12/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1998 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
ZÁKON
zo 16. decembra 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa vypúšťa.
2.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Návrh na vyhlásenie konkurzu
(1)
Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, jeho veriteľ, likvidátor právnickej osoby alebo ďalšia osoba, ak to ustanovuje osobitný zákon.
(2)
Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podá dlžník, rozumie sa tým, že je v úpadku.
(3)
Z návrhu na vyhlásenie konkurzu musí byť zjavné, ktorému súdu je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný. Návrh treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis. Navrhovateľ je povinný k návrhu na vyhlásenie konkurzu pripojiť listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva.
(4)
Ak je účastníkom konania fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať jej názov alebo obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo.
(5)
Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva veriteľ, v návrhu musí uviesť okolnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že dlžník je v úpadku (§ 1), označiť ďalšieho veriteľa a doložiť svoju pohľadávku voči dlžníkovi, aj keď nie je ešte splatná. Ak dlžník zastavil platby, predpokladá sa, že nie je schopný plniť svoje splatné záväzky.
(6)
Veritelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt v cudzine, sú povinní uviesť aj meno a adresu svojho zástupcu pre doručovanie v tuzemsku.
(7)
Navrhovatelia súčasne s podaním návrhu zložia na účet súdu preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu. Túto povinnosť nemá likvidátor, ktorý po ustanovení bez zbytočného odkladu vykonal likvidačnú účtovnú súvahu a zistil, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu preddavku.
(8)
Ak návrh na vyhlásenie konkurzu neobsahuje náležitosti podľa odsekov 3 až 6 alebo ak veritelia nesplnia povinnosť podľa odseku 7, súd konanie zastaví. Ustanovenie § 43 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa nepoužije.
(9)
Ak veriteľ vezme návrh na vyhlásenie konkurzu späť, môže sa návrh podať znova pre tú istú pohľadávku až po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania.“.
3.
§ 4a a 4b znejú:
㤠4a
(1)
Ak pred rozhodnutím súdu o návrhu na vyhlásenie konkurzu je doručený súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu na toho istého dlžníka, súd tento návrh bez rozhodnutia pripojí k predchádzajúcemu návrhu, ak spĺňa náležitosti podľa § 4; inak konanie o tomto návrhu zastaví. Ak súd pripojí ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu, rozumie sa tým, že dňom pripojenia tohto návrhu ďalší navrhovateľ pristúpil do konania. Pripojením návrhu navrhovateľ prijíma stav konania, v ktorom je v čase pripojenia návrhu.
(2)
Ak sú inak dané dôvody na pripojenie návrhu podľa odseku 1, avšak predchádzajúci konkurz je prerušený, súd o tomto ďalšom návrhu koná bez jeho pripojenia.
(3)
Navrhovateľ môže vziať svoj návrh späť až do vyhlásenia konkurzu. Súd konanie zastaví, ak s tým súhlasia všetci navrhovatelia, ktorí pristúpili do konania.
§ 4b
(1)
Po doručení návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu súdu alebo po doručení návrhu na vyhlásenie konkurzu súdom dlžníkovi dlžník je povinný
a)
zdržať sa konania smerujúceho k zmenšeniu jeho majetku s výnimkou bežnej obchodnej činnosti;
b)
na výzvu súdu zostaviť zoznam aktív a pasív s uvedením svojich dlžníkov, veriteľov a ich adries a odovzdať ho súdu v lehote ním určenej; táto lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní.
(2)
Zoznam aktív a pasív podľa odseku 1 písm. b) musí dlžník podpísať a výslovne uviesť, že je správny a úplný.
(3)
Ak je dlžníkom právnická osoba, povinnosť podľa odseku 1 písm. b) má jej štatutárny orgán; tejto povinnosti sa nemôže zbaviť ani vtedy, ak sa vzdá svojej funkcie, je z tejto funkcie odvolaný alebo uplynie jeho funkčné obdobie.
(4)
Ak súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu pre nezistenie úpadku, navrhovateľ zodpovedá dlžníkovi za škodu, ktorá mu vznikla obmedzením nakladania s majetkom. Tejto zodpovednosti sa navrhovateľ zbaví, ak preukáže, že škodu nezavinil.“.
4.
§ 4c až 4g vrátane nadpisov a poznámok pod čiarou k odkazom 1a, 1b a 1c sa vypúšťajú.
5.
Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Podmienka podľa odseku 1 nemusí byť splnená, ak veriteľ na výzvu súdu a v lehote ním určenej zloží preddavok na trovy konania (§ 71). Veriteľ, ktorý zložil preddavok na trovy konania, má právo na jeho vrátenie z dlžníkovho majetku. To neplatí, ak súd nevyhlásil konkurz.“.
6.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Účastníci konkurzu
(1)
Účastníkmi konkurzu sú veritelia, ktorí podali návrh na vyhlásenie konkurzu, veritelia, ktorí prihlásili svoje pohľadávky podľa § 20 (ďalej len „konkurzní veritelia“), a dlžník.
(2)
Účastníkmi konkurzu sa stanú aj veritelia pohľadávok proti podstate (§ 31 ods. 2), veritelia pohľadávok uvedených v § 31 ods. 3, ak neprihlasujú nároky podľa § 20 (§ 31 ods. 4), veritelia pohľadávok podľa § 5 ods. 2 a veritelia pohľadávok podľa § 9b ods. 3, ak ich nárok nebol uspokojený a uplatnili pohľadávku na súde, ktorý vyhlásil konkurz, žalobou, prihláškou alebo ak sú zahrnutí do zoznamu na účely rozvrhu (§ 29 ods.1).“.
7.
V § 8 ods. 1 sa slová „(§ 3 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „(§ 66a ods. 1)“.
8.
Za § 9 sa vkladajú § 9a až 9f, ktoré vrátane nadpisov nad § 9a a 9d znejú:
„Predbežný správca
§ 9a
(1)
Ak okolnosti nasvedčujú, že dlžník je v úpadku, alebo ak je to potrebné na zistenie alebo na zabezpečenie dlžníkovho majetku, súd môže ustanoviť predbežného správcu.
(2)
Uznesenie o ustanovení predbežného správcu sa doručí dlžníkovi a predbežnému správcovi. Predbežnému správcovi sa doručí do vlastných rúk.
(3)
Proti uzneseniu o ustanovení predbežného správcu nie je prípustné odvolanie. Toto uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
§ 9b
(1)
Povinnosťou predbežného správcu je najmä zistiť dlžníkov majetok a preskúmať dlžníkove obchodné knihy.
(2)
Súd môže na žiadosť predbežného správcu požiadať príslušný orgán o vykonanie daňovej kontroly.
(3)
Predbežný správca vykonáva svoju činnosť do vyhlásenia konkurzu, zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo do zastavenia konania. Súd zároveň v týchto rozhodnutiach určí odmenu predbežného správcu, ktorú mu vyplatí z preddavku zloženého podľa § 4 ods. 7. Zvyšok preddavku súd rozdelí veriteľom pomerne. Veritelia, ktorí zložili preddavok na odmenu predbežného správcu, majú právo na vrátenie časti preddavku, ktorá bola vyplatená predbežnému správcovi, z dlžníkovho majetku. To neplatí, ak súd nevyhlásil konkurz.
(4)
Predbežný správca je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie. Tejto povinnosti ho môže zbaviť úplne alebo sčasti len súd.
(5)
Ustanovenia § 9d, 9e, 9f, § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 sa vzťahujú aj na predbežného správcu; ostatné ustanovenia o správcovi sa vzťahujú na predbežného správcu primerane, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 9c
Dlžník môže nakladať s majetkom iba so súhlasom predbežného správcu, inak je jeho právny úkon neplatný.
Súčinnosť tretích osôb
§ 9d
(1)
Súdy, iné štátne orgány, obce, notári a exekútori sú povinní oznámiť správcovi na jeho písomnú žiadosť údaje potrebné na výkon správy.
