132/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1998 do 30.06.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
ZÁKON
z 3. apríla 1998
o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Zvýšenie dôchodkov v roku 1998
Starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané pred 1. januárom 1999 sa zvyšujú v súlade s osobitným predpisom1) o 8 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.
§ 2
Úprava dôchodkov priznaných v roku 1999
Starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané od 1. januára 1999 do 31. decembra 1999 sa upravujú o
a)
74,4 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu priznania dôchodku pred úpravou podľa tohto zákona, a
b)
sumu
1.
811 Sk mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok a o dôchodok za výsluhu rokov,
2.
487 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok,
3.
406 Sk mesačne, ak ide o čiastočný invalidný dôchodok alebo o sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa,
4.
243 Sk mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa,
5.
určenú vo výške polovice súm uvedených v prvom bode až vo štvrtom bode, ak ide o dôchodok upravený pre súbeh s iným dôchodkom.
Spoločné ustanovenia
§ 3
(1)
Vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané pred 1. januárom 1999 sa nezvyšujú podľa § 1, ak boli vymerané z dôchodku zvýšeného podľa § 1.
(2)
Vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané od 1. januára 1999 do 31. decembra 1999 sa neupravujú podľa § 2, ak boli vymerané z dôchodku zvýšeného podľa § 1 alebo z dôchodku upraveného podľa § 2.
§ 4
Na zvýšenie dôchodkov podľa § 1 a na úpravu dôchodkov podľa § 2 platí rovnako osobitný predpis.2)
§ 5
(1)
Dôchodky uvedené v § 1 priznané pred 1. júlom 1998 sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1998.
(2)
Dôchodky uvedené v § 1 priznané od 1. júla 1998 do 31. decembra 1998 sa zvyšujú odo dňa ich priznania.
(3)
Dôchodky uvedené v § 2 sa upravujú odo dňa ich priznania.
(4)
Doplatok zvýšenia dôchodku podľa § 1 pri dôchodkoch priznaných pred 1. júlom 1998 sa poukáže občanovi najneskôr do 30. septembra 1998.
Čl. II
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z. a zákona č. 376/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 1 sa suma „6 220 Sk“ nahrádza sumou „6 718 Sk“, suma „5 430 Sk“ sa nahrádza sumou „5 865 Sk“, suma „4 860 Sk“ sa nahrádza sumou „5 249 Sk“ a suma „4 720 Sk“ sa nahrádza sumou „5 098 Sk“.
2.
V § 24 ods. 2 sa suma „5 430 Sk“ nahrádza sumou „5 865 Sk“.
3.
V § 24 ods. 4 sa suma „6 220 Sk“ nahrádza sumou „6 718 Sk“.
4.
V § 31 ods. 1 sa suma „6 220 Sk“ nahrádza sumou „6 718 Sk“, suma „5 430 Sk“ sa nahrádza sumou „5 865 Sk“, suma „4 860 Sk“ sa nahrádza sumou „5 249 Sk“ a suma „4 720 Sk“ sa nahrádza sumou „5 098 Sk“.
5.
V § 31 ods. 2 sa suma „5 430 Sk“ nahrádza sumou „5 865 Sk“.
6.
Nadpis pod § 37 znie:
„Podmienky nároku na čiastočný invalidný dôchodok, výška čiastočného invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu čiastočného invalidného dôchodku“.
7.
V § 37 odseky 5 až 12 znejú:
„(5)
Občan má po splnení podmienok ustanovených v odseku l nárok na výplatu čiastočného invalidného dôchodku počas 12 kalendárnych mesiacov od priznania čiastočného invalidného dôchodku. Po uplynutí tohto obdobia občan má nárok na výplatu čiastočného invalidného dôchodku počas každých ďalších 12 kalendárnych mesiacov, ak má pokles zárobku. Pokles zárobku sa nezisťuje u občana, ktorý je čiastočne invalidný podľa odseku 2 písm. c).
(6)
Pokles zárobku sa zisťuje za obdobie 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu, ku ktorému sa rozhoduje o nároku na výplatu čiastočného invalidného dôchodku.
