druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy
0602 30 00 rododendrony a azalky, tiež vrúbľované ks všetky štáty okrem ČR
0602 40 ružové kríky, tiež vrúbľované ks všetky štáty okrem ČR
0602 90 41 sadenice lesných stromov ks všetky štáty
0602 90 45 koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov ks všetky štáty okrem ČR
a kríčkov - okrem lesných
0602 90 49 stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než ks všetky štáty okrem ČR
koreňovité odrezky a mladé rastliny
0603 rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo ks všetky štáty
na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené,
napustené alebo inak upravené
zemiaky, čerstvé alebo chladené: tona všetky štáty
0701 10 00 sadbové
0701 90 10 na výrobu škrobu
0701 90 50 nové (od 1. 1. do 30. 6.)
0701 90 90 ostatné
0702 00 00 paradajky, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0704 90 10 kapusta biela a kapusta červená tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 10 hľuzový zeler tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 30 chren tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 90 ostatné jedlé hľuzy a korene tona všetky štáty okrem ČR
0708 strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0710 zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, mrazená tona všetky štáty
0711 zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave tona všetky štáty
nevhodná na bezprostrednú konzumáciu
0806 hrozno, čerstvé alebo sušené tona všetky štáty
0808 10 jablká tona všetky štáty
0808 20 hrušky a dule tona všetky štáty
0809 10 00 marhule tona všetky štáty okrem ČR
0809 30 broskyne vrátane nektáriniek tona všetky štáty okrem ČR
0809 40 slivky a trnky tona všetky štáty okrem ČR
0810 ostatné ovocie, čerstvé tona všetky štáty
0811 ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, tona všetky štáty
mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné
sladidla
0812 ovocie a orechy dočasne konzervované, ale v tomto stave tona všetky štáty
nevhodné na bezprostrednú konzumáciu
0904 20 90 plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta drvené alebo tona všetky štáty okrem ČR
mleté
1001 pšenica a súraž tona všetky štáty
1002 00 00 raž tona všetky štáty
1003 00 jačmeň tona všetky štáty
1004 00 00 ovos tona všetky štáty
1005 kukurica tona všetky štáty
1008 pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilniny tona všetky štáty
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona všetky štáty
1102 múky z obilnín, iné ako múky zo pšenice alebo zo súraže tona všetky štáty
1103 krúpy, múka a pelety tona všetky štáty
1104 obilné zrná inak spracované okrem ryže položky 1006; tona všetky štáty
obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté
1105 múka hladká, múka hrubá, prášok, vločky, granuly tona všetky štáty okrem ČR
a pelety zo zemiakov
1106 múka hladká, múka hrubá a prášok zo sušených tona všetky štáty
strukovín položky 0713, zo sága alebo z koreňov a hľúz
položky 0714, alebo z produktov kapitoly 8
1107 slad, tiež pražený tona všetky štáty
1108 škroby; inulín tona všetky štáty
1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona všetky štáty
1206 00 semená slnečnice, tiež drvené tona všetky štáty
1209 99 10 semená lesných stromov tona všetky štáty
1210 chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, tona všetky štáty okrem ČR
v prášku alebo vo forme peliet, lupulín
1212 91 cukrová repa tona všetky štáty
1512 slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich tona všetky štáty
frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
1514 olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich tona všetky štáty
frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
1516 tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie tona všetky štáty
1517 margarín tona všetky štáty
1601 00 párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo tona všetky štáty
z krvi, potravinové prípravky na podklade týchto
výrobkov
1602 iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo krvi tona všetky štáty
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, tona všetky štáty okrem ČR
v pevnom stave
1702 30 glukóza, glukózový sirup a izoglukóza tona všetky štáty okrem ČR
až 1702 40
1702 60 ostatná fruktóza a fruktózový sirup tona všetky štáty
1702 90 ostatné cukry vrátane invertného cukru tona všetky štáty
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona všetky štáty
1901 90 11 sladový výťažok s obsahom suchého výťažku 90 % alebo tona všetky štáty okrem ČR
viac hmotnosti
1902 cestoviny tona všetky štáty
2001 zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, tona všetky štáty
pripravené alebo konzervované v octe
2004 ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak tona všetky štáty
ako v octe, mrazená, iná ako produkty položky 2006
2007 džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré tona všetky štáty
a pasty, pripravené varením, tiež osladené
2008 ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak tona všetky štáty
upravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru
alebo alkoholu, inde neuvedené
2009 ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové hl všetky štáty
šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež
s prísadou cukru alebo iných sladidiel
2101 výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo mate tona všetky štáty okrem ČR
a prípravky na základe týchto výrobkov
2102 10 aktívne kvasinky tona všetky štáty okrem ČR
2103 omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace tona všetky štáty
zmesi; horčičná múčka a pripravená horčica
2104 polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované tona všetky štáty
zložené potravinové prípravky
2105 00 zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa tona všetky štáty
sirupy ochutené alebo farbené: tona všetky štáty
2106 90 30 z izoglukózy
2106 90 51 z laktózy
2106 90 55 z glukózy a z maltodextrínu
2106 90 59 ostatné
vody vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd hl všetky štáty
a sýtené vody neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné
sladidla ani aromatické látky; ľad a sneh:
2201 10 11
2201 10 19
2201 10 91
2201 10 99
2201 90 00
2202 vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd hl všetky štáty okrem ČR
obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla alebo
aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem
ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009
2203 00 pivo zo sladu hl všetky štáty okrem ČR
2204 víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného hl všetky štáty
alkoholom; hroznový mušt, iný ako položky 2009
2205 vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené hl všetky štáty
bylinami alebo inými aromatickými látkami
2206 00 ostatné kvasené nápoje; zmesi kvasených nápojov hl všetky štáty
a zmesi kvasených nápojov s nealkoholickými nápojmi,
inde neuvedené
etylalkohol nedenaturovaný s objemovým LPA všetky štáty
alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo vyšším,
etylalkohol a ostatné destiláty denaturované,
s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom:
2207 10 00
2207 20 00
etylalkohol nedenaturovaný s objemovým LPA, hl všetky štáty
alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol.;
destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje:
2208 20 destiláty z hroznového vína alebo hroznových výliskov
2208 30 whisky
2208 40 rum a tafia
2208 50 gin a borovička
2208 60 vodka
2208 70 likéry a cordialy
2208 90 ostatné
2304 00 00 pokrutiny a iný pevný odpad tona všetky štáty
až 2306
Tabak a vyrobené tabakové náhradky
2401 nespracovaný tabak; tabakový zvyšok tona všetky štáty
2402 cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky a cigarety ks všetky štáty
z tabaku alebo tabakových náhradiek
2403 ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; tona všetky štáty
„homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný" tabak;
tabakové výťažky a esencie
Nerastné suroviny a výrobky
2501 00 91 soľ vhodná na ľudskú konzumáciu tona všetky štáty okrem ČR
2507 00 20 kaolín tona všetky štáty okrem ČR
2507 00 80 ostatné kaolinické íly tona všetky štáty okrem ČR
2517 10 10 okruhliaky, štrk, troska, pazúrik tona všetky štáty
2519 90 10 oxid horečnatý, iný ako pražený prírodný uhličitan tona všetky štáty okrem ČR
horečnatý
2519 90 30 spekaná (sintrovaná) magnézia tona všetky štáty okrem ČR
2523 10 00 cementové slinky tona všetky štáty okrem ČR
2523 21 00 portlandský cement - biely, tiež umelo farbený tona všetky štáty okrem ČR
2523 29 00 portlandský cement - šedý tona všetky štáty okrem ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu tona ČR, EÚ, EZVO
2709 00 90 ropa tona všetky štáty okrem
Ruskej federácie
Ropné produkty
2710 00 27 až benzíny tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 39
stredné oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 41 určené na špecifické spracovanie
2710 00 45 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,
ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 41
2710 00 51 kerozín - palivo pre prúdové motory
ťažké oleje - plynové: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 61 určené na špecifické spracovanie
2710 00 65 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,
ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 61
2710 00 66 na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0,05 %
vrátane motorovej nafty
2710 00 67 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,05 %, ale
nepresahujúcim 0,2 % vrátane motorovej nafty
2710 00 68 na iné účely s obsahom síry
presahujúcim 0,2 % vrátane motorovej
nafty
ťažké oleje - vykurovacie: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 71 určené na špecifické spracovanie
2710 00 72 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,
ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 71
vykurovacie oleje na iné účely: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 74 s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
2710 00 76 s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim
2 % hmotnosti
2710 00 77 s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim
2,8 % hmotnosti
2710 00 78 s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti
mazacie oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 81 určené na špecifické spracovanie
2710 00 83 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,
ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 81
2710 00 87 motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie
oleje pre turbíny
2710 00 88 kvapalné oleje na hydraulické účely
2710 00 89 biele oleje, kvapalný parafín
2710 00 92 prevodové oleje a redukčné oleje
2710 00 94 prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní
odliatkov z foriem, antikorózne oleje
2710 00 96 elektrické izolačné oleje
2710 00 97 ostatné mazacie oleje a ostatné oleje
Plyn a elektrická energia
2711 11 00 zemný plyn skvapalnený tona všetky štáty okrem ČR
2711 21 00 zemný plyn v plynnom stave tis. m3 všetky štáty okrem
Ruskej federácie
2716 00 00 elektrická energia MWh všetky štáty okrem ČR
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu
2815 12 00 hydroxid sodný vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
2817 00 00 oxid zinočnatý, peroxid zinku tona všetky štáty okrem ČR
2849 10 00 karbidy vápnika tona všetky štáty okrem ČR
2914 22 00 cyklohexanón a metylcyklohexanóny tona všetky štáty okrem ČR
3102 10 močovina, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 30 dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 40 zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým tona všetky štáty okrem ČR
alebo s inou anorganickou látkou, ktorá nie je hnojivom
3105 20 minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri tona všetky štáty okrem ČR
hnojive prvky: dusík, fosfor a draslík
3505 10 dextríny a iné modifikované škroby tona všetky štáty okrem ČR
3605 00 00 zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky položky 3604 Sk všetky štáty okrem ČR
3904 polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov, tona všetky štáty okrem ČR
v primárnych formách
4011 10 00 nové pneumatiky z gumy na osobné motorové vozidlá ks všetky štáty okrem ČR
vrátane kombinovaných osobných a dodávkových
automobilov a pretekárskych automobilov
4011 20 nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily ks všetky štáty okrem ČR
4012 10 30 protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá ks všetky štáty okrem ČR
4012 10 50 protektorované pneumatiky na autobusy a nákladné ks všetky štáty okrem ČR
automobily
4012 20 90 použité pneumatiky ostatné ks všetky štáty okrem ČR
4104 vyčinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koni a iných m2 všetky štáty okrem ČR
nepárnokopytníkov, odchlpené
syntetický hodváb z polypropylénu: tona všetky štáty okrem ČR
5402 39 10
5402 49 91
5402 59 10
umelý hodváb z viskózy: tona všetky štáty okrem ČR
5403 10 00
5403 31 00
5403 32 00
5403 41 00
5501 90 10 kábel zo syntetického vlákna z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
5506 90 90 syntetické strižové vlákna z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
Drevo a drevené výrobky
surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 10 10
4403 20 30 10
4403 20 90 10
surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 10 90
4403 20 30 90
4403 20 90 90
surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 91 00 10 dubové
4403 92 00 10 bukové
4403 99 10 10 topoľové
4403 99 50 10 brezové
4403 99 98 10 ostatné
surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
440391 00 90 dubové
4403 92 00 90 bukové
4403 99 10 90 topoľové
4403 99 50 90 brezové
4403 99 98 90 ostatné
4410 drevotrieskové dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4411 drevovláknité dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4418 10 okná, balkónové okná a ich rámy a zárubne ks všetky štáty