(2)
Policajný zbor je povinný poskytovať správcovi na jeho žiadosť súčinnosť pri výkone správy.
(3)
Štátne a iné orgány a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb a ich majetku, sú povinné oznámiť správcovi na jeho písomnú žiadosť údaje potrebné na výkon správy; túto povinnosť má najmä orgán poverený evidenciou nehnuteľností, daňový orgán, orgán, ktorý vedie evidenciu motorových vozidiel, a stredisko cenných papierov.
(4)
Osoby, ktoré majú listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným prostriedkom pri zistení alebo pri zabezpečení dlžníkovho majetku, sú povinné správcovi na jeho písomnú žiadosť tieto listiny a veci vydať alebo zapožičať.
(5)
Banky sú povinné oznámiť správcovi na jeho písomnú žiadosť čísla dlžníkových účtov, stavy účtov a ich zmeny, informácie o úschove cenných papierov a vkladných knižiek.
(6)
Pošta je povinná oznámiť správcovi na jeho písomnú žiadosť údaje potrebné na výkon správy, najmä skutočnosť, či dlžník má poštové priečinky, údaje o počte tam došlých zásielok a o ich odosielateľoch, úhrn súm dochádzajúcich dlžníkovi poštou alebo do jeho poštového priečinka, alebo umožniť správcovi tieto údaje získať na pošte a správnosť údajov oznámených poštou na mieste preveriť. Túto povinnosť majú aj iné osoby, ak vykonávajú prepravu zásielok.
(7)
Telekomunikácie sú povinné oznámiť správcovi na jeho písomnú žiadosť údaje o dlžníkových telefónnych, ďalekopisných a telefaxových staniciach, ktoré nie sú uvedené vo verejne dostupných zoznamoch.
(8)
Poisťovne sú povinné oznámiť správcovi na jeho písomnú žiadosť výplaty poistných plnení.
(9)
Vydavatelia tlače sú povinní oznámiť správcovi na jeho písomnú žiadosť meno podávateľa inzerátu týkajúceho sa nakladania s majetkom dlžníka a uverejneného pod značkou.
(10)
Dopravcovia sú povinní oznámiť správcovi na jeho písomnú žiadosť príjemcu prepravovaného dlžníkovho nákladu, ako aj údaje o prepravovanom tovare.
§ 9e
Tretie osoby sú povinné poskytnúť správcovi súčinnosť podľa § 9d bez zbytočného odkladu.
§ 9f
Správca môže požiadať o súčinnosť tretie osoby podľa § 9d len po preukázaní rozhodnutia súdu o ustanovení za správcu.“.
9.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „konanej po prieskumnom pojednávaní“.
10.
V § 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Proti rozhodnutiu súdu o hlasovacom práve nie je prípustný opravný prostriedok.“.
11.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
Rokovanie schôdze konkurzných veriteľov a veriteľského výboru je neverejné a vyhotovuje sa z neho zápisnica.“.
12.
V § 12 ods.1 sa slovo „mu“ nahrádza slovom „správcovi“.
13.
V § 12 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
14.
V § 13 ods.1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, výpis z uznesenia zverejní spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.“.
15.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
V uznesení o vyhlásení konkurzu sa musí ustanoviť správca; ak súd ustanovil v konkurze predbežného správcu, ustanoví ho za správcu. V uznesení o vyhlásení konkurzu sa musia veritelia vyzvať, aby prihlásili v lehote 60 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie. Výzva musí obsahovať upozornenie, že na nároky, ktoré neboli prihlásené, sa nebude brať v konkurze zreteľ.“.
16.
V § 13 ods. 4 posledná veta znie:
„Súčasne súd oznámi vyhlásenie konkurzu katastru nehnuteľností, ak je mu známe, že eviduje nehnuteľnosti patriace dlžníkovi.“.
17.
V § 13 ods. 5 druhá veta znie:
„Týmto dňom sa dlžník stáva úpadcom.“.
18.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
Ak je vyhlásený konkurz na právnickú osobu v likvidácii, likvidácia sa počas trvania konkurzu prerušuje. Likvidátor počas trvania konkurzu vykonáva svoju pôsobnosť iba v rozsahu, v akom neprešla na správcu; do pôsobnosti likvidátora patrí tiež súčinnosť so správcom. Za túto činnosť má likvidátor nárok na náhradu potrebných nákladov a na odmenu, ktorú určí súd na návrh správcu.“.
19.
V § 14 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d)
iné konania než uvedené v písmene c), ktorých výsledkom môže byť nárok proti podstate, sa prerušujú. V týchto konaniach sa však pokračuje na návrh správcu, úpadcovho odporcu alebo nerozlučného účastníka konania.2) Úpadca môže tento návrh podať, len ak tak neurobí správca v lehote určenej súdom. Neprerušuje sa však konanie o výživnom maloletých detí a trestné konanie;
e)
pre pohľadávku proti úpadcovi nemožno nariadiť výkon rozhodnutia, viesť výkon rozhodnutia ani vykonávať exekúciu2a) na majetok patriaci do podstaty, ani nadobudnúť na ňom právo na oddelené uspokojenie (§ 28). Ak sa v konaní o výkon rozhodnutia alebo v exekučnom konaní prerušených podľa písmena d) speňažil dlžníkov majetok a výťažok nebol vydaný oprávnenému, stáva sa súčasťou podstaty. Trovy týchto konaní sú pohľadávkou proti podstate;“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
v prerušených konaniach o nároky, ktoré možno prihlásiť (§ 20), možno pokračovať až po prieskumnom pojednávaní. Konkurzní veritelia, ktorí na prieskumnom pojednávaní popreli pohľadávku, o ktorej sa vedie spor, môžu pristúpiť do konania na stranu správcu alebo namiesto správcu;
m)
na správcu prechádza právo konať v pracovnoprávnych vzťahoch za dlžníka.“.
21.
V § 14 odsek 3 znie:
„(3)
Nájomnú zmluvu uzavretú úpadcom s výnimkou zmluvy o nájme bytu je správca oprávnený vypovedať v lehote ustanovenej zákonom alebo dohodnutej v zmluve, a to aj v prípade, že bola dohodnutá na určitý čas.“.
22.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak plní dlžník úpadcovi po vyhlásení konkurzu a toto plnenie má tvoriť podstatu, jeho záväzok voči úpadcovi nezaniká, ak sa plnenie nedostalo do podstaty; to neplatí, ak dlžník úpadcu v čase plnenia ani pri náležitej starostlivosti nemohol o vyhlásení konkurzu vedieť.“.
23.
§ 15 a 16 vrátane nadpisu nad § 15 znejú:
„Odporovateľné právne úkony
§ 15
(1)
Konkurzný veriteľ alebo správca sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 6, ak ukracujú uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky konkurzného veriteľa, sú voči konkurznému veriteľovi právne neúčinné. Toto právo má konkurzný veriteľ alebo správca aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený.
(2)
Odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch pred začatím konkurzu v úmysle ukrátiť svojho konkurzného veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy.
(3)
Odporovať možno tiež právnemu úkonu, ktorým bol konkurzný veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch pred začatím konkurzu medzi dlžníkom a
a)
osobou jemu blízkou;4)
b)
právnickou osobou, v ktorej má dlžník alebo osoba uvedená v písmene a) majetkovú účasť aspoň 10 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon;
c)
právnickou osobou, v ktorej je dlžník alebo osoba uvedená v písmene a) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo likvidátorom;
d)
právnickou osobou, v ktorej má osoba uvedená v písmene c) majetkovú účasť aspoň 34 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon;
alebo ktorý dlžník urobil v uvedenom čase v prospech tejto osoby; to však neplatí, ak druhá strana preukáže, že nemohla ani pri náležitej starostlivosti poznať úmysel dlžníka ukrátiť konkurzného veriteľa.
