15/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.1999 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 19. decembra 1997
o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
§ 1
(1)
Tovar a služby uvedené v prílohách A, B, C, D a E sa môžu doviezť do Slovenskej republiky alebo vyviezť zo Slovenskej republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“). Licenciu udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Zoznamy tovaru v prílohách A, B, C, D a E a rozsah obmedzení dovozu a vývozu ustanovuje ministerstvo. Pre tovar vymedzený číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka1) ich ustanovuje na základe návrhu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“), pre tovar vymedzený číslami 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka ich ustanovuje na základe návrhu Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo výstavby“).
(3)
Zoznamy tovaru a rozsah v nich obsiahnutých obmedzení ministerstvo ustanoví v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
(4)
Ministerstvo môže v priebehu roka upraviť zoznamy tovaru podľa ods. 1 a rozsah v nich obsiahnutých obmedzení. Takéto úpravy uverejní vo vestníku ministerstva. Úpravy zoznamov tovaru a rozsahu obmedzení pre tovar vymedzený číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka ministerstvo uverejní po ich prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva a pre tovar vymedzený číslami 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka uverejní po prerokovaní s ministerstvom výstavby.
§ 2
(1)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru, ktorý nemá obchodný charakter.2)
(2)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz tovaru uvedeného v prílohách A a B, ktorý má pôvod v Slovenskej republike.
(3)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C a D, ak ide o
a)
slovenský alebo o zahraničný tovar, ktorý má charakter obchodných vzoriek navrhovaných do colného režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu,3)
b)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do colných režimov s podmienečným oslobodením od cla alebo do režimov s ekonomickým účinkom s výnimkou režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia,3)
c)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu, ak preukázateľne ide o náhradný tovar dodávaný za reklamovaný chybný tovar,
d)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu, ktorý je preukázateľne súčasťou investičných celkov vrátane stavebných prác,
e)
slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu obsiahnutý v späť vyvážanom zušľachtenom výrobku, ktorý je výsledkom spracovateľských operácií v režime aktívneho zušľachťovacieho styku,
f)
slovenský tovar navrhovaný do režimu voľného obehu preukázateľne vrátený zo zahraničia,4)
g)
slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu na vrátenie späť do zahraničia, ktorý tuzemský dovozca odmietol ako chybný tovar alebo ako tovar nezodpovedajúci podmienkam zmluvy, na ktorej základe bol dovezený,
h)
zahraničný tovar pri spätnom vývoze.
(4)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe E, ak ide o
a)
zahraničný tovar navrhovaný do režimu tranzitu,
b)
tovar navrhovaný do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme alebo do pasívneho zušľachťovacieho styku,3)
c)
tovar navrhovaný do režimu dočasného použitia, ak príjemcom tovaru je ústredný orgán štátnej správy,
d)
tovar, ktorý má spotrebný charakter a je určený na použitie pri medzinárodných vojenských cvičeniach alebo na použitie v rámci mandátu operácií Organizácie Spojených národov, alebo je určený na odskúšanie a príjemcom je ústredný orgán štátnej správy.
§ 3
(1)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
licenčným konaním postup ministerstva pri rozhodovaní o žiadostiach o udelenie licencie,
b)
automatickou licenciou licencia, ktorá slúži na evidenciu dovozu alebo vývozu,
c)
neautomatickou licenciou licencia na dovoz alebo na vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahuje množstvové alebo iné obmedzenie.
(2)
Automatická licencia sa udeľuje každému žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tejto vyhlášky, na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na určené časové obdobie. Automatická licencia sa udeľuje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti II a v prílohe B časti II.
(3)
Na udelenie neautomatickej licencie nemá žiadateľ právny nárok. Neautomatická licencia sa udeľuje na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na určené časové obdobie tak, aby dovoz alebo vývoz tovaru bol v súlade s obchodnopolitickými záujmami a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a aby súhrn povoleného množstva alebo hodnoty určitého tovaru nepresiahol v tejto vyhláške ustanovené ročné množstvo. Neautomatická licencia sa môže udeliť na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti I, v prílohe B časti I a v prílohách C, D a E.
§ 4
(1)
Licenčné konanie uskutočňuje ministerstvo na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
(2)
Žiadateľom o licenciu môže byť právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom a miestom podnikania v Slovenskej republike, ktoré majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť.
(3)
Žiadosť o udelenie licencie obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno, trvalé bydlisko a miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je výrobcom tovaru, ak žiadateľ nie je výrobcom vyvážaného tovaru,
d)
číslo položky colného sadzobníka dovážaného alebo vyvážaného tovaru,
e)
názov tovaru, jeho množstvo a hodnotu v obchodnej parite,
f)
navrhovaný čas platnosti licencie,
g)
názov štátu pôvodu tovaru pri dovoze alebo názov štátu určenia pri vývoze tovaru.
(4)
Vzory žiadostí sú uvedené v prílohách F, G, H a I.
(5)
K žiadosti o udelenie licencie žiadateľ priloží úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, ak žiadateľom je právnická osoba, a úradne overenú kópiu živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť, ak žiadateľom je fyzická osoba. Tieto doklady nesmú byť staršie ako 12 mesiacov a netreba ich priložiť pri opakovaných žiadostiach žiadateľa v kalendárnom roku.
(6)
K žiadosti o udelenie neautomatickej licencie žiadateľ priloží kópiu kúpnej alebo inej zmluvy o dodávke tovaru uzavretú so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.
(7)
Pri tovare uvedenom v prílohe E žiadateľ pri dovoze uvedie identifikačné číslo tuzemského odberateľa, pri vývoze názov a sídlo zahraničného odberateľa a potvrdenie o konečnom užívateľovi tovaru.
(8)
K žiadosti o udelenie licencie na dovoz tovaru žiadateľ priloží doklady potvrdzujúce akosť a zdravotnú neškodnosť tovaru podľa osobitných predpisov.5)
(9)
Na posúdenie žiadosti o udelenie licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru môže ministerstvo od žiadateľa vyžiadať ďalšie doklady súvisiace s požadovaným dovozom alebo vývozom.
§ 5
(1)
Predkladanie žiadostí o udelenie licencie nie je časovo obmedzené.
(2)
O žiadosti o udelenie automatickej licencie ministerstvo rozhodne v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.
(3)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C a D ministerstvo rozhodne do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom dbá, aby sa udelenými licenciami neprekročili ročné množstvá dovozu alebo vývozu ustanovené v prílohách A, B a C. Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie ministerstvo prihliada aj na výšku predchádzajúceho dovozu alebo vývozu žiadateľa, na mieru využitia jemu udelených licencií v predchádzajúcich obdobiach, ako aj na mieru využitia licencií udelených ostatným osobám, ktoré dovážajú alebo vyvážajú rovnaký druh tovaru.
(4)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru vymedzeného číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka a uvedeného v prílohách A, B a C ministerstvo rozhodne po jej prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva.
(5)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe E ministerstvo rozhodne do 60 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.
(6)
Ministerstvo môže neudeliť licenciu žiadateľovi, ktorý nedodržal podmienky alebo rozsah dovozu alebo vývozu určené v jemu udelenej licencii v predchádzajúcom období alebo ktorý porušil všeobecne záväzné právne predpisy v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, na ktorý požaduje licenciu.
(7)
Ministerstvo môže neudeliť neautomatickú licenciu, ak to vyžadujú dôležité obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.
§ 6
(1)
Držiteľ licencie zodpovedá za dodržiavanie podmienok uvedených v licencii.
(2)
Držiteľ licencie nemôže preniesť jemu udelenú licenciu na iné osoby.
(3)
Držiteľ licencie do 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o okolnostiach brániacich vykonať dovoz alebo vývoz, oznámi túto skutočnosť ministerstvu a udelenú licenciu ministerstvu vráti. Ministerstvo môže takto nevyužitú licenciu udeliť inému žiadateľovi.
(4)
Držiteľ licencie vráti udelenú licenciu ministerstvu do 15 dní od skončenia jej platnosti.
§ 7
(1)
Ministerstvo môže udelenú automatickú licenciu odňať, ak bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo ak neboli dodržané v nej určené podmienky.
(2)
Ministerstvo môže udelenú neautomatickú licenciu odňať, ak
a)
bola udelená na základe nepravdivých údajov,
b)
neboli dodržané v nej určené podmienky alebo rozsah dovozu alebo vývozu,
c)
to vyžadujú dôležité obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikla žiadateľovi alebo držiteľovi licencie neudelením alebo odňatím licencie.
§ 8
(1)
Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu, iba ak deklarant alebo jeho zástupca6) predloží súčasne s colným vyhlásením originál licencie vystavenej na obchodné meno deklaranta, v prípade nepriameho zastúpenia na obchodné meno zastúpenej osoby.
(2)
Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu len na základe licencie, ktorá je platná v deň prijatia colného vyhlásenia.
(3)
Colný orgán pri prepúšťaní tovaru do navrhovaného režimu potvrdí na rubovej strane originálu licencie alebo na jej prílohách potvrdených ministerstvom množstvo a hodnotu skutočne prepusteného tovaru určeného v licencii.
