1/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
ZÁKON
zo 4. decembra 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z. a zákona č. 70/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo pre ktorú sa úkon vykonáva alebo konanie uskutočňuje“.
2.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
Slovenský pozemkový fond, pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
3.
V § 4 ods. 2 sa za slová „o priestupkoch3),“ vkladajú slová „o prístupe k informáciám o životnom prostredí,“.
4.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa do sumy 10 000 Sk platia kolkovými známkami6) alebo poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu, alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu. Nad sumu 10 000 Sk sa platia prevodom z účtu v banke alebo poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu.“.
5.
V § 7 ods. 2 sa za slová „poštovou poukážkou“ vkladajú slová „na účet príslušného správneho orgánu“.
6.
V § 7 ods. 2 a 3 sa slová „v peňažnom ústave“ nahrádzajú slovami „v banke“.
7.
V § 7 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „na účet príslušného správneho orgánu“.
8.
V § 7 ods. 6 sa vypúšťa slovo „devízovým“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 7 odsek 7 znie:
„(7)
Prepočet slovenskej meny na cudziu menu sa vykoná kurzom peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseným Národnou bankou Slovenska v deň oznámenia sumy poplatku.“.
11.
V § 10 odsek 4 znie:
„(4)
Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.“.
12.
V § 10 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Rozhodnutie o vrátení poplatku (preplatku poplatku) musí obsahovať
a)
označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku (preplatku poplatku) rozhodol,
b)
dátum vydania rozhodnutia,
c)
presné označenie poplatníka,
d)
trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e)
výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok (preplatok poplatku) vracia,
f)
spôsob úhrady poplatku (§ 7),
g)
sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka, na ktorý sa má suma vrátiť,
h)
podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a
i)
odtlačok úradnej pečiatky.
(6)
Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku poplatku) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
(7)
Poplatok alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 50 Sk. To sa nevzťahuje na vrátenie poplatku podľa odseku 1.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.
13.
V § 10 v novom odseku 8 sa za slová „kolkovými známkami“ vkladajú slová „a poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene“.
14.
V § 15 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak poplatky vyberá organizačná jednotka správneho orgánu, na výkon kontroly je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má sídlo organizačná jednotka.“.
15.
V § 17 ods. 1 sa číslica „65“ nahrádza číslicou „68“.
16.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
㤠19a
Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.
17.
V sadzobníku správnych poplatkov sa vykonávajú zmeny a doplnenia uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou tohto zákona.
18.
V celom texte zákona sa slová „devízový cudzozemec“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „cudzozemec“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákonom č. 70/1997 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha k zákonu č. 1/1998 Z. z.
ZMENY A DOPLNENIA SADZOBNÍKA SPRÁVNYCH POPLATKOV
1.
Položka 1 znie:
„Položka 1
Návrh na obnovu konania na orgáne štátnej správy, ak ho podáva
1.
fyzická osoba 500 Sk
2.
právnická osoba 5 000 Sk
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa návrhu vyhovelo v plnom rozsahu.“.
2.
V položke 2 písm. a) sa za slovo „záznamov,“ vkladá slovo „evidencií,“.
3.
V položke 2 oslobodenie znie:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené národné metodické centrá, regionálne kultúrne centrá, knižnice a štátne divadlá.“.
4.
V položke 2 poznámky znejú:
„Poznámky
1.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2.
Poplatku podľa písmena a) tejto položky nepodlieha prvý úradný výpis z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí.
3.
Poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberajú aj štátne archívy.“.
5.
V položke 4 sa vypúšťa oslobodenie.
6.
V položke 4 sa dopĺňa poznámka, ktorá znie:
„Poznámka
Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.“.
7.
V položke 5 písm. a) sa za slovo „predpisov“ dopĺňa odkaz 8a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Zb. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.“.
8.
V položke 5 písm. b) sa za slovo „činnosti“ dopĺňajú slová „podľa osobitných predpisov8a)“.
9.
V položke 5 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
„d)
Vydanie potvrdenia o akreditácii podľa osobitných predpisov 2 000 Sk“.
10.
V položke 6 v splnomocnení sa slovo „dvojnásobok“ nahrádza slovom „štvornásobok“.
11.
V položke 6 v poznámke sa slovo „trojnásobku“ nahrádza slovom „desaťnásobku“.
12.
Položka 7 znie:
„Položka 7
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 50 Sk
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov. Ďalej sú od poplatku za vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) oslobodené poisťovne vykonávajúce zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.“.
13.
V položke 9 písmeno e) znie:
„e)
Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel
právneho stavu 100 Sk“.
14.
V položke 9 písmeno f) znie:
„f)
Overenie kópie geometrického plánu, za každú overovanú kópiu 100 Sk“.
15.
V položke 9 sa dopĺňajú písmená h) až j), ktoré znejú:
„h)
Overenie vytyčovacích náčrtov, za každý náčrt 100 Sk
i)
Overenie zriadenia a aktualizácie geodetických bodov, za každých aj začatých 10 bodov 100 Sk
j)
Overenie merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou, za každý aj začatý hektár 100 Sk“.
16.
V položke 9 oslobodenie znie:
„Oslobodenie
Poplatky podľa tejto položky neplatia zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, knižnice, galérie a múzeá.“.
17.
V položke 9 sa v poznámkach vypúšťa bod 1.
Doterajšie body 2 až 7 sa označujú ako body 1 až 6.
18.
V položke 9 sa poznámky dopĺňajú bodmi 7 a 8, ktoré znejú:
„7.
Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa už správny poplatok nevyberá.
8.
Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá aj poplatok za overenie podľa položky 2 písm. b).“.
19.
V položke 10 písm. b) sa vypúšťajú slová „vrátane úroku“.
20.
V položke 10 sa dopĺňa písmeno f), ktoré znie:
„f)
zmluvy o rozdelení nehnuteľnosti, z ceny pôvodnej nehnuteľnosti 0,1 %
najmenej 200 Sk,
najviac 4 000 Sk“.
21.
V položke 10 oslobodenie znie:
„Oslobodenie
Poplatky podľa tejto položky neplatí Fond národného majetku Slovenskej republiky, zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov, knižnice, galérie a múzeá.“.
22.
V položke 14 v oslobodení sa na konci vety pripájajú tieto slová: „národné metodické centrá, regionálne kultúrne centrá, knižnice a štátne divadlá.“.
23.
V položke 19 písm. a) sa dopĺňajú slová „osobe nad 18 rokov veku“ .
24.
V položke 19 písm. b) sa slovo „deťom“ nahrádza slovom „dieťaťu“.
25.
V položke 19 písmeno c) znie:
„c)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá bola k 31. 12. 1992 štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt v Slovenskej republike 500 Sk“.
26.
V položke 19 písm. d) sa vypúšťa bod 2.
Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 2.
27.
V položke 19 písm. d) bod 2 znie:
„2.
deťom do 18. roku veku 500 Sk“.
28.
V položke 19 písm. d) sa dopĺňajú body 3 až 5, ktoré znejú:
„3.
manželom, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 500 Sk
4.
manželom a ich deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 500 Sk
5.
rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 500 Sk“.
29.
V položke 20 písm. a) sa dopĺňajú slová „osoby nad 18 rokov veku“.
30.
V položke 20 písmená c) a d) znejú:
„c)
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 200 Sk
d)
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky dieťaťa do 18. roku veku 100 Sk“.
31.
V položke 20 sa dopĺňa písmeno e), ktoré znie:
„e)
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky jednou listinou
1.
manželov v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 200 Sk
2.
manželov a ich detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 200 Sk
3.
detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 100 Sk“.
32.
V položke 20 sa v poznámkach vypúšťa bod 1.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.
33.
V položke 22 v splnomocnení sa v bode 2 za slová „ako náhrady za“ vkladá slovo „platný“.
34.
Položka 23 znie:
„Položka 23
a)
Žiadosť o vydanie povolenia na dlhodobý pobyt cudzincovi na účel
1.
štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe 2 000 Sk
2.
liečenia, udržania rodinného zväzku 3 000 Sk
3.
zamestnania, podnikania a na iné vyššie neuvedené účely 5 000 Sk
b)
Žiadosť o vydanie povolenia na trvalý pobyt cudzincovi 5 000 Sk
c)
Predĺženie dlhodobého pobytu cudzincovi na účel
1.
štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe 1 000 Sk
2.
liečenia, udržania rodinného zväzku 2 000 Sk
3.
zamestnania, podnikania a na iné vyššie neuvedené účely 3 000 Sk
d)
Vydanie preukazu povolenia na pobyt 50 Sk
e)
Vydanie preukazu povolenia na pobyt ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený preukaz pre nedbanlivosť cudzinca 500 Sk
f)
Poskytnutie písomnej informácie o mieste pobytu cudzinca 50 Sk
Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené deti do 15. roku veku.
2.
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodené udelenie alebo predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt štipendistov vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.
3.
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie alebo predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt študentov a stážistov, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorov cudzích jazykov prichádzajúcich na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
Splnomocnenie
1.
Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.
2.
Správny orgán môže vybrať poplatok podľa písmena e) tejto položky až do výšky štvornásobku sadzby, ak vydáva preukaz povolenia na pobyt po druhýkrát, prípadne viackrát do jedného roka od vydania predošlého preukazu.“.
35.
V položke 24 sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.
36.
V položke 24 sa v oslobodení vypúšťa písmeno c).
37.
V položke 25 sa suma „1 500 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“.
38.
Za položku 26 sa vkladajú položky 26a a 26b, ktoré znejú:
„Položka 26a
Žiadosť o nahliadnutie do Hraničného dokumentárneho diela a hraničného archívu za každé hraničné dielo, resp. každý druh archívneho dokumentu 20 Sk
Položka 26b
Vydanie
a)
súradníc hraničných znakov, trigonometrických a polygónových bodov ako súčasti vyznačenia štátnej hranice, za každých aj začatých 20 súradníc 100 Sk
b)
grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A3 100 Sk
c)
grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A4 50 Sk
d)
súhlasu na vykonávanie činnosti na štátnej hranici a v jej ochrannom pásme alebo na dočasné vybratie hraničného znaku 200 Sk
Poznámka
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberá v prípade, ak ide o hraničné dokumentárne dielo v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“.
39.
V položke 27 písm. c) sa za slová „nosiť zbraň“ dopĺňajú slová „a strelivo“.
40.
V položke 27 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
41.
V položke 27 sa dopĺňa nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
Rozšírenie alebo zmena oprávnenia v rámci držania zbraní a streliva 100 Sk“.
42.
V položke 27 v poznámkach v bode 1 sa za slovo „účel“ vkladajú slová „a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny“.
43.
Za položku 28 sa vkladá položka 28a, ktorá znie:
„Položka 28a
a)
Úschova každej zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je
1.
štátny občan Slovenskej republiky 500 Sk
2.
cudzinec 1 500 Sk
3.
držiteľ hromadného zbrojného preukazu 900 Sk
b)
Predĺženie úschovy zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je
1.
občan Slovenskej republiky 250 Sk
2.
cudzinec 750 Sk
3.
držiteľ hromadného zbrojného preukazu 450 Sk
c)
Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní 5 000 Sk
Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku podľa položky 27 bodov 1 a 4 platí takisto pri písmenách a) a b) tejto položky.
Poznámka
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby a na múzeá, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti.“.
44.
V položke 29 písm. b) sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.
45.
Položka 30 znie:
„Položka 30
a)
Návrh na registráciu
1.
politickej strany alebo politického hnutia 1 000 Sk
2.
združenia občanov 300 Sk
3.
nadácie 500 Sk
4.
záujmového združenia právnických osôb 300 Sk
5.
pozemkového spoločenstva 300 Sk
6.
spoločenstva bytových a nebytových priestorov 300 Sk
7.
neinvestičného fondu 300 Sk
b)
Zmena stanov a štatútu
1.
politickej strany alebo politického hnutia 500 Sk
2.
združenia občanov 200 Sk
3.
nadácie 200 Sk
4.
záujmového združenia právnických osôb 200 Sk
5.
pozemkového spoločenstva 100 Sk
6.
spoločenstva bytových a nebytových priestorov 100 Sk
7.
neinvestičného fondu 100 Sk
c)
Vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy a štatút
1.
politickej strany alebo politického hnutia, združenia občanov a nadácie 200 Sk
2.
záujmového združenia právnických osôb, pozemkového spoločenstva, spoločenstva bytových a nebytových priestorov a neinvestičného fondu 100 Sk
d)
Vyhotovenie výpisu zo zoznamu politických strán, politických hnutí, z registra združení občanov, nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev bytových a nebytových priestorov a neinvestičného fondu 50 Sk
e)
Výmaz
1.
politickej strany alebo politického hnutia zo zoznamu strán a hnutí 200 Sk
2.
nadácie z registra nadácií 500 Sk
3.
záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb 300 Sk
4.
pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev 300 Sk
5.
spoločenstva bytových a nebytových priestorov z registra spoločenstiev bytových a nebytových priestorov 300 Sk
6.
neinvestičného fondu 300 Sk
Poznámka
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky znížený o 50 %, ak sa vykoná len zmena názvu alebo sídla. Za súčasné vykonanie zmeny názvu a sídla sa vyberie poplatok len raz. Za zmenu sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvu obcí a ulíc alebo zmenu údajov v stanovách vyplývajúcu zo zmien v právnych normách z oblasti združovania občanov sa poplatok nevyberie.“.
46.
Za položku 30 sa vkladajú položky 30a a 30b vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11a, ktoré znejú:
„Položka 30a
a)
Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky 500 Sk
b)
Zmena stanov a štatútu organizácie s medzinárodným prvkom 200 Sk
c)
Vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy a štatút organizácie s medzinárodným prvkom 200 Sk
Položka 30b
a)
Vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky11a) konanej
1.
na celom území Slovenskej republiky 500 Sk
2.
v územnom obvode kraja 300 Sk
3.
v územnom obvode okresu 100 Sk
b)
Žiadosť o vydanie súhlasu na iné použitie výnosu verejnej zbierky 50 Sk
11a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a iných podobných hrách.“.
47.
V položke 31 písmeno a) znie:
„a)
štátny občan Slovenskej republiky 120 Sk“.
48.
V položke 31 v oslobodení v bode 1 sa vypúšťajú slová „žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou poľovníctva".
49.
V položke 31 sa doterajší text poznámky označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bod 2, ktorý znie:
„2.
Vydanie ročného poľovného lístka pre poslucháčov odborných škôl, na ktorých sa vychovávajú poľovníci z povolania, poplatku nepodlieha.“.
50.
V položke 32 písm. a) v bode 1 sa suma „30 Sk" nahrádza sumou „100 Sk" a v písmene a) v bode 2 sa suma „50 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".
51.
Za položku 34 sa vkladá položka 34a, ktorá znie:
„Položka 34a
Vykonanie vyššej odbornej poľovníckej skúšky na získanie vysvedčenia a preukazu poľovníckeho hospodára 100 Sk“.
52.
V položke 36 sa vypúšťa oslobodenie.
53.
V položke 37 oslobodenie znie:
„Oslobodenie
Od poplatkov je oslobodené schvaľovanie lesných hospodárskych plánov a vyhlasovanie lesov ochranných a osobitného určenia pod vplyvom imisií.“.
54.
Za položku 38 sa vkladá položka 38a, ktorá znie:
„Položka 38a
a)
Vydanie osvedčenia o uvádzaní prípravkov ochrany rastlín do obehu 1 000 Sk
b)
Vydanie rozhodnutia o registrácii prípravkov ochrany rastlín 1 000 Sk“.
55.