(7)
Podmienka poklesu zárobku je splnená, ak mesačný priemer hrubých zárobkov občana za obdobie uvedené v odseku 6 je najmenej o tretinu nižší ako porovnateľný zárobok.
(8)
Podmienka poklesu zárobku je splnená aj vtedy, ak mesačný priemer hrubých zárobkov občana za obdobie uvedené v odseku 6 nie je vyšší ako suma minimálnej mzdy7a) platná ku dňu, ku ktorému sa rozhoduje o nároku na výplatu čiastočného invalidného dôchodku.
(9)
Hrubým zárobkom občana na zistenie poklesu zárobku je hrubý zárobok uvedený v § 12 ods. 2, neobmedzený podľa osobitného predpisu.7aa) Odmena za prácu vykonávanú na základe dohody o pracovnej činnosti sa započítava do hrubého zárobku, aj keď činnosť vykonávaná na základe takejto dohody nezakladá účasť na dôchodkovom zabezpečení.
(10)
Porovnateľný zárobok je priemerný mesačný zárobok, z ktorého bol vypočítaný čiastočný invalidný dôchodok neobmedzený podľa § 12 ods. 6 a zvýšený podľa odseku 11.
(11)
Priemerný mesačný zárobok, z ktorého bol vypočítaný čiastočný invalidný dôchodok neobmedzený podľa § 12 ods. 6, sa zvyšuje za každý kalendárny rok nasledujúci po poslednom kalendárnom roku rozhodného obdobia na určenie tohto zárobku do 31. decembra 1989 o 2 %; za rok l990 sa zvyšuje o 4 %, za rok 1991 sa zvyšuje o 16,5 %, za rok 1992 sa zvyšuje o 21,2 %, za rok 1993 sa zvyšuje o 18,4 %, za rok 1994 sa zvyšuje o 17 %, za rok 1995 sa zvyšuje o 14,3 %, za rok 1996 sa zvyšuje o 13,3 % a za každý ďalší kalendárny rok nasledujúci po roku l996 sa zvyšuje o 12 %.
(12)
Ak bol čiastočný invalidný dôchodok vypočítaný z pevne určenej sumy, táto suma sa zvyšuje za každý kalendárny rok nasledujúci po roku, v ktorom bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok, podľa odseku 11.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7aa znejú:
„7a)
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde.
7aa)
§ 16 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.“.
8.
V § 48 ods. 1 sa suma „2 000 Sk“ nahrádza sumou „4 500 Sk“.
9.
V § 48a odsek 2 znie:
„(2)
Vdovecký dôchodok je 1 588 Sk mesačne.“.
10.
V § 52 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Sociálny dôchodok sa môže priznať až do sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,7ca) ak sociálny dôchodok je jediným zdrojom príjmu dôchodcu. Ak poberateľ sociálneho dôchodku má aj iný dôchodok alebo iný príjem, sociálny dôchodok sa môže priznať v takej sume, aby úhrn dôchodkov, úhrn sociálneho dôchodku a iného príjmu alebo úhrn dôchodkov a iného príjmu sa rovnal sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom. Ak je na sociálny dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu uvedený v § 54 ods. 6, tento dôchodok sa môže priznať do úhrnu súm životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom a ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.7cb) Ak poberateľ sociálneho dôchodku alebo jeho rodinný príslušník má aj iný dôchodok alebo iný príjem, sociálny dôchodok sa môže priznať v takej sume, aby úhrn dôchodkov, úhrn sociálneho dôchodku a iného príjmu alebo úhrn dôchodkov a iného príjmu sa rovnal úhrnu súm životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom a ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom. Ak podmienky na priznanie sociálneho dôchodku spĺňajú obaja manželia (druh a družka), sociálny dôchodok sa môže priznať iba manželovi (druhovi), a to do sumy rozdielu medzi úhrnom súm životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom a ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom a úhrnom dôchodkov alebo úhrnom dôchodkov a iných príjmov oboch manželov (druha a družky).
(3)
Pri zvýšení sumy životného minima sa sociálny dôchodok môže priznať do sumy životného minima zvýšeného podľa osobitného predpisu7cc) na základe žiadosti oprávneného, najskôr odo dňa podania žiadosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7ca, 7cb a 7cc znejú:
„7ca)
§ 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.