4418 20 dvere, ich rámy, zárubne a prahy ks všetky štáty
Textilné výrobky
6203 pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, saká, ks okrem EU, EZVO a ČR
blejzre, nohavice
6204 dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, šaty, ks okrem EU, EZVO a ČR
sukne, nohavice
6205 pánske alebo chlapčenské košele ks okrem EU, EZVO a ČR
6206 dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové ks okrem EU, EZVO a ČR
blúzky
Obuv
6401 nepremokavá obuv pár všetky štáty okrem ČR
a Číny
6402 ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo pár všetky štáty okrem ČR
z plastov a Číny
6403 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo pár všetky štáty okrem ČR
z kompozitnej usne a so zvrškom z usne a Číny
6404 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo pár všetky štáty okrem ČR
z kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov a Číny
6405 ostatná obuv pár všetky štáty okrem ČR
a Číny
Keramické a vláknocementové výrobky
6811 tovar azbestocementový, celulózocementový a podobný tona všetky štáty okrem ČR
6904 10 00 tehly m3 všetky štáty okrem ČR
6907 90 99 iba neglazované keramické dlaždice m2 všetky štáty okrem ČR
6908 90 21 glazované keramické dlaždice a obkladačky m2 všetky štáty okrem ČR
nepresahujúce hrúbku 15 mm
6908 90 29 glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce m2 všetky štáty okrem ČR
hrúbku 15 mm
Kovy a výrobky z nich
7204 železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa tona všetky štáty okrem ČR
alebo ocele v ingotoch
odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce hlavne tona všetky štáty okrem ČR
meď:
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce tona všetky štáty okrem ČR
hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
7208 až 72 12 ploché valcované výrobky zo železa, alebo nelegovanej tona všetky štáty okrem ČR
ocele
ex 7304 oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, 7304 41, 7304 tona všetky štáty okrem ČR
49, 7304 51
7314 20 rošty, sieťovina, pletivá, zvárané v mieste križovania tona všetky štáty
drôtov
ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo
Príloha B k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
živý hovädzí dobytok: tona 1 950 všetky štáty okrem ČR
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 51
0102 90 59
živé ovce a jahňatá: tona 300 okrem EU a ČR
0104 10 10
0104 10 80
Rastlinné výrobky
pšenica a súraž: tona 50 000 všetky štáty okrem ČR
1001 10 00 tvrdá pšenica
1001 90 10 špalda na siatie
1001 90 91 mäkká pšenica a súraž na siatie
1001 90 99 ostatná
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona 1 000 všetky štáty okrem ČR
Nerastné suroviny a výrobky
2505 prírodné piesky m3 50 000 okrem EU, EZVO a ČR
Surové kože a usne
surové hovädzie kože: tona 1 000 okrem EU, EZVO a ČR
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona 500 okrem EU, EZVO a ČR
4103 90 00 surové bravčové kože tona 500 okrem EU, EZVO a ČR
4104 22 10 hovädzie kože ďalej neupravované ako tona 1 000 okrem EU, EZVO a ČR
vyčinené chrómom v mokrom stave
(wetblue)
Drahé kovy a drahé kamene
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale ctm okrem EU, EZVO a ČR
nemontovane, nezasadené
7106 striebro vrátane zláteného a platinového g okrem EU, EZVO a ČR
striebra, surové alebo vo forme
polotovaru alebo prachu
7108 zlato vrátane platinového zlata, surové g okrem EU, EZVO a ČR
alebo vo forme polotovarov alebo prachu
7109 00 00 základné kovy alebo striebro plátované g okrem EU, EZVO a ČR
zlatom, surové alebo opracované len do
formy polotovarov
7110 platina, surová alebo vo forme g okrem EU, EZVO a ČR
polotovarov alebo prachu
7111 00 00 základné kovy, striebro alebo zlato g okrem EU, EZVO a ČR
plátované platinou, surové alebo
opracované len do formy polotovarov
7112 odpad a úlomky drahých kovov g okrem EU, EZVO a ČR
Základné kovy a výrobky zo základných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných tona 25 000 okrem EU, EZVO a ČR
základných tvaroch:
7201
7206
7204 železné a oceľové odpady a šrot; tona 20 000 okrem EU, EZVO a ČR
pretavené odpady železa, alebo ocele
v ingotoch
ploché valcované výrobky zo železa tona 160 000 Maďarsko
alebo nelegovanej ocele:
7208
7209
7210
7211
7404 00 odpady medené a medený šrot tona 150 okrem EU, EZVO a ČR
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly tona 500 okrem EU, EZVO a ČR
obsahujúce hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
9705 00 00 zbierky a zberateľské predmety ks všetky štáty
zoologickej, botanickej, mineralogickej,
anatomickej, historickej, archeologickej,
paleontologickej, etnografickej alebo
numizmatickej hodnoty
9706 00 00 starožitnosti staršie ako 100 rokov ks všetky štáty
ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
0102 10 živý hovädzí dobytok - plemenné čistokrvné zvieratá tona všetky štáty
živý hovädzí dobytok: tona ČR
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 51
0102 90 59
živý hovädzí dobytok: tona všetky štáty
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0102 90 90
0103 91 živé svine do 50 kg tona všetky štáty
0103 92 živé svine nad 50 kg tona všetky štáty
0201 a 0202 hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0204 mäso z oviec alebo kôz čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty okrem EU
0207 mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, čerstvé, tona všetky štáty
chladené alebo mrazené
0402 mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce tona všetky štáty
pridaný cukor alebo iné sladidla
0510 00 00 žľazy a iné látky živočíšneho pôvodu používané na tona všetky štáty
výrobu farmaceutických výrobkov
Rastlinné výrobky
0602 90 41 sadenice lesných stromov ks všetky štáty
vianočné stromčeky: ks všetky štáty
0604 91 21
0604 91 29
pšenica a súraž: tona ČR
1001 10 00 tvrdá pšenica
1001 90 10 špalda na siatie
1001 90 91 mäkká pšenica a súraž na siatie
1001 90 99 ostatná
1002 00 00 raž tona všetky štáty
1003 00 90 jačmeň ostatný tona všetky štáty
1004 00 00 ovos tona všetky štáty
1005 kukurica tona všetky štáty
1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona všetky štáty
1206 00 slnečnicové semená, tiež drvené tona všetky štáty
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona ČR
1102 múky z obilnín, iné ako múky z pšenice alebo zo súraže tona všetky štáty
1103 krúpy, múka a pelety tona všetky štáty
1104 obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené vo tona všetky štáty
vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované), okrem ryže
položky 1006; obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách
alebo mleté
1107 slad, tiež pražený tona všetky štáty
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza tona všetky štáty
v pevnom stave
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona všetky štáty
1901 20 00 zmesi a cestá na prípravu pekárenského tovaru položky tona všetky štáty
1905
Nerastné suroviny a výrobky
2505 prírodné piesky m3 EU, EZVO