Za položku 42 sa vkladá položka 42a, ktorá znie:
„Položka 42a
a)
Žiadosť o povolenie na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu 500 Sk
b)
Žiadosť o zmenu platnosti povolenia na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu 500 Sk
c)
Žiadosť o vydanie osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu okrem liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia 1 000 Sk
d)
Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu okrem liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia 500 Sk“.
56.
V položke 44 písm. a) sa suma „400 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".
57.
V položke 44 písmeno b) znie:
„b)
Vydanie veterinárneho rozhodnutia o použiteľnosti mäsa a orgánov jatočných zvierat podľa § 10 a 11 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 100 Sk“.
58.
V položke 44 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
„c)
Schválenie skladu na oddelené uskladnenie pod uzáverom dovezených živočíšnych produktov, krmív alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz podľa § 25 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 258/1994 Z. z. 100 Sk“.
59.
V položke 44 sa vypúšťa oslobodenie.
60.
V položke 47 sa suma „100 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".
61.
V položke 48 sa doterajší text označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmeno b), ktoré znie:
„b)
Zmena alebo rozšírenie priestorov a zmena zodpovedných zamestnancov 100 Sk“.
62.
V položke 49 písm. a) sa za slovo „pôvodu" dopĺňajú slová „a krmív".
63.
V položke 49 písmeno c) znie:
„c)
na premiestňovanie zvierat
1.
veľkých 100 Sk
2.
stredne veľkých 50 Sk
3.
malých 20 Sk“.
64.
V položke 50 sa v oslobodení na konci vety dopĺňajú slová „a knižnice".
65.
V položke 52 sa za slovo „stavby" vkladajú slová „a zmeny stavby".
66.
V položke 53 písm. a) v bode 3 sa suma „500 Sk" nahrádza sumou „1 500 Sk".
67.
Položka 55 znie:
„Položka 55
Vydanie vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu alebo inštruktorského preukazu a ich rozšírenie 50 Sk“.
68.
Za položku 55 sa vkladá položka 55a vrátane poznámky k odkazu 12a, ktorá znie:
„Položka 55a
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky12a)
1.
okresným dopravným inšpektorátom 300 Sk
2.
krajským dopravným inšpektorátom 500 Sk
3.
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 500 Sk
12a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.“.
69.
Položka 56 znie:
„Položka 56
Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch 100 Sk“.
70.
V položke 56 oslobodenie znie:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“.
71.
V položke 56 v poznámkach v bode 2 sa slovo „alebo" nahrádza slovom „a".
72.
V položke 56 v poznámkach bod 3 znie:
„3.
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj poplatok za vydanie príslušných dokladov.“.
73.
V položke 56 sa poznámky dopĺňajú bodom 4, ktorý znie:
„4.
Správny orgán pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vyberie za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom poplatok podľa položky 60 písm. c).“.
74.
Za položku 56 sa vkladá položka 56a, ktorá znie:
„Položka 56a
Vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla
1.
okresným dopravným inšpektorátom 100 Sk
2.
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 500 Sk
Poznámka
Vydanie informácií možno uskutočniť na základe odôvodnenej písomnej žiadosti a vydané informácie odovzdať písomne alebo v digitálnej forme na pamäťovom médiu.“.
75.
V položke 57 písm. a) bod 2 znie:
„2.
ojazdené vozidlá
2.1.
kategórie M a N, do troch rokov 10 000 Sk
2.2.
kategórie M a N, od troch do štyroch rokov 20 000 Sk
2.3.
kategórie M a N, od štyroch do piatich rokov 30 000 Sk
2.4.
kategórie M a N, od piatich do šiestich rokov 40 000 Sk
2.5.
kategórie M a N, staršie ako šesť rokov 50 000 Sk
2.6.
ostatné kategórie vozidiel 5 000 Sk“.
76.
V položke 57 písmená b) a c) znejú:
„b)
hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla 5 000 Sk
c)
hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu súčasti, výstroja a výbavy motorového vozidla alebo prípojného vozidla 3 000 Sk“.
77.
V položke 57 sa dopĺňajú písmená d) až h), ktoré znejú:
„d)
hromadne prestavaného typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla 2 000 Sk
e)
hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu pracovného stroja neseného 5 000 Sk
f)
typu dráhového vozidla pre mestské dráhy alebo lanové dráhy 5 000 Sk
g)
typu súčasti a výstroja dráhového vozidla pre mestské dráhy alebo lanové dráhy 3 000 Sk
h)
podstatných zmien na dráhovom vozidle 2 000 Sk“.
78.
V položke 57 v poznámkach bod 1 znie:
„1.
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i poplatok za vydanie príslušných dokladov.“.
79.
V položke 57 v splnomocnení v bode 1 sa suma „50 Sk" nahrádza sumou „75 Sk".
80.
Za položku 57 sa vkladá položka 57a vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12b a položky 57b a 57c, ktoré znejú:
„Položka 57a
Podanie žiadosti o povolenie výroby (stavby) alebo prestavby jednotlivého vozidla12b) 200 Sk
12b)
§ 104 ods. 2 a § 106 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
Položka 57b
Vykonanie zmeny alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla alebo typu súčasti, výstroja a výbavy 1 000 Sk
Položka 57c
a)
Schválenie typu dráhového vozidla pre železničné dráhy 2 000 Sk
b)
Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre železničné dráhy 1 000 Sk“.
81.
V položke 58 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
„c)
Podanie žiadosti o trvalé vyradenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla z evidencie 50 Sk“.
82.
V položke 59 písm. a) bod 1 znie:
„1.
skupiny A a A/50 500 Sk“.
83.
V položke 59 písmeno c) znie:
„c)
na získanie alebo rozšírenie inštruktorského oprávnenia 1 000 Sk“.
84.
V položke 59 v poznámkach bod 1 znie:
„1.
Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 50 %, ak ide o skúšku na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu.“.
85.
V položke 59 v poznámkach sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2.
Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 %, ak ide o skúšku na získanie vodičského oprávnenia, ak bol výcvik vykonávaný na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak bol výcvik vykonávaný na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.“.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 3 a 4.
86.
V položke 59 sa poznámky dopĺňajú bodom 5, ktorý znie:
„5.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.“.
87.
Za položku 59 sa vkladá položka 59a, ktorá znie:
„Položka 59a
a)
Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo vydanie preukazu na vedenie lanovej dráhy osobám, ktoré nadobudnú odbornú spôsobilosť na vedenie dráhového vozidla 200 Sk
b)
Rozšírenie odbornej spôsobilosti na vedenie dráhového vozidla na železničnej dráhe 100 Sk“.
88.
Položka 60 znie:
„Položka 60
a)
Schválenie úprav na ťahanie prípojných vozidiel 50 Sk
b)
Zápis zmeny v dokladoch 50 Sk
c)
Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku 300 Sk
d)
Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom 300 Sk
e)
Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom 300 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena c) tejto položky na dvadsaťnásobok, ak vydáva tabuľku s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla. V prípade vydania duplikátu takejto tabuľky z dôvodu odcudzenia, straty alebo poškodenia vyberie správny orgán poplatok vo výške dvojnásobku určenej sadzby.
Poznámky
1.
Poplatky podľa písmen c), d) a e) tejto položky vyberie správny orgán za každú jednotlivú tabuľku s evidenčným číslom.
2.
Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie, ak sa už vybral podľa položky 6 sadzobníka.
3.
Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997 a ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách vymeniť.“.
89.
Položka 61 znie:
„Položka 61
Vydanie evidenčného dokladu
a)
na vykonávanie výcviku vodičov a doškoľovacieho kurzu vodičov 5 000 Sk
b)
na vykonávanie výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a doškoľovacieho kurzu inštruktorov 5 000 Sk
Poznámka
Správny orgán zníži poplatok podľa tejto položky na 200 Sk, ak sa zmení názov organizácie z dôvodu zlúčenia alebo rozdelenia organizácie alebo z dôvodu zmeny pôsobnosti orgánov, ktoré ich evidujú (preregistrácia).“.
90.