(4)
Odporovať možno tiež právnemu úkonu, ktorým bol konkurzný veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch pred začatím konkurzu medzi dlžníkom, ktorý je právnickou osobou, a
a)
členom jeho štatutárneho orgánu, jeho prokuristom, likvidátorom alebo spoločníkom;
b)
osobou blízkou4) osobe uvedenej v písmene a);
c)
právnickou osobou, v ktorej má dlžník alebo osoba uvedená v písmenách a) a b) majetkovú účasť aspoň 10 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon;
d)
právnickou osobou, v ktorej je osoba uvedená v písmenách a) a b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo likvidátorom;
e)
právnickou osobou, v ktorej má osoba uvedená v písmene d) majetkovú účasť aspoň 34 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon;
alebo ktorý dlžník urobil v uvedenom čase v prospech tejto osoby; to však neplatí, ak druhá strana preukáže, že nemohla ani pri náležitej starostlivosti poznať úmysel dlžníka ukrátiť konkurzného veriteľa.
(5)
Odporovať možno tiež právnemu úkonu dlžníka, ak právny úkon bol vykonaný v poslednom roku pred začatím konkurzu a hodnota prijatá dlžníkom bola nižšia, ako bola primeraná hodnota v čase vykonania právneho úkonu, a dlžník bol v úpadku alebo sa dostal do úpadku v dôsledku takého právneho úkonu.
(6)
Odporovať možno tiež právnemu úkonu dlžníka, ktorý bol vykonaný v poslednom roku pred začatím konkurzu a ktorým dlžník na seba prevzal zmluvnú sankciu neprimeranú svojmu majetku.
(7)
Odporovateľným právnym úkonom nemožno vyrovnať vzájomnú pohľadávku odporcu proti úpadcovi.
§ 16
(1)
Právo odporovať právnym úkonom môže uplatniť konkurzný veriteľ alebo správca žalobou.
(2)
Právo odporovať právnemu úkonu sa uplatňuje proti tomu, kto mal z odporovateľného právneho úkonu dlžníka prospech.
(3)
Právo odporovať právnemu úkonu možno uplatniť nielen proti osobám, ktoré s dlžníkom dohodli odporovateľný právny úkon, ale aj proti ich dedičom alebo právnym nástupcom; proti tretím osobám len vtedy, ak im boli známe okolnosti odôvodňujúce odporovateľnosť právnemu úkonu proti ich predchodcovi.
(4)
Právny úkon, ktorému konkurzný veriteľ alebo správca s úspechom odporoval, je voči konkurzným veriteľom právne neúčinný; všetko, o čo sa odporovateľným právnym úkonom dlžníkov majetok ukrátil, sa musí vrátiť do podstaty, a ak to nie je možné, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.“.
24.
V § 17 ods. 1 sa slová „bez meškania“ nahrádzajú slovami „do 15 dní od doručenia výzvy súdu alebo správcu“ a na konci sa pripája táto veta:
„Výzva musí obsahovať poučenie o trestnoprávnych následkoch nesplnenia týchto povinností.“.
25.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka na konci vety sa nahrádza bodkou.
26.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Za obchodné knihy sa na účely tohto zákona považujú písomnosti preukazujúce nakladanie s majetkom dlžníka alebo stav jeho majetku, ktoré je dlžník povinný podľa osobitného predpisu viesť alebo uschovávať.“.
27.
V § 18 ods. 1 sa slová „§ 17 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 a 2“.
28.
V § 19 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú slová „na súde, ktorý vyhlásil konkurz“.
29.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Prihlášky pohľadávok
(1)
Veritelia dlžníka prihlásia svoje pohľadávky v lehote určenej v uznesení o vyhlásení konkurzu, a to aj vtedy, keď sa o nich vedie súdne konanie alebo konanie o výkon rozhodnutia, alebo exekúcia;2a) to sa vzťahuje aj na veriteľov, ktorí podali návrh na vyhlásenie konkurzu. V prihláške uvedú číselne výšku pohľadávky, jej príslušenstva, skutočnosti, na ktorých sa prihláška zakladá, aké poradie pre svoju pohľadávku požadujú a skutočnosti, ktorými môže byť pohľadávka preukázaná. Súčasne uvedú, či si uplatňujú oddelené uspokojenie (§ 28) s presným označením veci, na ktorú sa viaže právo oddeleného uspokojenia.
(2)
Pohľadávku treba uplatniť v slovenskej mene. Ak nie je pohľadávka uplatnená v slovenskej mene, jej výška sa určí prepočtom podľa kurzu peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseného Národnou bankou Slovenska, platného v deň vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ uplatní podmienenú pohľadávku, uvedie i podmienku, od ktorej splnenia závisia účinky právneho úkonu. V prihláške pohľadávky, o ktorej sa vedie spor, veritelia označia súd a uvedú spisovú značku; pri vykonateľných pohľadávkach pripoja aj rovnopis rozhodnutia (exekučný titul).
(3)
Ako pohľadávku si veritelia prihlásia i trovy, ktoré im vznikli do dňa vyhlásenia konkurzu v konaniach prerušených podľa § 14 ods. 1 písm. d).
(4)
Prihlášky sa podávajú na súde vyhotovené dvojmo. Ak pohľadávka vznikla na základe písomného právneho úkonu, treba pripojiť aj listinu o tomto úkone. Konkurzní veritelia, ktorí majú trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, sú povinní v prihláške uviesť meno svojho zástupcu pre doručovanie v tuzemsku, inak im zástupcu pre doručovanie ustanoví na ich náklady súd.
(5)
Správcovi súd doručí druhý rovnopis prihlásených pohľadávok a odpis prihlášok spísaných do zápisnice. Správca preskúma prihlášky predovšetkým podľa úpadcových obchodných kníh a iných dokladov. Prihlásené pohľadávky zostaví do zoznamu podľa poradia na účely rozvrhu. Ak si veriteľ neuplatnil pohľadávku v slovenskej mene, vyčísli jej hodnotu podľa odseku 2. V zozname vyznačí aj skutočnosť, že si veriteľ uplatnil právo na oddelené uspokojenie. Tento zoznam predloží súdu najneskôr 15 dní pred prieskumným pojednávaním.
(6)
Účastníci sú oprávnení nahliadať do zoznamu prihlásených pohľadávok, ktorý vyhotovil správca, a do dokladov o týchto pohľadávkach; úpadca sa môže vyjadriť k zostavenému zoznamu prihlášok.
(7)
Prihláška pohľadávky má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako uplatnenie práva na súde.
(8)
Podanie, ktoré neobsahuje meno veriteľa alebo ktoré nie je datované a podpísané, sa nepovažuje za prihlášku. Ustanovenie § 43 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa nepoužije.“.
30.
§ 22 znie:
㤠22
Súd preskúma aj prihlášky, ktoré boli doručené po prihlasovacej lehote, najneskôr však do skončenia prieskumného pojednávania.“.
31.
V § 23 ods. 1 sa slová „uznal správca a ak ju nepoprel“ nahrádzajú slovami „nepoprel správca ani“.
32.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Konkurzní veritelia pohľadávok, ktoré zostali sporné čo do pravosti, výšky alebo poradia, môžu sa domáhať určenia svojho práva v lehote určenej súdom. Žalobu musia podať na súde, ktorý vyhlásil konkurz, proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli; smú sa v nej dovolávať len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní a pohľadávku môžu uplatniť len do výšky uvedenej v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o pravosti pohľadávky príslušný správny orgán. O poradí popretej pohľadávky rozhodne vždy súd.“.
33.
V § 23 ods. 3 sa slovo „poprel“ nahrádza slovom „popiera“ a na konci sa pripájajú slová „v lehote určenej súdom“.
34.