2517 10 10 okruhliaky, štrk, troska a pazúrik m3 všetky štáty okrem ČR
2517 10 20 vápenec, dolomit a ostatné vápencové kamene lámané tona všetky štáty okrem ČR
alebo drvené
2517 10 80 ostatné kamene tona všetky štáty okrem ČR
2523 10 00 cementové slinky tona všetky štáty okrem ČR
2523 21 00 portlandský cement - biely tona všetky štáty okrem ČR
2523 29 00 portlandský cement - šedý tona všetky štáty
2716 00 00 elektrická energia MWh všetky štáty okrem ČR
Surové kože a usne
surové hovädzie kože: tona EU, EZVO a ČR
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona EU, EZVO a ČR
4103 90 00 surové bravčové kože tona EU, EZVO a ČR
4104 22 10 hovädzie kože ďalej neupravované ako vyčinené tona EU, EZVO a ČR
chrómom v mokrom stave (wetblue)
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, m3 všetky štáty
viazaniciach alebo podobných formách
surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 10 10
4403 20 30 10
4403 20 90 10
surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 10 90
4403 20 30 90
4403 20 90 90
surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 91 00 10 dubové
4403 92 00 10 bukové
4403 99 10 10 topoľové
4403 99 50 10 brezové
4403 99 98 10 ostatné
surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 91 00 90 dubové
4403 92 00 90 bukové
4403 99 10 90 topoľové
4403 99 50 90 brezové
4403 99 98 90 ostatné
Buničina, papier a výrobky z nich
4707 zberový papier (odpad a výmet) a lepenka tona všetky štáty
Drahé kovy a drahé kamene
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, ctm EU, EZVO a ČR
nezasadené
7106 striebro vrátane zláteného a platinového striebra, surové g EU, EZVO a ČR
alebo vo forme polotovaru alebo prachu
7108 zlato vrátane platinového zlata, surové alebo vo forme g EU, EZVO a ČR
polotovarov alebo prachu
7109 00 00 základné kovy alebo striebro plátované zlatom, surové g EU, EZVO a ČR
alebo opracované len do formy polotovarov
7110 platina, surová alebo vo forme polotovarov alebo prachu g EU, EZVO a ČR
7111 00 00 základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, g EU, EZVO a ČR
surové alebo opracované len do formy polotovarov
7112 odpad a úlomky drahých kovov g EU, EZVO a ČR
Základné kovy a výrobky zo základných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základných tona EU, EZVO a ČR
tvaroch:
7201
7206
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona EU, EZVO a ČR
7404 00 odpady medené a medený šrot tona EU, EZVO a ČR
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce tona EU, EZVO a ČR
hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
7207 polotovary zo železa alebo nelegovanej ocele tona všetky štáty
7208 až 72 11 ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej tona všetky štáty okrem
ocele Maďarska
7212 ploché valcované výrobky zo železa, alebo nelegovanej tona všetky štáty
ocele
7213 až 7215 tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele tona všetky štáty
7216 uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo nelegovanej tona všetky štáty
ocele
7217 drôty zo železa alebo nelegovanej ocele tona Maďarsko
7218 až 7229 nehrdzavejúca oceľ a hutnícke výrobky z nehrdzavejúcej tona všetky štáty
ocele
7301 štetovnice zo železa alebo ocele tona všetky štáty
7302 konštrukčný materiál železničných alebo tona všetky štáty
električkových tratí zo železa alebo ocele
7304 až 7306 oceľové rúry, rúrky a duté profily tona všetky štáty
7312 splietané lanká, laná, káble zo železa alebo ocele tona Maďarsko
Príloha C k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze do určitých štátov alebo do skupín štátov
ČASŤ I - TEXTILNÝ TOVAR
ČASŤ I - TEXTILNÝ TOVAR
Číslo kategórie Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát určenia
410 tkaniny m2 USA
5111 tkaniny z priadze z mykanej vlny alebo mykaných
jemných chlpov zvierat
5112 tkaniny z priadze z česanej vlny alebo z česaných
jemných chlpov zvierat
ex 5007 10 00 tkaniny s obsahom vlnenej prímesi
ex 5007 90
ex 52 12
ex 5407 91 00 tkaniny s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny
ex 5407 92 00 alebo jemných zvieracích chlpov
ex 5407 93 00
ex 5407 94 00
ex 5408 31 00
ex 5408 32 00
ex 5408 33 00
ex 5408 34 00
ex 5515 13
ex 5515 22
ex 5515 92
ex 5516 31 00
ex 5516 32 00
ex 5516 33 00
ex 5516 34 00
ex 5309 21 tkaniny s obsahom 17 % hmotnosti a viac vlny
ex 5309 29 alebo jemných chlpov zvierat
ex 5311 00
6301 20 prikrývky (iné ako elektricky vyhrievané) a cestovné
koberčeky z vlny alebo z jemných chlpov zvierat
433 pánske alebo chlapčenské saká, blejzre a komplety ks USA
6103 21 00 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti
ex 6103 23 00 a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
ex 6103 29 00
6103 31 00
ex 6103 33 00
ex 6103 39 00
6203 21 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 %
ex 6203 23 hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
ex 6203 29
6203 31 00
ex 6203 33
ex 6203 39
435 dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, ks USA
kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych) a podobné výrobky,
komplety, kabátiky a blejzre, časti zvrchníkov a
kabátikov, lyžiarske odevy a teplákové súpravy
6102 10 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti
ex 6102 30 10 a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
ex 6102 90 10
6104 21 00
ex 6104 23 00
ex 6104 29 00
6104 31 00 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti
ex 6104 33 00 a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
ex 6104 39 00
ex 6117 90 00
6202 11 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 %
ex 6202 13 hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
ex 6202 19 00
6202 91 00
ex 6202 93 00
ex 6202 99 00
6204 21 00
ex 6204 23
ex 6204 29
6204 31 00
ex 6204 33
ex 6204 39
ex 6211 20 00
ex 6211 41 00
ex 6217 90 00
443 pánske alebo chlapčenské obleky ks USA
6103 11 00 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti
ex 6103 12 00 a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
ex 6103 19 00
6203 11 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 %
ex 6203 12 00 hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
ex 6203 19
3A Kanada
3.1. 6103 11 00 pánske, chlapčenské a detské obleky, pletené alebo ks
6103 12 00 háčkované a tkané vrátane večerných spoločenských
6103 19 00 oblekov
6203 11 00
6203 12 00
6203 19 00
3.3. 6103 31 až 33 pánske, chlapčenské a detské saká a blejzre, pletené, ks
6103 39 háčkované a tkané
6203 31 až 33
6203 39
5 6103 41 až 43 pánske, dámske, chlapčenské, dievčenské a detské ks
6103 49 nohavice, nohavice s náprsenkou, s plecnicami, lýtkové
6104 61 až 64 a krátke nohavice, pletené, háčkované a tkané
6104 69
6203 41 až 43
6203 49
6204 61 až 63
6204 69
31A Kanada
31.1. 5112 tkaniny z priadze z česanej vlny alebo z česaných kg
priadzí z jemných chlpov zvierat;
tkaniny kategórie 5007, 5111, 5212, 5309, 5310, 5311,
5407, 5408, 5515, 5516, 5803, 5901, 5903, 5906, 5907,
ktorých základné priadze sú v zmesi hlavne alebo
výlučne s česanou vlnou alebo s jemnými chlpmi zvierat,