Položka 62 znie:
„Položka 62
a)
Vydanie dopravnej licencie vnútroštátnemu dopravcovi
1.
na medzinárodnú verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 2 000 Sk
2.
na medzinárodnú osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 500 Sk
3.
na vnútroštátnu verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 1 000 Sk
4.
na vnútroštátnu osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 500 Sk
5.
na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku 1 000 Sk
6.
na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek mestskej hromadnej dopravy v obci 5 000 Sk
b)
Vydanie dopravnej licencie na neurčitý čas podľa písmena a) tejto položky 25 000 Sk
c)
Vydanie dopravnej licencie zahraničnému dopravcovi na medzinárodnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 10 000 Sk
d)
Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmen a) až c) 50 % príslušnej sadzby
e)
Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie 400 Sk
f)
Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom na území Slovenskej republiky
1.
na jednu prepravu jedným vozidlom 1 000 Sk
2.
na dve až päť prepráv jedným vozidlom 3 000 Sk
3.
na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom 6 000 Sk
g)
Vydanie povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom medzi dvoma miestami ležiacimi na území Slovenskej republiky 10 000 Sk
h)
Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom na jednu prepravu jedným motorovým vozidlom 10 000 Sk
i)
Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu 200 Sk
Splnomocnenie
1.
Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov a z dôvodov verejného záujmu.
2.
Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3.
Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.“.
91.
Položka 63 vrátane poznámok k odkazom 14a, 14b a 14c znie:
„Položka 63
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pri prepravách nadrozmerných alebo nadmerných predmetov, prekročení nápravového tlaku alebo celkovej hmotnosti vozidla alebo za používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru povolenú osobitným predpisom, jednotlivo pre každú prepravnú trasu a prepravný zámer
a)
poplatky za nadrozmernosť a nadmernosť
1.
nadrozmerná preprava
1.1.
pri prekročení prípustnej celkovej šírky14a) celková šírka v cm
do 300,0 10 Sk/km
od 300,1 do 350,0 20 Sk/km
od 350,1 do 400,0 30 Sk/km
od 400,1 do 450,0 60 Sk/km
od 450,1 do 500,0 80 Sk/km
od 500,1 do 550,0 110 Sk/km
od 550,1 do 600,0 150 Sk/km
nad 600,1 150 Sk/km
a za každých i začatých 50,0 cm šírky 40 Sk
1.2.
pri prekročení prípustnej celkovej výšky14a) celková výška v cm
od 400,1 do 450,0 15 Sk/km
od 450,1 do 500,0 20 Sk/km
od 500,1 do 550,0 25 Sk/km
od 550,1 do 600,0 35 Sk/km
nad 600,1 35 Sk/km
a za každých i začatých 10 cm 5 Sk
1.3.
pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky14a) celková dĺžka v m
nad 12,01 (pre sólo vozidlo) 10 Sk/km
nad 18,01 do 22,00 (návesové súpravy a prívesové súpravy) 15 Sk/km
nad 22,00 (návesové súpravy a prívesové súpravy) 20 Sk/km
2.
nadmerná preprava
2.1.
prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti vozidla14b)
celková hmotnosť v t
do 60,00 50 Sk/km
od 60,01 do 70,00 70 Sk/km
od 70,01 do 80,00 90 Sk/km
od 80,01 do 90,00 100 Sk/km
od 90,01 do 100,00 105 Sk/km
nad 100,01 110 Sk/km
a za každých i začatých 10 t 20 Sk
2.2.
prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu (nápravový tlak)14b) prekročenie v %
3,01 %-5 % – jednoduchá náprava 7 Sk/km
dvojnáprava 8 Sk/km
trojnáprava 12 Sk/km
5,1 %-10 % – jednoduchá náprava 11 Sk/km
dvojnáprava 14 Sk/km
trojnáprava 16 Sk/km
10,1 %-15 % – jednoduchá náprava 20 Sk/km
dvojnáprava 22 Sk/km
trojnáprava 28 Sk/km
15,1 %-20 % – jednoduchá náprava 28 Sk/km
dvojnáprava 30 Sk/km
trojnáprava 38 Sk/km
20,1 %-25 % – jednoduchá náprava 42 Sk/km
dvojnáprava 45 Sk/km
trojnáprava 48 Sk/km
25,1 %-30 % – jednoduchá náprava 55 Sk/km
dvojnáprava 55 Sk/km
trojnáprava 55 Sk/km
30,1 %-35 % – jednoduchá náprava 68 Sk/km
dvojnáprava 70 Sk/km
trojnáprava 70 Sk/km
35,1 %-40 % – jednoduchá náprava 70 Sk/km
dvojnáprava 75 Sk/km
trojnáprava 80 Sk/km
40,1 %-45 % – jednoduchá náprava 85 Sk/km
dvojnáprava 95 Sk/km
trojnáprava 95 Sk/km
45,1 %-50 % – jednoduchá náprava 100 Sk/km
dvojnáprava 110 Sk/km
trojnáprava 120 Sk/km
nad 50 % – jednoduchá náprava 100 Sk/km
a za každých i začatých 5 % 20 Sk
dvojnáprava 110 Sk/km
a za každých i začatých 5 % 22 Sk
trojnáprava 120 Sk/km
a za každých i začatých 5 % 25 Sk
b)
tranzitná preprava
1.1.
nadrozmerná preprava 10 000 Sk
1.2.
ostatné prípady 50 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.
Splnomocnenie
1.
Správny orgán zníži poplatok alebo od jeho vybratia upustí na základe vzájomnosti.
2.
Poplatok za nadrozmernú a nadmernú prepravu vykonanú bez povolenia môže správny orgán zvýšiť na trojnásobok až päťnásobok14c) určenej sadzby.
3.
Správny orgán môže pri vnútrozemskej preprave vykonávanej po vlastnej osi špeciálnych mechanizmov a vozidiel s pridelenou štátnou poznávacou značkou, ktoré majú v technickom preukaze vyznačenú výnimku z prípustných rozmerov a hmotnosti, ak ich celková hmotnosť neprekročí 60 t, šírka 3,0 m a výška 4,0 m a nápravový tlak 11,5 t, povoliť jednorazovo prepravu po viacerých trasách na čas najviac troch mesiacov. V týchto prípadoch správny orgán vyberie jednotnú sadzbu poplatku 25 000 Sk. V ostatných prípadoch špeciálnych mechanizmov a vozidiel sa pri spoplatňovaní postupuje tak ako pri inej nadrozmernej a nadmernej preprave.
4.
Správny orgán môže pri nadrozmerných a nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.
Poznámky
1.
Poplatníkom podľa tejto položky je aj ten, komu sa povolenie vydáva dodatočne na základe zistenia meraním v teréne.14c) Poplatok je splatný dňom začatia konania správnym orgánom.
2.
Za základ výpočtu poplatku podľa bodu 1 sa berie maximálny rozmer, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke, výške alebo v dĺžke.
3.
Do základu dĺžky súpravy sa započítavajú aj tlačné alebo pomocné motorové vozidlá, ktoré sú do súpravy zapojené len na prekonanie krátkych obťažných úsekov prepravnej trasy.
4.
Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery (bod 1), sa celková výška poplatkov určí ako kombinácia súčtu poplatkov uvedených v bode 1 (1.1., 1.2. a 1.3.).
5.
Pri nadmernej preprave (2.1.) je základom hmotnosti vozidla hmotnosť celej súpravy, t. j. ťažných vozidiel, prívesov a návesov a tlačných vozidiel prepravovaných bremien.
6.
Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu (2.2.) sa každá náprava posudzuje samostatne a výsledný poplatok sa určí za maximálne prekročenú nápravu vynásobený dĺžkou prepravnej trasy v km. Ak má náprava nerovnomerné preťaženie ľavej a pravej strany, pri určení sadzby sa berie do úvahy viac preťažená strana.
7.
Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 10 t.
8.
Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená celková hmotnosť a nápravový tlak, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa bodov 2.1. a 2.2.
9.
Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery14a) aj prípustná hmotnosť,14b) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa bodov 1 a 2.
14a)
§ 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.
14b)
§ 8 vyhlášky č. 116/1997 Z. z.