V § 23 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Ak správca zaradil pohľadávku do iného poradia, ako veriteľ uplatnil v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní, súd veriteľa vyzve, aby poradie uplatnil v ním určenej lehote na súde, ktorý vyhlásil konkurz.
(5)
Lehota podľa odsekov 2 až 4 nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Pri zmeškaní lehoty
a)
podľa odseku 2 nemožno na také pohľadávky prihliadať;
b)
podľa odseku 3 sa takéto pohľadávky budú v budúcnosti pokladať za nesporné;
c)
podľa odseku 4 platí zaradenie správcom.
O týchto následkoch súd poučí veriteľa alebo správcu.“.
35.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Súd upovedomí konkurzných veriteľov pohľadávok sporných čo do pravosti, výšky alebo poradia, ktorí neboli na prieskumnom pojednávaní prítomní, o tom, kto poprel pohľadávku.“.
36.
§ 24 znie:
㤠24
Správca je oprávnený najneskôr do skončenia prieskumného pojednávania poprieť pravosť alebo výšku pohľadávky prihlásenej konkurzným veriteľom.“.
37.
§ 25 znie:
㤠25
(1)
Rozhodnutia súdu alebo príslušného správneho orgánu o pravosti, výške alebo o poradí popretých pohľadávok sú účinné voči všetkým veriteľom. Súd nemôže v rozvrhu priznať konkurznému veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní.
(2)
Trovy konaní súvisiacich s konkurzom sa považujú za náklady podstaty vtedy, ak podstate vznikol prospech z vedenia sporu, a to najviac do výšky tohto prospechu. Poplatky za konania vedené správcom sú vždy nákladom podstaty a musia byť zahrnuté do konečnej správy.“.
38.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
㤠25a
Na konania podľa § 14 ods. 1 písm. c) a d) sa primerane vzťahujú ustanovenia § 23 a 25, ak sa v nich pokračuje.“.
39.
V § 27 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „po vypočutí úpadcu, prípadne veriteľského výboru“ a na konci textu sa pripája veta:
„Vec nadobudnutá z podstaty sa prevádza bez tiarch na nej viaznucich s výnimkou vecných bremien.“.
40.
V § 27 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
So súhlasom súdu môže správca jednou zmluvou speňažiť veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku. To isté platí, ak ide o časť podniku. Výťažok takého predaja je súčasťou celkového výťažku speňaženia podstaty a nemôže slúžiť len na krytie záväzku súvisiaceho s predaným podnikom; inak sa na túto zmluvu primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.4c)“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
„4c)
§ 476 a nasl. Obchodného zákonníka.“.
41.
V § 28 odsek 2 znie:
„(2)
Výťažok zo speňaženia veci alebo pohľadávky do výšky zabezpečenej pohľadávky správca vydá so súhlasom súdu konkurzným veriteľom po odpočítaní nákladov správy, speňaženia, vydania výťažku a odmeny správcu. V prípade, že sa výťažok z predaja veci alebo pohľadávky vydá viacerým oddeleným veriteľom, podieľajú sa na uvedených nákladoch pomerne. Ak zabezpečená pohľadávka nebola takto plne uspokojená, považuje sa jej neuspokojená časť za pohľadávku prihlásenú podľa § 20.“.
42.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Oddelení veritelia sa z výťažku speňaženia nehnuteľnosti uspokoja podľa poradia vzniku právneho dôvodu na oddelené uspokojenie.“.
43.
V § 29 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Správca predloží súdu zoznam veriteľov, ktorí si uplatňujú pohľadávky proti podstate, nároky podľa § 5 ods. 2, nároky podľa § 9b ods. 3 a nároky podľa § 31 ods. 3, s výškou ich pohľadávky, ak nemôžu byť uspokojení celkom a budú zahrnutí do rozvrhu (§ 32 ods. 1). Správca predloží súdu aj zoznam veriteľov s pohľadávkami proti podstate, nárokmi podľa § 5 ods. 2, nárokmi podľa § 9b ods. 3 a nárokmi podľa § 31 ods. 3, ktorých nárok neuznal alebo nevyplatil, a uvedie výšku ich pohľadávky.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
44.
V § 30 ods. 2 sa vypúšťajú slová „do vlastných rúk“.
45.
V § 31 ods. 1 sa za slová „na oddelené uspokojenie (§ 28)“ vkladá čiarka a slová „nároky podľa § 5 ods. 2, nároky podľa § 9b ods. 3“.
46.
V § 31 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Pohľadávky proti podstate vzniknuté po vyhlásení konkurzu sú nároky na náhradu nákladov spojených s udržiavaním a správou podstaty vrátane nároku správcu na úhradu odmien a výdavkov, dane, poplatky, clá a pohľadávky z realizovaných štátnych záruk, neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov, ak ich splatnosť nastala v priebehu konkurzného konania, a ďalej nároky veriteľov zo zmlúv uzavretých správcom, ako aj nároky na vrátenie plnenia zo zmluvy, od ktorej sa odstúpilo podľa § 14 ods. 3 písm. a).
(3)
Pracovnými nárokmi podľa odseku 1 sú
a)
nároky úpadcových zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu:
1.
mzdové (platové) nároky, odmeny za pracovnú pohotovosť a odmeny z dohôd o pracovnej činnosti za obdobie troch mesiacov pred začatím konkurzu a v priebehu konkurzu;
2.
nároky na náhradu mzdy za dovolenku na zotavenie, na ktorú vznikol nárok počas roka, v ktorom sa začal konkurz, ako aj za predchádzajúci rok a v priebehu konkurzu;
3.
nároky na náhradu mzdy za sviatok a pri prekážkach v práci za obdobie troch mesiacov pred začatím konkurzu a v priebehu konkurzu;
4.
nároky na odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru, ku ktorému došlo v období troch mesiacov pred začatím konkurzu a v priebehu konkurzu;
5.
nároky na náhradu mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru;
6.
náhrady cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom práce za obdobie troch mesiacov pred začatím konkurzu a v priebehu konkurzu;
b)
nároky úpadcových zamestnancov vyplývajúce z ich hmotného zabezpečenia za obdobie troch mesiacov pred začatím konkurzu a v priebehu konkurzu;
c)
splátky náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, ak sa neuhrádzajú inak, a nároky na náhradu nákladov na výživu pozostalých, ak ide o náklady poskytované v súvislosti s pracovným úrazom alebo s chorobou z povolania.“.
47.
§ 31 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Nároky podľa odseku 3, ktorých splatnosť nastala pred vyhlásením konkurzu, sa prihlásia podľa § 20.
(5)
Nároky podľa odsekov 2 a 3 s výnimkou nárokov podľa odseku 4 a nároky podľa § 5 ods. 2 a § 9b ods. 3 treba uplatniť u správcu.“.
48.
§ 32 znie:
㤠32
(1)
V rozvrhu sa uspokoja pohľadávky v tomto poradí:
a)
výdavky a odmena správcu;
b)
pohľadávky proti podstate (§ 31 ods. 2) s výnimkou daní, poplatkov, cla a pohľadávok z realizovaných štátnych záruk, neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov, nároky podľa § 5 ods. 2, § 9b ods. 3 a § 31 ods. 3;
c)
dane, poplatky, clá a pohľadávky z realizovaných štátnych záruk, neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov podľa § 31 ods. 2.