(4)
Colný orgán prepustí do navrhovaného colného režimu iba také množstvo tovaru, ktoré nepresiahne množstvo ani hodnotu uvedenú v licencii. Pritom prihliada na množstvá a hodnoty tovaru zaznamenané na rubovej strane licencie pri predchádzajúcich colných konaniach.
§ 9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 374/1997 Z. z.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Karol Česnek v. r.
Príloha A k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka
colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát pôvodu
0103 92 živé jatočné ošípané tona 5 500 ČR
0203 bravčové mäso tona 4 200 ČR
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky tona 3 500 ČR
čistá sacharóza v pevnom stave
2202 voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek hl 540 000 ČR
s prídavkom cukru alebo Iných sladidiel,
alebo aromatizované a iné nealkoholické
nápoje s výnimkou ovocných alebo
zeleninových štiav čísla 2209
2203 00 pivo zo sladu hl 532 000 ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem tona 300 000 okrem EU, EZVO a ČR7)
gagátu
2709 00 90 ropa tona 5 500 000 Ruská federácia
2711 21 00 zemný plyn v plynnom stave tis. m3 7 000 000 Ruská federácia
6402 až 6405 obuv páry 2 000 000 Čína


ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát pôvodu
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky
0102 90 ostatný živý hovädzí dobytok tona všetky štáty
0103 91 ostatný živý bravčový dobytok do 50 kg tona všetky štáty
0103 92 ostatný živý bravčový dobytok nad 50 kg tona všetky štáty
0104 ovce a kozy - živé tona všetky štáty okrem ČR
0105 živá hydina, t. j. druhu Gallus domesticus, kačice, husi, tona všetky štáty
moriaky, morky a perličky
0201 hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0202 hovädzie mäso, mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0204 baranie alebo kozie mäso, čerstvé, chladené alebo tona všetky štáty okrem ČR
mrazené
0207 mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105, čerstvé, chladené tona všetky štáty
alebo mrazené
0210 mäso a jedlé droby nasolené, v slanom náleve, sušené tona všetky štáty okrem ČR
alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo
z drobov
0301 93 00 živé ryby - kapry tona všetky štáty okrem ČR
0401 mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce tona všetky štáty
pridaný cukor alebo iné sladidla
0402 mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce tona všetky štáty
prídavok cukru alebo iných sladidiel
0403 cmar, kyslé mlieko a smotana, tona všetky štáty
jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko
a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru
alebo iných sladidiel, alebo ochutené, alebo
s prídavkom ovocia, orechov alebo kakaa
0404 srvátka, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebo tona všetky štáty
iných sladidiel; výrobky zo zložiek prírodného mlieka,
tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, inde
neuvedené ani nezahrnuté
0405 maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; tona všetky štáty
nátierky z mliečnych tukov
0406 syry a tvaroh tona všetky štáty
0407 00 vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo ks všetky štáty okrem ČR
varené
0408 vtáčie vajcia bez škrupín a žĺtky čerstvé, sušené, ks všetky štáty okrem ČR
varené, tvarované, zmrazené alebo inak konzervované
0409 00 00 prírodný med tona všetky štáty okrem ČR
0602 20 stromy, zákrpky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých ks všetky štáty okrem ČR
druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy
0602 30 00 rododendrony a azalky, tiež vrúblované ks všetky štáty okrem ČR
0602 40 ružové kríky, tiež vrúblované ks všetky štáty okrem ČR
0602 90 41 sadenice lesných stromov ks všetky štáty
0602 90 45 koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov ks všetky štáty okrem ČR
a kríčkov - okrem lesných
0602 90 49 stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než ks všetky štáty okrem ČR
koreňovité odrezky a mladé rastliny
0603 rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo ks všetky štáty
na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené,
napustené alebo inak upravené
zemiaky, čerstvé alebo chladené: tona všetky štáty
0701 10 00 sadbové
0701 90 10 na výrobu škrobu
0701 90 51 skoré (od 1. 1. do 15. 5.)
0701 90 59 skoré (od 16. 5. do 30. 6.)
0701 90 90 ostatné
0702 00 00 paradajky, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty okrem ČR
0703 10 19 ostatná cibuľa tona Bulharsko
0703 10 90 šalotka tona Bulharsko
0703 20 00 cesnak tona Bulharsko
0703 90 00 pór a iná cesnakovitá zelenina tona Bulharsko
0704 90 10 kapusta biela a kapusta červená tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 05 a hľuzový zeler (od 1. 10. do 30. 4.) tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 17
0706 90 30 chren tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 90 ostatné jedlé hľuzy a korene tona všetky štáty okrem ČR
0707 00 uhorky, nakladačky, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty okrem ČR
0708 strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0709 51 10 huby rodu Agaricus (šampiňóny) tona Bulharsko
0709 60 10 a sladká paprika tona Bulharsko, Izrael
0709 60 99
0710 zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená tona všetky štáty
0711 zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave tona všetky štáty
nevhodná na používanie
0712 zelenina sušená, tiež rozrezaná na kúsky alebo na tona všetky štáty
plátky, drvená alebo v prášku, ale inak neupravená
0806 hrozno, čerstvé alebo sušené tona všetky štáty
0807 11 00 vodové melóny tona Bulharsko, Izrael
0807 19 00 ostatné melóny tona Bulharsko, Izrael
0808 10 jablká tona všetky štáty
0808 20 hrušky a dule tona všetky štáty
0809 10 00 marhule tona všetky štáty okrem ČR
0809 20 čerešne, višne tona Bulharsko
0809 30 broskyne vrátane nektarínok tona všetky štáty okrem ČR
0809 40 slivky a trnky tona všetky štáty okrem ČR
0810 ostatné ovocie, čerstvé tona všetky štáty
0811 ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, tona všetky štáty
mrazené, tiež s prídavkom cukru alebo Iných sladidiel
0812 ovocie a orechy, dočasne konzervované tona všetky štáty
0904 20 90 plody rodu Capslcum alebo rodu Pimenta sušené, tona všetky štáty okrem ČR
drvené alebo v prášku
1001 pšenica a súraž tona všetky štáty
1002 00 00 raž tona všetky štáty
1003 00 jačmeň tona všetky štáty
1004 00 00 ovos tona všetky štáty
1005 kukurica tona všetky štáty
1008 pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilie tona všetky štáty
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona všetky štáty
1102 hladké obilné múky, iné ako hladké múky zo pšenice tona všetky štáty
alebo zo súraže
1103 krúpy, hrubá múka a pelety tona všetky štáty
1104 obilné zrná inak spracované okrem ryže čísla 1006; tona všetky štáty
obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté
1105 múka hladká, múka hrubá, prášok, vločky, granuly tona všetky štáty okrem ČR
a pelety zo zemiakov
1106 múka a krupica zo sušených strukovín čísla 0713, zo tona všetky štáty
sága alebo z koreňov a hľúz čísla 0714, alebo
z výrobkov kapitoly 8
1107 slad, tiež pražený tona všetky štáty
1108 škroby; inulín tona všetky štáty
1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona všetky štáty
1206 00 semená slnečnice, tiež drvené tona všetky štáty
1209 99 10 semená lesných stromov tona všetky štáty
1210 chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež drvené, tona všetky štáty okrem ČR
v prášku alebo v peletách, lupulín
1212 91 cukrová repa tona všetky štáty
1512 slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich tona všetky štáty
frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
1514 repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež tona všetky štáty
rafinované, ale chemicky neupravené
1515 ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového tona všetky štáty
oleja) a ich frakcie, tuhé, tiež rafinované, ale chemicky
neupravené
1516 tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie, tona všetky štáty
čiastočne alebo úplne hydrogenované,
interesterifikované, reesterifikované alebo
elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené
1517 margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových tona všetky štáty
živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo
frakcií rôznych tukov alebo olejov, iné ako pokrmové
tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516