14c)
§ 3 ods. 4 písm. b) a § 8 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.“.
92.
V položke 64 sa na konci textu pripájajú slová „na hraničnom priechode“.
93.
V položke 64 sa vypúšťa splnomocnenie.
94.
V položke 65 sa suma „2 500 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.
95.
Za položku 69 sa vkladá položka 69a, ktorá znie:
„Položka 69a
Vydanie súhlasu pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy
1.
fyzickým osobám 300 Sk
2.
právnickým osobám 500 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky vyberá dráhový správny orgán.“.
96.
Za položku 70 sa vkladá položka 70a, ktorá znie:
„Položka 70a
a)
Vydanie povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy 15 000 Sk
b)
Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe 15 000 Sk“.
97.
V položke 71 písm. c) sa za slovo „osvedčenia“ vkladá slovo „(licencie)“.
98.
V položke 71 sa posledné písmeno označuje ako písmeno „e)“, ktoré znie:
„e)
Vydanie povolenia pre tuzemského prevádzkovateľa na vykonanie leteckej dopravy za úhradu alebo vydanie osvedčenia tuzemského leteckého prevádzkovateľa 5 000 Sk“.
99.
V položke 71 sa dopĺňajú písmená f) až l) a splnomocnenie, ktoré znejú:
„f)
Predĺženie platnosti alebo podstatná zmena osvedčenia uvedeného v písmene e) 500 Sk
g)
Vydanie prevádzkového povolenia pre leteckého dopravcu určeného leteckým úradom cudzieho štátu na základe medzivládnej dohody 1 000 Sk
h)
Predĺženie povolenia podľa písmena g) na ďalšiu IATA periódu 500 Sk
i)
Vydanie prevádzkového povolenia zahraničnému leteckému dopravcovi na vykonávanie medzinárodnej leteckej dopravy nad rámec medzivládnej dohody 10 000 Sk
j)
Predĺženie povolenia podľa písmena i) na ďalšiu IATA periódu 5 000 Sk
k)
Vydanie povolenia zahraničnému leteckému dopravcovi na vykonávanie série nepravidelných letov (viac ako 10 letov v sérii) 10 000 Sk
l)
Jednorazové udelenie prepravných práv pre nepravidelnú leteckú dopravu cestujúcich alebo nákladu dopravcom iného štátu, ako je dopravca štátu počiatku alebo konečného miesta určenia prepravy 5 000 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže na základe vzájomnosti znížiť poplatok podľa písmen g) až l) až o 50 %, prípadne od jeho vybratia upustiť.“.
100.
Položka 72 znie:
„Položka 72
a)
Vydanie rozhodnutia o prevádzkovej spôsobilosti civilného leteckého pozemného zariadenia (letiska) – certifikát
1.
Letisko pre pravidelné a nepravidelné dopravné lety so vzletovou a pristávacou dráhou alebo vzletovou a dosadacou plochou
1.1.
neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia 2 000 Sk
1.2.
neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením 4 000 Sk
1.3.
prístrojovou 8 000 Sk
1.4.
na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva 10 000 Sk
1.5.
na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva 15 000 Sk
1.6.
na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva 20 000 Sk
2.
Letisko pre všeobecné letectvo so vzletovou a pristávacou dráhou alebo vzletovou a dosadacou plochou
2.1.
neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia 2 000 Sk
2.2.
neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením 3 000 Sk
2.3.
prístrojovou 6 000 Sk
b)
Vydanie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia
1.
dopravného letiska 10 000 Sk
2.
letiska na iné účely 5 000 Sk
3.
zariadenia zabezpečovacej leteckej techniky 5 000 Sk
4.
ornitologických ochranných pásiem 2 000 Sk
c)
Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení 500 Sk
d)
Rozhodnutie o udelení výnimky z ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia 3 000 Sk
e)
Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu leteckého pozemného zariadenia spojené s miestnym šetrením
1.
dopravného letiska 2 000 Sk
2.
letiska na iné účely 1 500 Sk
3.
zariadenia zabezpečovacej leteckej techniky 1 500 Sk
f)
Schválenie letiskového poriadku alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza,
1.
letiska slúžiaceho výhradne na lety VFT 1 500 Sk
2.
letiska slúžiaceho na lety VFT a IFR 2 000 Sk
Poznámky
1.
Správny orgán vyberie za vykonanie zmeny alebo doplnku vo vydanom rozhodnutí o prevádzkovej spôsobilosti leteckého pozemného zariadenia a za jeho obnovenie podľa písmena a) tejto položky poplatok vo výške 25 % určenej sadzby.
2.
Správny orgán vyberie za vykonanie dodatočného posúdenia poplatok podľa písmena e) tejto položky zvýšený o 100 % určenej sadzby.
3.
Zmeny a doplnky rozhodnutí vykonané nezávisle od majiteľa alebo prevádzkovateľa leteckého pozemného zariadenia sa nespoplatňujú.“.
101.
V položke 74 písm. a) sa suma „400 Sk“ nahrádza sumou „600 Sk“ a v písmene b) sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „400 Sk“.
102.
Položka 74 sa dopĺňa oslobodením, ktoré znie:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky je oslobodené vydanie preukazov z dôvodov, ktoré nezavinil poplatník.“.
103.
V položke 75 sa v písmene a)
1.
v bode 1 suma „100 Sk“ nahrádza sumou „200 Sk“, suma „200 Sk“ sumou „300 Sk“,
2.
v bode 2 suma „300 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“, suma „400 Sk“ sumou „800 Sk“,
3.
v bode 3 suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“ a suma „1 000 Sk“ sumou „1 500 Sk“.
104.
V položke 75 písm. b) sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „400 Sk“ a v písmene c) sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.
105.
Položka 75 písmeno d) znie:
„d)
Vydanie alebo predĺženie platnosti ciachového preukazu, vykonanie zmien alebo vydanie duplikátu pre plavidlá
1.
určené na prepravu nákladov alebo cestujúcich 2 000 Sk
2.
neurčené na prepravu nákladov alebo cestujúcich 1 000 Sk“.
106.
V položke 75
1.
v písmene e)
a)
v bode 1 sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „300 Sk“,
b)
v bode 2 sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „800 Sk“,
2.
v písmene f) sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“,
3.
v písmene g) sa suma „600 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“,
4.
v písmene h) sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“,
5.
v písmene ch) sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „400 Sk“,
6.
v písmene i) sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“,
7.
v písmene j)
a)
v bode 1 sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“,
b)
v bode 2 sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.
107.
V položke 75 v oslobodení sa doterajší text označuje bodom 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2.
Od poplatku podľa písmen a), b) a d) tejto položky je oslobodenie vydania lodných listín na základe nariadenia ústredného orgánu štátnej správy.“.
108.
Položka 76 znie:
„Položka 76
a)
Vydanie námorníckej knižky 500 Sk
b)
Vydanie preukazu spôsobilosti námorníka 100 Sk
c)
Vydanie preukazu spôsobilosti námorného dôstojníka 300 Sk
d)
Vydanie preukazu spôsobilosti kapitána a I. strojného dôstojníka 2 300 Sk
e)
Vydanie potvrdenia preukazu spôsobilosti 500 Sk
f)
Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní predpísaného kurzu 200 Sk
g)
Vydanie preukazu spôsobilosti na vedenie rekreačných plavidiel na mori 400 Sk
h)
Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až f) 400 Sk
Poznámka
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.“.
109.
V položke 83 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení ťažko zdravotne postihnutí občania – držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S, zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov.“.
110.
Položka 88 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
3-drôtovým prípojným vedením 500 Sk“.
111.
V položke 92 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení ťažko zdravotne postihnutí občania – držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S, zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov.“.
112.
V položke 101 písmeno b) znie:
„b)
Žiadosť o vymenovanie likvidátora investičnej spoločnosti alebo investičného fondu 5 000 Sk“.
113.