(2)
Po úplnom uspokojení pohľadávok podľa odseku 1 sa uspokoja aj ostatné nároky v tomto poradí:
a)
pohľadávky majiteľov hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vydaných bankou vykonávajúcou hypotekárne obchody a pohľadávky veriteľov z kúpnych zmlúv na nákup jatočných zvierat, mlieka, ovocia a zeleniny od ich výrobcov (pohľadávky prvej triedy);
b)
ostatné nároky úpadcových zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu za posledné tri roky pred vyhlásením konkurzu, pohľadávky výživného, dane, poplatky, clá a pohľadávky z realizovaných štátnych záruk, neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov (pohľadávky druhej triedy);
c)
poistné na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové zabezpečenie, príspevok na poistenie v nezamestnanosti, ktoré vznikli najneskôr tri roky pred vyhlásením konkurzu a v priebehu konkurzu, pohľadávky Fondu ochrany vkladov vo výške vyplatených náhrad vkladateľom4d) (pohľadávky tretej triedy);
d)
ostatné pohľadávky (pohľadávky štvrtej triedy) s výnimkou pohľadávok podľa písmena e);
e)
pohľadávky zo zmlúv, ktoré obsahujú záväzok podriadenosti4e) (pohľadávky piatej triedy).
(3)
Ak nemožno plne uspokojiť pohľadávky toho istého poradia, uspokoja sa pomerne.
(4)
Náklady uspokojenia pohľadávok veriteľ uhrádza sám.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4d a 4e znejú:
„4d)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4e)
§ 408a Obchodného zákonníka.“.
49.
V § 33 odsek 1 znie:
„(1)
Z uspokojenia sú vylúčené
a)
úroky z pohľadávok veriteľov vzniknutých pred vyhlásením konkurzu, ak prirástli v čase od vyhlásenia konkurzu;
b)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli účasťou v konkurznom konaní a v konaniach súvisiacich s konkurzom, ak tento zákon neustanovuje inak;
c)
nároky veriteľov z darovacích zmlúv;
d)
mimozmluvné alebo zmluvné sankcie postihujúce majetok úpadcu, ak nárok na ne vznikol, boli uložené alebo prirástli po vyhlásení konkurzu;
e)
nároky veriteľov uplatnené po prejednaní konečnej správy súdom;
f)
nároky veriteľov, ktoré možno prihlásiť (§ 20), ak neboli uplatnené najneskôr na prieskumnom pojednávaní;
g)
tresty postihujúce majetok úpadcu, právoplatne uložené v trestnom konaní.“.
50.
V § 33 ods. 2 písmená b) a c) znejú:
„b)
podmienené nároky, ktoré správca nepoprel;
c)
nároky, ktoré veritelia včas uplatnili a ktoré správca poprel alebo nevyplatil;“.
51.
V § 35 sa vypúšťajú slová „alebo vyrovnania“.
52.
V § 36 ods. 2 sa vypúšťa slovo „uznesením“.
53.
V § 37 odsek 1 znie:
„(1)
Na pojednávanie o nútenom vyrovnaní súd predvolá úpadcu, osoby, ktoré sa zaviazali splniť nútené vyrovnanie, správcu a všetkých dosiaľ neuspokojených konkurzných veriteľov, ako aj veriteľský výbor, ak bol ustanovený. V predvolaní súd poučí veriteľov, že návrh na nútené vyrovnanie je na nahliadnutie na súde. Oznámenie o ustanovenom pojednávaní sa vyvesí na úradnej tabuli súdu.“.
54.
V § 38 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
konkurzní veritelia, ktorých pohľadávka prihlásená v konkurze nebola ešte zistená, je sporná alebo podmienená, ibaže im súd hlasovacie právo priznal.“.
55.
V § 39 odsek 2 znie:
„(2)
Uznesenie o potvrdení núteného vyrovnania sa vyvesí na úradnej tabuli súdu; v uznesení sa vyznačí deň vyvesenia. Ďalej sa doručí úpadcovi, správcovi, všetkým konkurzným veriteľom a osobám, ktoré sa zaviazali splniť nútené vyrovnanie ako ručitelia alebo spoludlžníci.“.
56.
V § 40 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
konkurzní veritelia pohľadávok uvedených v § 32 ods. 2 písm. c) majú dostať najneskôr do jedného roka menej než jednu pätinu svojich pohľadávok;“.
57.
V § 40 odsek 2 znie:
„(2)
Uznesenie o zamietnutí návrhu podľa odseku l sa doručí úpadcovi, správcovi, všetkým konkurzným veriteľom a osobám, ktoré sa zaviazali splniť nútené vyrovnanie ako ručitelia alebo spoludlžníci. Proti tomuto uzneseniu sa môžu odvolať len konkurzní veritelia, ktorí neodporovali prijatiu núteného vyrovnania, a úpadca.“.
58.
V § 44 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu, pričom sa neprihliada na veci a pohľadávky vylúčené z podstaty.“.
59.
V § 44 odsek 2 znie:
„(2)
Ak úpadca zomrel počas konkurzu, správca podá súdu správu o speňažovaní podstaty a predloží ju súdu. Ustanovenie § 29 ods. 1 sa použije primerane. Predloženú správu súd preskúma primerane podľa § 29 ods. 2 a 3; namiesto úpadcu vstupujú do konania jeho dedičia alebo štát, ak dedičov niet. Po schválení správy súd zruší konkurz a správu postúpi súdu, ktorý prejednáva dedičstvo.“.
60.
V § 44 ods. 4 sa na konci pripájajú slová „a rozhodne o jeho odmene a náhrade výdavkov, ak o nich ešte nerozhodol“.
61.
V § 44 sa vypúšťa odsek 5.
62.
V § 45 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.“.
63.
V § 45 odsek 2 znie:
„(2)
Na základe zoznamu prihlášok možno po právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu viesť pre zistenú pohľadávku výkon rozhodnutia alebo exekúciu2a) na majetok úpadcu.“.
64.
V § 46 ods. 1 sa slová „(§ 3 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „(§ 66a ods. 1)“.
65.
V § 47 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
K návrhu na vyrovnanie musí dlžník pripojiť úplný zoznam svojho majetku s prehľadom majetkového stavu v čase podania návrhu. V zozname uvedie
a)
jednotlivé časti hnuteľného a nehnuteľného majetku a miesto, kde sa nachádzajú;
b)
výšku pohľadávok, dôvod ich vzniku a možnosť ich uspokojenia;
c)
záväzky spolu s adresami veriteľov s vyznačením, ktorí z nich sú blízkou osobou4) dlžníka;
d)
veci, na ktorých viaznu ťarchy, hodnotu týchto vecí určenú znaleckým posudkom, ktorý nesmie byť starší ako šesť mesiacov a ktorý tvorí prílohu zoznamu, osoby, v ktorých prospech sú ťarchy zriadené a ich hodnotu;
e)
veci, ktoré sú v jeho výlučnom vlastníctve, a veci, ktoré patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nie je vyporiadané;
f)
výšku predlženia.
(2)
Zoznam uvedený v odseku 1 musí dlžník podpísať a predložiť v dvoch rovnopisoch súdu.“.
66.
V § 48 sa vypúšťajú slová „a nie sú plne uspokojení“.
67.
V § 49 odsek 2 znie:
„(2)
Úkony odporujúce odseku 1 sú voči veriteľom neúčinné, ak ktorýkoľvek veriteľ uplatní neúčinnosť na súde najneskôr do dňa uverejnenia uznesenia o zastavení alebo o skončení vyrovnania na úradnej tabuli súdu.“.
68.
V § 50 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d). Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno c).
69.
V § 50 ods. 3 písm. b) sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „ôsmich“.
70.
V § 50 ods. 3 písm. c) sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „šiestich“.
71.
V § 50 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
poučí veriteľov, že návrh na vyrovnanie a zoznam dlžníkovho majetku sú na nahliadnutie na súde.“.
72.
V § 51 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
73.
V § 51 ods. 4 sa slová „môžu podať odvolanie veritelia, ktorých pohľadávky nemajú prednostné právo,“ nahrádzajú slovami „nie je prípustné odvolanie;“.
74.
V § 52 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
veritelia nemôžu navrhnúť na dlžníkov majetok konkurz ani začať alebo viesť výkon rozhodnutia alebo exekúciu2a); to neplatí, ak ide o pohľadávky, ktoré vznikli po právoplatnosti uznesenia o potvrdení vyrovnania;“.