gáza z česanej vlny
42A 6302 60 00 toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkovej uterákoviny kg
(froté) alebo podobnej slučkovej textílie z bavlny
ČASŤ II - POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY
Štát Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
tona EU
0104 živé ovce a jahňatá
0204 mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené tona EU
ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo
Príloha D k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze
ČASŤ I - ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ JEDY, OMAMNÉ LÁTKY, PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PREKURZORY A POMOCNÉ CHEMICKÉ LÁTKY
ČASŤ I - ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ JEDY, OMAMNÉ LÁTKY, PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PREKURZORY A POMOCNÉ CHEMICKÉ LÁTKY
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Kategória*) Merná jednotka
1211 90 95 Rastliny, časti rastlín, semená, plody, z toho len
- koka - list (1) kg
- konope (1) kg
1302 11 00 Ópium (1) kg
1302 19 99 Ostatné rastlinné šťavy a výťažky, z toho len
- koncentrát z toboliek a slamy maku (1) kg
- živice z konopí (1) kg
2524 00 80 Ostatný azbest, z toho len
- krocidolit (6) kg
2804 70 00 Fosfor (4) kg
2804 80 00 Arzén (2) kg
2806 10 00 Chlorovodík (kyselina chlorovodíková) (4) tona
2807 00 10 Kyselina sírová (4) tona
2811 19 80 Ostatné anorganické kyseliny, z toho len
- selenovodík (2) kg
2811 29 90 Ostatné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov, z toho len
- oxid seleničitý (2) kg
2812 90 00 Ostatné halogenidy a halogenid-oxidy nekovov, z toho len
- tetrajodiddifosfan (2) kg
2825 90 50 Oxidy ortuti, z toho len
- oxid ortutnatý (6) kg
2827 39 90 Ostatné chloridy, z toho len
- chlorid ortutnatý (kalomel) (6) kg
2830 90 11 Sulfidy vápnika, antimónu alebo železa, z toho len
- sírnik amónny (vrátane kyslého) (6) kg
2830 90 80 Ostatné sulfidy (sírniky); polysulfidy, z toho len
- polysulfid amónny (6) kg
2833 29 70 Sírany olova, ortuti (6) kg
2836 70 00 Uhličitan olovnatý (6) kg
2841 61 00 Manganistan draselný (4) tona
2842 90 10 Soli, podvojné soli alebo komplexné soli kyseliny seleničitej alebo
teluričitej, z toho len
- selenan sodný (2) kg
- teluričitany (2) kg
2843 90 90 Ostatné zlúčeniny, amalgámy, z toho len
- oxid osmičelý (2) kg
2845 90 10 Deutérium a jeho zlúčeniny; vodík a jeho zlúčeniny obohatené
deutériom; zmesi a roztoky obsahujúce tieto výrobky, z toho len
- tetradeuterometanol (2) kg
2848 00 00 Fosfidy, chemicky definované aj nedefinované, okrem ferofosforu,
z toho len
- fosfidy medi (2) kg
- fosforovodík (2) kg
2850 00 Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované
i nedefinované, iné ako zlúčeniny, ktoré sú tiež karbidy čísla 2849,
z toho len
- pentabóran (2) kg
- arzenovodík (2) kg
2851 00 80 Ostatné anorganické zlúčeniny, amalgámy iné ako amalgámy drahých
kovov, z toho len
- brómkyán (2) kg
- jódkyán (2) kg
2902 20 Benzén (6) kg
2902 30 Toluén (4) tona
2903 14 00 Tetrachlórmetán (chlorid uhličitý) (6) kg
2903 15 00 1,2-dichlóretán (etylénchlorid) (6) kg
2903 21 00 Vinylchlorid (chlóretylén) (6) kg
2903 22 00 Trichlóretylén (6) kg
2903 23 00 Tetrachlóretylén (perchlóretylén) (6) kg
2903 30 35 Dibrómmetán (6) kg
2903 30 36 Ostatné brómderiváty acyklických uhľovodíkov, z toho len
- vinylbromid (6) kg
2903 30 80 Ostatné jódderiváty acyklických uhľovodíkov, z toho len
- metyljodid (6) kg
2903 59 90 Ostatné halogénderiváty cykloalkanických, cykloalkenických
a cykloterpenických uhľovodíkov, z toho len
- aldrín, chlordan, heptachlór, campechlór (toxafén) (6) kg
2903 62 00 Hexachlórbenzén a DDT [l,l,l-trichlór-2,2 bis (p-chlórfenyl) etán] (2) kg
2903 69 90 Ostatné halogénderiváty aromatických uhľovodíkov, z toho len
- polychlórované bifenyly, terfenyly, polybrómované bifenyly (6) kg
2904 20 00 Deriváty uhľovodíkov obsahujúce len nitro- alebo nitrózo- skupinu (6) kg
2905 11 00 Metanol (metylalkohol) (2) kg
2905 39 10 Hexylénglykol (2-metylpentán-2,4-diol) (5) kg
2905 50 99 Ostatné halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty acyklických
alkoholov, z toho len
- etylchlórvinol (3) kg
2908 90 00 Ostatné halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty fenolov alebo
fenolalkoholov, z toho len
- 2,4-dinitrofenol (2) kg
- 2,4-dinitrofenolát sodný (2) kg
- 4,6-dinitro-o-krezol (DNOK) (2) kg
- dinoseb (2) kg
2909 11 00 Dietyléter (4) kg
2909 19 00 Ostatné acyklické étery a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty, z toho len
- bis (chlórmetyľ) éter (6) kg
2909 30 90 Ostatné aromatické étery a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty, z toho len
- nitrofen (6) kg
2910 10 00 Etylénoxid (oxiran) (2) kg
2910 30 00 Epichlórhydrín (l-chlór-2,3-epoxypropán) (6) kg
2910 90 00 Ostatné epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyétery
s troj článkovým kruhom a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty, z toho len
- endrín (2) kg
- dieldrín (2) kg
2913 00 00 Halogén, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty výrobkov čísla 2912,
z toho len
- o-nitrobenzaldehyd (6) kg
2914 11 00 Acetón (4) tona
2914 12 00 Metyletylketón (butanón) (4) kg
2914 31 00 1 -fenylpropán-2-ón (fenylacetón) (4) kg
2915 24 00 Acetanhydrid (4) kg
2915 39 90 Ostatné estery kyseliny octovej, z toho len
- dinoseb acetát (2) kg
2915 90 80 Ostatné nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich
anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny, ich halogén-,
sulfo- alebo nitrózoderiváty, z toho len
- fluóroctan sodný (2) kg
- kyselina fluóroctová (2) kg
- prchavé estery kyseliny brómoctovej (metyl-, etyl-, propyl- (6) kg
a butylbrómacetát)
2916 34 00 Kyselina fenyloctová, jej soli (4) tona
2916 35 00 Estery kyseliny fenyloctovej (4) tona
2918 13 00 Soli a estery kyseliny vínnej, z toho len
- vínan antimonyldraselný (2) kg
2919 00 90 Ostatné fosforečné estery a ich soli vrátane laktofosfátov, ich
halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len
- tris (o-krezol) fosfát (2) kg
- dichlórfos (2) kg
- heptenofos (2) kg
- mevinfos (2) kg
- tris-(2,3-dibrómpropyl) fosfát (6) kg
2920 10 00 Tiofosforečné estery a ich soli, ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty, z toho len
- brómfos-etyl (2) kg
- paration (2) kg
- paration-metyl (2) kg
2920 90 85 Ostatné estery ostatných anorganických kyselín (okrem esterov
halogenovodíkov) a ich solí, ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty, z toho len
- sulfotep (2) kg
- dimetylsulfát (6) kg
2921 19 80 Ostatné acyklické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len
- metyl-bis (2-chlóretyl) amín (2) kg
- tris (2-chlóretyl) amín (2) kg
- N-nitrózodimetylamín (6) kg
2921 30 99 Ostatné cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické mono-
alebo polyamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len
- propylhexedrín (3) kg