V položke 101 sa dopĺňajú písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
Schválenie likvidačného plánu alebo jeho zmeny 2 000 Sk
d)
Žiadosť o schválenie zmien v povolení na vznik investičnej spoločnosti 1 000 Sk“.
114.
V položke 103 písmeno f) znie:
„f)
na emisiu verejne obchodovateľných cenných papierov akciovej spoločnosti zaradenej do privatizácie 2 000 Sk“.
115.
Za položku 103 sa vkladá položka 103a, ktorá znie:
„Položka 103a
Podanie žiadosti o informáciu o subjektoch kapitálového trhu alebo žiadosti o zoznam účastníkov kapitálového trhu s povolením Ministerstva financií Slovenskej republiky na činnosť, ktorá nevyžaduje rozhodnutie 200 Sk“.
116.
V položke 105 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajší text písmena b) sa ponecháva bez označenia.
117.
V položke 105 sa doterajší odkaz 22 označuje ako odkaz 7.
118.
Položka 106 sa vypúšťa.
119.
Za položku 107 sa vkladajú položky 107a a 107b, ktoré znejú:
„Položka 107a
a)
Zrušenie povolenia na verejnú obchodovateľnosť cenných papierov 3 000 Sk
b)
Zrušenie ISIN 1 000 Sk
Položka 107b
Podanie žiadosti o schválenie zmien v povoleniach alebo žiadosti o zrušenie povolení podľa položiek 97 a 107 1 000 Sk“.
120.
Položka 108 znie:
„Položka 108
Prevzatie štátnej záruky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke z celkovej sumy záruky 1 promile najviac 10 000 000 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky vyberá Ministerstvo financií Slovenskej republiky pred vydaním záručnej listiny alebo pred podpísaním zmluvy o záruke.“.
121.
Za položku 108 sa vkladá položka 108a, ktorá znie:
„Položka 108a
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Ministerstva financií Slovenskej republiky 10 000 Sk
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa rozkladu vyhovelo v plnom rozsahu.“.
122.
V položke 109 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
„c)
Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier 10 000 Sk“.
123.
Za položku 109 sa vkladá položka 109a, ktorá znie:
„Položka 109a
a)
Vydanie oprávnenia na prijímanie kurzových stávok v stávkových kanceláriách 1 000 Sk
b)
Predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a) 500 Sk
c)
Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja 500 Sk
d)
Vydanie identifikačnej karty ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo odcudzenú kartu 500 Sk“.
124.
V položke 110 sa suma „150 Sk“ nahrádza sumou „200 Sk“.
125.
Za položku 110 sa vkladajú položky 110a, 110b vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 23a, položky 110c a 110d, ktoré znejú:
„Položka 110a
a)
Vydanie rozhodnutia územným finančným orgánom v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, 13, § 38 ods. 6, § 59 a 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 300 Sk
b)
Vydanie potvrdenia územným finančným orgánom podľa osobitných predpisov 100 Sk
Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o preukázaní podmienok na uznanie nezdaniteľných častí zo základu dane pri príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov vydávané daňovými úradmi podľa § 40h ods. 1 písm. g) zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Oslobodené je aj vydanie potvrdenia o daňovej príslušnosti (domicile) a vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 36 zákona č. 286/1992 Zb.
2.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu (zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov).
Poznámka
Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ, sa považuje za úkon spoplatnený podľa položky 2 písm. a) sadzobníka.
Položka 110b
a)
Žiadosť o zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia 300 Sk
b)
Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra 300 Sk
c)
Žiadosť o poskytnutie úľavy podľa § 103 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania, dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov, podľa § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov, podľa § 18 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch 300 Sk
d)
Poskytnutie údajov a informácií z úradnej evidencie správcu dane podľa osobitných predpisov23a) 500 Sk
e)
Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie 200 Sk
23a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov.
Položka 110c
a)
Žiadosť o odborné stanovisko k uplatňovaniu právnych predpisov na úseku cien pre
1.
podnikateľské subjekty 500 Sk
2.
ostatné subjekty 200 Sk
b)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných cenových právnych predpisov (s výnimkou rozhodnutí vo veciach regulovaných cien)
1.
podnikateľské subjekty 1 000 Sk
2.
ostatné subjekty 500 Sk
Položka 110d
a)
Vydanie rozhodnutia o úprave dane z obratu podľa § 52 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 500 Sk
b)
Vydanie povolenia na predaj tovaru spotrebného charakteru bez dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností 500 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky vyberá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.“.
126.
Za položku 111 sa vkladá položka 111a, ktorá znie:
„Položka 111a
1.
Vydanie licencie na prevádzku
a)
strážnej služby 2 500 Sk
b)
detektívnej služby 3 000 Sk
c)
vlastnej ochrany 2 000 Sk
2.
Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú prípravu súkromných bezpečnostných činností 5 000 Sk“.
127.
Položka 112 znie:
„Položka 112
a)
Vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
1.
krajským úradom podľa § 31 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon")
1.1.
fyzickým osobám podľa § 31 ods. 4 zákona 2 000 Sk
1.2.
fyzickým osobám alebo právnickým osobám podľa § 31 ods. 5 zákona 5 000 Sk
2.
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 zákona 15 000 Sk
b)
Zmena povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného
1.
krajským úradom 1 000 Sk
2.
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 5 000 Sk
c)
Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b) 100 Sk
d)
Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu
1.
fyzickým osobám 2 000 Sk
2.
právnickým osobám 5 000 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.“.
128.
Za položku 112 sa vkladajú položky 112a, 112b a 112c, ktoré znejú:
„Položka 112a
a)
Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi 500 Sk
b)
Zmena povolenia vydaného podľa písmena a) 200 Sk
c)
Vydanie rozhodnutia o využití prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd podľa § 65 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 5 000 Sk
d)
Vydanie súhlasu na vykonávanie geologických prác v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd podľa § 66 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 1 000 Sk
e)
Vydanie stanoviska k vykonávaniu geologických prác, banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, ak sa tieto práce vykonávajú na získanie prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd podľa § 69 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 1 000 Sk
Položka 112b
a)
Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku 75 000 Sk
b)
Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku 50 000 Sk
c)
Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku 20 000 Sk
d)
Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie veterinárneho lieku 20 000 Sk
e)
Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie humánneho lieku 50 000 Sk
f)
Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku 20 000 Sk
Položka 112c
a)
Žiadosť o registráciu novej chemickej látky alebo novej chemickej látky obsiahnutej v chemickom prípravku 3 000 Sk
b)
Žiadosť o schválenie klasifikácie, balenia a označovania existujúcej chemickej látky alebo prípravku 2 000 Sk
c)
Žiadosť o schválenie karty bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečného chemického prípravku 2 000 Sk
Poznámka
Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vzťahuje na chemický prípravok, ktorý sa skladá z dvoch chemických látok. Za každú ďalšiu chemickú látku obsiahnutú v chemickom prípravku sa určená suma poplatku zvyšuje o 25 %.“.
129.
Položka 113 znie:
„Položka 113
a)
Vydanie povolenia na vývoz licencovaného tovaru (vývozná licencia) okrem povolenia na vývoz kontrolovaného tovaru a tovaru v rámci autolimitačných medzivládnych dohôd, obilia, múky, obilných šrotov a zmesí, surových hovädzích koží, surového dreva, kovových odpadov a vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii 0,1 %
b)
Vydanie povolenia na vývoz obilia, múky, obilných šrotov a zmesí, surových hovädzích koží, surového dreva a kovových odpadov, z hodnoty tovaru uvedenej v povolení 0,5 %
c)
Vydanie povolenia na dovoz licencovaného tovaru (dovozná licencia) okrem povolenia na dovoz kontrolovaného tovaru, ropy, zemného plynu, čierneho uhlia a vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii 0,2 %
d)
Vydanie povolenia na dovoz ropy, zemného plynu a čierneho uhlia, z hodnoty tovaru uvedenej v povolení 0,1 %
e)
Vydanie povolenia na dovoz a vývoz kontrolovaného tovaru a vývoz tovaru v rámci autolimitačných medzivládnych dohôd 500 Sk
f)
Udelenie pracovnej licencie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na práce v zahraničí v rámci zmluvy o dielo, z kontrahovanej hodnoty prác 0,2 %
g)
Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné a psychotropné látky a prekurzory 100 Sk
h)
Vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom 50 000 Sk
i)
Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii 0,2 % najmenej 1 000 Sk
j)
Vydanie duplikátu alebo predĺženie platnosti povolení (licencií) podľa písmen a) až i) 300 Sk
Splnomocnenie
V prípade podlimitných dodávok môže správny orgán znížiť určenú sadzbu poplatku.“.