75.
V § 52 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
dlžník nemôže vziať návrh na vyrovnanie späť ani ho zmeniť v neprospech veriteľov;
h)
Fond národného majetku Slovenskej republiky nemôže odstúpiť od zmluvy o predaji privatizovaného majetku.“.
76.
V § 52 odsek 3 znie:
„(3)
Pohľadávky veriteľov, ktorí boli súdom vyzvaní, aby prihlásili svoj nárok, zanikajú, ak neboli prihlásené v lehote určenej súdom a veritelia museli o vyrovnaní vedieť. To neplatí pre pohľadávky, ktoré ku dňu povolenia vyrovnania nie sú ešte splatné.“.
77.
V § 53 ods. 2 sa za slovo „vylúčené“ vkladajú slová „pohľadávky, ktoré ku dňu povolenia vyrovnania ešte nie sú splatné“.
78.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Účastníkom vyrovnania nepatrí náhrada trov vyrovnania.“.
79.
V § 54 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
pohľadávky trov konaní prerušených podľa § 52 ods. 2 písm. e);
g)
pohľadávky z realizovaných štátnych záruk, neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov.“.
80.
V § 55 ods. 3 sa slovo „rozsudkom“ nahrádza slovom „rozhodnutím“.
81.
V § 56 odsek 2 znie:
„(2)
V prihláške treba uviesť výšku pohľadávky, právny dôvod jej vzniku a označiť vymáhajúci orgán.2a) Súčasne veritelia uvedú, či si uplatňujú oddelené uspokojenie (§ 28) s presným označením veci, na ktorú sa viaže právo oddeleného uspokojenia. Konkurzní veritelia, ktorí majú trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, sú povinní v prihláške uviesť meno svojho zástupcu pre doručovanie v tuzemsku, inak im zástupcu pre doručovanie ustanoví na ich náklady súd.“.
82.
§ 57 vrátane nadpisu znie:
㤠57
Zoznam prihlášok
(1)
Správca zapíše prihlášky do zoznamu v tom poradí, v akom došli súdu, a to oddelene prihlášky prednostných pohľadávok, prihlášky pohľadávok oddelených veriteľov (§ 28) a ostatné prihlášky. Prihlásené pohľadávky preskúma podľa obchodných kníh a iných písomností. Súd vyzve dlžníka, aby sa vyjadril, či jednotlivé pohľadávky nepopiera. Ak sa dlžník nevyjadrí v lehote určenej súdom, platí, že pohľadávku nepopiera; nepopretie pohľadávky platí aj pre prípad, že bude do troch rokov vyhlásený konkurz na dlžníkov majetok.
(2)
Veritelia majú právo nahliadať do zoznamu prihlášok, oboznámiť sa s vyjadrením dlžníka a vyjadriť sa k nim. Ich vyjadrenia sa pripoja k zoznamu.“.
83.
§ 58 až 58b vrátane nadpisu znejú:
㤠58
Vyrovnacie pojednávanie
(1)
Veritelia, ktorí prihlásili svoje pohľadávky včas, sú oprávnení aj pred vyrovnacím pojednávaním podávať návrhy a vyhlásenia, ako aj hlasovať o vyrovnaní. Hlasovať o vyrovnaní pred vyrovnacím pojednávaním možno iba písomne. Hlasovanie je platné iba vtedy, ak je doručené súdu najneskôr deň pred vyrovnacím pojednávaním a pravosť podpisu veriteľa je osvedčená.
(2)
Na vyrovnacom pojednávaní [§ 50 ods. 3 písm. b)] súd hlasovaním veriteľov zistí, ktorí veritelia sú ochotní súhlasiť s návrhom na vyrovnanie.
(3)
Na vyrovnacom pojednávaní sa dlžník musí zúčastniť osobne. Ak sa nedostaví bez ospravedlnenia alebo ak jeho ospravedlnenie neuzná súd za dôvodné, súd konanie zastaví.
(4)
Hlasovať o návrhu na vyrovnanie na vyrovnacom pojednávaní môžu len veritelia osobne prítomní alebo zastúpení; k výsledku tohto hlasovania sa pripočítajú hlasy veriteľov, ktorí hlasovali písomne.
(5)
Právo hlasovať nemá
a)
veriteľ, ktorý neprihlásil svoju pohľadávku včas;
b)
veriteľ, ktorého práva nebudú vyrovnaním dotknuté;
c)
veriteľ, ktorým je osoba dlžníkovi blízka,4) ibaže nadobudol pohľadávku od osoby, ktorá nie je dlžníkovi blízka, skôr ako šesť mesiacov pred povolením vyrovnania; jeho hlas sa však počíta, ak hlasuje proti návrhu na vyrovnanie;
d)
právny nástupca osoby uvedenej v písmene c), ak pohľadávku nadobudol od tejto osoby počas šiestich mesiacov pred povolením vyrovnania; jeho hlas sa však počíta, ak hlasuje proti návrhu na vyrovnanie;
e)
veriteľ, ktorého pohľadávka je podmienená, ibaže mu súd hlasovacie právo priznal;
f)
veriteľ s prednostným právom a veriteľ, ktorého hlasovacie právo správca alebo dlžník poprel;
g)
veriteľ, ktorý nadobudol pohľadávku postúpením od dlžníka v čase, keď dlžník už bol v úpadku.
§ 58a
(1)
Predpokladom potvrdenia vyrovnania súdom je súhlas väčšiny hlasujúcich veriteľov, ktorých hlasy predstavujú viac ako tri štvrtiny nimi prihlásených pohľadávok. To však neplatí pre oddelených veriteľov, ak sa hlasuje podľa § 58b.
(2)
Ak návrh na vyrovnanie obsahuje alternatívne ponuky, hlasuje sa najskôr o tej, ktorá je uvedená v návrhu ako prvá.
§ 58b
(1)
O návrhu na vyrovnanie sa hlasuje v dvoch skupinách, ak
a)
návrh na vyrovnanie obsahuje ponuku na krátenie uspokojenia pohľadávky oddelených veriteľov (§ 28) alebo
b)
návrh na vyrovnanie obsahuje ponuku na predĺženie lehoty splatnosti pohľadávok oddelených veriteľov.
(2)
O návrhu na vyrovnanie podľa odseku 1 hlasujú v prvej skupine oddelení veritelia (§ 28) a v druhej skupine ostatní veritelia.
(3)
Ak návrh na vyrovnanie obsahuje ponuky podľa odseku 1 písm. a) a b), hlasuje sa najskôr o ponuke podľa odseku 1 písm. a).
(4)
Veritelia prvej skupiny súhlasia s návrhom na vyrovnanie
a)
podľa odseku 1 písm. a), ak každý z prihlásených oddelených veriteľov hlasoval za jeho prijatie;
b)
podľa odseku 1 písm. b), ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prihlásených oddelených veriteľov, ktorých hlasy predstavujú viac ako tri štvrtiny všetkých prihlásených pohľadávok oddelených veriteľov.
(5)
Veritelia druhej skupiny súhlasia s návrhom na vyrovnanie, ak sú splnené podmienky podľa § 58a.
(6)
Ak súhlasí s návrhom na vyrovnanie iba jedna skupina, dlžník môže do 15 dní od vyrovnacieho pojednávania podať novú ponuku skupine, ktorá návrh neschválila. Súd nariadi vyrovnacie pojednávanie na účely hlasovania o novej ponuke, na ktoré predvolá veriteľov skupiny, ktorá návrh neprijala.
(7)
Ak dlžník nepodá novú ponuku v ustanovenej lehote alebo ak táto nová ponuka nie je prijatá, súd návrh na vyrovnanie zamietne potvrdiť.“.
84.
§ 59 vrátane nadpisu znie:
㤠59
Popretie pohľadávky
(1)
Poprieť pravosť alebo výšku niektorej z prihlásených pohľadávok môže iba dlžník alebo správca.