1601 00 párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo tona všetky štáty
z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto
výrobkov
1602 iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo z krvi tona všetky štáty
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, tona všetky štáty
v pevnom stave
1702 30 až glukóza, glukózový sirup tona všetky štáty okrem ČR
1702 40 a izoglukóza
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona všetky štáty
1704 cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády) tona všetky štáty
1806 čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce tona všetky štáty
kakao
1901 10 00 prípravky na detskú výživu v balení na drobný predaj tona Slovinsko
1901 90 11 sladový výťažok s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti tona všetky štáty okrem ČR
suchého výťažku
1902 cestoviny tona všetky štáty
1904 10, výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením tona všetky štáty okrem ČR
1904 20 a
1904 90
1905 pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež tona všetky štáty
s pridaním kakaa
2001 zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, tona všetky štáty
pripravené alebo konzervované v octe
2002 paradajky, pripravené alebo konzervované inak ako tona Bulharsko, Turecko
v octe alebo v kyseline octovej
2004 ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak tona všetky štáty
ako v octe, mrazená, iná ako výrobky čísla 2006
2005 10 00 homogenizovaná zelenina, pripravená alebo tona Bulharsko
konzervovaná inak ako v octe
2005 20 zemiaky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe tona Bulharsko
2005 40 00 hrach, pripravený alebo konzervovaný inak ako v octe tona Bulharsko
2005 51 00 a fazuľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe tona Bulharsko
2005 59 00
2005 60 00 špargľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe tona Bulharsko
2005 80 00 sladká kukurica, pripravená alebo konzervovaná inak tona Bulharsko
ako v octe
2005 90 ostatná zelenina a zeleninové zmesi, pripravené alebo tona Bulharsko
konzervované inak ako v octe
2007 džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové tona všetky štáty
pretlaky a pasty, pripravené varením, tiež osladené
2008 ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené tona všetky štáty
alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných
sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené
2009 ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové hl všetky štáty
šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež
s prísadou cukru alebo iných sladidiel
2101 výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté tona všetky štáty okrem ČR
a prípravky na základe týchto výrobkov
2102 10 aktívne kvasinky tona všetky štáty okrem ČR
2103 prípravky na omáčky a pripravené omáčky; korenisté tona všetky štáty
zmesi a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múčka
a pripravená horčica
2104 prípravky na polievky a na bujóny, pripravené polievky tona všetky štáty
a bujóny; homogenizované zložené potravinové prípravky
2105 00 zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa tona všetky štáty
2106 1020 a bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované tona Izrael
látky
2106 10 80
2106 90 20 zložené alkoholické prípravky tona Poľsko
5 sirupy ochutené alebo farbené: tona všetky štáty
2106 90 30 z izoglukózy
2106 90 51 z laktózy
2106 90 55 z glukózy a z maltodextrínu
2106 90 59 ostatné
2201 voda vrátane minerálnych vôd prírodných alebo hl všetky štáty
umelých a sódoviek, bez prísady cukru alebo iných
sladidiel, nearomatizovaná; ľad a sneh
2202 voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, s prídavkom hl všetky štáty okrem ČR
cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné
nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo
zeleninových štiav čísla 2009
2203 00 pivo zo sladu hl všetky štáty okrem ČR
2204 víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného hl všetky štáty
alkoholom; hroznový mušt, iný ako čísla 2009
2205 vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené hl všetky štáty
bylinami alebo inými aromatickými látkami
2206 00 ostatné kvasené (fermentované) nápoje; zmesi hl všetky štáty
kvasených (fermentovaných) nápojov a zmesi kvasených
(fermentovaných) nápojov s nealkoholickými nápojmi,
inde neuvedené
2207 10 00 etylalkohol nedenaturovaný s objemovým LPA všetky štáty
alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo väčším
2207 20 00 etylalkohol a ostatné destiláty denaturované LPA všetky štáty
s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom
etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholickým LPA, hl všetky štáty
titrom menším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné
liehové nápoje:
2208 20 destiláty z hroznového vína alebo hroznových výliskov
2208 30 whisky
2208 40 rum a tafia
2208 50 džin a borovička
2208 60 vodka
2208 70 likéry a cordialy
2208 90 ostatné
2209 00 ocot a jeho náhradky získané z kyseliny octovej tona Slovinsko
2304 00 00 až pokrutiny a iný pevný odpad tona všetky štáty
2306
Tabak a vyrobené tabakové náhradky
2401 nespracovaný tabak; tabakový odpad tona všetky štáty
2402 cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos) ks všetky štáty
a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek
2403 ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; tona všetky štáty
„homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný" tabak;
tabakové výťažky a esencie
Nerastné suroviny a výrobky
2501 00 91 soľ vhodná na ľudskú výživu tona všetky štáty okrem ČR
2507 00 20 kaolín tona všetky štáty okrem ČR
2507 00 80 ostatné kaolinické íly tona všetky štáty okrem ČR
2519 90 10 oxid horečnatý, iný ako pražený prírodný uhličitan tona všetky štáty okrem ČR
horečnatý
2519 90 30 prepálený (sintrovaný) horčík tona všetky štáty okrem ČR
2523 10 00 cementové slinky tona všetky štáty okrem ČR
2523 21 00 portlandský cement - biely, tiež umelo farbený tona všetky štáty okrem ČR
2523 29 00 portlandský cement - sivý tona všetky štáty okrem ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované okrem gagátu tona ČR, EU, EZVO
2709 00 90 ropa tona všetky štáty okrem
Ruskej federácie
Ropné produkty
2710 00 27 až benzíny tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 39
stredné oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 41 určené na špecifické spracovanie
2710 00 45 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,
aký je stanovený pre podpoložku 2710 00 41
2710 00 51 kerozín - palivo pre prúdové motory tona všetky štáty okrem ČR
ťažké oleje - plynové: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 61 určené na špecifické spracovanie
2710 00 65 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,
aký je stanovený pre podpoložku 2710 00 61
2710 00 66 na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0,05 %
vrátane motorovej nafty
2710 00 67 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,05 %, ale
nepresahujúcim 0,2 %, vrátane motorovej nafty
2710 00 68 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,2 %
vrátane motorovej nafty
ťažké oleje - vykurovacie: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 71 určené na špecifické spracovanie
2710 00 72 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,
aký je stanovený pre podpoložku 2710 00 71
vykurovacie oleje na iné účely: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 74 s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
2710 00 76 s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim
2 % hmotnosti
2710 00 77 s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim
2,8 % hmotnosti
2710 00 78 s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti
mazacie oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 81 určené na špecifické spracovanie
2710 00 83 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,
aký je stanovený pre podpoložku 2710 00 81
2710 00 87 motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie
oleje pre turbíny
2710 00 88 kvapalné oleje na hydraulické účely
2710 00 89 biele oleje, kvapalný parafín
2710 00 92 prevodové oleje a redukčné oleje
2710 00 94 prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní
odliatkov z foriem, antikorózne oleje
2710 00 96 elektrické izolačné oleje
2710 00 97 ostatné mazacie oleje a ostatné oleje
Plyn a elektrická energia
2711 11 00 zemný plyn skvapalnený tona všetky štáty okrem ČR