7cb)
§ 2 písm. a) a b) zákona č. 125/1998 Z. z.
7cc)
Zákon č. 125/1998 Z. z.“.
11.
§ 52 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Iným príjmom podľa odseku 2 je príjem podľa osobitného predpisu7cd) s výnimkou prídavkov na deti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7cd znie:
„7cd)
§ 4 zákona č. 125/1998 Z. z.“.
12.
V § 54 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ak starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa je jediným zdrojom príjmu poberateľa takéhoto dôchodku a nedosahuje 1,1-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,7ca) zvyšuje sa tento dôchodok na 1,1-násobok tejto sumy. Ak poberateľ takéhoto dôchodku má aj iný dôchodok alebo iný príjem a úhrn dôchodkov alebo úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a iného príjmu nedosahuje 1,1-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, zvyšuje sa dôchodok tak, aby úhrn dôchodkov alebo úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a iného príjmu sa rovnal 1,1-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom. Na určenie iného príjmu platí rovnako § 52 ods. 4.
(2)
Ak je na starobný dôchodok alebo na invalidný dôchodok, ktorý nedosahuje 1,1-násobok úhrnu súm životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom7ca) a ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,7cb) odkázaný aj rodinný príslušník poberateľa takéhoto dôchodku, zvyšuje sa tento dôchodok na 1,1-násobok tejto sumy. Ak poberateľ takéhoto dôchodku alebo jeho rodinný príslušník má aj iný dôchodok alebo iný príjem a úhrn dôchodkov alebo úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a iných príjmov nedosahuje 1,1-násobok úhrnu súm životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom a ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, zvyšuje sa dôchodok tak, aby úhrn dôchodkov alebo úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a iných príjmov sa rovnal 1,1-násobku úhrnu súm životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom a ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom. Ak podmienky zvýšenia dôchodku spĺňajú obaja manželia, zvýši sa dôchodok patriaci manželovi, a to spôsobom ustanoveným v prvej vete. Na určenie iného príjmu platí rovnako § 52 ods. 4.“.
13.
V § 56 ods. 2 sa suma „6 220 Sk“ nahrádza sumou „6 718 Sk“, suma „5 430 Sk“ sa nahrádza sumou „5 865 Sk“, suma „4 860 Sk“ sa nahrádza sumou „5 249 Sk“ a suma „4 720 Sk“ sa nahrádza sumou „5 098 Sk“.
14.
V § 56 ods. 4 sa suma „6 220 Sk“ nahrádza sumou „6 718 Sk“.
15.
V § 56 ods. 5 sa suma „5 430 Sk“ nahrádza sumou „5 865 Sk“.
16.
V § 64 ods. 1 sa suma „6 220 Sk“ nahrádza sumou „6 718 Sk“.
17.
V § 64 ods. 4 sa suma „6 220 Sk“ nahrádza sumou „6 718 Sk“.
18.
V § 70 ods. 2 sa suma „6 220 Sk“ nahrádza sumou „6 718 Sk“.
19.
V § 133 ods. 4 sa suma „6 220 Sk“ nahrádza sumou „6 718 Sk“, suma „5 430 Sk“ sa nahrádza sumou „5 865 Sk“ a suma „4 860 Sk“ sa nahrádza sumou „5 249 Sk“.
20.
V § 135 ods. 4 sa suma „6 220 Sk“ nahrádza sumou „6 718 Sk“, suma „5 430 Sk“ sa nahrádza sumou „5 865 Sk“, suma „4 860 Sk“ sa nahrádza sumou „5 249 Sk“ a suma „4 720 Sk“ sa nahrádza sumou „5 098 Sk“.
21.
V § 139 ods. 1 sa suma „6 220 Sk“ nahrádza sumou „6 718 Sk“, suma „5 430 Sk“ sa nahrádza sumou „5 865 Sk“, suma „4 860 Sk“ sa nahrádza sumou „5 249 Sk“ a suma „4 720 Sk“ sa nahrádza sumou „5 098 Sk“.
22.
V § 139 ods. 2 sa suma „6 220 Sk“ nahrádza sumou „6 718 Sk“.