(2)
Pre popretú pohľadávku nemožno viesť výkon rozhodnutia alebo exekúciu2a) na základe súdom potvrdeného vyrovnania (§ 63 ods. 4).
(3)
Dlžník zloží do úschovy na súde sumu, ktorá na základe prijatého vyrovnania pripadá na popretú pohľadávku.
(4)
Ak je popretá pohľadávka ešte nevykonateľná, súd určí veriteľovi popretej pohľadávky lehotu na jej uplatnenie s poučením, že zabezpečenú sumu uvoľní v prospech dlžníka, ak lehotu nedodrží. Zabezpečená suma sa uvoľní v prospech dlžníka aj vtedy, ak súd rozhodne v neprospech veriteľa; inak sa uvoľní v prospech veriteľa.
(5)
Ak je popretá pohľadávka vykonateľná, súd určí dlžníkovi lehotu na uplatnenie práva podľa ustanovení osobitného zákona6) s poučením, že zabezpečenú sumu uvoľní v prospech veriteľa, ak lehotu nedodrží. Zabezpečená suma sa uvoľní v prospech veriteľa aj vtedy, ak súd rozhodne v neprospech dlžníka; inak sa uvoľní v prospech dlžníka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.“.
85.
V § 60 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
vyrovnaním nie sú dotknuté nároky osôb oprávnených požadovať vylúčenie veci, nároky oddelených veriteľov (§ 28), ak sa o nich nehlasuje, a nároky na poskytnutie výživného;
b)
nepopreté prednostné pohľadávky splatné ku dňu povolenia vyrovnania sú zaplatené alebo ich zaplatenie je zabezpečené; to neplatí, ak je súdu do 15 dní od vyrovnacieho pojednávania, na ktorom veritelia vyslovili súhlas s návrhom na vyrovnanie, doručené jednostranné vyhlásenie prednostného veriteľa, že na tejto podmienke netrvá;“.
86.
V § 60 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f), g) a h), ktoré znejú:
„f)
veritelia súhlasili s návrhom na vyrovnanie v oboch skupinách, ak sa hlasovalo podľa § 58b ods. 1;
g)
dlžník nezložil do úschovy na súde sumu pripadajúcu na popretú pohľadávku v lehote 15 dní odo dňa vyrovnacieho pojednávania, na ktorom veritelia vyslovili súhlas s návrhom na vyrovnanie;
h)
ak veriteľ, ktorý má voči dlžníkovi pohľadávku zo zmluvy, ktorá obsahuje záväzok podriadenosti, nie je uspokojený skôr, súčasne alebo výhodnejšie ako pohľadávky veriteľov, ktorí nemajú prednostnú alebo zabezpečenú pohľadávku.“.
87.
V § 60 ods. 2 sa slovo „obdobne“ nahrádza slovom „primerane“.
88.
V § 61 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
ak nebol do 30 dní od prijatia vyrovnania zaplatený súdny poplatok.“.
89.
V § 63 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Na pohľadávku zapísanú do zoznamu prihlášok s výnimkou prípadov popretia pohľadávky dlžníkom alebo správcom na základe právoplatného uznesenia o potvrdení vyrovnania možno viesť výkon rozhodnutia alebo exekúciu2a) na
a)
prednostnú pohľadávku;
b)
pohľadávku, ktorá nie je prednostná, len ak vyrovnanie nebolo splnené (§ 64).
(5)
Premlčacia lehota na uplatnenie práva podľa odseku 4 písm. a) je desať rokov a plynie odo dňa právoplatnosti uznesenia o potvrdení vyrovnania; premlčacia lehota na uplatnenie práva podľa odseku 4 písm. b) je desať rokov a plynie odo dňa nesplnenia vyrovnania.“.
90.
V § 64 sa slovo „osemdennej“ nahrádza slovom „30-dňovej“.
91.
Doterajší text § 64 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Veriteľ alebo dlžník môže požiadať súd, aby nesplnenie vyrovnania po preskúmaní skutočností uvedených v odseku 1 uznesením potvrdil. Uznesenie súd po nadobudnutí právoplatnosti zverejní primerane podľa § 13 ods. 4.“.
92.
V § 66 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
ak vezme dlžník späť svoj návrh na vyrovnanie pred vyrovnacím pojednávaním alebo ak veritelia návrh neprijali do 90 dní od povolenia vyrovnania; túto lehotu môže súd primerane predĺžiť;“.
93.
V § 66 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení vyrovnania zanikajú účinky podania návrhu na vyrovnanie a účinky povolenia vyrovnania.“.
94.
V § 66 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o skončení vyrovnania zanikajú účinky podania návrhu na vyrovnanie a účinky povolenia vyrovnania s výnimkou účinkov povolenia vyrovnania podľa § 52 ods. 2 písm. c) a ods. 3.“.
95.
V § 66 odsek 4 znie:
„(4)
Po zastavení konania alebo po jeho skončení rozhodne súd opatrením o odmene správcu a o jeho výdavkoch a opatrenie doručí dlžníkovi a správcovi. Ak sa do 90 dní po zastavení konania vyhlási konkurz, tvoria náklady vyrovnania časť nákladov konkurzu.“.
96.
Nadpis štvrtej časti znie:
„SPOLOČNÉ USTANOVENIA“.
97.
§ 66a až 66h vrátane nadpisov znejú:
㤠66a
(1)
Na konanie je príslušný konkurzný a vyrovnací súd, v ktorého obvode je všeobecný súd dlžníka.
(2)
V konaní koná a rozhoduje samosudca. Pojednávanie súd nariaďuje len vtedy, ak to ustanovuje tento zákon alebo ak to pokladá za potrebné. V ostatných prípadoch súd môže rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania. Súd rozhoduje uznesením alebo opatrením.
§ 66b
Opatrenie
(1)
Súd rozhoduje opatrením, ak ukladá správcovi povinnosť, pri dohliadacej činnosti, ak rozhoduje o ustanovení opatrovníka, odmene opatrovníka, predbežnej odmene správcu, zbavení správcu mlčanlivosti, odmene likvidátora alebo ak dáva súhlas podľa tohto zákona.
(2)
V písomnom vyhotovení opatrenia sa uvedie, ktorý súd ho vydal, označenie úpadcu, správcu, osôb, ktorým vzniklo právo, výrok, odôvodnenie, poučenie o odvolaní, deň a miesto vydania.
(3)
Proti opatreniam v dohliadacej činnosti súdu a opatreniam, ktorými súd dáva súhlas s výnimkou súhlasu podľa § 28, nie je prípustný opravný prostriedok.
(4)
Opatrenie sa doručuje správcovi a osobám, ktorých sa priamo týka.
(5)
Ak nie je týmto zákonom ustanovené inak, použijú sa na opatrenie primerane ustanovenia o uznesení. Chyby v písaní, počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti súd odstráni opravným opatrením.
§ 66c
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, po vyhlásení konkurzu a povolení vyrovnania doručujú sa písomnosti súdu zverejnením v Obchodnom vestníku a vyvesením na úradnej tabuli súdu s výnimkou
a)
výzvy;
b)
opatrenia;
c)
uznesenia o vedení konania;
d)
uznesenia podľa § 18 ods. 1;
e)
uznesenia, ktorým sa ustanovuje súdny znalec;
f)
uznesenia, ktorým sa ukladá povinnosť podľa § 127 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
(2)
Uznesenia, ktoré sa doručujú zverejnením v Obchodnom vestníku, sa zverejňujú bez odôvodnenia.
(3)
Lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiu súdu zverejnenému v Obchodnom vestníku je 30 dní odo dňa zverejnenia. Ustanovenia osobitného predpisu1) o odvolaní zostávajú týmto nedotknuté, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Deň zverejnenia v Obchodnom vestníku sa vyznačí na prvopise rozhodnutia v spise a na úradnej tabuli súdu.