2711 21 00 zemný plyn v plynnom stave tis. m3 všetky štáty okrem
Ruskej federácie a ČR
2716 00 00 elektrická energia MWh všetky štáty okrem ČR
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu
2804 69 00 kremík ostatný tona všetky štáty okrem ČR
2815 12 00 hydroxid sodný vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
2817 00 00 oxid zinočnatý, peroxid zinku tona všetky štáty okrem ČR
2849 10 00 karbidy vápnika tona všetky štáty okrem ČR
2914 22 00 cyklohexanón a metylcyklohexanóny tona všetky štáty okrem ČR
2921 41 00 anilín a jeho soli tona všetky štáty okrem ČR
2933 71 00 6-hexánlaktám (epsilon-kaprolaktám) tona všetky štáty okrem ČR
3102 10 močovina, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 30 dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 40 zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým tona všetky štáty okrem ČR
alebo s inou anorganickou látkou, ktorá nie je hnojivom
3105 20 minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri tona všetky štáty okrem ČR
hnojivové prvky: dusík, fosfor a draslík
3505 10 dextríny a iné modifikované škroby tona všetky štáty okrem ČR
3605 00 00 zápalky; iné ako pyrotechnické výrobky čísla 3604 Sk všetky štáty okrem ČR
3904 polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov tona všetky štáty okrem ČR
v primárnych formách
4011 10 00 nové pneumatiky z gumy na osobné motorové vozidlá ks všetky štáty okrem ČR
vrátane kombinovaných osobných a dodávkových
automobilov a pretekárskych automobilov
4011 20 nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily ks všetky štáty okrem ČR
4012 10 30 protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá ks všetky štáty okrem ČR
4012 10 50 protektorované pneumatiky na autobusy a nákladné ks všetky štáty okrem ČR
automobily
4012 20 90 použité pneumatiky ostatné ks všetky štáty okrem ČR
4104 vyčinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koni a iných m2 všetky štáty okrem ČR
nepárnokopytníkov, odchlpené
5402 33 00 syntetický hodváb z polyesterov tona všetky štáty okrem ČR
syntetický hodváb z polypropylénu: tona všetky štáty okrem ČR
5402 39 10
5402 49 91
5402 59 10
umelý hodváb z viskózy: tona všetky štáty okrem ČR
5403 10 00
5403 31 00
5403 32 00
5403 41 00
5501 90 10 kábel zo syntetického hodvábu z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
5506 90 90 syntetické strižové vlákna z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
Drevo a drevené výrobky
surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 10 10
4403 20 30 10
4403 20 90 10
surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 10 90
4403 20 30 90
4403 20 90 90
surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 91 00 10 dubové
4403 92 00 10 bukové
4403 99 10 10 topoľové
4403 99 20 10 gaštanové
4403 99 50 10 brezové
4403 99 98 10 ostatné
surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 91 00 90 dubové
4403 92 00 90 bukové
4403 99 10 90 topoľové
4403 99 20 90 gaštanové
4403 99 50 90 brezové
4403 99 98 90 ostatné
4410 drevotrieskové dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4411 drevovláknité dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4418 10 okná, balkónové okná a ich rámy a zárubne ks všetky štáty
4418 20 dvere, ich rámy, zárubne a prahy ks všetky štáty
9401 61 00 a sedadlá s drevenou kostrou Sk všetky štáty
9401 69 00
drevený nábytok: Sk všetky štáty
9403 30
9403 40
9403 50 00
9403 60
Textilné výrobky
6203 pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, saká, ks okrem EU, EZVO a ČR
blejzre, nohavice
6204 dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, šaty, ks okrem EU, EZVO a ČR
sukne, nohavice
6205 pánske alebo chlapčenské košele ks okrem EU, EZVO a ČR
6206 dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové ks okrem EU, EZVO a ČR
blúzky
Obuv
6402 ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo pár všetky štáty okrem ČR
z plastov a Číny
6403 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo pár všetky štáty okrem ČR
z kompozitnej usne a so zvrškom z usne a Číny
6404 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo pár všetky štáty okrem ČR
z kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov a Číny
6405 ostatná obuv pár všetky štáty okrem ČR
a Číny
Keramické a vláknocementové výrobky
6811 tovar azbestocementový, celulózocementový a podobný tona všetky štáty okrem ČR
6904 10 00 tehly m3 všetky štáty okrem ČR
6907 90 99 iba neglazované keramické dlaždice m2 všetky štáty okrem ČR
6908 90 21 glazované keramické dlaždice a obkladačky m2 všetky štáty okrem ČR
nepresahujúce hrúbku 15 mm
6908 90 29 glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce m2 všetky štáty okrem ČR
hrúbku 15 mm
Tabuľové sklo plavené m2 všetky štáty okrem ČR,
Slovinska a MR
7005 10
7005 21
7005 29
Kovy a výrobky z nich
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona všetky štáty okrem ČR
odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce tona všetky štáty okrem ČR
hlavne meď:
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce tona všetky štáty okrem ČR
hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
7208 až 72 12 železo a nelegovaná oceľ a ich polotovary tona všetky štáty okrem ČR
ex7304 oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, 7304 41, tona všetky štáty okrem ČR
730449, 730451
7314 20 rošty, sieťovina, pletivá zvárané v mieste križovania tona všetky štáty
drôtov

ex – niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo
Príloha B k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka
colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
živý hovädzí dobytok: tona 4 000 všetky štáty okrem ČR
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0104 10 živé ovce a jahňatá tona 2 000 všetky štáty okrem ČR
0203 bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo tona 500 všetky štáty okrem ČR
mrazené
0204 10 až baranie a jahňacie mäso tona 500 všetky štáty okrem ČR
0204 43
0510 00 00 žľazy a iné látky živočíšneho pôvodu tona 10 všetky štáty okrem ČR
používané na výrobu farmaceutických
výrobkov
Rastlinné výrobky
0602 90 41 sadenice lesných stromov mil. ks 5 všetky štáty okrem ČR
vianočné stromčeky: ks 3 000 všetky štáty okrem ČR
0604 91 21
0604 91 29
pšenica a súraž: tona 150 000 všetky štáty okrem ČR
1001 10 00 tvrdá pšenica
1001 90 10 špalda na siatie
1001 90 91 mäkká pšenica a súraž na siatie
1001 90 99 ostatná
1002 00 00 raž tona 1 000 všetky štáty okrem ČR
1003 00 90 jačmeň ostatný tona 200 000 všetky štáty okrem ČR
1005 kukurica tona 50 000 všetky štáty okrem ČR
1107 slad, tiež pražený tona 100 000 všetky štáty okrem ČR
1209 99 10 semená lesných stromov tona 10 všetky štáty okrem ČR
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1101 00 hladká pšeničná múka alebo múka zo tona 5 000 všetky štáty okrem ČR
súraže
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky tona 15 000 všetky štáty okrem ČR
čistá sacharóza v pevnom stave
1703 melasy získané extrahovaním alebo tona 20 000 všetky štáty okrem ČR
rafináciou cukru
1901 20 00 zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tona 500 všetky štáty okrem ČR
tovaru, jemného alebo trvanlivého pečiva
čísla 1905
Nerastné suroviny a výrobky
2505 prírodné piesky m3 50 000 okrem EU, EZVO a ČR
2716 00 00 elektrická energia MWh 1 000 000 okrem EU, EZVO a ČR
Surové kože a usne
surové hovädzie kože: tona 1 000 okrem EU, EZVO a ČR
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona 500 okrem EU, EZVO a ČR
4103 90 00 surové bravčové kože tona 500 okrem EU, EZVO a ČR
4104 22 10 hovädzie kože ďalej neupravované ako tona 1 000 okrem EU, EZVO a ČR
vyčinené chrómom v mokrom stave
(wetblue)
Drahé kovy a drahé kamene
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale ctm okrem EU, EZVO a ČR
nemontovane, nezasadené
7106 striebro vrátane zláteného a platinového g okrem EU, EZVO a ČR
striebra, surové alebo vo forme
polotovaru alebo prachu
7108 zlato vrátane platinového zlata, surové g okrem EU, EZVO a ČR
alebo vo forme polotovarov alebo prachu
7109 00 00 základné kovy alebo striebro plátované g okrem EU, EZVO a ČR
zlatom, surové alebo opracované len do
formy polotovarov
7110 platina, surová alebo vo forme g okrem EU, EZVO a ČR
polotovarov alebo prachu
7111 00 00 základné kovy, striebro alebo zlato g okrem EU, EZVO a ČR
plátované platinou, surové alebo
opracované len do formy polotovarov
7112 odpad a úlomky drahých kovov g okrem EU, EZVO a ČR
Základné kovy a výrobky zo základných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných tona 25 000 okrem EU, EZVO a ČR