23.
V § 145ba ods. 1 sa suma „215 Sk“ nahrádza sumou „250 Sk“.
24.
V § 145ba ods. 8 sa suma „150,50 Sk“ nahrádza sumou „175 Sk“, suma „193,50 Sk“ sa nahrádza sumou „225 Sk“ a suma „215 Sk“ sa nahrádza sumou „250 Sk“.
25.
V § 145g ods. 2 sa suma „2 000 Sk“ nahrádza sumou „4 500 Sk“.
26.
Za § 162c sa vkladá § 162d, ktorý znie:
㤠162d
(1)
V konaní o priznanie čiastočného invalidného dôchodku, ktoré nebolo právoplatne skončené pred 1. júnom 1998, sa rozhodne o nároku na čiastočný invalidný dôchodok podľa § 37 účinného po 31. máji 1998. Ak vznik nároku na čiastočný invalidný dôchodok bol podmienený splnením podmienky podstatného poklesu zárobku, jej splnenie sa posudzuje podľa § 37 ods. 5 až 12 účinného po 31. máji 1998, ak je to pre občana výhodnejšie.
(2)
Ak pred 1. júnom 1998 občanovi vznikol nárok na výplatu čiastočného invalidného dôchodku na obdobie šiestich kalendárnych mesiacov a toto obdobie sa končí po 31. máji 1998, obdobím, za ktoré sa prvýkrát zisťuje pokles zárobku podľa § 37 účinného po 31. máji 1998, je obdobie týchto šiestich kalendárnych mesiacov.
(3)
Ak občanovi zanikol nárok na čiastočný invalidný dôchodok pred 1. júnom 1998 z dôvodu nesplnenia podmienky podstatného poklesu zárobku, na žiadosť občana sa rozhodne o nároku na čiastočný invalidný dôchodok podľa § 37 účinného po 31. máji 1998; nárok na čiastočný invalidný dôchodok vzniká najskôr od 1. júna 1998, ak občan spĺňa podmienku poklesu zárobku.
(4)
Pokles zárobku občana uvedeného v odseku 3 sa zisťuje za obdobie 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, od ktorého občan žiada priznať čiastočný invalidný dôchodok.“.
27.
Za § 167 sa vkladá § 167a, ktorý znie:
㤠167a
V konaní o krátení vdovského dôchodku z dôvodu súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti, ktoré nebolo právoplatne skončené pred 1. júlom 1998, sa postupuje podľa § 48 ods. 1 účinného po 30. júni 1998.“.
28.
Za § 173 sa vkladá § 173a, ktorý znie:
㤠173a
V konaní o krátení zaopatrovacieho príspevku z dôvodu súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti, ktoré nebolo právoplatne skončené pred 1. júlom 1998, sa postupuje podľa § 145g ods. 2 účinného po 30. júni 1998.“.
29.
Za § 175b sa vkladá § 175c, ktorý znie:
㤠175c
(1)
Ak občan mal nárok na dôchodok alebo nárok na výplatu dôchodku k 31. máju 1996 v najvyššej výmere a z dôvodu zvyšovania dôchodkov podľa osobitných predpisov27b) nedosiahol najvyššiu výmeru ustanovenú k 1. júnu 1996 a najvyššiu výmeru ustanovenú k 1. júlu 1997, upraví sa dôchodok po zvýšení o 8 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje, na najvyššiu výmeru ustanovenú k 1. júlu 1998; pri súbehu nároku na viacero dôchodkov a ich výplatu úprava patrí k dôchodku, ktorý sa v dôsledku súbehu nárokov na viacero dôchodkov a ich výplatu vyplácal v obmedzenej výške alebo sa nevyplácal. Úprava dôchodku sa vykoná od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1998.
(2)
Vdovecký dôchodok priznaný pred 1. júlom 1998 sa upraví na sumu 1 588 Sk mesačne od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1998.
(3)
Na úpravu dôchodku alebo úhrnu dôchodkov podľa odseku 1 a na úpravu vdoveckého dôchodku podľa odseku 2 platí rovnako osobitný predpis.27c)
(4)
Dôchodok, ktorý sa k 30. júnu 1998 vyplácal upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu, sa upraví podľa § 54 ods. 1 alebo 2 účinného od 1. júla 1998 od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1998.