§ 66d
(1)
Ak právnická osoba, na ktorú bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nemá ustanoveného štatutárneho zástupcu, súd jej ustanoví opatrovníka zo zoznamu správcov.
(2)
Opatrovníkom nemôže byť ustanovený správca.
(3)
Súd rozhodne o odvolaní opatrovníka, ak právnická osoba uvedená v odseku 1 oznámi súdu, že ustanovila štatutárneho zástupcu.
(4)
O odmene opatrovníka rozhoduje súd bez návrhu.
(5)
Súd neprejedná konečnú správu do právoplatnosti opatrenia o odmene opatrovníka, ak bol ustanovený.
§ 66e
(1)
Na konkurz sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku,1) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ustanovenia iných právnych predpisov, ktoré upravujú právne vzťahy upravené aj týmto zákonom, sa na konkurz a vyrovnanie nepoužijú, ak upravujú tieto právne vzťahy odlišne od tohto zákona.
§ 66f
Ustanovenia § 221 ods. 1 písm. a) a § 228 až 243e Občianskeho súdneho poriadku sa na konkurz a vyrovnanie nepoužijú.
§ 66g
Povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na vyrovnanie
(1)
V prípade, že dlžník, ktorý je podnikateľom, je nepretržite počas 60 dní v predlžení, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na vyrovnanie. Túto povinnosť nemá dlžník uvedený v § 67 ods. 3, dlžník hospodáriaci na poľnohospodárskej pôde alebo na lesnej pôde, a to v čase od 1. apríla do 30. septembra kalendárneho roka, a správca ustanovený podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Povinnosť uvedenú v odseku 1 majú všetky osoby, ktoré sú oprávnené v mene dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na vyrovnanie, s výnimkou správcu ustanoveného podľa osobitného predpisu6b) a osôb oprávnených podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na vyrovnanie v mene dlžníka uvedeného v § 67 ods. 3 a dlžníka hospodáriaceho na poľnohospodárskej pôde alebo na lesnej pôde, a to v čase od 1. apríla do 30. septembra kalendárneho roka; ak ju nesplnia, zodpovedajú veriteľom spoločne a nerozdielne za škodu, ktorá im tým vznikne.
§ 66h
(1)
Pracovné nároky (§ 31 ods. 3) vedúcich zamestnancov, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, možno v konkurze uspokojiť (§ 31 ods. 1) len do výšky 10 000 Sk mesačne.
(2)
Pracovné nároky vedúcich zamestnancov podľa odseku 1 presahujúce sumu tam uvedenú, ako aj ich pracovné nároky podľa § 32 ods. 2 písm. b) sa uspokoja ako ostatné pohľadávky [§ 32 ods. 2 písm. d)].
(3)
Pri vyrovnávaní majú pracovné nároky vedúcich zamestnancov povahu prednostných pohľadávok len do výšky uvedenej v odseku 1.
(4)
Nároky osôb, ktoré nie sú u dlžníka v pracovnom pomere, ale vykonávajú pre dlžníka práce prislúchajúce inak vedúcim zamestnancom, pri konkurze alebo pri vyrovnaní sa uspokoja ako ostatné pohľadávky bez akéhokoľvek zvýhodnenia [§ 32 ods. 2 písm. d)].“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“.
98.
Nad § 67 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
„PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.
99.
V § 67 odsek 3 znie:
„(3)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na dlžníka, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia,6a) obec6b) a právnická osoba zriadená zákonom.6c)“.
100.
V § 67 ods. 4 sa slová „§ 4a až 4g a § 46 až 66“ nahrádzajú slovami „§ 1 a § 46 až 73“.
101.
§ 67 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví spôsob a podmienky zverejňovania údajov, ktoré sa zverejňujú podľa tohto zákona.
(7)
Súd zastaví konkurz na štátny podnik v likvidácii, ak zistí, že dôvodom vyhlásenia konkurzu je splnenie podmienky podľa § 1 ods. 2.“.
102.
Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý znie:
㤠70a
(1)
Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona súd dokončí podľa doterajších právnych predpisov, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Ak sa v konaniach uvedených v odseku 1 vyhlási konkurz, použijú sa na ďalší priebeh konania ustanovenia tohto zákona.
(3)
Ustanovenia § 4a, § 4b ods. 1, § 15, 16, § 28 ods. 2, § 66a, 66b, 66c, 66d, 66e a 66f sa vzťahujú aj na konania uvedené v odseku 1; právne účinky úkonov, ktoré nastali skôr, zostávajú zachované.
(4)
V konaniach podľa odseku 1 nemožno začať dohodovanie.
(5)
V konaniach uvedených v odseku 1 sa dohodovanie skončí, ak rada veriteľov do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona nedoručí súdu oznámenie o plnení projektu ozdravenia spolu s notárskou zápisnicou osvedčujúcou konanie a priebeh schôdze veriteľov konanej po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, ktorá rozhodla o tom, že sa projekt ozdravenia plní.
(6)
V konaniach uvedených v odseku 1 sa na prieskumné pojednávanie nariadené do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona vzťahujú ustanovenia § 22 a § 33 ods. 1 písm. e).
(7)
Dlžník, ktorý je v predlžení podľa § 66g ods. 1 pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na vyrovnanie do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona; to platí aj o osobách uvedených v § 66g ods. 2 tohto zákona.“.
103.
§ 71 znie:
㤠71
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví
a)
výšku preddavku na úhradu odmeny predbežného správcu;
b)
výšku preddavku na trovy konania;
c)
podrobnosti o zoznamoch správcov, predbežných správcov, osobitných správcov, vyrovnacích správcov, zástupcov správcu a o ich odmene v konkurznom a vyrovnacom konaní;
d)
pravidlá poskytovania odmeny opatrovníka;
e)
rokovací poriadok pre konkurzné a vyrovnacie konanie.“.
104.
Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý znie:
㤠72a
Zrušujú sa ustanovenia § 4 až 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 95/1994 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 2 písmeno k) znie:
„k)
veriteľ a dlžník pri podaní návrhu na konkurzné konanie,“.
2.
V § 10 sa vypúšťa písmeno c).
3.
V sadzobníku súdnych poplatkov v položke 4 sa vypúšťajú písmená a) a b).
4.
V položke 4 sa v poznámke vypúšťajú slová „§ 24 ods. 1“.
5.
Položka 5 znie:
„Položka 5
a)
Za konkurzné konanie
1,2 % zo speňaženej sumy z podstaty, najviac 60 000 Sk
b)
Za konkurzné konanie skončené núteným vyrovnaním
0,6 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 25 000 Sk
c)
Za vyrovnacie konanie
0,3 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 15 000 Sk“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Daňovú kontrolu vykoná správca dane u dlžníka vždy, ak o to požiada súd v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním, do 60 dní odo dňa doručenia výzvy. Protokol podľa odseku 7 sa doručí súdu, ak požiadal o vykonanie daňovej kontroly.“.
2.
V § 23 ods. 4 písm. f) sa na konci pripájajú slová „alebo v konkurznom a vyrovnacom konaní podľa osobitného predpisu8aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:
„8aa)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Súhlas správcu dane sa nevyžaduje, ak súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zrušil konkurz pre zistenie, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu, alebo zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia.“.
Čl. IV
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 38 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
správcu a predbežného správcu v konkurznom a vyrovnacom konaní, ak je klient banky účastníkom konania podľa osobitného predpisu.9e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9e znie:
„9e)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 38 odsek 4 znie:
„(4)
Za podanie správy podľa odseku 3 písm. a), d) a e) patrí banke úhrada vecných nákladov.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Napríklad Trestný zákon, Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 73 sa za slová „príslušný orgán“ vkladá čiarka a slová „správca konkurznej podstaty, predbežný správca“.
Čl. VI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 471/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.