základných tvaroch:
7201
7206
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona 200 00 okrem EU, EZVO a ČR
odpady medené a medený šrot, popoly tona 150 okrem EU, EZVO a ČR
obsahujúce hlavne meď:
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly tona 500 okrem EU, EZVO a ČR
obsahujúce hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
9705 00 00 zbierky a zberateľské predmety ks všetky štáty
zoologickej, botanickej, mineralogickej,
anatomickej, historickej, archeologickej,
paleontologickej, etnografickej alebo
numizmatickej hodnoty
9706 00 00 starožitnosti staršie ako 100 rokov ks všetky štáty

ČASŤ II – AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položkacolného sadzobníka Názov tovaru Mernájednotka Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
0102 10 živý hovädzí dobytok - plemenné čistokrvné zvieratá tona všetky štáty
živý hovädzí dobytok: tona ČR
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
živý hovädzí dobytok: tona všetky štáty
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0102 90 90
0103 91 živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci) tona všetky štáty
0103 92 11 a živý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci) tona všetky štáty
0103 92 19
0201 a 0202 hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona ČR
0207 kohúty a sliepky vrátane kureniec a ich dielov tona všetky štáty
0402 sušené a kondenzované mlieko tona všetky štáty
0407 00 30 vajcia z domácej hydiny ks všetky štáty
Rastlinné výrobky
pšenica a súraž: tona ČR
1001 10 00 tvrdá pšenica
1001 90 10 špalda na siatie
1001 90 91 mäkká pšenica a súraž na siatie
1001 90 99 ostatná
1002 00 00 raž tona ČR
1003 00 90 jačmeň ostatný tona ČR
1004 00 00 ovos tona všetky štáty
1005 kukurica tona ČR
1101 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona ČR
1102 hladké múky z obilnín, iné ako hladké múky z pšenice tona všetky štáty
alebo zo súraže
1103 krúpy, hrubá múka a pelety tona všetky štáty
1104 obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené vo tona všetky štáty
vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované)
1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona všetky štáty
1206 00 slnečnicové semená tona všetky štáty
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza tona ČR
v pevnom stave
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona ČR
1901 20 00 zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru, jemného tona ČR
alebo trvanlivého pečiva čísla 1905
Nerastné suroviny a výrobky
2505 prírodné piesky m3 EU, EZVO
2517 10 10 okruhliaky, štrk, troska a pazúrik m3 okrem ČR
2517 10 20 vápenec, dolomit a ostatné vápencové kamene lámané tona okrem ČR
alebo drvené
2517 10 80 ostatné kamene tona okrem ČR
2523 10 00 cementové slinky tona okrem ČR
2523 21 00 portlandský cement - biely tona okrem ČR
2523 29 00 portlandský cement - sivý tona všetky štáty
2716 00 00 elektrická energia MWh EU, EZVO
Surové kože a usne
surové hovädzie kože: tona EU, EZVO a ČR
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona EU, EZVO a ČR
4103 90 00 surové bravčové kože tona EU, EZVO a ČR
4104 22 10 hovädzie kože ďalej neupravované ako vyčinené tona EU, EZVO a ČR
chrómom v mokrom stave (wetblue)
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a pod.) m3 všetky štáty
4403 10 10 stĺpy ihličnaté, surové a impregnované m3 všetky štáty
surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 10 10
4403 20 30 10
4403 20 90 10
surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 10 90
4403 20 30 90
4403 20 90 90
surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 91 00 10 dubové
4403 92 00 10 bukové
4403 99 10 10 topoľové
4403 99 20 10 gaštanové
4403 99 50 10 brezové
4403 99 98 10 ostatné
surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 91 00 90 dubové
4403 92 00 90 bukové
4403 99 10 90 topoľové
4403 99 20 90 gaštanové
4403 99 50 90 brezové
4403 99 98 90 ostatné
Buničina, papier a výrobky z nich
4707 zberový papier (odpad a výmet) a lepenka tona všetky štáty
Drahé kovy a drahé kamene
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, ctm EU, EZVO a ČR
nezasadené
7106 striebro vrátane zláteného a platinového striebra, g EU, EZVO a ČR
surové alebo vo forme polotovaru, alebo prachu
7108 zlato vrátane platinového zlata, surové alebo vo forme g EU, EZVO a ČR
polotovarov, alebo prachu
7109 00 00 základné kovy alebo striebro plátované zlatom, surové g EU, EZVO a ČR
alebo opracované len do formy polotovarov
7110 platina surová alebo vo forme polotovarov, alebo prachu g EU, EZVO a ČR
7111 00 00 základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, g EU, EZVO a ČR
surové alebo opracované len do formy polotovarov
7112 odpad a úlomky drahých kovov g EU, EZVO a ČR
Základné kovy a výrobky zo základných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základných tona EU, EZVO a ČR
tvaroch:
7201
7206
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona EU, EZVO a ČR
odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce tona EU, EZVO a ČR
hlavne meď:
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce tona EU, EZVO a ČR
hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
valcovaný materiál: tona všetky štáty
7207 až 72 16
72 18 až 7229
7301 až 7302
7217 drôty zo železa, alebo nelegovanej ocele tona Maďarsko
7304 až 7306 oceľové rúry, rúrky a duté profily tona všetky štáty
7312 splietané lanká, laná, káble zo železa alebo z ocele tona Maďarsko
Príloha C k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze do určitých štátov alebo do skupín štátov
ČASŤ I - TEXTILNÝ TOVAR
Štát Číslo kategórie Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
USA 410 tkaniny m2
5111 tkaniny obsahujúce mykané a česané vlnené priadze
5112 a jemné zvieracie chlpy
ex 5007 10 00 tkaniny s obsahom vlnenej prímesi
ex 5007 90
ex 5212
ex 5407 91 00 tkaniny s obsahom 36 % a viac vlny alebo jemných
ex 5407 92 00 zvieracích chlpov
ex 5407 93 00
ex 5407 94 00
ex 5408 31 00
ex 5408 32 00
ex 5408 33 00
ex 5408 34 00
ex 5515 13
ex 5515 22
ex 5515 92
ex 5516 31 00
ex 5516 32 00
ex 5516 33 00
ex 5516 34 00
ex 5309 21 tkaniny s obsahom 17 % a viac vlny alebo jemných
ex 5309 29 zvieracích chlpov
ex 5311 00
6301 20 prikrývky (iné ako elektricky vyhrievané) a cestovné
koberčeky z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov
433 pánske alebo chlapčenské saká, blejzre a komplety ks
6103 21 00 pletené alebo háčkované s obsahom 23 %
ex 6103 23 00 a viac vlny alebo jemných zvieracích chlpov
6103 31 00
ex 6 103 33 00
ex6103 39 00
6203 21 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 %
ex 6203 23 a viac vlny alebo jemných zvieracích chlpov
6203 31 00
ex 6203 33
ex 6203 39
435 dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, ks
kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych) a podobné výrobky,
komplety, kabátiky a blejzre, časti zvrchníkov a kabátikov,
lyžiarske odevy a teplákové súpravy
6102 10 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % a viac vlny alebo
ex 6102 30 10 jemných zvieracích chlpov
ex 6102 90 10
6104 21 00
ex6104 23 00
ex6104 29 00
6104 31 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % a viac vlny alebo
ex 6104 33 00 jemných zvieracích chlpov
ex 6104 39 00
ex 6117 90 00
6202 11 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % a viac vlny
ex 62 02 13 alebo jemných zvieracích chlpov
ex 62 02 19
6202 91 00
ex 6202 93 00
ex 6202 99 00
6204 21 00
ex 6204 23
ex 6204 29
6204 31 00
ex 6204 33
ex 6204 39
ex 6211 20 00
ex 6211 41 00
ex6217 90 00
443 pánske alebo chlapčenské obleky ks
6103 11 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % a viac vlny alebo
ex 6 103 12 00 jemných zvieracích chlpov
ex 6103 19 00
6203 11 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % a viac vlny
ex 6203 12 00 alebo jemných zvieracích chlpov
ex 6203 19 00
Kanada 3A
3.1. 6103 11 00 pánske, chlapčenské a detské obleky, pletené alebo ks
6103 12 00 háčkované a tkané vrátane večerných spoločenských oblekov
6103 19 00
6203 11 00
6203 12 00
6203 19 00
3.3. 6103 31 až 33 pánske, chlapčenské a detské saká a blejzre, pletené,
6103 39 háčkované a tkané
6203 31 až 33
6203 39
5 6103 41 až 43 pánske, dámske, chlapčenské, dievčenské a detské nohavice, ks
6103 49 nohavice s náprsenkou, s plecnicami, lýtkové a krátke
6104 61 až 64 nohavice, pletené, háčkované a tkané
6104 69
6203 41 až 43
6203 49
6204 61 až 63
6204 69
31A
