92/1997 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

92
ZÁKON
z 12. marca 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 135/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 214/1996 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 135/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 214/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 úvodná veta znie:
„Predmetom privatizácie podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby1) nemôže byť majetok štátu, ktorý majú v správe3) štátne podniky v odvetviach“.
2.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
3.
V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Predmetom privatizácie nemôžu byť akcie Slovenskej sporiteľne, akciovej spoločnosti, Bratislava a Slovenskej poisťovne, akciovej spoločnosti, Bratislava, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je štát alebo fond; ustanovenie § 4 ods. 2 sa vzťahuje aj na tieto spoločnosti.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
4.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno ch).
5.
V čl. II sa vypúšťajú slová „a stráca účinnosť 31. marca 1997“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 1997 a stráca účinnosť 31. decembra 2003.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.