(5)
Ak sa splnia podmienky na úpravu dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu po 30. júni 1998, dôchodok sa upraví podľa § 54 ods. 1 alebo 2 účinného od 1. júla 1998 na žiadosť občana, najskôr od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1998.
(6)
Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, ktoré sa podľa predpisov účinných pred 1. júlom 1998 vyplácalo v nižších sumách, než aké sú ustanovené v § 70 ods. 1, pretože úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť presiahol najvyššiu výmeru úhrnu dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, ustanovenú v § 70 ods. 2, sa zvýši od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1998 na sumy ustanovené v § 70 ods. 1. Úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť nesmie presiahnuť sumu 6 718 Sk mesačne.
(7)
Ak podľa predpisov účinných pred 1. júlom 1998 zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť sa nevyplácalo, pretože úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť presiahol najvyššiu výmeru úhrnu dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, ustanovenú v § 70 ods. 2, na žiadosť občana sa rozhodne o nároku na zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť podľa § 70 ods. 1. Úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť nesmie presiahnuť sumu 6 718 Sk mesačne. Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť sa prizná najskôr od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1998.
(8)
Doplatok úpravy dôchodku alebo úhrnu dôchodkov podľa odseku 1, doplatok úpravy vdoveckého dôchodku podľa odseku 2, doplatok úpravy dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu podľa odseku 4 a doplatok úpravy zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť podľa odseku 6 sa poukáže občanovi najneskôr do 30. septembra 1998.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27b a 27c znejú:
„27b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1996 a o zmene niektorých zákonov.
Zákon č. 154/1997 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.
27c)
§ 5 ods. 1 až 3 a § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z. a zákona č. 132/1998 Z. z.“.
30.
Za § 175c sa vkladá § 175d, ktorý znie:
㤠175d
Ak dôvod na poskytnutie nemocenského a peňažnej pomoci v materstve vznikol pred 1. júnom 1998 a trvá aj po 31. máji 1998, uvedené dávky sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. júnom 1998.“.
Čl. III
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákona č. 88/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 148/1983 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z. a zákona č. 154/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 1 sa suma „300 Sk“ nahrádza sumou „350 Sk“.
2.
Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý znie:
㤠63a
Ak dôvod na poskytnutie nemocenského a podpory pri ošetrovaní člena rodiny vznikol pred 1. júnom 1998 a trvá aj po 31. máji 1998, uvedené dávky sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. júnom 1998.“.
Čl. IV
Zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z. a zákona č. 154/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 1 sa suma „215 Sk“ nahrádza sumou „250 Sk“.
2.
Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý znie:
㤠35b
Ak dôvod na poskytnutie nemocenského vznikol pred 1. júnom 1998 a trvá aj po 31. máji 1998, nemocenské sa poskytuje podľa predpisov účinných pred 1. júnom 1998.“.
Čl. V
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 98/1971 Zb., zákona č. 99/1972 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 57/1984 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 112/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 103/1988 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z. a zákona č. 154/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa suma „1 500 Sk“ nahrádza sumou „1 750 Sk“.
2.
V § 8 ods. 1 sa suma „300 Sk“ nahrádza sumou „350 Sk“.
3.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý znie:
㤠39a
Ak dôvod na poskytnutie vyrovnávacieho príspevku v tehotenstve a materstve a peňažnej pomoci v materstve vznikol pred 1. júnom 1998 a trvá aj po 31. máji 1998, uvedené dávky sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. júnom 1998.“.
Čl. VI
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z. a zákona č. 154/1997 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 2 sa suma „6 220 Sk“ nahrádza sumou „6 718 Sk“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1998 okrem čl. I, čl. II prvého bodu až piateho bodu, ôsmeho bodu až dvadsiateho druhého bodu, dvadsiateho piateho bodu, dvadsiateho siedmeho bodu až dvadsiateho deviateho bodu a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 9 a 10 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z.
2)
§ 5 ods. 1 až 3 a § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z. a zákona č. 132/1998 Z. z.