2921 45 00 l-naftylamín(alfa-naftylamín), 2-naftylamín(beta-naftylamín) a ich (6) kg
deriváty, ich soli
2921 49 90 Ostatné aromatické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len
- eticyklidín (PCE) (3) kg
- amfetamín (3) kg
- dexamfetamín (3) kg
- levamfetamín (3) kg
- levometamfetamín (3) kg
- metamfetamín (3) kg
- metamfetamín racemát (3) kg
- benzfetamín (3) kg
- fentermín (3) kg
- lefetamín (SPA) (3) kg
- fenkamfamín (3) kg
- mefenorex (3) kg
- etylamfetamín (3) kg
- 4-aminobifenyl (6) kg
2921 51 90 Ostatné aromatické polyamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len
- benzidín (6) kg
- 3,3-dichlórbenzidín (6) kg
2922 19 90 Ostatné aminoalkoholy, ich étery a estery, iné ako tie, ktoré obsahujú
viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z toho len
- acetylmetadol (1) kg
- alfaacetylmetadol (1) kg
- alfametadol (1) kg
- betacetylmetadol (1) kg
- betametadol (1) kg
- katín (3) kg
- dimefeptanol (1) kg
- noracylmetadol (1) kg
- dextropropoxylén (1) kg
2922 22 00 Anizidíny, dianizíny, fenetidíny a ich soli, z toho len
- 3,4-metyléndioxyamfetamín (MDA) (3) kg
2922 29 00 Ostatné aminonaftoly a iné aminofenoly, ich étery a estery, iné ako
tie, ktoré obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie; ich soli,
z toho len
- 2,5-dimetoxy-4-metylamfetamín (3) kg
- 2,5-dimetoxy-4-brómamfetamín (DÔB) (3) kg
- dimetoxyamfetamín (DMA) (3) kg
- parametoxyamfetamín (PMA) (3) kg
- trimetoxyamfetamín (TMA) (3) kg
- 2,5-dimetoxy-4-etylamfetamín (DOET) (3) kg
2922 30 00 Aminoaldehydy, aminoketóny a aminochinóny, iné ako tie, ktoré
obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z toho len
- izometadón (1) kg
- metadón (1) kg
- normetadón (1) kg
- amfepramón (3) kg
2922 43 00 Kyselina antranilová a jej soli (4) kg
2922 49 70 Ostatné aminokyseliny a ich estery, iné ako tie, ktoré obsahujú viac
ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z toho len
- tilidín (1) kg
2922 50 00 Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a iné aminozlúčeniny
s kyslíkatou funkciou, z toho len
- dimenoxadol (1) kg
2923 90 00 Ostatné kvartérne amónne soli a hydroxidy, lecitíny a iné
fosfoaminolipidy, z toho len
- benzyltrimetylamónium chlorid (2) kg
2924 10 00 Acyklické amidy (vrátane acyklických karbamátov) a ich deriváty, ich
soli
- fluóracetamid (2) kg
- monocrotofos (2) kg
- fosfamidon (2) kg
- meprobamat (3) kg
- amid kyseliny monojódoctovej (2) kg
2924 22 00 Kyselina N-acetylantranilová (2-acetamidobenzoová kyselina) (4) kg
2924 29 90 Ostatné zlúčeniny s karboxyamidovou funkciou, zlúčeniny kyseliny
uhličitej s amidovou funkciou, z toho len
- diapromid (1) kg
- etinamát (3) kg
2926 10 00 Akrylonitril (6) kg
2926 90 99 Ostatné zlúčeniny s nitrilovou funkciou, z toho len
- acetónkyánhydrín (2) kg
- benzaldehydkyánhydrín (2) kg
- butyronitril (2) kg
- 3-chlórakrylonitril (2) kg
- 4-chlórbutylonitril (2) kg
- 3-chlórpropionitril (2) kg
- kyánacetamid (2) kg
- malonitril (2) kg
- propionitril (2) kg
- etylester kyseliny kyánomravčej (2) kg
- metylester kyseliny kyánomravčej (2) kg
- metadón - medziprodukt (1) kg
- fenproporex (3) kg
- brómbenzylkyanid (2) kg
- 2-chlórbenzylidénmalononitril (6) kg
- tetrakyánoetylén (2) kg
- flucythrinate (2) kg
2927 00 00 Diazo-, azo- alebo azoxyzlúčeniny, z toho len
- diazometán (6) kg
2928 00 90
Ostatné organické deriváty hydrazínu alebo hydroxylamínu, z toho
len
- fenylhydrazín (6) kg
2930 90 70 Ostatné organické zlúčeniny síry, z toho len
- benzylrodanid (2) kg
- etylrodanid (2) kg
- N-fenyltiomočovina (2) kg
- bis (2-chlóretyl) sulfid (2) kg
- 4-chlórfenyldiazotiomočovina (2) kg
- alfa-naftyltiomočovina (2) kg
- aldicarb (2) kg
- disulfoton (2) kg
- fenamifos (2) kg
- metamidofos (2) kg
- metomyl (2) kg
- ometoate (2) kg
- oxamyl (2) kg
- forát (2) kg
- propetamfos (2) kg
- tiofanox (2) kg
- tiokarbonyltetrachlorid (2) kg
- tetrametyléndisulfotetramín (2) kg
2931 00 95 Ostatné organicko-anorganické zlúčeniny, z toho len
- trialkylolovičité soli (2) kg
- pentakarbonyl železa (2) kg
- alkylzlúčeniny ortuti (2) kg
- tetraetylolovo (2) kg
- tetraizopropylfosforamid (2) kg
- tetrakarbonyl niklu (2) kg
- tetrametylolovo (2) kg
- fonofos (2) kg
- bis-tributylcínoxid (2) kg
- alkoxylalkyl a arylzlúčeniny ortuti (6) kg
- organické zlúčeniny cínu (6) kg
2932 19 00 Ostatné zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný furánový
kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný), z toho len
- carbosulfan (2) kg
- furatiocarb (2) kg
2932 29 80 Ostatné laktómy, z toho len
- brodifacoum (2) kg
- beta-propiolaktón (6) kg
2932 91 00 Izosafrol (4) kg
2932 92 00 1 -( 1 ,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-ón (4) kg
2932 93 00 Piperonal (4) kg
2932 94 00 Safrol (4) kg
2932 99 70 Ostatné cyklické acetáty a vnútorné poloacetáty tiež s inou
kyslíkatou funkciou a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty, z toho len
- 5-metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín (MMDA) (3) kg
- 3,4-metyléndioxymetamfetamín (MDMA) (3) kg
2932 99 80 Ostatné heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatými heteroatómami,
z toho len
- carbofurán (2) kg
- 3-l,2-dimetylheptyl-l-hydroxy-7,8,9, 10-tetrahydro-6,
6,9-trimetyl-6H-dibenzol (b,d) pyrán (DMHP) (3) kg
- parmexyl (3) kg
2933 32 00 Piperidín a jeho soli (4) kg
2933 39 95 Ostatné zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný
pyridínový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný), z toho len
- 2-amino-3-nitropyridín (2) kg
- 2-amino-5-nitropyridín (2) kg
- alylprodín (1) kg
- alfaprodín (1) kg
- acetyl-alfa-metyl-fentanyl (1) kg
- alfa-metylfentanyl (1) kg
- 3-metylfentanyl (1) kg
- pepap (1) kg
-MPPP (1) kg
- alfentanil (1) kg
- anileridín (1) kg
- benzetidín (1) kg
- betameprodín (1) kg
- betaprodín (1) kg
- bezitramid (1) kg
- difenoxín (1) kg
- difenoxylát (1) kg
- dipipanón (1) kg
- etoxeridín (1) kg
- fenampromid (1) kg
- fenoperidín (1) kg
- fentanyl (1) kg
- hydroxypetidín (1) kg
- norpipanón (1) kg
- petidín (1) kg
- petidín - medziprodukt A (1) kg
- petidín - medziprodukt B (1) kg
- petidín - medziprodukt C (1) kg
- piminodín (1) kg
- piritramid (1) kg
- properidín (1) kg
- trimepiridín (1) kg
- propiram (1) kg
- ketobemidón (1) kg
- fencyklidín (3) kg
- metylfenidát (3) kg
2933 51 20 Fenobarbital (INN), barbital (INN) a ich soli (3) kg
2933 51 90 Ostatná malonylmočovina (kyselina barbiturová) a jej deriváty, jej
soli, z toho len
- sekobarbital (3) kg
- amobarbital (3) kg
- cyklobarbital (3) kg
- pentabarbital (3) kg
- butalbital (3) kg
- metylfenolbarbital (3) kg
- allobarbital (3) kg
- butabarbital (3) kg
- sekbutabarbital (3) kg
- vinylbital (3) kg
2933 79 00 Ostatné laktámy, z toho len
- methyprylon (3) kg
2933 90 60 Diazepíny, z toho len
- midazolam (midazolamum) (3) kg
- loprazolam (3) kg
- klobazam (3) kg
- alprazolam (3) kg
- bromazepam (3) kg
- chlórdiazepoxid (3) kg
- delorazepam (3) kg
- diazepam (3) kg
- estazolam (3) kg
- etylloflazepát (3) kg
- fludiazepam (3) kg