31.1. 5112 vlnené tkaniny z česanej vlny alebo z jemných zvieracích chlpov; kg
tkaniny kategórie 5007, 5111, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407,
5408, 5515, 5516, 5803, 5901, 5903, 5906, 5907, ktorých
základné priadze sú v zmesi hlavne alebo výlučne s česanou
vlnou alebo s jemnými zvieracími chlpmi, gáza z česanej vlny
42A 6302 60 00 toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkových bavlnených kg
textílií, tkaná, pletená alebo háčkovaná, ostatná toaletná
a kuchynská bielizeň
ČASŤ II - POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY
Štát Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
Európska únia 0104 živé ovce a jahňatá tona
0204 baranie a jahňacie mäso tona

ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo
Príloha D k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze
ČASŤ I - ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ JEDY, OMAMNÉ LÁTKY, PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PREKURZORY A POMOCNÉ CHEMICKÉ LÁTKY
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Kategória Merná jednotka
1211 90 95 Rastliny, casti rastlín, semená, plody, z toho len kg
- koka - list (1)
- konope (1)
1302 11 00 Ópium (1) kg
1302 19 99 Ostatné rastlinné štavy a výtažky, z toho len kg
- koncentrát z toboliek a slamy maku (1)
- živice z konopí (1)
2524 00 80 Ostatný azbest, z toho len kg
- krocidolit (6)
2804 70 00 Fosfor (4) kg
2804 80 00 Arzén (2) kg
2806 10 00 Kyselina chlorovodíková (4) tona
2807 00 10 Kyselina sírová (4) tona
2811 19 80 Ostatné anorganické kyseliny, z toho len kg
- selenovodík (2)
2811 29 90 Ostatné anorganické zlúceniny nekovov, z toho len kg
- oxid selenicitý (2)
2812 90 00 Ostatné halogenidy a halogenid-oxidy nekovov, z toho len kg
- tetrajodiddifosfan (2)
2825 90 50 Oxidy ortuti, z toho len
- oxid ortutnatý (6) kg
2827 39 90 Ostatné chloridy, z toho len kg
- chlorid ortutnatý (kalomel) (6)
2830 90 11 Sírnik amónny (vrátane kyslého) (6) kg
2830 90 80 Polysulfid amónny (6) kg
2833 29 70 Sírany olova a ortuti (6) kg
2836 70 00 Uhlicitan olovnatý (6) kg
2841 61 00 Manganistan draselný (4) tona
2842 90 10 Soli, podvojné soli alebo komplexné soli kyseliny selenicitej kg
alebo teluricitej, z toho len
- selenan sodný (2)
- teluricitany (2)
2843 90 90 Ostatné zlúceniny, amalgámy drahých kovov, z toho len kg
- oxid osmicelý (2)
2845 90 10 Tetradeuterometanol (2) kg
2848 00 00 Fosfidy iných kovov alebo nekovov, z toho len kg
- fosfidy medi (2)
- fosforovodík (2)
2850 00 Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky defino- kg
vané i nedefinované, iné ako zlúceniny, ktoré sú tiež karbidy
císla 2849, z toho len
- pentabóran (2)
- arzenovodík (2)
2851 00 80 Ostatné anorganické zlúceniny, amalgámy, iné ako amalgá-
my drahých kovov, z toho len
- brómkyán, (2) kg
-jódkyán (2) kg
2902 20 Benzén (6) kg
2902 30 Toluén (4) tona
2903 14 00 Tetrachlórmetán (6) kg
2903 15 00 1 ,2-dichlóretán (6) kg
2903 21 00 Vinylchlorid (6)
2903 22 00 Trichlóretylén (6) kg
2903 23 00 Tetrachlóretylén (6) kg
2903 30 31 1,2-dibrómmetán a vinylbromid (6) kg
2903 30 90 Jodidy, z toho len kg
- metyljodid (6)
2903 59 90 Aldrín, chlordan, heptachlór, campechlór (toxafén) (6) kg
2903 62 00 Hexachlórbenzén a DDT, z toho len kg
- hexachlórbenzén (2)
- l,l,l-trichlór-2,2 bis (parachlórfenyl) etán (DDT) (2)
2903 69 90 Polychlórované bifenyly, terfenyly, polybrómované bi- (6) kg
fenyly
2904 20 Deriváty uhlovodíkov obsahujúce len nitro- alebo (6) kg
nitrózo skupinu
2905 11 00 Metanol (metylalkohol) (2) kg
2905 39 10 Hexylénglykol (5) kg
2905 50 90 Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty alkalic- kg
kých alkoholov, z toho len
- etylchlórvinol (3) kg
2908 90 00 Ostatné halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty kg
fenolov alebo fenolalkoholov, z toho len
- 2,4-dinitrofenol (2)
- 2,4-dinitrofenolát sodný (2)
- 4,6-dinitro-o-krezol (DNOK) (2)
- dinoseb (2)
2909 11 00 Dietyléter (4) kg
2909 19 00 Ostatné acyklické étery a ich halogén-, sulfo-, nitro-
alebo nitrózoderiváty, z toho len
- bis (chlórmetyl) éter (6) kg
2909 30 90 Nitrofen (6) kg
2910 10 00 Etylénoxid (oxiran) (2) kg
2910 30 00 Epichlórhydrín (6) kg
2910 90 00 Ostatné epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epo- kg
xyétery s trojclánkovým kruhom a ich halogén-, sulfo-
, nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len
- endrín (2)
- dieldrín (2)
2913 00 00 O-nitrobenzaldehyd (6) kg
2914 11 00 Acetón (4) tona
2914 12 00 Metyletylketón (4) kg
2914 31 00 l-fenylpropán-2-ón (fenylacetón) (4) kg
2915 24 00 Acetanhydrid (4) kg
2915 39 90 Ostatné estery kyseliny octovej, z toho len kg
- dinoseb acetát (2)
2915 90 80 Ostatné nasýtené acyklické monokarboxylové kyseli- kg
ny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxyky-
seliny, ich halogén-, sulfo- alebo nitrózoderiváty, z
toho len
- fluóroctan sodný (2)
- kyselina fluóroctová (2)
- prchavé estery kyseliny brómoctovej (metyl-, etyl-, propyl- a bu- (6)
tylbrómacetát)
2916 34 00 Kyselina fenyloctová, jej soli (4) tona
2916 35 00 Estery kyseliny fenyloctovej (4) tona
2918 13 00 Soli a estery kyseliny vínnej, z toho len kg
- vínan antimonyldraselný (2)
2919 00 90 Ostatné fosforecné estery a ich soli vrátane laktofosfá- kg
tov, ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty,
z toho len
tris-(o-krezyl) fosfát (2)
- dichlórfos (2)
- heptenofos (2)
- mevinfos (2)
- tris-(2,3-dibrómpropyl)fosfát (6)
2920 10 00 Tiofosforecné estery a ich soli, ich halogén-, sulfo-, nitro- kg
alebo nitrózoderiváty, z toho len
- brómfos-etyl (2)
- paration (2)
- paration-metyl (2)
2920 90 85 Ostatné estery ostatných anorganických kyselín (okrem kg
esterov halogenovodíkov) a ich solí, ich halogén-, sulfo-,
nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len
- sulfotep (2)
- dimetylsulfát (6)
2921 19 80 Ostatné acyklické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho kg
len
- metylbis(2-chlóretyl)amín (2)
- tris-(2-chlóretyl)amín (2)
- N-nitrózodirnetylamín (6)
2921 30 99 Ostatné cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpe- kg
nické mono- alebo polyarníny a ich deriváty, ich soli, z toho
len
- propylhexedrín (3)
2921 45 00 2-naftylamín, deriváty, soli (6) kg
2921 49 90 Ostatné aromatické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z kg
toho len
- eticyklidín (PCE) (3)
- amfetamín (3)
- dexamfetamín (3)
- levamfetamín (3)
- levometamfetamín (3)
- metamfetamín (3)
- metamfetamín racemát (3)
- benzfetamín (3)
- fentermín (3)
- lefetamín (SPA) (3)
- fenkarnfamín (3)
- mefenorex (3)
- etylamfetamín (3)
- 4-aminobifenyl (6)
2921 51 90 Ostatné aromatické polyaminy a ich deriváty, ich soli, kg
z toho len
- benzidín (6)
- 3,3-dichlórbenzidín (6)
2922 19 90 Ostatné aminoalkoholy, ich étery a estery, iné ako tie, ktoré kg
obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z
toho len
- acetylmetadol (D
- alfaacetylmetadol (D
- alfametadol (D
- betacetylmetadol (D
- betametadol (D
- katín (3)
- dimefeptanol (D
- noracylmetadol (D
- dextropropoxylén (D
2922 22 00 3,4-metyléndioxyamfetamín (MDA) (3) kg
2922 29 00 Ostatné aminozlúceniny s kyslíkatou funkciou, z toho len kg
- 2,5-dimetoxy-4-metylamfetamín (3)
- 2,5-dimetoxy-4-bróm-amfetamín (DÔB) (3)
- dimetoxyamfetamín (DMA) (3)
- parametoxyamfetamín (PMA) (3)
- trimetoxyarnfetamín (TMA) (3)
- 2,5-dimetoxy-4-etyl-amfetainín (DOET) (3)
2922 30 00 Aminoaldehydy, aminoketóny a aminochinóny, iné kg
ako tie, ktoré obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej
funkcie, ich soli,
z toho len
- izometadón (D
- metadón (D
- normetadón (D
- amfepramón (3)
2922 43 00 Kyselina antranilová (4) kg
2922 49 70 Ostatné aminokyseliny a ich estery, iné ako tie, ktoré kg
obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich
soli, z toho len
- tilidín (D
2922 50 00 Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a iné ami- kg
nozlúcenlny s kyslí katou funkciou, z toho len
- dimenoxadol (D
2923 90 00 Ostatné kvartérne amónne soli a hydroxidy, lecitíny a kg
iné fosfoaminolipidy, z toho len
- benzyltrimetylamónium chlorid (2)
2924 10 00 Acyklické amidy (vrátane acyklických karbamátov) a kg
ich deriváty, ich soli
- fluóracetamid (2)
- monocrotofos (2)
- fosfamidon (2)
- meprobamát (3)
- amid kyseliny monojódoctovej (2)
2924 22 00 Kyselina N-acetylantranilová (2-acetamidobenzoová (4) kg
kyselina)
2924 29 90 Ostatné zlúceniny s karboxyamidovou funkciou, kg
zlúceniny kyseliny uhlicitej s amidovou funkciou, z
toho len
- diapromid (D