130.
V položke 114 písm. c) sa vypúšťajú slová „Dodatočné predĺženie platnosti colného dokladu alebo“.
131.
V položke 115 sa slovo „tuzemského“ nahrádza slovom „slovenského“.
132.
V položke 115 v poznámke druhá veta znie:
„Doklady sú určené na identifikáciu tovaru v zahraničí.“.
133.
Položka 116 znie:
„Vydanie rozhodnutia o nomenklatúrnom zaradení tovaru alebo o pôvode tovaru 350 Sk“.
134.
V položke 116 v oslobodení sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „národné metodické centrá, regionálne kultúrne centrá, knižnice a štátne divadlá.“.
135.
V položke 116 v poznámke sa slová „Ústredná colná správa Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky“.
136.
V položke 117 písm. a) sa za slovo „prostriedkov“ vkladajú slová „a kontajnerov“.
137.
V položke 117 písmeno b) znie:
„b)
Podnet na začatie konania o dumpingu 50 000 Sk“.
138.
V položke 117 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
„c)
Žiadosť o odpustenie alebo vrátenie dovozného cla, daní a iných platieb pri dovoze 500 Sk“.
139.
V položke 117 sa dopĺňa poznámka, ktorá znie:
„Poznámka
Poplatok podľa písmena a) tejto položky pri cestných vozidlách a kontajneroch vyberajú orgány colnej správy v súlade s ustanovením článku 46 ods. 1 Dohovoru TIR (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb.).“.
140.
V položke 118 sa za slová „§ 14 ods. 2,“ vkladajú slová „§ 19 ods. 6,“.
141.
V položke 118 sa dopĺňa oslobodenie vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 23a a poznámky, ktoré znejú:
„Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení užívatelia poľovných revírov, ktorí ochranu prírody a krajiny vykonávajú v súlade so zákonom č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, a múzeá s prírodovedným zameraním.
2.
Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3.
Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 32 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sú oslobodení žiadatelia, ktorí sú povinní odstraňovať stromy a kry podľa osobitných predpisov.23a)
Poznámka
Poplatok podľa bodu 2 tejto položky sa vyberie aj od fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ak nimi podaná žiadosť súvisí s predmetom ich podnikania.
23a)
Napríklad zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z.“.
142.
V položke 119 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:
„Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedeckovýskumnú činnosť, a múzeá s prírodovedným zameraním.
2.
Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sú oslobodení žiadatelia, ktorí sú povinní odstraňovať stromy a kry podľa osobitných predpisov.23a)“.
143.
V položke 119 sa doterajší text poznámky označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bod 2, ktorý znie:
„2.
Poplatok podľa bodu 2 tejto položky sa vyberie aj od fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ak nimi podaná žiadosť súvisí s predmetom ich podnikania.“.
144.
Za položku 119 sa vkladá položka 119a, ktorá znie:
„Položka 119a
a)
Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz odpadov 200 Sk
b)
Žiadosť o vydanie súhlasu na vývoz nebezpečných odpadov 200 Sk
c)
Žiadosť o vydanie súhlasu na tranzitnú prepravu odpadov cez územie Slovenskej republiky 200 Sk“.
145.
V položke 122 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
„d)
Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác 500 Sk“.
146.
V položke 122 sa v poznámke vypúšťa bod 2.
Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 2.
147.
Položka 127 znie:
„Položka 127
a)
Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia 1 000 Sk
b)
Žiadosť o udelenie oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonanie merania emisií a imisií, ak nejde o koncesovanú živnosť – úradné meranie 5 000 Sk“.
148.
V položke 127 v poznámkach v bode 1 sa slová „ak ide o zmenu osvedčenia alebo oprávnenia." nahrádzajú slovami „ak ide o podanie žiadosti o rozšírenie rozsahu alebo predĺženie času platnosti osvedčenia alebo oprávnenia.".
149.
V položke 127 v poznámkach sa v bode 2 za slová "právnickej osoby" vkladajú slová "a o zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia alebo oprávnenia,".
150.
V položke 132 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
„d)
Vydanie výpisu z banského registra 100 Sk“.
151.
Položka 143 znie:
„Položka 143
a)
Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa banských predpisov 500 Sk
b)
Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia o úspešnom zložení skúšky podľa písmena a) 500 Sk
c)
Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného podľa písmena b) vrátane opakovaného preskúšania 400 Sk“.
152.
Položka 144 znie:
„Položka 144
a)
Vydanie oprávnenia na vypracúvanie odborných posudkov a na vykonávanie prehliadok a skúšok a pod. vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených technických zariadení 1 500 Sk
b)
Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie, skúšky a pod. vyhradených technických zariadení podľa banských predpisov 500 Sk“.
153.
V položke 146 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
„d)
k stavbe, k zariadeniu 300 Sk“.
154.
Položka 147 znie:
„Položka 147
a)
Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov 300 Sk
b)
Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov 500 Sk“.
155.
V položke 147 v poznámke bod 2 znie:
„2.
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj posúdenie výsledku overovacej prevádzky.“.
156.
Položka 149 znie:
„Položka 149
Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo podstatné zmeny na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb 500 Sk“.
157.
Položka 150 znie:
„Položka 150
a)
Povolenie výnimky z banských predpisov 500 Sk
b)
Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v banských predpisoch 1 000 Sk
c)
Predĺženie platnosti povolenej výnimky 300 Sk
d)
Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem 500 Sk
Poznámka
Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie dokumentácie sa poplatok podľa písmen a), c) a d) zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 2 000 Sk.“.
158.
Za položku 150 sa vkladá položka 150a, ktorá znie:
„Položka 150a
Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia, potvrdenia, povolenia, zaradenia alebo zrušenia uvedených v banských predpisoch 300 Sk“.
159.
V položke 151 písm. c) sa za slovo „materiálov" dopĺňajú slová „a na ich prepravu".
160.
Položka 155 znie:
„Položka 155
Vydanie oprávnenia
a)
právnickej osobe na prípravu vybraných zamestnancov 2 000 Sk
b)
fyzickej osobe na odbornú prípravu vybraných zamestnancov 500 Sk“.
161.
V položke 158 písm. a) sa suma „200 Sk" nahrádza sumou „500 Sk".
162.
V položke 158 sa dopĺňajú písmená e) až g), ktoré znejú:
„e)
Vydanie stanoviska orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technickými zariadeniami k pravidlám o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa ustanovení Zákonníka práce 500 Sk
f)
Povolenie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 300 Sk
g)
Predĺženie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 100 Sk“.
163.
V položke 158 v poznámke sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 a 3, ktoré znejú:
„2.
Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie dokumentácie sa poplatok podľa písmen f) a g) tejto položky zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 1 000 Sk.
3.
Poplatok podľa písmen f) a g) tejto položky vyberie správny orgán až po vykonaní úkonu.“.
164.
V položke 159 písm. a) sa za slovo „(oprávnenia)" vkladajú slová „o odbornej spôsobilosti".
165.
V položke 159 písm. b) sa v úvodnej vete za slovo „prevádzku" vkladajú slová „vrátane preverenia spôsobilosti".
166.
V položke 159 v splnomocnení sa v 2. bode slová „vo vzťahu k devízovému cudzozemcovi" nahrádzajú slovami „ak je žiadateľom cudzozemec alebo ak sa úkon vykonáva v záujme cudzozemca."
167.