- flunitrazepam (3) kg
- flurazepam (3) kg
- halazepam (3) kg
- klonazepam (3) kg
- klorazepát (3) kg
- lormetazepam (3) kg
- lorazepam (3) kg
- medazepam (3) kg
- nordazepam (3) kg
- nitrazepam (3) kg
- nimetrazepam (3) kg
- oxazepam (3) kg
- pirazepam (3) kg
- prazepam (3) kg
- temazepam (3) kg
- tetrazepam (3) kg
- triazolam (3) kg
2933 90 95 Ostatné heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatými heteroatómami,
nukleové kyseliny a ich soli, z toho len
- triazofos (2) kg
- etonitazen (1) kg
- fenazocín (1) kg
- fenomorfan (1) kg
- klonitazen (1) kg
- levorfanol (1) kg
- levorfenacylmorfan (1) kg
- metazocín (1) kg
- moramid - medziprodukt (1) kg
- proheptazín (1) kg
- racemorfan (1) kg
- N,N-dietyltryptamín (DET) (3) kg
- N,N-dimetyltryptamín (DMT) (3) kg
- rolicyklidín (3) kg
- kamazepam (3) kg
- mazindol (3) kg
- pyrovaleron (3) kg
- drotebanol (1) kg
- norlevorfanol (1) kg
- racemetorfan (1) kg
- pentazocín (3) kg
- tris-aziridinyl-fosfínoxid (TEPA, trietylénfosforamid) (6) kg
- parafluórfentanyl (1) kg
- beta-hydroxyfentanyl (1) kg
- beta-hydroxy-3-metylfentanyl (1) kg
2934 90 96 Ostatné nukleové kyseliny a ich soli; ostatné heterocyklické
zlúčeniny, z toho len
- krimidín (2) kg
- pirimifos-etyl (2) kg
- fenetyllín (3) kg
- meklochalón (3) kg
- metachalón (3) kg
- pyrolidínditiokarbamát sodný (1) kg
- metidation (2) kg
- dextromoramid (1) kg
- dietyltiabutén (1) kg
- dimetyltiabutén (1) kg
- dioxafetylbutyrát (1) kg
- etylmetyltiambutén (1) kg
- furetidín (1) kg
- levomoramid (1) kg
- morferidín (1) kg
- sufentanil (1) kg
- tenocyklidín (TCP) (3) kg
- fenmetrazín (3) kg
- fendimetrazín (3) kg
- haloxazolam (3) kg
- ketazolam (3) kg
- klotiazepam (3) kg
- kloxazolam (3) kg
- oxazolam (3) kg
- pemolín (3) kg
- 4-metylaminorex (3) kg
- alfa-metyltiofentanyl (1) kg
- tiofentanyl (1) kg
- 3-metyltiofentanyl (1) kg
2936 29 90 Ostatné vitamíny a ich deriváty, z toho len
- aminopterín (2) kg
2938 90 90 Ostatné glykozidy prírodné alebo reprodukované syntézou a ich soli,
étery, estery a ostatné deriváty, z toho len
- scilliroside (2) kg
2939 10 00 Alkaloidy ópia a ich deriváty, ich soli, z toho len
- acetorfin hydrochlorid (1) kg
- dihydromorfín (1) kg
- hydrokodón (1) kg
- hydromorfinol (1) kg
- hydromorfín (1) kg
- metyldesorfín (1) kg
- metyldihydromorfin (1) kg
- morfín (1) kg
- morfín metobromid (1) kg
- morfín N-oxid (1) kg
- myrofín (1) kg
- metopón (1) kg
- nicomorfín (1) kg
- normorfín (1) kg
- oxykodón (1) kg
- oxymorfón (1) kg
- tebaín (1) kg
- tebakon (1) kg
- acetyldihydrokodeín (1) kg
- dihydrokodeín (1) kg
- etylmorfín (1) kg
- folkodín (1) kg
- kodeín (1) kg
- nikodín (1) kg
- nikodikodín (1) kg
- norkodeín (1) kg
- desomorfín (1) kg
- etorfín (1) kg
- heroín (1) kg
- bezylmorfín (1) kg
- kodoxím (1) kg
- buprenorfín (3) kg
2939 41 00 Efedrín a jeho soli (4) kg
2939 42 00 Pseudoefedrín (INN) a jeho soli (4) kg
2939 61 00 Ergometrín (INN) a jeho soli (4) kg
2939 62 00 Ergotamín (INN) a jeho soli (4) kg
2939 63 00 Kyselina lysergová a jej soli (4) kg
2939 69 00 Ostatné alkaloidy razového námeľa a ich deriváty, ich soli, z toho len
- (+)-N,N-dietyllysergamid (LSD) (3) kg
- dietylamid kyseliny D-lysergovej (LSD-25) (3) kg
2939 90 11 Kokaín surový (1) kg
2939 90 19 Ostatný kokaín a jeho soli, ekgonín (1) kg
2939 90 90 Ostatné rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované syntézou,
a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty, z toho len
- anabazín [2-(3-pyridyl)-piperidín] (2) kg
- brucín (2) kg
- strychnín (2) kg
- meskalín (3) kg
- psilotsín (3) kg
8107 Kadmium a výrobky z neho vrátane odpadov a šrotu (6) kg
Berýlium, chróm, germánium, vanád, gálium, hafnium, indium, niób,
rénium a tálium a výrobky z týchto kovov vrátane odpadu a šrotu,
z toho len
8112 91 50, Tálium a výrobky z neho vrátane odpadov a šrotu (2) kg
8112 91 89
a 81 12 99 90
2844 40 Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny iné ako položiek 284410,
284420 alebo 284430; zliatiny, disperzie (vrátane cementov),
keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo
zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky
1. Halóny kg
2903 46 10 brómchlórdifluórmetán halón-1301
2903 46 20 brómtrifluórmetán halón-2402
2903 46 90 dibrómtetrafluóretán halón-1211
2. Chlórfluórované plnohalogénované uhľovodíky kg
2903 41 00 trichlórfluórmetán CFC-11
2903 42 00 dichlórdifluórmetán CFC-12
2903 43 00 trichlórtrifluóretán CFC-113
2903 44 10 dichlórtetrafluóretán CFC-114
2903 44 90 chlórpentafluóretán CFC-115
Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov perhalogénové:
2903 45 10 chlórtrifluórmetán CFC-13
2903 45 15 pentachlórfluóretán CFC-111
2903 45 20 tetrachlórdifluóretán CFC-112
2903 45 25 heptachlórfluórpropán CFC-211
2903 45 30 hexachlórdifluórpropán CFC-212
2903 45 35 pentachlórtrifluórpropán CFC-213
2903 45 40 tetrachlórtetrafluórpropán CFC-214
2903 45 45 trichlórpentafluórpropán CFC-215
2903 45 50 dichlórhexafluórpropán CFC-216
2903 45 55 chlórheptafluórpropán CFC-217
2903 14 00 3. Tetrachlórmetán kg
2903 19 10 4. 1,1,1-trichlóretán kg
5. Chlórfluórované neplnohalogénované uhľovodíky kg
2903 49 10 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich dva alebo
viac odlišných halogénov, halogénované iba fluórom a chlórom,
z nich halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu:
dichlórfluórmetán HCFC-21
chlórdifluórmetán HCFC-22
chlórfluórmetán HCFC-31
tetrachlórfluóretán HCFC-121
trichlórdifluóretán HCFC-122
dichlórtrifluóretán HCFC-123
chlórtetrafluóretán HCFC-124
trichlórfluóretán HCFC-131
dichlórdifluóretán HCFC-132
chlórtrifluóretán HCFC-133
dichlóríluóretán HCFC-141
chlórdifluóretán HCFC-142
chlórfluóretán HCFC-151
hexachlórfluórpropán HCFC-22 1
pentadifluórpropán HCFC-222
tetrachlórtrifluórpropán HCFC-223
trichlórtetrafluórpropán HCFC-224
dichlórpentafluórpropán HCFC-225
chlórhexafluórpropán HCFC-226
pentachlórfluórpropán HCFC-231
tetrachlórdifluórpropán HCFC-232
trichlórtrifluórpropán HCFC-233
dichlórtetrafluórpropán HCFC-234
chlórpentafluórpropán HCFC-235
tetrachlórfluórpropán HCFC-241
trichlórdifluórpropán HCFC-242
dichlórtrifluórpropán HCFC-243
chlórtetrafluórpropán HCFC-244
trichlórfluórpropán HCFC-251
dichlórdifluórpropán HCFC-252
chlórtrifluórpropán HCFC-253
dichlórfluórpropán HCFC-261
chlórdifluórpropán HCFC-262
chlórfluórpropán HCFC-271
6. Brómfluórované neplnohalogénované uhľovodíky kg
2903 49 30 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich dva alebo
viac odlišných halogénov, halogénované iba fluórom a brómom,
z nich halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu: HBFC-22B1
dibrómfluórmetán
brómdifluórmetán
brómfluórmetán
tetrabrómfluóretán
tribrómdifluóretán
dibrómtiifluóretán
brómtetrafluóretán
tribrómfluóretán
dibrómdifluóretán
brómtrifluóretán
dibrómfluóretán
brómdifluóretán
brómfluóretán
hexabrómfluórpropán
pentabrómdifluórpropán
tetrabrómtiifluórpropán
tribrómtiifluórpropán
dibrómtetrafluórpropán
brómpentafluórpropán