- etinamát (3)
2926 10 00 Akrylonitril (6) kg
2926 90 10 Acetónkyánhydrín (2) kg
2926 90 99 Ostatné zlúceniny s nitrilovou funkciou, z toho len kg
- benzaldehydkyánhydrín (2)
- butyronitril (2)
- 3-chlórakrylonitril (2)
- 4-chlórbutylonitril (2)
- 3-chlórpropionitril (2)
- kyánacetamid (2)
- malonitril (2)
- propionitril (2)
- etylester kyseliny kyánomravcej (2)
- metylester kyseliny kyánomravcej (2)
- metadón - medziprodukt (D
- fenproporex (3)
- brómbenzylkyanid (2)
- 2-chlórbenzylidénmalononitril (6)
- tetrakyánoetylén (2)
- flucythrinate (2)
2927 00 00 Diazo-, azo- alebo azoxyzlúceniny, z toho len kg
- diazometán (6)
2928 00 90 Ostatné organické deriváty hydrazínu alebo hydroxyamínu, kg
z toho len
- fenylhydrazín (6)
2930 90 70 Ostatné organické zlúceniny síry, z toho len kg
- benzylrodanid (2)
- etylrodanid (2)
- N-fenyltiomocovina (2)
- bis(2-chlóretyl)sulfid (2)
- 4-chlórfenyldiazotiomocovina (2)
- alfa-naftyltiomocovina (2)
- tetrametyléndisulfotetramín (2)
- aldicarb (2)
- disulfoton (2)
- fenamifos (2)
- metamidofos (2)
- metomyl (2)
- ometoate (2)
- oxamyl (2)
- forát (2)
- propetamfos (2)
- tiofanox (2)
- tiokarbonyltetrachlorid (2)
- tetrametyléndisulfotetramín (2)
2931 00 95 Ostatné organicko-anorganické zlúceniny, z toho len kg
- trialkylolovicité soli (2)
- pentakarbonyl železa (2)
- alkylzlúceniny ortuti (2)
- tetraetylolovo (2)
- tetraizopropylfosforamid (2)
- tetrakarbonyl niklu (2)
- tetrametylolovo (2)
- fonofos (2)
- bis-tributylcínoxid (2)
- alkoxylalkyl a arylzlúceniny ortuti (6)
- organické zlúceniny cínu (6)
2932 19 00 Ostatné zlúceniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný kg
furánový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný),
z toho len
- carbosulfan (2)
- furatiocarb (2) kg
2932 29 80 Ostatné laktómy, z toho len kg
- brodifacoum (2)
- beta-propiolaktón (6)
2932 91 00 Izosafrol (4) kg
2932 92 00 1 - ( 1 ,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-ón (4) kg
2932 93 00 Piperonal (4) kg
2932 94 00 Safrol (4) kg
2932 99 70 Ostatné cyklické acetáty a vnútorné poloacetáty, tiež s inou kg
kyslíkatou funkciou a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty, z toho len
- 5-metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín (MMDA) (3)
- 3,4-metyléndioxymetamfetamín (MDMA) (3) kg
2932 99 90 Heterocyklické zlúceniny len s kyslíkatými heteroatómami, kg
z toho len
- carbofurán (2)
-3-l,2-dimetylheptyl-l-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl- (3)
-6H-dibenzol(b,d)pyrán (DMHP)
- parmexyl (3)
2933 32 00 Piperidín a jeho soli (4) kg
2933 39 95 Ostatné zlúceniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný
pyridínový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogeno-
vaný), z toho len
- 2-amino-3-nitropyridín (2)
- 2-amino-5-nitropyridín (2)
- alylprodín (D
- alfaprodín (D
- acetyl-alfa-metyl-fentanyl (D
- alfa-metylfentanyl (D
- 3-metylfentanyl (D
- pepap (D
-MPPP (D
- alfentanil (D
- anileridín (D
- benzetidín (D
- betameprodín (D
- betaprodín (D
- bezitramid (D
- difenoxín (D
- difenoxylát (D
- dipipanón (D
- etoxeridín (D
- fenampromid (D
- fenoperidín (D
- fentanyl (D
- hydroxypetidín (D
- norpipanón (D
- petidín (D
- petldín - medziprodukt A (D
- petldín - medziprodukt B (D
- petldín - medziprodukt C (D
- piminodín (D
- piritramid (D
- properidín (D
- trimepiridín (D
- propiram (D
- ketobemidón (D
- fencyklidín (3)
- metylfenidát (3)
2933 51 20 Fenobarbital (INN) ajeho soli, barbital (INN) ajeho soli (3) kg
2933 51 90 Malonylmocovina (kyselina barbiturová) a jej deriváty, kg
jej soli,
z toho len
- sekobarbital (3)
- amobarbital (3)
- cyklobarbital (3)
- pentabarbital (3)
- butalbital
- metylfenolbarbital (3)
- allobarbital (3)
- butabarbital (3)
- sekbutabarbital (3)
- vinylbital (3)
2933 79 00 Ostatné laktámy, z toho len kg
- methyprylon (3)
2933 90 60 Diazepíny, z toho len kg
- midazolam (midazolamum) (3)
- loprazolam (3)
- klobazam (3)
- alprazolam (3)
- bromazepam (3)
- chlórdiazepoxid (3)
- delorazepam (3)
- diazepam (3)
- estazolam (3)
- etylloflazepát (3)
- fludiazepam (3)
- flunitrazepam (3)
- flurazepam (3)
- halazepam (3)
- klonazepam (3)
- klorazepát (3)
- lormetazepam (3)
- lorazepam (3)
- medazepam (3)
- nordazepam (3)
- nitrazepam (3)
- nimetrazepam (3)
- oxazepam (3)
- pirazepam (3)
- prazepam (3)
- temazepam (3)
- tetrazepam (3)
- triazolam (3)
2933 90 95 Ostatné heterocyklické zlúceniny len s dusíkatými heteroa- kg
tómami, nukleové kyseliny a ich soli, z toho len
- triazofos (2)
- etonitazen (D
- fenazocín (D
- fenomorfan (D
- klonitazen (D
- levorfanol (D
- levorfenacylmorfan (D
- metazocín (D
- moramid - medziprodukt (D
- proheptazín (D
- racemorfan (D
- N,N-dietyltryptamín (DET) (3)
- N,N-dimetyltryptamín (DMT) (3)
- rolicyklidín (3)
- kamazepam (3)
- mazindol (3)
- pyrovaleron (3)
- drotebanol (D
- norlevorfanol (D
- racemetorfan (D
- pentazocín (3)
- tris-aziridinyl-fosfínoxid (TEPA, trietylénfosforamid) (6)
- parafluórfentanyl (D
- beta-hydroxyfentanyl (D
- beta-hydroxy-3-metylfentanyl (D
2934 90 89 Ostatné zlúceniny obsahujúce v štruktúre pyrimidonový kg
kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný) alebo pipe-
razinový kruh, nukleové kyseliny a ich soli, z toho len
- krimidín (2)
- pirimifos-etyl (2)
- fenetyllín (3)
- meklochalón (3)
- metachalón (3)
2934 90 97 Ostatné heterocyklické zlúceniny, z toho len kg
- pyrolidínditiokarbamát sodný (D
- metidation (2)
- dextromoramid (D
- dietyltiabutén (D
- dirnetyltiabutén (D
- dioxafetylbutyrát (D
- etylmetyltiambutén (D
- furetidín (D
- levomoramid (D
- morferidín (D
- sufentanil (D
- tenocyklidín (TCP) (3)
- fenmetrazín (3)
- fendimetrazín (3)
- haloxazolam (3)
- ketazolam (3)
- klotiazepam (3)
- kloxazolam (3)
- oxazolam (3)
- pemolín (3)
- 4-metylaminorex (3)
- alfa-metyltlofentanyl (D
- tlofentanyl (D
- 3-metyltiofentanyl (D
2936 29 90 Ostatné vitamíny a ich deriváty, z toho len kg
- aminopterín (2)
2938 90 90 Ostatné glykozldy prírodné alebo reprodukované kg
syntézou a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty,
z toho len
- scilliroside (2)
2939 10 00 Alkaloidy ópia a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- acetorfín hydrochlorid (D
- dihydromorfín (D
- hydrokodón (D
- hydromorfinol (D
- hydromorfín (D
- metyldesorfín (D
- metyldihydromorfín (D
- morfin (D
- morím metobromid (D
- morfín N-oxid (D
-myrofín (D
- metopón (D
- nicomorfín (D
- normorfín (D
- oxykodón (D
- oxymorfón (D
- tebaín (D
- tebakon (D
- acetyldihydrokodeín (D
- dihydrokodeín (D
- etylmorfín (D
- folkodín (D
- kodeín (D
- nikodín (D
- nikodikodín (D
- norkodeín (D
- desomorfín (D
- etorfín (D
- heroín (D
- bezylmorfin (D
- kodoxím (D
- buprenorfin (3)
2939 41 00 Efedrín a jeho soli (4) kg
2939 42 00 Pseudoefedrín (INN) a jeho soli (4) kg
2939 61 00 Ergometrín (INN) a jeho soli (4) kg
2939 62 00 Ergotamín (INN) a jeho soli (4) kg
2939 63 00 Kyselina lysergová a jej soli (4) kg
2939 69 00 Ostatné alkaloidy žitného námela a ich deriváty, ich soli, z kg
toho len
- (+)-N,N-dietyllysergamid (LSD) (3)
- dietylamid kyseliny D-lysergovej (LSD-25) (3)
2939 90 11 Kokaín surový (D kg
2939 90 19 Ostatný kokaín a jeho soli, ekgonín (D kg
2939 90 90 Ostatné rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované kg
syntézou, a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty, z toho
len
- anabazín [2-(3-pyridyl)-piperidín] (2)
- brucín (2)
- strychnín (2)
- meskalín (3)
- psilotsín (3)
8107 Kadmium a výrobky z neho vrátane odpadov a šrotu (6) kg
8112 91 50 Tálium a výrobky z neho vrátane odpadov a šrotu (2) kg
8112 99 90 Tálium
Vysvetlivky: (1) omamné látky (2) zvlášt nebezpecné jedy (3) psychotropné látky (4) prekurzory (5) pomocné chemické látky (6) ostatné jedy a špecifické karcinogénne látky
ČASŤ II - RÁDIOAKTÍVNE LÁTKY
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Kategória Merná jednotka
2844 40 Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúceniny, iné ako kg
položiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30
ČASŤ III - LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Kategória Merná jednotka
2903 14 00 tetrachlórmetán tona
2903 19 10 1,1,1 -trichlóretán tona
2903 30 33 Metylbromid tona
2903 41 00 trichlórfluórmetán tona
2903 42 00 dichlórdifluórmetán tona
2903 43 00 trichlórtrifluóretány tona
2903 44 10 dichlórtetrafluóretány tona
2903 44 90 chlórpentafluóretán tona
2903 45 10 chlórtrifluórmetán tona
2903 45 15 pentachlórfluóretán tona
2903 45 20 tetrachlórdifluóretány tona