Za položku 159 sa vkladá položka 159a, ktorá znie:
„Položka 159a
a)
Vydanie technického preukazu určeného dráhového vozidla
1.
už prevádzkovaného 1 000 Sk
2.
novododaného 2 000 Sk
b)
Zmena údajov v technickom preukaze určeného dráhového vozidla 500 Sk“.
168.
Za položku 161 sa vkladá položka 161a, ktorá znie:
„Položka 161a
Vydanie technického preukazu určeného dráhového vozidla na železničnej dráhe
a)
pre novovyrobené dráhové vozidlo 1 000 Sk
b)
pre už prevádzkované dráhové vozidlo 500 Sk“.
169.
V položke 168 písm. b) bod 4 znie:
„4.
zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa vynálezu, pôvodcu vynálezu alebo majiteľa patentu, za každú prihlášku vynálezu alebo patentu 200 Sk“.
170.
V položke 168 poznámka znie:
„Poznámka
Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy Úradu. Ak podklady na vydanie patentovej listiny sú predložené na 3,5-palcovej diskete, upravené v textových editoroch T 602, MS Word, Win Text, Word Perfect, vyberie sa poplatok v 2/3 určenej sadzby.“.
171.
V položke 173 písm. b) v bode 4 sa suma „100 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".
172.
V položke 176 písm. b) v bode 4 sa suma „100 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".
173.
V položke 176 písm. b) sa dopĺňa bod 8, ktorý znie:
„8.
zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra priemyselných vzorov 200 Sk“.
174.
V položke 179 písm. b) v bode 2 sa suma „100 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".
175.
V položke 179 písm. b) sa dopĺňa bod 6, ktorý znie:
„6.
zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra topografií polovodičových výrobkov 200 Sk“.
176.
V položke 181 písm. b) v bode 3 sa suma „100 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".
177.
V položke 181 písm. b) bod 6 znie:
„6.
zápis zúženia zoznamu výrobkov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o prihláške a používaní kolektívnej ochrannej známky, zmenu v ochrannej známke 500 Sk“.
178.
V položke 181 písm. b) sa dopĺňa bod 7, ktorý znie:
„7.
zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra ochranných známok 200 Sk“.
179.
V položke 182 sa doterajší text označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmeno b), ktoré znie:
„b)
Podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok 500 Sk“.
180.
V položke 184 písm. d) sa za slovami „názvu sídla" ďalší text nahrádza textom „majiteľa medzinárodne zapísanej ochrannej známky".
181.
V položke 185 písm. b) sa dopĺňa bod 5, ktorý znie:
„5.
zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra označení pôvodu 200 Sk“.
182.
Položka 188 znie:
„Položka 188
a)
Podanie prihlášky fyzickou osobou alebo právnickou osobou na registráciu výrobcu, opravára alebo montážnika meradiel 500 Sk
b)
Podanie žiadosti na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) o vydanie písomného odborného výkladu slovenských technických noriem (ďalej len „normy“), za každých päť noriem 300 Sk
c)
Podanie žiadosti na úrade o vydanie písomného odborného výkladu k článkom normy z hľadiska ich záväznosti, za každú normu 300 Sk
Poznámka
Poplatok podľa písmen b) a c) sa nevyberie, ak ide o žiadosti v súvislosti s tvorbou Slovenských technických noriem.“.
183.
V položke 189 predvetie znie: „Podanie žiadosti na úrade o autorizáciu".
184.
V položke 190 sa slová „ÚNMS SR" nahrádzajú slovom „úradom".
185.
Položka 192 znie:
„Položka 192
Podanie žiadosti o uznanie skúšok výrobku vykonaných v zahraničí na schválenie výrobku pre územie Slovenskej republiky 100 Sk“.
186.
Položka 193 znie:
„Položka 193
Podanie žiadosti na úrade o vydanie potvrdenia o tom, že výrobok nepodlieha povinnému schváleniu alebo certifikácii alebo že meradlo schvaľovaniu typu nepodlieha, za každý typ výrobku 200 Sk“.
187.
Položka 194 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 28a znie:
„Položka 194
a)
Podanie žiadosti na úrade alebo štátnej skúšobni o schválenie výrobku alebo vydanie certifikátu alebo osvedčenia o výrobku, alebo vydanie rozhodnutia o schválení typu meradla alebo dodatku k rozhodnutiu o schválení typu meradla 200 Sk
b)
Vydanie osvedčenia na výherný prístroj podľa osobitného zákona28a) 100 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnej starostlivosti a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov.
28a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
188.
Za položku 195 sa vkladá položka 195a, ktorá znie:
„Položka 195a
Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva 500 Sk“.
189.
V položke 197 v poznámke sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bod 2, ktorý znie:
„2.
Za podanie žiadosti o povolenie zmeny mena alebo priezviska sa vyberie poplatok podľa položky 18.“.
190.
Položka 210 znie:
„Položka 210
a)
Vyhotovenie cestovného preukazu na návrat do Slovenskej republiky osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike 100 Sk
b)
Vyhotovenie cestovného preukazu totožnosti (náhradného cestovného dokladu) na návrat do Slovenskej republiky osobe bez štátnej príslušnosti s trvalým bydliskom v Slovenskej republike 250 Sk
Poznámka
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť.“.
191.
Položka 214 písm. a) sa dopĺňa slovami „osoby nad 18 rokov veku“.
192.
V položke 214 písmená c) a d) znejú:
„c)
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 200 Sk
d)
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky dieťaťu do 18. roku veku 100 Sk“.
193.
V položke 214 sa dopĺňa písmeno e), ktoré znie:
„e)
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky jednou listinou
1.
manželov v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 200 Sk
2.
manželov a ich detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 200 Sk
3.
detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 100 Sk“.
194.
V položke 214 v poznámke sa bod 1 vypúšťa.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.
195.
V položke 215 písm. a) sa dopĺňajú slová „osobe nad 18 rokov veku“.
196.
V položke 215 písm. b) sa slovo „deťom“ nahrádza slovom „dieťaťu“.
197.
V položke 215 písmeno c) znie:
„c)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá bola k 31. 12. 1992 štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt v Slovenskej republike 500 Sk“.
198.
V položke 215 písm. d) sa vypúšťa bod 2.
Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 2.
199.
V položke 215 písm. d) bod 2 znie:
„2.
deťom do 18. roku veku 500 Sk“.
200.
Položka 215 písm. d) sa dopĺňa bodmi 3 až 5, ktoré znejú:
„3.
manželom, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 500 Sk
4.
manželom a ich deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 500 Sk
5.
rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 500 Sk“.
201.
V položke 216 v predvetí sa na konci dopĺňajú slová „(jednosmerný i obojsmerný)“.
202.
Položka 219 znie:
„Položka 219
a)
Žiadosť o vydanie povolenia na dlhodobý pobyt cudzincovi na účel
1.
štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe 2 000 Sk
2.
liečenia, udržania rodinného zväzku 3 000 Sk
3.
zamestnania, podnikania a na iné vyššie neuvedené účely 5 000 Sk
b)
Žiadosť o vydanie povolenia na trvalý pobyt cudzincovi 5 000 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.“.
203.
Za položku 219 sa vkladá položka 219a, ktorá znie:
„Položka 219a
a)
Vydanie potvrdenia o skončení vojenskej prezenčnej služby 150 Sk
b)
Podanie žiadosti o výpis z registra trestov 150 Sk“.
204.
Položka 220 znie:
„Položka 220
a)
Pridelenie identifikačného čísla (IČO) 100 Sk
b)
Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o pridelení identifikačného čísla ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie 150 Sk
c)
Výpis zo štatistického registra za každú registrovanú jednotku 50 Sk
Poznámka
Poplatky podľa tejto položky vyberajú krajské správy Štatistického úradu Slovenskej republiky.“.
205.
Položka 221 znie:
„Položka 221
a)
Zatriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie, za každú žiadosť 200 Sk
b)
Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o zatriedení produkcie podľa štatistickej klasifikácie ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie 50 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.“.