tetrabrómfluórpropán
tribrómdifluórpropán
dibrómtrifluórpropán
brómtetrafluórpropán
tribrómfluórpropán
dibrómdifluórpropán
brómtrifluórpropán
dibrómfluórpropán
brómdifluórpropán
brómfluórpropán
2903 30 33 7. Metylbromid kg
3824 90 95 8. Zmesi obsahujúce halogénderiváty acyklických uhľovodíkov kg
obsahujúcich dva alebo viac odlišných halogénov, halogénované iba
fluórom a chlórom, z nich halogénderiváty metánu, etánu alebo
propánu
3002 ľudská krv, živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické ks
alebo na diagnostické účely, antiséra a ostatné krvné zložky
a modifikované imunologické výrobky, tiež získané
biotechnologickými procesmi, očkovacie látky, toxíny, kultúry
mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobné výrobky
6309 00 00 obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobky tona

*) Vysvetlivky:
(1) omamné látky
(2) zvlášť nebezpečné jedy
(3) psychotropné látky
(4) prekurzory
(5) pomocné chemické látky
(6) ostatné jedy a špecifické karcinogénne látky
Príloha E k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze
ZBRANE, STRELIVO, VÝBUŠNINY, ZBROJÁRSKA A BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
3601 00 00 Práškové výmetové výbušniny Sk OP/kg
3602 00 00 Prípravné výbušniny, iné ako práškové výmetové vý- Sk OP/kg
bušniny
3603 00 Zápalnice, bleskovice, roznetky alebo rozbušky, zaží- Sk OP/kg
hadlá, elektrické rozbušky
3604 Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, Sk OP/kg
hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky
3605 00 00 Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky číslo 36048) Sk OP/ks
8407 Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové mo- Sk OP/ks
tory s vnútorným spaľovaním9)
8408 Piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním Sk OP/ks
(dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)9)
8409 Časti a súčasti určené prevažne alebo výhradne na Sk OP/ks
motory čísiel 8407 alebo 84089)
8411 Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné ply- Sk OP/ks
nové turbíny9)
8479 Stroje a mechanické prístroje s vlastnou indivi- Sk OP/ks
duálnou funkciou v tejto kapitole inde neuvedené ani
nezahrnuté10)
8526 Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rá- Sk OP/ks
dionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové
riadenie8)
8705 Motorové vozidlá na osobitné účely, iné ako tie, ktoré Sk OP/ks
sú konštruované hlavne na osobnú alebo nákladnú
dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne
automobily, žeriavové nákladné automobily s mie-
šačkou na betón, zametacie automobily, kropiace au-
tomobily, pojazdné dielne, pojazdné rôntgenové stani-
ce)8)
8710 00 Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené Sk OP/ks
zbraňami, ich časti a súčasti
8802 Ostatné aerodyny (lietadlá - napr. vrtuľníky, letúne), Sk OP/ks
kozmické lode vrátane družíc a ich štartovacie nosiče8)
8803 30 Ostatné časti a súčasti letúnov alebo vrtuľníkov9) SkOP
8805 10 90 Letecké katapulty a podobné prístroje a zariadenia, SkOP
prístroje a zariadenia na pristavanie aerodynov na
lietadlovej lodi a podobné prístroje a zariadenia, po-
zemné prístroje na letecký výcvik, ich časti a súčasti
- ostatné8), 9)
8906 00 Ostatné lode a člny vrátane vojnových lodí a Sk OP/ks
záchranných člnov s výnimkou veslových
8907 Ostatné plavidlá (napr. pontóny, nádrže, kesóny, Sk OP/ks
prístavné mostíky, boje a výstražné svetelné plavá-
ky)8)
9013 10 00 Zameriavacie ďalekohľady pre zbrane, periskopy, ďa- Sk OP/ks
lekohľady pre stroje, prístroje a nástroje tejto kapitoly
triedy XVI9)
9014 Buzoly vrátane navigačných kompasov, iné navigačné Sk OP/ks
nástroje a prístroje8), 9)
9015 Geodetické, topografické, zememeračské, nivelačné, Sk OP/ks
fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické,
hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne
nástroje okrem kompasov, diaľkomery8), 9)
9020 00 Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky s výnimkou ochranných Sk OP/ks
masiek bez mechanických častí a vymeniteľných filtrov8)
9301 00 00 Vojenské zbrane s výnimkou revolverov, pištolí a zbraní čísla 9307 Sk OP/ks
9302 00 Revolvery a pištole, iné ako zaradené do čísla 9303 alebo 9304 Sk OP/ks
9303 Ostatné strelné zbrane a zariadenia využívajúce výbuch strelného Sk OP/ks
prachu (napr. poľovnícke pušky, karabíny a pod.)
9304 00 00 Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu Sk OP/ks
alebo plyn, obušky) okrem sečných a bodných zbraní čísla 9307
9305 Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísiel 9301 až 9304 Sk OP
9306 Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely, náboje a ostatné strelivo Sk OP/ks
a strely, ako aj ich časti a súčasti vrátane brokov všetkých druhov
a nábojových krytiek
9307 00 00 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, Sk OP/ks
súčasti a ich pošvy
Technologické Stroje a zariadenia (iné ako číslo 8479) slúžiace predovšetkým na výrobu Sk OP
zariadenia tovaru uvedeného v tejto prílohe a opravy tovaru uvedeného v tejto
a opravy prílohe
Služby Služby poskytované zahraničným osobám a prijímanie služieb od zahra- Sk OP
ničných osôb v súvislosti so zabezpečovaním obrany a bezpečnosti štátu
alebo v súvislosti s výskumom, vývojom, skúšaním, zavádzaním výroby
a zabezpečovaním servisu výrobkov, náhradných dielcov a komponentov
k nim, ktoré sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním určené
na použitie v ozbrojených a bezpečnostných zložkách
Príloha F k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
Mierová 19
827 15 Bratislava
Príloha G k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
Mierová 19
827 15 Bratislava
Príloha H k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
Príloha I k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
1)
§ 21 ods. 5 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.
2)
§ 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
4)
§ 193 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
5)
Napríklad zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 148/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z. o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly, vyhláška Federálneho ministerstva poľnohopodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 258/1994 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996–100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
6)
§ 4 zákona č. 180/1996 Z. z.
7)
EÚ – Európska únia (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia).
EZVO – Európske združenie voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).
8)
Ak sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním určené na účely obrany a bezpečnosti štátu alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených a bezpečnostných silách.
9)
Ak sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty určené na kompletizáciu alebo na opravu iných druhov tovaru uvedených v prílohe.
10)
Ak sú určené predovšetkým na výrobu zbraní, streliva alebo výbušnín.