2903 45 25 heptachlórfluórpropány tona
2903 45 30 hexachlórdifluórpropány tona
2903 45 35 pentachlórtrifluórpropány tona
2903 45 40 tetrachlórtetrafluórpropány tona
2903 45 45 trichlórpentafluórpropány tona
2903 45 50 dichlórhexafluórpropány tona
2903 45 55 chlórheptafluórpropány tona
2903 45 90 Ostatné deriváty perhalogénové iba s chlórom a fluó- tona
rom:
dichlórfluórmetán
chlórdifluórmetán
chlórfluórmetán
tetrachlórfluóretán
trichlórdifluóretán
dichlórtrifluóretán
chlórtetrafluóretán
trichlórfluóretán
dichlórdifluóretán
chlórtrifluóretán
dichlórfluóretán
chlórdifluóretán
chlórfluóretán
hexachlórfluórpropán
pentadifluórpropán
tetrachlórtrifluórpropán
trichlórtetrafluórpropán
dichlórpentafluórpropán
chlórhexafluórpropán
pentachlórfluórpropán
tetrachlórdifluórpropán
trichlórtrifluórpropán
dichlórtetrafluórpropán
chlórpentafluórpropán
tetrachlórfluórpropán
trichlórdifluórpropán
dichlórtrifluórpropán
chlórtetrafluórpropán
trichlórfluórpropán
dichlórdifluórpropán
chlórtrifluórpropán
dichlórfluórpropán
chlórdifluórpropán
chlórfluórpropán
2903 46 10 brómchlórdifluórmetán tona
2903 46 20 brómtrifluórmetán tona
2903 46 90 dibrómtetrafluóretán tona
2903 47 00 Ostatné perhalogénové deriváty: tona
dibrómfluórmetán
brómdlfluórmetán
brómfluórmetán
tetrabrómfluóretán
tribrómdifluóretán
dibrómtrifluóretán
brómtetrafluóretán
tribrómfluóretán
dibrómdifluóretán
brómtrifluóretán
dibrómfluóretán
brómdifluóretán
brómfluóretán
hexabrómfluórpropán
pentabrómdifluórpropán
tetrabrómtrifluórpropán
tribrómtetrafluórpropán
dibrómpentafluórpropán
brómhexafluórpropán
pentabrómfluórpropán
pentabrómdlfluórpropán
tetrabrómtrifluórpropán
tribrómtetrafluórpropán
dibrómpentafluórpropán
brómhexafluórpropán
pentabrómfluórpropán
tetrabrómdifluórpropán
tribrómtrifluórpropán
dibrómtetrafluórpropán
brómpentafluórpropán
tetrabrómfluórpropán
tribrómdifluórpropán
dibrómtrifluórpropán
brómtetrafluórpropán
tribrómfluórpropán
dibrómdifluórpropán
brómtrifluórpropán
dibrómfluórpropán
brómdifluórpropán
brómfluórpropán
3002 ľudská krv; živocíšna krv pripravená na kg
terapeutické, profylaktické alebo na diagnostické
úcely; antiséra a ostatné krvné zložky
a modifikované imunologické výrobky, tiež získané
biotechnologickými procesmi; ockovacie látky,
toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem
kvasiniek) a podobné výrobky
ČASŤ IV - OSTATNÉ
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Kategória Merná jednotka
6309 00 00 obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobky tona
Príloha E k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze
ZBRANE, STRELIVO, VÝBUŠNINY, ZBROJÁRSKA A BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
3601 00 00 Práškové výmetové výbušniny Sk OP/kg
3602 00 00 Prípravné výbušniny, iné ako práškové výmetové vý- Sk OP/kg
bušniny
3603 00 Zápalnice, bleskovice, roznetky alebo rozbušky, zaží- Sk OP/kg
hadlá, elektrické rozbušky
3604 Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, Sk OP/kg
hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky
3605 00 00 Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky číslo 36048) Sk OP/ks
8407 Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové mo- Sk OP/ks
tory s vnútorným spaľovaním9)
8408 Piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním Sk OP/ks
(dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)9)
8409 Časti a súčasti určené prevažne alebo výhradne na Sk OP/ks
motory čísiel 8407 alebo 84089)
8411 Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné ply- Sk OP/ks
nové turbíny9)
8479 Stroje a mechanické prístroje s vlastnou indivi- Sk OP/ks
duálnou funkciou v tejto kapitole inde neuvedené ani
nezahrnuté10)
8526 Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rá- Sk OP/ks
dionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové
riadenie8)
8705 Motorové vozidlá na osobitné účely, iné ako tie, ktoré Sk OP/ks
sú konštruované hlavne na osobnú alebo nákladnú
dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne
automobily, žeriavové nákladné automobily s mie-
šačkou na betón, zametacie automobily, kropiace au-
tomobily, pojazdné dielne, pojazdné rôntgenové stani-
ce)8)
8710 00 Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené Sk OP/ks
zbraňami, ich časti a súčasti
8802 Ostatné aerodyny (lietadlá - napr. vrtuľníky, letúne), Sk OP/ks
kozmické lode vrátane družíc a ich štartovacie nosiče8)
8803 30 Ostatné časti a súčasti letúnov alebo vrtuľníkov9) SkOP
8805 10 90 Letecké katapulty a podobné prístroje a zariadenia, SkOP
prístroje a zariadenia na pristavanie aerodynov na
lietadlovej lodi a podobné prístroje a zariadenia, po-
zemné prístroje na letecký výcvik, ich časti a súčasti
- ostatné8), 9)
8906 00 Ostatné lode a člny vrátane vojnových lodí a Sk OP/ks
záchranných člnov s výnimkou veslových
8907 Ostatné plavidlá (napr. pontóny, nádrže, kesóny, Sk OP/ks
prístavné mostíky, boje a výstražné svetelné plavá-
ky)8)
9013 10 00 Zameriavacie ďalekohľady pre zbrane, periskopy, ďa- Sk OP/ks
lekohľady pre stroje, prístroje a nástroje tejto kapitoly
triedy XVI9)
9014 Buzoly vrátane navigačných kompasov, iné navigačné Sk OP/ks
nástroje a prístroje8), 9)
9015 Geodetické, topografické, zememeračské, nivelačné, Sk OP/ks
fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické,
hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne
nástroje okrem kompasov, diaľkomery8), 9)
9020 00 Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky s výnimkou ochranných Sk OP/ks
masiek bez mechanických častí a vymeniteľných filtrov8)
9301 00 00 Vojenské zbrane s výnimkou revolverov, pištolí a zbraní čísla 9307 Sk OP/ks
9302 00 Revolvery a pištole, iné ako zaradené do čísla 9303 alebo 9304 Sk OP/ks
9303 Ostatné strelné zbrane a zariadenia využívajúce výbuch strelného Sk OP/ks
prachu (napr. poľovnícke pušky, karabíny a pod.)
9304 00 00 Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu Sk OP/ks
alebo plyn, obušky) okrem sečných a bodných zbraní čísla 9307
9305 Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísiel 9301 až 9304 Sk OP
9306 Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely, náboje a ostatné strelivo Sk OP/ks
a strely, ako aj ich časti a súčasti vrátane brokov všetkých druhov
a nábojových krytiek
9307 00 00 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, Sk OP/ks
súčasti a ich pošvy
Technologické Stroje a zariadenia (iné ako číslo 8479) slúžiace predovšetkým na výrobu Sk OP
zariadenia tovaru uvedeného v tejto prílohe a opravy tovaru uvedeného v tejto
a opravy prílohe
Služby Služby poskytované zahraničným osobám a prijímanie služieb od zahra- Sk OP
ničných osôb v súvislosti so zabezpečovaním obrany a bezpečnosti štátu
alebo v súvislosti s výskumom, vývojom, skúšaním, zavádzaním výroby
a zabezpečovaním servisu výrobkov, náhradných dielcov a komponentov
k nim, ktoré sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním určené
na použitie v ozbrojených a bezpečnostných zložkách
Príloha F k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
Mierová 19
827 15 Bratislava
Príloha G k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
Mierová 19
827 15 Bratislava
Príloha H k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
Príloha I k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
1)
§ 21 ods. 5 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.
2)
§ 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
4)
§ 193 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
5)
Napríklad zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 148/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z. o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly, vyhláška Federálneho ministerstva poľnohopodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 258/1994 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996–100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
6)
§ 4 zákona č. 180/1996 Z. z.
7)
EÚ – Európska únia (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia).
EZVO – Európske združenie voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).
8)
Ak sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním určené na účely obrany a bezpečnosti štátu alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených a bezpečnostných silách.
9)
Ak sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty určené na kompletizáciu alebo na opravu iných druhov tovaru uvedených v prílohe.
10)
Ak sú určené predovšetkým na výrobu zbraní, streliva alebo výbušnín.